Inhoud van Officiële bekendmakingen

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

 1. Welke informatie vind ik op officielebekendmakingen.nl?
 2. Wat wordt er gepubliceerd in het Staatsblad?
 3. Wat wordt er gepubliceerd in de Staatscourant?
 4. Wat wordt er gepubliceerd in het Tractatenblad?
 5. Wat wordt er gepubliceerd in het Gemeenteblad?
 6. Wat wordt er gepubliceerd in het Provinciaal blad?
 7. Wat wordt er gepubliceerd in het Waterschapsblad?
 8. Wat wordt er gepubliceerd in het Blad gemeenschappelijke regeling?
 9. Welke parlementaire documenten vind ik op officielebekendmakingen.nl?

Welke informatie vind ik op officielebekendmakingen.nl?

officielebekendmakingen.nl is de authentieke bron voor officiële bekendmakingen en parlementaire documenten.

Onder officiële bekendmakingen wordt verstaan alle publicaties in het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling. De gegevensverzameling met parlementaire documenten omvat publicaties van de Eerste en Tweede Kamer en de Verenigde Vergadering.

Wat wordt er gepubliceerd in het Staatsblad?

Artikel 3 van de Bekendmakingswet schrijft publicatie in het Staatsblad voor van:

 • wetten,
 • algemene maatregelen van bestuur,
 • en andere koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld

Wat wordt er gepubliceerd in de Staatscourant?

Artikel 4 van de Bekendmakingswet schrijft publicatie in de Staatscourant voor van:

 • bij ministeriële regeling vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en
 • de overige vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, voor zover deze niet in het Staatsblad geplaatst dienen te worden

Daarnaast bevat de Staatscourant ook oproepingen en juridische kennisgevingen.

Wat wordt er gepubliceerd in het Tractatenblad?

Het Tractatenblad bevat de tekst van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de gegevens over verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties die het Koninkrijk der Nederlanden met andere staten of volkenrechtelijke organisaties heeft gesloten. Het Tractatenblad bestaat sinds 1951; tot 1951 werden deze publicaties via het Staatsblad bekend gemaakt.

Wat wordt er gepubliceerd in het Gemeenteblad?

In het Gemeenteblad vindt u publicaties van gemeenten, zoals verordeningen en kennisgevingen over vergunningen. Sinds de invoering van de Wet elektronische publicaties op 1 juli 2021 is het voor gemeenten wettelijk verplicht om deze publicaties uitsluitend in het Gemeenteblad te plaatsen.

Wat wordt er gepubliceerd in het Provinciaal blad?

Zie Gemeenteblad. De publicerende organisatie is in dit geval een provincie.

Wat wordt er gepubliceerd in het Waterschapsblad?

Zie Gemeenteblad. De publicerende organisatie is in dit geval een waterschap.

Wat wordt er gepubliceerd in het Blad gemeenschappelijke regeling?

Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen meerdere overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Uit een gemeenschappelijke regeling kan een regionaal samenwerkingsorgaan voortkomen in de vorm van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan. Alleen als dit regionaal samenwerkingsorgaan gedelegeerde bevoegdheden heeft, is dit orgaan sinds de invoering van de Wet elektronische publicaties op 1 juli 2021 wettelijk verplicht om besluiten te publiceren in het eigen Blad gemeenschappelijke regeling. Het gaat hierbij om besluiten die op basis van de gedelegeerde bevoegdheden worden genomen, zoals verordeningen, beleidsregels en vergunningen. Zie voor meer informatie de pagina over gemeenschappelijke regelingen op de website van KOOP.

Welke parlementaire documenten vind ik op officielebekendmakingen.nl?

Op officielebekendmakingen.nl vindt u publicaties van de Eerste en Tweede Kamer en de Verenigde Vergadering. Wij maken daarbij onderscheid tussen de volgende soorten documenten:

Agenda's

Agenda's van de plenaire vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer en Verenigde Vergadering.

Handelingen

De Handelingen zijn de officiële geredigeerd woordelijke verslagen van de plenaire vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer en Verenigde Vergadering.

Kamerstukken

Een Kamerstuk is een document dat in bijna alle gevallen is gewisseld tussen de Nederlandse regering en het Nederlands parlement en dat is gepubliceerd binnen een dossier.

Kamervragen

Elk individueel Kamerlid mag schriftelijk vragen stellen aan bewindspersonen. Deze vragen worden gepubliceerd op het moment dat ze aan de regering zijn aangeboden als Kamervragen zonder antwoord.

Alle door Kamerleden schriftelijk gestelde vragen met de antwoorden die de regering daarop heeft gegeven worden gepubliceerd als zogenaamde Aanhangsels bij de Handelingen. De bewindspersonen moeten de vragen binnen een redelijke termijn beantwoorden. Mocht deze termijn te kort zijn, dan laat de betreffende bewindspersoon de Kamervoorzitter weten waarom dit het geval is. Ook dit soort mededelingen wordt als Aanhangsel gepubliceerd.

Moties

Leden van het parlement kunnen punten ter discussie brengen in een parlementaire vergadering door het inbrengen van Moties.

Niet-dossierstukken

Niet alle stukken die door de Eerste en Tweede Kamer worden behandeld maken deel uit van een kamerdossier. Zo worden bijvoorbeeld verslagen van commissievergaderingen als niet-dossierstuk gepubliceerd.