Inhoud, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

Tot de officiële publicaties van de rijksoverheid worden gerekend: het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad en de stukken van de Eerste en Tweede Kamer.  De officiële publicaties van de (deelnemende) decentrale overheden vindt u in het Gemeenteblad, het Provinciaal blad, het Waterschapsblad of het Blad gemeenschappelijke regeling. De volgende publicatiesoorten zijn opgenomen:

 • Kamerstukken Eerste en Tweede Kamer
 • Handelingen Eerste en Tweede Kamer (dit zijn de vergaderverslagen)
 • Kamervragen Eerste en Tweede Kamer
 • Agenda's Eerste en Tweede Kamer
 • Tractatenblad (hierin worden verdragen bekendgemaakt)
 • Staatsblad (hierin worden wetten en Koninklijke Besluiten bekendgemaakt)
 • Departementale regelgeving Staatscourant
 • Uitspraken Raad voor de Scheepvaart (dit is een bijvoegsel bij de Staatscourant)
 • Algemeen verbindendverklaringen van CAO's
 • Bekendmakingen van regelgeving van decentrale overheden (in Gemeenteblad, Provinciaal blad, Waterschapsblad of Blad gemeenschappelijke regeling)
 • Kennisgevingen over aanvraag en verlening van vergunningen door decentrale overheden (in Gemeenteblad, Provinciaal blad, Waterschapsblad of Blad gemeenschappelijke regeling)
 • Overige belangrijke kennisgevingen van decentrale overheden (in Gemeenteblad, Provinciaal blad, Waterschapsblad of Blad gemeenschappelijke regeling).

In de Staatscourant treft u ministeriële regelingen, beleidsregels en andere regelgeving aan. Daarnaast treft u ook wel andere berichten in de Staatscourant aan, zoals (ontwerp)beschikkingen, uitspraken van tuchtcolleges, verkeersbesluiten en registermutaties. U vindt hier ook publicaties van decentrale overheden.

Per 2013 vindt u er ook de rubriek ‘Overige mededelingen aan het wegverkeer’. Wegbeheerders kunnen in deze rubriek mededelingen doen over het wegverkeer waarvoor een verkeersbesluit mogelijk is, maar dat niet is verplicht of vereist. Deze mededelingen over het wegverkeer, inclusief ontwerpbesluiten, worden, gelet op artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van het Bekendmakingsbesluit, onder die titel in de Staatscourant gepubliceerd door Rijkswaterstaat, mede namens andere wegbeheerders. De betreffende wegbeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze mededelingen. De mededelingen kunnen nuttig zijn voor omwonenden, weggebruikers en aanbieders van reis en route-informatie. Denk bijvoorbeeld aan gewijzigde verkeerssituaties in verband met evenementen en wegwerkzaamheden die korter duren dan 4 maanden.

Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad in PDF-formaat met een uitgiftedatum vanaf 1 juli 2009 vormen een bekendmaking in de zin van de Grondwet. Vóór die datum geldt dat alleen publicaties in de gedrukte bladen een officieel karakter hebben.

Hergebruik

De informatie die u aantreft in het onderdeel Officiële publicaties is vrij van rechten. Om verwarring te voorkomen wordt het op prijs gesteld wanneer bij bewerking en verdere verspreiding wordt verwezen naar jaartal, nummer en pagina van de authentieke bron.