Resultaten 171 - 180 van 181 resultaten

 • Gezondheidsverklaring Dantumadiel

  Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Heeft u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? In deze gevallen heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor een Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR of u maakt een afspraak om het formulier bij de gemeente op te halen.

 • Subsidie van meer dan € 25.000,-

  Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie van meer dan € 25.000,- wordt de Subsidieregeling Versnellingsagenda ieder jaar gedurende drie perioden van twee maanden opengesteld. Alleen tijdens die perioden is het aanvragen van subsidie mogelijk.

  De beoordeling van alle subsidieaanvragen die tijdens zo’n periode zijn ingediend, wordt gedaan door een onafhankelijke adviescommissie, de Regioboard. In de Regioboard zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid uit de regio Noordoost-Fryslân. De Regioboard kent alle ingediende subsidieaanvragen punten toe.

  Als de Regioboard voldoende punten aan een project toekent, wordt subsidie aan een project verleend.

  Let op: Bij een subsidieaanvraag moet een advies van Stichting Qop gevoegd worden. U kunt zo’n advies opvragen door een e-mail met uw projectplan te sturen naar info@qop.nl. Doe dit uiterlijk twee weken voor de sluiting van de openstelling, zodat u nog voldoende tijd heeft om het advies te verwerken in uw subsidieaanvraag!

 • Belastingen en WOZ

  Stand van zaken afhandeling ‘Informeel bezwaar’

  ‘Er is besloten dat degene die een informeel bezwaar heeft ingediend te allen tijde eerst het telefoontje van de taxateur kan afwachten. Ook al duurt dit langer dan voorzien (dus ook wanneer u een week of meerdere weken terug al informeel bezwaar heeft ingediend).

  Kortom: U kunt dus het telefoontje gewoon afwachten!

  Wordt uw verzoek afgewezen, dan kunt u vervolgens (binnen 14 dagen na het telefoontje) eventueel alsnog een officieel bezwaarschrift indienen. Zelfs al is de bezwaartermijn van 6 weken dan al verlopen! 

  U moet in uw bezwaarschrift dan wel aangeven dat u daarvoor eerst informeel bezwaar heeft ingediend.’

 • Gebiedsteam

  Iedereen in de samenleving doet naar eigen kunnen mee. Meedoen aan activiteiten, gezond leven en gezond opgroeien. Veel mensen kunnen dit prima zelf, maar soms lukt dit even niet. Wilt u graag hulp of advies? Of heeft u informatie en ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht bij het gebiedsteam. Bijvoorbeeld op het gebied van: 

  • emotionele of psychische problemen 
  • leven met een beperking 
  • huishoudelijke hulp 
  • wonen en woonvoorzieningen 
  • vervoer 
  • begeleiding of dagbesteding 
  • zorgen over iemand in uw omgeving 

  Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons via 0519-298888 (optie 1 sosjaal domein) Van maandag tot en met donderdag bereikbaar vanaf 8.30-16.30 en vrijdag van 8.30-12.00. 

 • Kwijtschelding

  Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet of niet volledig te betalen. De gemeente maakt gebruik van de ruimst mogelijke kwijtscheldingsnormen en houdt bij het beoordelen, rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

  Onderstaande belastingsoorten komen in aanmerking voor kwijtschelding.

  • Afvalstoffenheffing (exclusief extra containers)
  • Rioolheffing
  • Onroerende zaakbelasting (OZB)
  • Belasting roerende woon- en bedrijfsruimten

  Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

  Voordat u gaat aanvragen

  Voordat u een verzoek om kwijtschelding indient, is het aan te raden, dat u eerst, onderstaande veel gestelde vragen even raadpleegt: (uiteraard indien van toepassing).

 • AV-Frieso

  De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met zorgverzekeraar De Friesland. Dit aanvullende pakket heet de AV-Frieso. Met deze zorgverzekering bent u beter verzekerd voor minder geld.

  Voordelen

  • De gemeente betaalt mee aan de premie
  • Ruime vergoedingen in de aanvullende verzekering, o.a. voor fysiotherapie, brillen, tandartskosten en orthodontie (tot 18 jaar)
  • Uw eigen risico kunt u in termijnen betalen

  Een vergoedingenoverzicht vindt u op de website van De Friesland.

  LET OP! Gehuwden/samenwonenden moeten de toeslag gezamenlijk aanvragen (via de DigiD van één van beiden):

 • Lauwersregeling

  Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen. Om toch deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten, kunt u de Lauwersregeling aanvragen.

  Deze toeslag is voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor volwassenen vanaf 18 jaar. Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar kunt u een aanvraag indienen via Sam& voor alle kinderen.

  Deze toeslag kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor:

  • Abonnement van een sport-of toneelvereniging of bibliotheek
  • Bijkomende schoolkosten (bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, verjaardag meester/juf)
  • Zwembadbezoek (inclusief zwemlessen)
  • Muzieklessen
  • Museumbezoek

  LET OP! selecteer uw eigen gemeente. Gehuwden/samenwonenden moeten de toeslag gezamenlijk aanvragen (via de DigiD van één van beiden):

 • Asbest verwijderen

  Zoals u weet is asbest gevaarlijk als de asbestvezels vrij komen. Wanneer de vezels worden ingeademd kunnen deze na verloop van tijd tot ernstige ziektes leiden (bijv. longkanker). Het bewerken (zagen, boren, breken etc) van asbest is daarom niet toegestaan. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken, verwerken en voor handen te hebben. Zit asbest in een gebouw dan mag het wel blijven zitten, zolang er maar geen vezels vrijkomen. Het verwijderen van asbest is natuurlijk ook toegestaan. Daar horen regels bij om er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vezels vrij kunnen komen. De hoofdregel is dat je asbest alleen mag verwijderen nadat je een sloopmelding hebt gedaan, en daar een positieve reactie van ons op hebt gekregen.

 • Riolering

  Dagelijks komt er in huishoudens afvalwater vrij, gewoon omdat we eten drinken en naar de w.c. gaan. Dit afvalwater voeren we via de riolering af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de rwzi wordt het afvalwater gezuiverd en geloosd op oppervlaktewater. Dit is goed voor het milieu en de volksgezondheid. In het “stedelijk gebied” liggen vaak rioolstelsels waarop ook regenwater geloosd mag worden. In het buitengebied is dat anders daar liggen vaak drukrioleringsstelsels waar alleen afvalwater op geloosd mag worden. Gaat u een nieuwe woning bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

 • Bijzondere Bijstand

  Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere kosten. U krijgt alleen bijzondere bijstand als de kosten echt nodig zijn. Iedereen met een (laag) inkomen en weinig geld kan dit aanvragen.

  U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • de eigen bijdrage voor een advocaat
  • de kosten van een rechtszaak (griffiekosten)
  • de kosten van uw bewindvoerder

  LET OP! Gehuwden/samenwonenden moeten de toeslag gezamenlijk aanvragen (via de DigiD van één van beiden). Heeft u al een aanvraag gedaan en wilt u bewijsstukken toevoegen? Stuur de bewijsstukken dan naar info@dantumadiel.frl onder vermelding van het zaaknummer van de aanvraag. U hoeft dan geen nieuwe aanvraag te doen.