Rubrieksindeling

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

De Staatscourant kent de volgende indeling in rubrieken:

Aanbestedingen

Omschrijving:
De procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. De wetgeving over aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie (aanbestedingsrichtlijn). Deze richtlijn is vertaald in nationale wetgeving, die in sommige gevallen een nadere invulling daarvan kan zijn. In Nederland is de Richtlijn vertaald in het BAO (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) en het BASS (Besluit aanbestedingsregels Speciale Sectoren).

Adviezen Raad van State

Omschrijving:
Ingevolge artikel 73 van de Grondwet wordt de Raad van State om advies gevraagd over wetsvoorstellen en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal.

Algemeenverbindendverklaring van cao-bepalingen (AVV CAO)

Omschrijving:
Op verzoek van partijen kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een (deel van een) cao "algemeenverbindend" verklaren (a.v.v., algemeen verbindend verklaring). Dit heeft tot gevolg dat die cao of een deel daarvan van toepassing wordt verklaard op de gehele bedrijfstak, ongeacht of de betrokken werkgevers daarin nu wel of niet georganiseerd zijn. Voordat een cao algemeen geldt, wordt de tekst ter visie gelegd zodat vanuit verschillende organisatie kan worden gereageerd op de voorliggende tekst. Het is dus een soort concept-cao. De tekst wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van SZW onder meer op: http://cao.szw.nl. Van een ter visie legging wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Bekendmakingen aan de scheepvaart

Omschrijving:
Bekendmakingen van (rijks)havenmeesters aan de scheepvaart. Veelal praktische zaken waarvan de scheepvaart kennis kan nemen.

Bekendmakingen aan het wegverkeer

Omschrijving:
Bekendmakingen van veelal praktische zaken aan gebruikers van (rijks)wegen: werkzaamheden, verboden e.d.

Bekendmakingen Nederlandse Zorgautoriteit

Omschrijving:
De taken en bevoegdheden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgelegd in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Met de WMG is er meer ruimte voor marktwerking. Toch blijven er regels bestaan. De overheid blijft de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg garanderen. De NZa ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en de marktwerking in de zorg goed blijft functioneren.

Benoemingen en ontslagen

Omschrijving:
(Koninklijke Besluiten inzake) benoemingen en ontslagen met betrekking tot functies binnen het openbaar bestuur.

Besluiten van algemene strekking - Algemeen verbindende voorschriften

Omschrijving
Besluiten tot vaststelling of wijziging van algemeen verbindende voorschriften (a.v.v.'s); algemene, abstracte regels die zich voor herhaalde, concrete toepassing lenen. In de Staatscourant behoren tot deze rubriek: ministeriële regelingen, kleine koninklijke besluiten (KKB's), en regelgeving van ZBO's met regelgevende bevoegdheid.

Centraal Stembureau

Omschrijving:
Voor verkiezingen van zowel de Tweede Kamer als lokale verkiezen zijn er stembureaus die kieslijsten bijhouden en verkiezingen regelen.

Circulaires

Omschrijving:
Een schriftelijke aanbeveling, vastgesteld en bekendgemaakt vanwege de rijksoverheid, ten aanzien van handelen van een aantal bestuursorganen, een aantal publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke rechtspersonen, die niet is gebaseerd op een wettelijke bevoegdheid.

Convenanten

Omschrijving:
Een afspraak of samenspel van afspraken, hoe ook genoemd, van de centrale overheid met één of meer wederpartijen, die betrekking heeft of mede betrekking heeft op, publiekrechtelijke bevoegdheden. Of anderszins gericht of medegericht op verwerkelijking van Rijksoverheidsbeleid. Een convenant is een overeenkomst tussen een overheid en een andere overheid, een overheid en een natuurlijk persoon of een rechtspersoon en tussen natuurlijke personen of rechtpersonen.

Gazette Raad voor plantenrassen

Omschrijving:
De Raad voor plantenrassen toetst een naamsvoorstel op basis van internationaal overeengekomen regels voor de rasbenaming. Indien de voorgestelde naam daaraan voldoet, volgt de externe procedure. Daartoe wordt de voorgestelde naam gepubliceerd in de eerstvolgende Gazette om de buitenwereld (zoals binnenlandse en buitenlandse registratie-instanties, kwekers, merkrechthouders) in de gelegenheid te stellen op het naamsvoorstel te reageren. Indien binnen drie maanden na publicatie in de Gazette geen terechte bezwaren zijn ontvangen, wordt de naam als rasnaam vastgesteld.

Gerechtelijke aankondigingen | Faillissementen, surseances en schuldsaneringen

Omschrijving:
Alle mogelijke regelingen om het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. Een verklaring van faillissement is de meest bekende vorm.

Gerechtelijke aankondigingen | Handlichtingen

Omschrijving:
De juridische meerderjarigverklaring of opheffing van handelingsonbekwaamheid van een minderjarige of de opheffing van een beslag.

Gerechtelijke aankondigingen | Huwelijkse voorwaarden

Omschrijving:
Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken tussen echtgenoten over elkaars inkomen en bezittingen. Deze afspraken worden meestal vlak voor het huwelijk opgesteld. Men kan echter ook tijdens het huwelijk besluiten dergelijke voorwaarden op te stellen of bestaande huwelijkse voorwaarden te wijzigen. In de laatste twee gevallen moet de rechtbank daarvoor toestemming verlenen. Een notaris moet de nieuwe of gewijzigde voorwaarden in een (ontwerp)akte vastleggen.

Gerechtelijke aankondigingen | Ondercuratelestellingen

Omschrijving:
Ondercuratelestelling is bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid.

Gerechtelijke aankondigingen | Ontbinding huwelijk of Scheiding van tafel en bed

Omschrijving:
Als iemand het met de beschikking van de rechtbank over een scheiding of ontbinding van een huwelijk niet eens is, kan er in hoger beroep worden gegaan bij het Gerechtshof. Het Hof bekijkt de zaak opnieuw en geeft daarna een beschikking. Als men het niet eens is met de beschikking van het Hof, dan kan er beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad bekijkt de zaak niet opnieuw, maar gaat alleen na of het recht juist is toegepast.

In de Staatscourant wordt tevens een lijst gepubliceerd van echtscheidingen die bij verstek zijn uitgesproken.

Gerechtelijke aankondigingen | Ontkenning vaderschap

Omschrijving:
Ontkenning van het vaderschap dat binnen het huwelijk is ontstaan, kan alleen als blijkt dat de echtgenoot van de moeder niet de biologische vader is. Zowel de moeder, de vader als het kind kunnen om deze reden het vaderschap ontkennen.

Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Omschrijving:
Oproepingen door notarissen in verband met de afwikkeling van nalatenschappen.

Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

Omschrijving:
Gerechtelijke aankondigingen die niet binnen de andere categorieën van gerechtelijke aankondigingen vallen.

Interne regelingen

Omschrijving:
Regelingen die slechts de onder het regelgevende orgaan gestelde personen of instellingen binden, en waaraan anderen geen rechten kunnen ontlenen.

Koninklijke onderscheidingen

Omschrijving:
Een Koninklijke onderscheiding is een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Liquidaties

Omschrijving:
Dat wat gedaan wordt bij en vóór de opheffing van een winkel of bedrijf.

Ongewenstverklaring vreemdelingen

Omschrijving:
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan, namens de staatssecretaris van Justitie, een vreemdeling met toepassing van artikel 67 van de Vreemdelingenwet 2000 ongewenst verklaren. Ongewenstverklaring is een (administratieve) maatregel die ten doel heeft vreemdelingen, aan wie het niet of niet langer is toegestaan in Nederland te verblijven, uit Nederland te weren. Door de ongewenstverklaring wordt het verblijf in en illegale terugkeer naar Nederland van de vreemdeling strafbaar.

Onteigeningen

Omschrijving:
Onteigening houdt in dat eigendom, meestal onroerend goed, verplicht moet worden verkocht aan de overheid.

Ontheffingen

Omschrijving:
Besluiten waarmee wordt bepaald dat voor één of meer concreet aangeduide rechtssubjecten (rechts-)personen, organisaties etc. - meestal de aanvragers - worden vrijgesteld van een verplichting of verbod dat in een algemeen verbindend voorschrift is vastgelegd.

Overig

Omschrijving:
Alle publicaties die logischerwijs niet onder de andere categorieën vallen.

Pensioenen

Omschrijving:
Voordat een pensioenregeling geldt, wordt de tekst ter visie gelegd zodat vanuit verschillende organisaties kan worden gereageerd op de voorliggende tekst. Van een ter visie legging wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Ook ontheffingen en wijzigingen op een verplichtstelling van een pensioenregeling worden in de Staatscourant bekend gemaakt.

Registermutaties | Accountantsregister

Omschrijving:
Elke registeraccountant die voldoet aan de bij de Wet op de registeraccountants gestelde eisen, staat ingeschreven in het accountantsregister.

Registermutaties | Centraal register buitenlandse kinderopvang

Omschrijving:
Bij gebruikmaking van een buitenlands kindercentrum voor kinderopvang kan men alleen in aanmerking komen voor de toeslag in de kosten van deze kinderopvang indien het buitenlands kindercentrum vooraf opgenomen is in het Centrale register buitenlandse kinderopvang

Registermutaties | Handelsregister Kamer van Koophandel

Omschrijving:
Het Handelsregister vormt de basisregistratie voor alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Mutaties in het register worden door de Kamer van Koophandel in de Staatscourant gepubliceerd.

Registermutaties | Overige registermutaties

Omschrijving:
Mutaties uit registers die niet onder de andere categorieën van registermutaties vallen.

Registermutaties | Register beleggingsinstellingen

Omschrijving:
Het is verboden in Nederland een recht van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden:

  1. zonder dat de beheerder van de beleggingsinstelling een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen heeft; of
  2. indien het een beleggingsmaatschappij betreft die geen aparte beheerder heeft, zonder dat de beleggingsmaatschappij een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning heeft.

Een besluit tot aanwijzing of intrekking van een (geografische) staat moet worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Registermutaties | Register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg

Omschrijving:
Voor de beroepen arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige heeft de rijksoverheid registers ingesteld, de zogenaamde BIG-registers (beroepen in de individuele gezondheidszorg). De registratie gebeurt in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Alleen geregistreerde personen mogen de beroepstitel voeren en alleen zij vallen onder het tuchtrecht.

Registermutaties | Register geldtransactiekantoren

Omschrijving:
In de wet staat omschreven wat onder een geldtransactiekantoor moet worden verstaan: een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een derde geldtransacties uitvoert, dan wel beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam is bij de totstandkoming daarvan. Inschrijving in het Register vindt plaats indien voldoende is aangetoond dat voldaan wordt aan de eisen op het gebied van betrouwbaarheid, integriteit van bedrijfsvoering en administratieve organisatie. Geldtransactiekantoren moeten over een inschrijving beschikken om hun diensten te mogen aanbieden. Een overzicht van deze ondernemingen vindt u in het register van De Nederlandsche Bank.

Registermutaties | Register geneesmiddelen

Omschrijving:
Een lijst van geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning of een parallelhandelsvergunning is verleend. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) houdt het register bij.

Registermutaties | Register gevolmachtigde agenten

Omschrijving:
Optreden als gevolmachtigde agent van een verzekeraar kan alleen als men is opgenomen in het register Financiële Dienstverleners. Het register van Financiële Dienstverleners is openbaar en kan door iedereen worden ingezien. Het register wordt bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Registermutaties | Register stralingsartsen

Omschrijving:
Stralingsartsen kunnen hun beroep slechts uitoefenen indien zij zijn ingeschreven in het Register stralingsartsen. Verzoek tot inschrijving in het register kan worden gedaan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Registermutaties | Register Wet Toezicht Kredietwezen

Omschrijving:
Het register Wet toezicht kredietwezen wordt bijgehouden door De Nederlandsche Bank en bevat gegevens over instellingen die activiteiten als kredietinstelling verrichten.

Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen

Omschrijving:
In de Staatscourant worden bekendgemaakt:

  • de door het college College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden vastgestelde reglementen en tarieven, en
  • de door de desbetreffende ministers opgestelde beleidsregels.

Een besluit omtrent toelating of vrijstelling met betrekking tot een gewasbeschermingsmiddel of biocide, dan wel verlenging, wijziging of intrekking daarvan alsmede een tijdelijke beperking of verbod tot het op de markt brengen of gebruik van een gewasbeschermingsmiddel of biocide worden in de Staatscourant door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bekendgemaakt en medegedeeld aan de aanvrager.

Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen

Omschrijving:
Het bereiden, voorhanden, in voorraad hebben, afleveren of bij dieren toepassen van een niet-geregistreerd diergeneesmiddel is verboden. Een fabrikant kan een diergeneesmiddel laten registeren bij het Bureau Diergeneesmiddelen (ZBO van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Ruimtelijke plannen

Omschrijving:
Bestemmingsplannen, streekplannen etcetera die beschrijven wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren.

Tuchtrecht | Uitspraken Medisch Tuchtrecht

Omschrijving:
Het tuchtrecht heeft tot doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg te toetsen. De tuchtcolleges zijn autonoom in hun beoordeling van klachten over beroepsbeoefenaren. Dit is geregeld via de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Als het tuchtcollege van oordeel is dat de klacht gegrond is, wordt een maatregel opgelegd. Een maatregel die gevolgen heeft voor de inschrijving van de beroepsbeoefenaar in het BIG-register, bijvoorbeeld een tijdelijke schorsing of een definitieve verwijdering uit het register, wordt onder vermelding van naam en woonplaats van de betreffende beroepsbeoefenaar gepubliceerd in de Staatscourant.

Tuchtrecht | Uitspraken Raad voor de Scheepvaart

Omschrijving:
Er kan door een kapitein of eigenaar in beroep worden gegaan tegen de scheepvaartinspectie bij de Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart publiceert haar uitspraken in de Staatscourant. 

Tuchtrecht | Uitspraken Veterinair Tuchtrecht

Omschrijving:
Uitspraken van het Veterinair Tuchtcollege (VTC) over:

  • Klachten van particulieren over de diergeneeskundige behandeling van hun eigen (huis)dieren of over dieren die zij permanent onder hun hoede hebben, de zogenaamde houders van dieren.
  • Klachten, die worden ingediend door een op grond van de Wet op de Uitvoering Diergeneeskunde (WUD) benoemde ambtenaar, de zogenaamde klachtambtenaar. Het gaat dan om zaken van algemeen belang, zoals overtredingen van de Diergeneesmiddelenwet.

Vergunningen

Omschrijving:
Besluiten waarmee wordt bepaald dat voor één of meer concreet aangeduide rechtssubjecten (rechts-)personen, organisaties etc. - meestal de aanvragers - vrijgesteld worden van een verplichting of verbod dat in een algemeen verbindend voorschrift is vastgelegd.

Terug naar Staatscourant