Resultaten 181 - 190 van 195 resultaten

 • Wet Kwaliteitsborging

  Wet kwaliteitsborging (Wkb)

  Het doel van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is om de bouwkwaliteit te verhogen. Degene die een bouwwerk bouwt is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat bouwwerk en moet ook aantonen dat het aan de eisen voldoet. De gemeente heeft nu nog de taak om vooraf bij een vergunningaanvraag te toetsen of uw bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften voldoet en zorgt tijdens de bouw voor het toezicht.

  Door de nieuwe wet Wkb doet de gemeente dit voor bepaalde bouwwerken niet meer. In de wet wordt met behulp van gevolgklassen bepaald wat het risico van alle soorten bouwwerken is. Voor het bouwen van deze bouwwerken met een laag risico moet u straks zelf een kwaliteitsborger inhuren. Dit is verplicht.

  De Wkb gaat in op 1 januari 2024. Tegelijk met de Omgevingswet.

 • Asbest verwijderen

  Zoals u weet is asbest gevaarlijk als de asbestvezels vrij komen. Wanneer de vezels worden ingeademd kunnen deze na verloop van tijd tot ernstige ziektes leiden (bijv. longkanker). Het bewerken (zagen, boren, breken etc) van asbest is daarom niet toegestaan. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken, verwerken en voor handen te hebben. Zit asbest in een gebouw dan mag het wel blijven zitten, zolang er maar geen vezels vrijkomen. Het verwijderen van asbest is natuurlijk ook toegestaan. Daar horen regels bij om er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vezels vrij kunnen komen. De hoofdregel is dat je asbest alleen mag verwijderen nadat je een sloopmelding hebt gedaan, en daar een positieve reactie van ons op hebt gekregen.

 • Gebiedsteam

  Als u ons belt krijgt u een medewerker van het Klantcontactcentrum Sociaal Domein aan de lijn. U stelt uw vraag of leg uw probleem voor. Vaak kunnen wij u meteen al tips en adviezen geven. Met deze tips en adviezen kunt u misschien alweer zelf verder. Is er meer nodig? Dan plannen wij zo snel mogelijk een gesprek.

  Neem contact met ons op via 0519-298 888 (optie 1 sosjaal domein) Van maandag tot en met donderdag bereikbaar vanaf 8.30-16.30 en vrijdag van 8.30-12.00. U kunt ons ook een e-mail sturen.

 • Kwijtschelding

  Denkt u dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Dan kunt u om kwijtschelding vragen. Dat betekent dat u geen, of minder, belasting hoeft te betalen. Niet iedereen kan kwijtschelding krijgen. Als u het aanvraagt, beoordeelt de gemeente of u kwijtschelding krijgt. De gemeente kijkt bijvoorbeeld naar de hoogte van uw inkomen, uw uitgaven en bezittingen, zoals een eigen woning.

  U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor:

  • Afvalstoffenheffing (exclusief extra containers)
  • Rioolheffing
  • Onroerende zaakbelasting (OZB)
  • Belasting roerende woon- en bedrijfsruimten

  Voor andere belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

  Voordat u gaat aanvragen

  Bent u van plan om kwijtschelding aan te vragen? Lees dan eerst onderstaande informatie goed door.

 • Wat geldt voor jou?

  Met 'De VoorzieningenWijzer' weet u welke toeslagen en/of regelingen voor u gelden en of u wel de best passende energieleverancier en zorgverzekering hebt. Check het zelf op www.datgeldtvoormij.nl/dantumadiel. Liever een persoonlijk advies gesprek met een opgeleide adviseur? Dat kan! Maak via onderstaande knop een afspraak en krijg gratis ondersteuning van een opgeleide adviseur. Samen regelt u ook direct wat kan.

  Wist u dat huishoudens na het adviesgesprek gemiddeld € 500 per jaar besparen? Maar misschien wel nog belangrijker: dat er weer rust en overzicht is omdat de financiën op orde zijn.

 • Collectieve zorgverzekering

  Mogelijk kunt u een korting krijgen op uw zorgverzekering. In samenwerking met de Friesland Zorgverzekeraar bieden wij twee collectieve verzekeringen aan. In beide gevallen heeft u een betere dekking met extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie en tandarts. Uw korting ligt tussen de € 15,00 en € 30,00 per maand. U betaalt daardoor minder voor betere zorg. Het gaat hierbij om de volgende verzekeringen:

  • AV-Frieso Compleet
  • Alles Verzorgd Polis in combinatie met de AV Budget en de AV Tand Standaard

  U vindt hieronder meer informatie over beide verzekeringen.
   

  LET OP! Bent u gehuwd of samenwonend en kiest u voor één van bovenstaande verzekeringen, dan moet u de aanvraag gezamenlijk indienen (via de DigiD van één van beiden). Er wordt namelijk gekeken naar uw gezamenlijke inkomen of u hiervoor in aanmerking komt. 

 • Pgb vanuit de Jeugdwet of Wmo

  Hoe vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan vanuit de Jeugdwet of Wmo?

  Als tijdens het keukentafelgesprek blijkt dat u in aanmerking komt voor zorg of ondersteuning vanuit de Jeugdwet of Wmo, wordt er gekeken naar de vorm van zorg of ondersteuning. De vorm kan zijn ‘Zorg in Natura’ of ‘Persoonsgebonden budget’.

  Het pgb kan niet voor alle vormen van hulp worden ingezet. Bovendien gelden er voor het pgb een aantal voorwaarden.

  Voorwaarden

  U moet:

  • uitleggen waarom in uw situatie het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is.
  • het pgb zelf kunnen beheren. Bijvoorbeeld een contract afsluiten met zorgverleners en zorgverleners aansturen.
  • de administratie doen. Dit mag u doen met hulp van anderen, maar u mag daarvoor niet iemand uit het pgb betalen. Ook mag u het pgb niet laten beheren door een beroepskracht of organisatie die u ook voor zorg, hulp of ondersteuning vanuit het pgb inhuurt.
  • vooraf een pgb-plan maken. Dit plan moet u inleveren samen met de zorgovereenkomsten die u van plan bent af te sluiten. Voor zowel het pgb-plan als de overeenkomsten zijn formulieren beschikbaar. Deze moet u gebruiken.
  • ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die u aanschaft van goede kwaliteit en veilig en zijn. Via het pgb-plan moet u laten zien dat dat zo is.

  Pgb-plan

  De gemeente heeft een pgb-plan nodig om een besluit te kunnen nemen op uw aanvraag. Als de gemeente voldoende vertrouwen heeft in uw plan kan er pgb toegekend worden.

 • Keukentafelgesprek

  Als u om hulp of ondersteuning vraagt nemen wij contact met u op en nodigen we u uit voor een gesprek. Dit heet een keukentafelgesprek. Tijdens het gesprek praat u met een medewerker van de gemeente. Het gesprek gaat over uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Na het gesprek wordt een plan gemaakt om uw problemen aan te pakken. U mag altijd een vertrouwenspersoon of onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen naar dit gesprek. 

  Tips

  Meer tips voor het voorbereiden van het keukentafelgesprek vindt u in de folder Handig om te weten en niet te vergeten bij het keukentafelgesprek (PDF, 168,9 kB).

  U kunt ook een online cursus volgen om u voor te bereiden op het keukentafelgesprek. Deze wordt aangeboden door de Spieracademie.

 • Riolering

  Dagelijks komt er in huishoudens afvalwater vrij, gewoon omdat we eten drinken en naar de w.c. gaan. Dit afvalwater voeren we via de riolering af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de rwzi wordt het afvalwater gezuiverd en geloosd op oppervlaktewater. Dit is goed voor het milieu en de volksgezondheid. In het “stedelijk gebied” liggen vaak rioolstelsels waarop ook regenwater geloosd mag worden. In het buitengebied is dat anders daar liggen vaak drukrioleringsstelsels waar alleen afvalwater op geloosd mag worden. Gaat u een nieuwe woning bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

 • Bijzondere Bijstand

  Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere kosten. U krijgt alleen bijzondere bijstand als de kosten echt nodig zijn. Iedereen met een (laag) inkomen en weinig geld kan dit aanvragen.

  U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • de eigen bijdrage voor een advocaat
  • de kosten van een rechtszaak (griffiekosten)
  • de kosten van uw bewindvoerder

  LET OP! Gehuwden/samenwonenden moeten de toeslag gezamenlijk aanvragen (via de DigiD van één van beiden). Heeft u al een aanvraag gedaan en wilt u bewijsstukken toevoegen? Stuur de bewijsstukken dan naar info@dantumadiel.frl onder vermelding van het zaaknummer van de aanvraag. U hoeft dan geen nieuwe aanvraag te doen.