Inhoud, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid

Terug naar de inhoudsopgave

Het onderdeel Wet- en regelgeving biedt u de mogelijkheid de geconsolideerde teksten van wet- en regelgeving in te zien. Vanaf een bepaalde startdatum kan worden gezocht in alle op een bepaalde datum geldende regelingen. Die startdatum verschilt per soort regelgeving. In het onderstaande overzicht zijn de beschikbare soorten regelgeving opgenomen met de daarbij behorende startdatum.

Soort regelgeving en startdatum

 • Wetten
  Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en andere Koninklijke Besluiten
  Reglementen van de Staten-Generaal
  vanaf 1 mei 2002
 • Ministeriële regelingen (voor zover gepubliceerd in de Staatscourant en ondertekend door een minister of secretaris-generaal)
  vanaf 1 mei 2003
  Vanaf 1 mei 2013 worden ook ondermandaatbesluiten opgenomen indien deze zijn gebaseerd op een mandaatbesluit dat in het Basiswettenbestand (BWB) is opgenomen.
 • Verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties in of na 1951 gepubliceerd in het Tractatenblad of vóór 1951 gepubliceerd in het Staatsblad
  vanaf 1 januari 2005
 • Beleidsregels en circulaires van de departementen (voor zover gepubliceerd in de Staatscourant of in Uitleg)
  Beleidsregels van de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie
  Algemeen verbindende voorschriften van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en van openbare lichamen voor beroep en bedrijf (OLBB) inclusief de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)
  vanaf 1 mei 2005
 • Regelingen BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
  vanaf 10 oktober 2010

Van alle verdragen zijn één of meerdere authentieke taalversies opgenomen: Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans. Is de authentieke tekst niet Nederlands, en is er een Nederlandse vertaling beschikbaar, dan wordt deze vertaling ook opgenomen. Verdragen die geen zelfstandige tekst - dus alleen wijzigingstekst - bevatten, worden niet opgenomen in het BWB. Ook Memorandums of Understanding (MoU’s) en verdragen van de International Labour Organisation (ILO), waarbij het Koninkrijk der Nederlanden geen partij zal worden, worden niet, dan wel bij hoge uitzondering, opgenomen. De teksten van bijlagen die niet in het Tractatenblad of Staatsblad zijn opgenomen maar bekend zijn gemaakt via terinzagelegging, zijn evenmin in geconsolideerde vorm beschikbaar.

Uitzonderingen

Wetten zijn opgenomen met uitzondering van:

 • Begrotingswetten die geen wijzigingsartikelen bevatten;
 • Gemeentelijke herindelingswetten met een inwerkingtredingsdatum van vóór 1 mei 1997;
 • Machtigingswetten met een inwerkingtredingsdatum van vóór 1 mei 1997;
 • Naturalisatiewetten;
 • Goedkeuringswetten voor zover deze uitsluitend strekken tot goedkeuring van een of meer verdragen en wanneer in de artikelen tegelijk met het verdrag bepaalde voorbehouden en/of af te leggen verklaringen worden goedgekeurd. Goedkeuringswetten die daarnaast nog zelfstandige tekst bevatten, worden wel opgenomen.

Het BWB bevat tevens de actuele, geconsolideerde teksten van alle op 10 oktober 2010 geldende (en daarna tot stand gekomen en/of in werking getreden) wetten die gelden voor het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Sinds 10 oktober 2010 zijn  Aruba, Curaçao en Sint Maarten geen onderdeel meer van Nederland, maar aparte landen binnen het Koninkrijk, en wordt binnen wetten.overheid.nl de voor die landen geldende wet- en regelgeving niet meer bijgehouden. De wetgeving die gold tot 10-10-2010 blijft wel gewoon opgenomen (maar wordt dus niet meer bijgewerkt).

 • Wijzigingswetten worden alleen opgenomen wanneer zij:
  • zelfstandige bepalingen bevatten anders dan inwerkingtredingsbepalingen, of aankondigingen van een tekstplaatsing; en/of
  • een officiële citeertitel hebben (vanaf 1 januari 2008 toegepast).

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en andere Koninklijke Besluiten zijn opgenomen met uitzondering van:

 • Benoemings/ontslagbesluiten;
 • Goedkeuringsbesluiten;
 • Inwerkingtredingsbesluiten (deze worden wel verwerkt als metagegeven bij desbetreffende wetten);
 • Onteigeningsbesluiten;
 • Schorsings- en vernietigingsbesluiten;
 • Wijzigingsbesluiten worden alleen opgenomen wanneer zij:
  • zelfstandige bepalingen bevatten anders dan inwerkingtredingsbepalingen, of aankondigingen van een tekstplaatsing; en/of
  • een officiële citeertitel hebben (vanaf 1 januari 2008 toegepast).

Ministeriële regelingen zijn opgenomen met uitzondering van:

 • ministeriële regelingen die niet in de Staatscourant of Gele Katern worden gepubliceerd;
 • ministeriële en niet-ministeriële publicaties in genoemde uitgaven die geen regelgeving bevatten (bekendmakingen/kennisgevingen, mededelingen, aanbestedingen, beroepen, enz.) of die niet dezelfde formele status hebben als een AVV (beleidsregels, ontwerpbesluiten, convenanten, enz.). Bekendmakingen en kennisgevingen die wijzigingen bevatten op bedragen en percentages in andere regelgeving worden wel als wijziging in die regeling verwerkt.
 • besluiten en met name beschikkingen met een sterk persoons- of zaakgebonden (bijvoorbeeld vergunningen, mandaat- of machtigingsbesluiten waarbij een elders omschreven mandaat, enz. verleend wordt aan een persoon of instantie) of kortstondig (tijdelijke sluitingen van het luchtverkeersruim enz.) karakter;
 • verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld plaatsing van verkeersborden, afsluitingen, sluiting van luchtruim of doorvaart, enz.;
 • ministeriële regelingen die alleen een andere regeling goedkeuren; de goedgekeurde regeling zelf zal in veel gevallen een lagere regeling zijn, die apart beoordeeld dient te worden zoals hieronder beschreven;
 • aanwijzingen van organisaties als bijv. keuringsinstantie of rechtspersoon met een standaardtekst, waar in de aanhef het verzoek of de aanvraag van de organisatie wordt vermeld. Deze regelingen worden gezien als persoons- of zaakgebonden beschikkingen en worden dus niet opgenomen in het BWB.
 • wijzigingsregelingen die geen zelfstandige bepalingen bevatten anders dan inwerkingtredingsbepalingen, of aankondigingen van een tekstplaatsing.
   

Actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid

Nieuwe besluiten worden na de bekendmaking daarvan verwerkt in de geconsolideerde teksten van Wet- en regelgeving. Daardoor kan het een enkele keer voorkomen dat al in werking getreden besluiten nog niet in Wet- en regelgeving zijn opgenomen. Er wordt naar gestreefd om minimaal 95% van de besluiten binnen twee werkdagen na publicatie te verwerken en alle besluiten binnen vijf werkdagen na publicatie. In de praktijk is deze norm alleen een enkel jaar in de maand januari overschreden. In 2015 was het percentage dat binnen twee werkdagen na publicatie is verwerkt: 99,2%.

Hoewel er veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de teksten komen er toch in beperkte maten fouten voor in het regelingenbestand. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fouten die kunnen leiden tot juridisch onjuiste gevolgtrekkingen (bijvoorbeeld verkeerde bedragen, ontbrekende regelingen of artikelen), aangeduid als A-fouten, en fouten die niet tot misinterpretatie kunnen leiden (bijvoorbeeld herkenbare type- en opmaakfouten). In het jaar 2015 zijn 10 A-fouten gemeld en hersteld. Door diverse maatregelen is dit aantal sterk teruggebracht ten opzichte van eerdere jaren; de verwachting is dat dit in de komende jaren kan worden doorgezet.

Er bestaat geen wettelijke verplichting om ministeriële regelingen, beleidsregels of circulaires die geen algemeen verbindend voorschrift inhouden, in de Staatscourant bekend te maken. Deze regelingen worden dan ook niet verwerkt in Wet- en regelgeving. Dit betekent dat deze categorieën regelingen incompleet kunnen zijn en dat wijzigingen soms niet zijn doorgevoerd. De informatie in Wet- en regelgeving vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter. In gevallen waarin zekerheid essentieel is, dient u de juistheid van de tekst te verifiëren in deze officiële bronnen. Per 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in werking getreden, waarbij is bepaald dat de uitgifte van voornoemde publicatiebladen elektronisch geschiedt. Zie hiervoor: https://www.officielebekendmakingen.nl.