Help bij Officiële bekendmakingen

Op zoek.officielebekendmakingen.nl vindt u de Officiële bekendmakingen van het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling en de publicaties van het parlement. Deze helptekst maakt u wegwijs in de functionaliteiten die dit onderdeel te bieden heeft.

Met ingang van 1 juli 2009 geschiedt officiële bekendmaking in het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad langs elektronische weg, door plaatsing van de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl. De pdf-bestanden die sinds deze datum worden geproduceerd en die u aantreft in dit onderdeel, vormen de officiële bekendmakingen. Het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad zijn permanent raadpleegbaar door middel van het raadpleegsysteem en worden daar bij wijze van service ook in de bestandsformaten ODT en XML aangeboden.

Daarnaast worden in dit onderdeel de publicaties van het Tractatenblad elektronisch ontsloten vanaf 1951, en van de Staatscourant en het Staatsblad vanaf 1 januari 1995. Met dien verstande dat van Staatscouranten uitgegeven vóór 1 april 2009 niet alle publicaties op de website zijn opgenomen. In elk geval wel beschikbaar zijn:

  • Departementale regelgeving Staatscourant
  • Uitspraken Raad voor de Scheepvaart
  • Algemeen verbindendverklaringen van cao's

Voor de publicaties van Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad van vóór 1 juli 2009 geldt dat de elektronische versies niet officieel zijn en dat bij eventuele verschillen tussen de elektronische en de papieren versies, de laatste de doorslag geven.

Vanaf 1 januari 2013 worden de officiële bekendmakingen van decentrale overheden gepubliceerd in Gemeentebladen, Provinciale bladen of Waterschapsbladen. Voor deze publicaties geldt dat de pdf-bestanden de officiële bekendmaking vormen. Vanaf 1 januari 2015 kunnen ook gemeenschappelijke regelingen een publicatieblad uitgeven. Steeds meer decentrale overheden besluiten om de officiële publicaties op zoek.officielebekendmakingen.nl te publiceren. Aangezien dit nog niet wettelijk verplicht is, kunt u op de website van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties een overzicht vinden van de deelnemende organisaties. De GemeentebladenProvinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling zijn permanent raadpleegbaar en worden bij wijze van service ook in de bestandsformaten ODT en XML aangeboden.

Parlementaire documenten (de publicaties van de Eerste en Tweede Kamer) worden eveneens via dit raadpleegsysteem aangeboden, waarbij het archief ook teruggaat tot 1 januari 1995. De parlementaire documenten worden in eerste instantie onopgemaakt op de website geplaatst in pdf-formaat. In de regel wordt het onopgemaakte stuk binnen 2 dagen vervangen door het opgemaakte kamerstuk. Op dat moment worden ook de andere bestandformaten (XML, HTML en ODT) op de website geplaatst.

Vanaf 1 juli 2015 worden in de rubriek Oproepingen en aankondigingen oproepingen gepubliceerd ten behoeve van mensen met een onbekende woon- of verblijfplaats. Zij kunnen via dit onderdeel nagaan of ze  recentelijk zijn opgeroepen of dat ze belanghebbende zijn bij een persoon of bedrijf dat in een oproeping is vermeld.

De Auteurswet (art. 11) bepaalt dat er geen auteursrecht rust op wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht uitgevaardigd. Dit betekent dat deze informatie vrij mag worden hergebruikt, tenzij dat in de publicatie anders is aangegeven.

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen: