Resultaten

241 - 248 van de 248 Resultaten
Toon producten van Vlissingen
 • Vlaginstructie

  Voor het uitsteken van de Nederlandse vlag gelden bepaalde regels. Voor het vlaggen bij openbare gebouwen gelden andere regels dan voor het vlaggen vanaf huizen of particuliere gebouwen.


  Wat zijn de regels voor het vlaggen bij openbare gebouwen?


  Er wordt onderscheid tussen 'uitgebreid vlaggen' (UV) en 'beperkt vlaggen' (BV). Bij 'uitgebreid vlaggen' wordt de vlag van alle rijksgebouwen uitgestoken, zoals op Koningsdag. Bij 'beperkt vlaggen' wordt de vlag alleen uitgestoken van de hoofdgebouwen van de overheidsinstellingen, die niet rechtstreeks onder de ministeries vallen. Zoals de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Hoge Raad der Nederlanden.


  Wanneer wordt de Nederlandse vlag officieel uitgestoken?


  Bij openbare gebouwen wordt er uitgebreid (UV) of beperkt (BV) gevlagd bij de volgende gelegenheden:


  Vlaginstructie
  Datum Beschrijving Vlaginstructie
  31 januari (1 februari) Verjaardag van prinses Beatrix BV
  27 april (26 april) Koningsdag UV
  4 mei (4 mei) Nationale dodenherdenking, met halfstok vlaggen van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur zomertijd) UV
  5 mei (5 mei) Nationale Bevrijdingsdag UV
  17 mei (18 mei) Verjaardag van koningin Máxima BV
  laatste zaterdag in juni Veteranendag UV
  15 augustus (16 augustus) Formeel einde Tweede Wereldoorlog UV
  derde dinsdag van september Opening van de Staten-Generaal (alleen in Den Haag) UV
  7 december (8 december) Verjaardag van de Prinses van Oranje BV
  15 december (16 december) Koninkrijksdag BV


  Valt de dag van vlaggen op een zondag of een algemeen erkende christelijke feestdag, dan wordt de vlag uitgestoken op de tussen haakjes vermelde datum.


  Gelden de regels ook bij bijzondere gebeurtenissen?


  Bij bijzondere gebeurtenissen kunnen er speciale regels gelden voor het uitsteken van de vlag. Per gelegenheid zal de bijzondere vlaginstructie bekend gemaakt worden.
  Tijdens officiële bezoeken van buitenlandse staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.


  Wanneer wordt de oranje wimpel gebruikt?


  Alleen op Koningsdag en op de in het overzicht vermelde verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis, wordt de vlag met oranje wimpel gevoerd. Bij alle andere gelegenheden wordt de wimpel niet gebruikt.

 • Afvalstoffen lozen op riolering

  Afvalwater is 'vuil water'. Dit is al het water dat bedrijven en huishoudens gebruiken en geen regenwater is. Regenwater noemen we 'schoon water'. Er zijn 3 soorten:


  1. Licht verontreinigd afvalwater. Dit is afvalwater van gootsteen, wasmachine, bad en dergelijke. Hierin zitten zeepresten;
  2. Sterk verontreinigd afvalwater. Dit is afvalwater van toiletspoeling. Hierin zitten uitwerpselen;
  3. Bedrijfsafvalwater.

  Mag ik buiten het riool om afvalwater lozen?


  U mag geen afvalwater lozen buiten het gemeentelijke riool. Dus niet op de openbare weg, in sloten, op veldjes en dergelijke.


  Ik heb (nog) geen aansluiting op het gemeentelijk riool. Wat moet ik met mijn afvalwater doen?


  Er zijn in Vlissingen woningen en bedrijven die (nog) niet op het riool zijn aangesloten. Is dat bij u het geval? U kunt dan bij de gemeente een ontheffing aanvragen op het verbod van het lozen van huishoudelijk afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater in de bodem of oppervlaktewater.
  Als u vanuit uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, dan moet u mogelijk ook een omgevingsvergunning aanvragen of een milieumelding indienen. In een vergunning worden voorschriften opgenomen over de kwaliteit van het te lozen afvalwater. Bij een melding gelden de regels uit het Activiteitenbesluit. De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.
  In bepaalde situaties is toestemming van het Waterschap Scheldestromen nodig. Bijvoorbeeld als u afvalwater uit een zuiveringsinstallatie (septic tank) wilt lozen op het oppervlaktewater.


  Kan ik tijdelijk op het riool lozen?


  Het is landelijk beleid om alle woningen aan te sluiten op het hoofdriool. U krijgt alleen een tijdelijke voorziening als er op korte termijn geen andere oplossing is.
  Als bij werkzaamheden tijdelijk afvalwater op het riool geloosd wordt moet u een melding indienen. Binnen een milieuinrichting moet u een melding indienen op grond van het Activiteitenbesluit. Buiten een milieuinrichting moet er een melding vanuit het 'Besluit lozen buiten inrichtingen' worden ingediend. Bij saneringen en bronbemaling geldt er een procedure van 8 weken.

 • Dieren, opvang zwervende

  Huisdier vermist


  Is uw huisdier vermist, dan kunt u ook contact opnemen met Stichting Amivedi. Deze landelijke vrijwilligersorganisatie zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. U kunt Amivedi bereiken op telefoonnummer (088) 006 46 82 of via e-mail walcheren@amivedi.com.  


  Zwervende dieren


  Onder zwerfdieren vallen rondzwervende dieren waarvan verwacht mag worden dat ze een eigenaar hebben (gehad), zoals honden en katten. De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren in de eerste 14 dagen en heeft hierover afspraken gemaakt met een aantal partijen. Een zwerfdier blijkt vaak niet ver van huis te zijn. We adviseren daarom om als dit veilig mogelijk is, het dier eerst in de eigen omgeving te laten en aan te melden bij Amivedi.
  Heeft u een vermist of gevonden huisdier dat niet kan blijven in de omgeving? Meldt dit dan bij:


  • Dierenambulance Stichting Dierenwelzijn Walcheren via telefoonnummer (06) 48 42 17 17;
  • Dierenasiel Walcheren via telefoonnummer (0118) 61 35 79;
  • Reptielenzoo Iguana, telefoonnummer (0118) 41 72 19;
  • Zieke en gewonde vogels, egels en andere zoogdieren kunt u brengen naar De Mikke in Middelburg, telefoonnummer (0118) 62 82 88.

  Dieren in nood


  144 Red een dier is een landelijk meldnummer dat u ook kunt bellen als u een dier in nood ziet. Het nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Dit meldnummer is onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten. Als 144 om technische redenen niet bereikbaar is, belt u dan (0900) 88 44.
  Heeft u sterke vermoedens dat een dier wordt mishandeld of verwaarloosd? Dan kunt u dit ook melden via het Landelijk Meldnummer van de Dierenbescherming: (0900)  202 12 10.

 • Evenement organiseren, vergunning of melding

  Aanvragen evenementenvergunning


  Melden evenement niet vergunningsplichtig


  Als u een evenement/festiviteit in de openbare ruimte wilt organiseren, dan moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Het gaat hier om evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld een braderie, buurt- of straatfeest, een festival of een (sport)wedstrijd op de weg. De gemeente stelt een aantal eisen aan de veiligheid van personen en goederen in de openbare ruimte.


  Let op: Voor het indienen van een melding of aanvraag na 1 juli 2020, moet u tevens een protocol indienen. Hierin geeft u aan hoe u voldoet aan de 1,5 meter afstand en de hygiënerichtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
   


  Wat is een evenement?


  Een evenement wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als volgt gedefinieerd: 'Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak'. Als deze verrichting zich afspeelt in een gebouw of vaartuig is sprake van een binnenevenement. Is dat op de weg of op openbaar water, dan is sprake van een buitenevenement.  


  Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig?


  • Als een evenement voor het publiek toegankelijk is;
  • Als een evenement in een tent of de open lucht wordt gehouden. Dit is van belang voor de brandveiligheid als het een tijdelijk bouwsel betreft;
  • Als zwak alcoholische dranken (minder dan 15 procent alcohol) buiten een horecabedrijf worden verstrekt;
  • Voor (levende) muziek of een geluidsinstallatie, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik;
  • Als een evenement op openbare grond plaatsvindt;
  • Als verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement te kunnen houden.

  Geldende regels


  • De contactpersoon moet tijdens het evenement bereikbaar zijn via het opgegeven GSM nummer;
  • U doet alles wat (redelijkerwijs) mogelijk is, om schade als gevolg van het evenement voor de gemeente of derden te voorkomen;
  • U bent verantwoordelijk voor het evenement. De gemeente brengt kosten van schade (ook aan derden) of voor het opruimen van afval bij u in rekening;
  • Evenementen zijn zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een functiebeperking;
  • De brandweer, politie en/of ambulance moet er altijd door kunnen. Houdt u daar rekening mee bij het ophangen van spandoeken, bedrading en dergelijke;
  • Na afloop laat u de openbare weg schoon en onbeschadigd achter;
  • Er moeten voldoende afvalbakken op het terrein zijn;
  • U mag de groenvoorzieningen (inclusief bomen) niet beschadigen;
  • Brandkranen moeten vrij blijven;
  • Anderen mogen geen overlast hebben van uw evenement;
  • U informeert de omwonenden op tijd.

  Wanneer is een melding van een evenement voldoende?


  De gemeente Vlissingen werkt met zogenaamde '0-evenementen'. Dit zijn evenementen waarvoor een melding volstaat. U bent niet vergunningsplichtig en hoeft geen leges te betalen. Van een 0-evenement is sprake als:     


  • Het een feest op eigen terrein of straatfeest in de openlucht betreft;
  • Het een evenement is dat plaatsvindt tussen 9.00-23 uur of op een zon- of feestdag (feestdag is gelijk aan zondag) tussen 13.00-23.00 uur;
  • Het geluidsniveau op een afstand van 5 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(A);
  • Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, een fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • Het evenement geen extra politiecapaciteit vergt;
  • Er slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van maximaal 50 m² per object;
  • Er geen ander evenement in de nabijheid plaatsvindt;
  • Er een organisator is van 18 jaar of ouder.

  Kennisgeving


  De organisator stelt de burgemeester ten minste 10 dagen voorafgaand aan het 0-evenement in kennis van het evenement. De organisator gebruikt hiervoor het door de burgemeester vastgestelde kennisgevingsformulier.


  Toestemming


  Toestemming voor het evenement is verleend als:


  • Na ontvangst van het kennisgevingsformulier door de burgemeester geen tegenbericht is verzonden én;
  • De organisator een ontvangstbevestiging van het feit dat hij een kennisgeving heeft gedaan, kan tonen.  

  Verbod


  Als naar het oordeel van de burgemeester uit nieuwe feiten of omstandigheden na de kennisgeving vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde, kan de burgemeester alsnog bepalen dat het evenement verboden is.


  Beleid


  Het gemeentelijk beleid is verwoord in de nota's 'Evenementenbeleid 2016' en 'Evenementenvergunningen 2016'.

 • Geheimhouding adres

  Direct aanvragen


  Inwoners van gemeente Vlissingen hebben de mogelijkheid om een geheimhouding van het adres aan te vragen. Dit houdt in dat de gemeente uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet doorgeeft. Deze gegevens blijven dan geheim voor bepaalde instanties. De gemeente mag uw gegevens niet doorgeven aan:


  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • Organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • Organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • Organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel zoals het Rode Kruis.

  Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.


  Zie website van Rijksoverheid welke instanties uw gegevens kan opvragen.


  Hoe vraagt u geheimhouding adres aan?


  U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt. Ook zijn er geen kosten verbonden aan dit verzoek.


  Hoe kan ik een verzoek tot geheimhouding indienen bij de gemeente?


  • Digitaal met uw DigiD;
  • Schriftelijk door het formulier geheimhouding adres te gebruiken. Vergeet u niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen;
  • Persoonlijk aan de balie in het stadhuis. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. U maakt hiervoor een afspraak.

  Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.


  Als u om geheimhouding hebt gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u dit niet opnieuw aan te vragen.

 • Omgevingsvergunning, brandpreventie, gebruiksvergunning/gebruiksmelding

  Bij brandpreventie draait het allemaal om maatregelen die brand voorkomen. Ook belangrijk zijn maatregelen om tijdens een brand alles zoveel mogelijk in goede banen te kunnen leiden. Hierbij kunt u denken aan een vluchtplan en aan voldoende blusapparaten. In het Bouwbesluit staan landelijke regels voor brandpreventie.
  De gevolgen van brand kunnen heel ingrijpend zijn. Zorgt u daarom voor een goede brandveiligheid in uw gebouw(en). Een gebouw moet niet alleen brandveilig gebouwd worden, ook het gebruik moet brandveilig zijn. Dit geldt vooral voor gebouwen waar extra risico op brand bestaat, of waar bij brand de gevolgen heel ernstig kunnen zijn. Vaak moet u een melding brandveilig gebruik indienen, soms moet u (in zwaardere gevallen) een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik indienen.


  Wat is een activiteit brandveilig gebruik in de omgevingsvergunning?


  De activiteit brandveilig gebruik is een onderdeel van een omgevingsvergunning. U heeft deze vergunning nodig voor:


  • Gebouwen waarin ?s nachts meer dan 10 mensen verblijven. Een hotel, pension, ziekenhuis, verpleeghuis, gevangenis en dergelijke;
  • Gebouwen waar meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, de dag doorbrengen. Een kinderdagverblijf, basisschool en dergelijke;
  • Gebouwen waar meer dan 10 mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap de dag doorbrengen (dagopvang en dergelijke).

  Een vergunning wordt per bouwwerk afgegeven. Het kan zijn dat het bouwwerk in andere handen overgaat en de nieuwe gebruiker de oude wijze van gebruik voortzet. In die situatie hoeft de nieuwe gebruiker niet opnieuw een vergunning aan te vragen.
  De omgevingsvergunning moet zijn verleend voordat het gebruik start.


  Wat is een Melding brandveilig gebruik?


  Voor sommige gebouwen moet u een melding brandveilig gebruik indienen. Dit geldt voor:


  • Gebouwen waar (wel eens) meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig zijn. Zoals winkels, kerkgebouwen, kantoren en verenigingsgebouwen.
   Uitzonderingen: woningen, flatgebouwen en andere wooncomplexen (tenzij deze worden gebruikt voor kamergewijze verhuur);
  • Kamergewijze verhuur aan 5 of meer personen.

  Een melding moet u minimaal 4 weken voordat het gebouw in gebruik wordt genomen indienen.


  Hoe lang is een vergunning of melding geldig?


  Deze is onbeperkt geldig, tenzij anders aangegeven.
  Wilt u het bouwwerk op een andere wijze gaan gebruiken? Dan moet u een wijziging van de vergunning of een nieuwe vergunning aanvragen. Of een nieuwe melding indienen.


  Wat voor taak heeft de gemeente op dit gebied?


  De overheid heeft als taak de brandveiligheid van nieuwe en bestaande bouwwerken te bewaken. Omgevingsvergunningen en meldingen spelen hierbij een belangrijke rol. Deze vergunningen of meldingen worden periodiek gecontroleerd.
  U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw inrichting! Bij schade zal de verzekering meewegen, of u al dan niet een vergunning heeft of een melding heeft ingediend.

 • Geslachtswijziging

  U kunt de gemeente vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte. Bekijk hier hoe u de wijziging aanvraagt en wat u daarvoor nodig hebt.


  Voorwaarden


  Om uw geslacht op uw geboorteakte te laten wijzigen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen;


  • U moet 16 jaar of ouder zijn om de wijziging te kunnen aanvragen;
  • U kunt de aanvraag alleen in Vlissingen doen als u in Vlissingen geboren bent. Bent u geboren in een andere gemeente in Nederland, dan moet u de wijziging bij die gemeente aanvragen;
  • Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u alleen een verzoek doen als u een geldige verblijfsvergunning hebt en minimaal een jaar in Nederland woont.

  Wijziging aanvragen


  Wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte moet u persoonlijk aanvragen. Maakt u hiervoor een afspraak. U kunt de aanvraag alleen zelf doen. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen. Ook kunt u tegelijkertijd uw voornamen wijzigen.


  Voor het doorgeven van een geslachtswijziging hebt u nodig:


  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Een verklaring van een aangewezen deskundige.

  Aangewezen deskundigen:


  Op dit moment zijn aangewezen;


  • Het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam;
  • Het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groningen;
  • Het Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden.

  De aanwijzing van andere deskundigen vindt plaats bij het CIBG. De door het CIBG aangewezen deskundigen worden geregistreerd in het BIG-register.
  De gemeente Vlissingen wijzigt uw geslacht op uw geboorteakte. Zo nodig geven wij de wijziging door aan de gemeente waar u nu woont. Daarna wordt uw geslacht aangepast in de Basisregistratie Personen (BRP). Vanaf dat moment kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude document(en) zijn niet meer geldig.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Een huwelijk- of partnerschapregistratie is een verbintenis tussen 2 personen. Een ambtenaar van de burgerlijke stand legt deze verbintenis vast.
  Als 1e formele stap dient u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar maken, het voornemen te hebben met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit heet 'Melding van voorgenomen huwelijk'. U moet hiervoor een afspraak maken met de gemeente. Aan deze melding zijn geen kosten verbonden.


  Wat is het verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap?


  • Een huwelijk komt tot stand door het uitspreken van het 'ja-woord'. Een geregistreerd partnerschap kom tot stand door het ondertekenen van de Akte van geregistreerd partnerschap;
  • Om een huwelijk te ontbinden moet u naar de rechter. Om een geregistreerd partnerschap te beëindigen hoeft u niet naar de rechter. Dit kan overigens alleen als u het samen eens bent en geen minderjarige kinderen hebt;
  • Tot 1 april 2014 was er ook nog een verschil bij het krijgen van kinderen. Bij een huwelijk tussen een man en een vrouw werden beide partners automatisch de ouder van het kind. Bij een geregistreerd  partnerschap was dat niet zo; de man moest het kind eerst nog erkennen. Sinds 1 april 2014 hoeft dat niet meer. Een man die een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder wordt nu ook automatisch de vader van het kind. Dit geldt voor kinderen die ná de registratie van het partnerschap geboren zijn;
  • Omzetten partnerschap naar huwelijk.
   U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. Dit kunt u in elke gemeente regelen. U kunt kiezen hoe u dit wilt doen: zonder ceremonie of met ceremonie. U kunt online een melding doen voor deze omzetting (via DigiD). 

  Is een samenlevingscontract hetzelfde als een huwelijk/partnerschapsregistratie?


  Nee, dat is niet hetzelfde. Een samenlevingscontract wordt opgesteld door een notaris. Deze regelt alleen wat de partijen met elkaar afspreken. Bijvoorbeeld over bezittingen als een huis. Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn de partners wettelijk aan elkaar verbonden.


  Coronamaatregelen huwelijk en geregistreerd partnerschap


  De regering heeft de maatregelen voor het aantal personen op 17 november 2020 aangepast. Vanaf 19 november 2020 gelden de maatregelen uit de gedeeltelijke lockdown. Huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties mogen onder bepaalde voorwaarden doorgaan.
  In de Michiel de Ruyterzaal en de Govan Mbekizaal moet er 1,5 meter ruimte zijn tussen iedere aanwezige én iedere zitplaats, met uitzondering van het bruidspaar.


  Aantal aanwezige personen


  Het aantal personen dat bij een voltrekking aanwezig mag zijn, is maximaal 30 personen (inclusief kinderen) en verschilt per zaal. Vanaf 19 november 2020 is de situatie is als volgt.


  • Michiel de Ruyterzaal: 18 personen (inclusief getuigen en bruidspaar);
  • Govan Mbekizaal: 30 personen (inclusief getuigen en bruidspaar).

  Overige bijzonderheden


  • De richtlijnen van het RIVM zijn van toepassing: 1,5 meter afstand, geen handen schudden, extra aandacht voor de hygiëne en mensen met griepklachten (verkouden, hoesten, koorts) blijven thuis;
  • De stoelen staan in beiden zalen 1,5 meter uit elkaar voor iedereen, behalve bij het bruidspaar;
  • De gratis voltrekkingen op de woensdagochtend (Frans Naerebout pakket) en in de Boeg (Willem Ruyspakket) vinden voorlopig plaats in de Michiel de Ruyterzaal. Hier kunnen de stoelen op 1,5 meter afstand geplaatst worden.

  Trouwlocaties buiten het stadhuis


  Ook hier gelden de richtlijnen van het RIVM. De locaties zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Dit geldt ook voor het aantal aanwezige personen.
  Het huwelijk op het strand is altijd gekoppeld aan een buitenlocatie. Dit wil zeggen dat het aantal gasten dat op het strand aanwezig zal zijn, ook binnen (bij slecht weer) met de 1,5 meter maatregel moet passen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties