Resultaten 271 - 280 van 280 resultaten

 • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

  De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder was toen u werkloos werd. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van:

  • uw inkomen
  • het inkomen van uw partner

  Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald.

 • Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

  Ouderlijk gezag

  Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. Ze hebben dan gezamenlijk gezag. Een ouder kan ook alleen het gezag hebben. Dit heet eenhoofdig gezag.

  Bent u niet getrouwd, heeft u geen geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Door het kind te erkennen krijgt de vader of duomoeder automatisch samen met de moeder het ouderlijk gezag. De vader of duomoeder hoeft het ouderlijk gezag niet meer aan te vragen.

  Gezamenlijk ouderlijk gezag

  Is uw kind vóór 1 januari 2023 erkend? Dan hebben beide ouders niet automatisch het gezag. U moet dat apart regelen.

  • Zijn beide ouders het eens over het gezamenlijk gezag? Dan kunt u het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen via een formulier bij de rechtbank. U heeft geen advocaat nodig.
  • Bent u het als ouders niet met elkaar eens over het gezamenlijk gezag? Dan kunt u het gezag aanvragen via een procedure bij de rechter. U moet dan een advocaat hebben.

  Soms willen een ouder en een niet-ouder gezamenlijk gezag aanvragen. Bijvoorbeeld als de ouder met gezag een nieuwe partner heeft. Ook dan moeten ze naar de rechter en hebben ze een advocaat nodig.

  Voogdij

  Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

 • Werk voor mensen met een arbeidsbeperking aanvragen

  Soms is werken met een gezondheidsbeperking niet mogelijk. Misschien is werken in een sociale werkvoorziening dan een mogelijkheid voor u. U kunt dan onder begeleiding in een beschermde omgeving aan het werk. U hebt daar een indicatie voor nodig. Krijgt u een Wsw-indicatie? Dan neemt een sociale werkplaats contact met u op. Zij kijken naar wat u wilt en kunt. Vaak is er een wachtlijst. U wordt gebeld als er een geschikte plaats voor u is.

 • Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres.

  Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.

  Reist u met een kind onder de 18 jaar naar het buitenland? Vraag een uittreksel aan voor het reizen met minderjarigen. Hierop staan de gegevens van het kind en wie er gezag heeft. Dat kan handig zijn bij controle aan de grens. 

  De BRP gaat terug tot 1 oktober 1994. Heeft u oudere gegevens nodig? Die vraagt u op bij de gemeente waar u toen woonde. 

  Bewijs van uw geboorte, huwelijk of een overlijdensakte?

  U heeft dan geen uittreksel uit de BRP nodig, maar een uittreksel uit de burgerlijke stand.

  Kijk bij "Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen" hoe en waar u dat aanvraagt.

   

 • Toezicht op bouw en verbouw

  Bij de bouw moet u zich aan regels en afspraken houden. Iemand controleert of u dat ook doet.

  • Soms is dat iemand van de gemeente.
  • Soms moet u daar zelf iemand voor inhuren: een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger stelt een plan op. Dat heet een borgingsplan. Daarin staat hoe er gebouwd wordt, en hoe het bouwwerk eruit gaat zien.

  U laat de gemeente weten wanneer u begint met de bouw en wanneer u klaar bent.

  Wie controleert uw bouwwerk?

  Dat hangt van het bouwwerk af. Het bouwwerk is het gebouw dat u aan het bouwen of verbouwen bent. Bij kleine bouwwerken controleert de kwaliteitsborger. Bij grotere bouwwerken doet de gemeente dat.

  Hoe weet u of uw bouwwerk klein of groot is? Bouwwerken zijn ingedeeld in gevolgklassen. Hoe groter de gevolgen zijn als er iets misgaat met het bouwwerk, hoe hoger de gevolgklasse. Er zijn 3 gevolgklassen: 1, 2 en 3.

  Zit uw bouwwerk in gevolgklasse 1? En gaat het om nieuwbouw? Dan moet u een kwaliteitsborger inhuren. Zit uw bouwwerk in gevolgklasse 2 of 3, of gaat het om een verbouwing? Dan controleert de gemeente.

  Wilt u weten in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt? Kijk dan op de website van Iplo. Of doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

  Wat controleert de kwaliteitsborger of de gemeente?

  • of u bouwt zoals in uw vergunning staat, of in het borgingsplan
  • of u het gebouw en het terrein gebruikt zoals in uw vergunning of in uw borgingsplan staat
  • hoe u bouwt (bouwt u bijvoorbeeld veilig genoeg)
  • hoe u bouwmateriaal (zoals planken, stenen en gereedschap) op de bouwplaats brengt en opruimt.

  Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de gemeente of de kwaliteitsborger de bouw stoppen. Of u mag het gebouw niet meer gebruiken.

 • Inburgeren

  Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een brede intake. De brede intake bestaat uit:

  • een toets om te bepalen wat u al kunt
  • een gesprek over uw situatie

  De gemeente maakt daarna een plan waarin staat hoe u moet inburgeren. Dit heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat:

  • welke lessen u gaat volgen
  • welke hulp u kunt krijgen
  • hoe u de inburgering afsluit. Dit gaat met een examen of een afsluitend gesprek.

  Als u gaat inburgeren, moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. In de participatieverklaring staat hoe we in Nederland met elkaar willen omgaan. Lees meer over de participatieverklaring op DUO.nl.

  U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld als u Nederlander wilt worden. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

  Bent u begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022, dan geldt het volgende:

  Bent u tussen 1 januari 2012 en 31 december 2021 inburgeringsplichtig geworden dan valt u onder de oude wet inburgering. U heeft een brief gekregen van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Uw maatschappelijk begeleider van VluchtelingenWerk helpt u met het kiezen van een school en het aanvragen van de lening. Meer informatie kunt u vinden via www.inburgeren.nl. Via www.inburgeren.nl kunt u ook een lening aanvragen om uw inburgeringscursus en de examens te betalen. Op www.ikwilinburgeren.nl vindt u een lijst met scholen waar u de inburgeringscursus kunt volgen.

   

 • Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien.

  Bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van uw partnerschap heeft u getuigen nodig. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

  Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

  Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Woont u allebei niet in Nederland? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag

  Bent u getrouwd buiten Nederland? Zorg dat de gemeente dit registreert in de BRP.

  De gemeente heeft de volgende gegevens van de getuigen nodig:

  • een kopie van een legitimatiebewijs bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs
  • de eventuele familiebetrekking tot bruid en bruidegom.

  U kunt ook een medewerker van de gemeente vragen om als getuige bij uw huwelijk/geregistreerd partnerschap op te treden. Hier zijn kosten aan verbonden.

  Een huwelijkssluiting duurt normaal ongeveer een half uur. Bij het inplannen van huwelijken wordt altijd rekening gehouden met tenminste 45 minuten tussen twee huwelijken.

  Bescheiden huwelijk

  Het is mogelijk om in het gemeentehuis een bescheiden huwelijk te sluiten. Dat kan op maandag om 09.30 uur. De kosten hiervoor zijn € 173,15.

  Kosteloos huwelijk

  Het is beperkt mogelijk om gratis te trouwen of een partnerschap te registreren. U betaalt wel voor het trouwboekje, als u daarvoor kiest. De ceremonie voor een gratis huwelijk of partnerschap duurt ongeveer 10 minuten en beperkt zich tot enkel de formele (huwelijks)voltrekking. Naast u en uw partner, kunnen hier alleen getuigen bij aanwezig zijn. U kunt geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar. Er is vooraf geen contact met de trouwambtenaar die de voltrekking verricht.

  Kosteloos trouwen kan alleen op maandagochtend om 8.30 uur en om 9.00 uur. De voltrekking van een gratis huwelijk of partnerschap vindt plaats in het gemeentehuis in Twello.

 • Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval

  Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, tafel of stoel, of gesnoeide takken.

  Grof huishoudelijk afval zelf wegbrengen

  U kunt het zelf wegbrengen naar de recyclepleinen van Circulus-Berkel. Voor de openingstijden, prijsstellingen en locaties van de recyclepleinen van Circulus, klik op deze link. Ook staan hier lijsten met wat gratis is en wat betaald. U heeft geen milieupas nodig.

  Grof huishoudelijk afval op laten halen

  • Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus een ronde in de gemeente Voorst.
  • U kunt op drie manieren aanmelden:
   1. Digitaal (met iDeal betalen): Klik hier om het ophalen van grof huis- of tuinafval aan te melden.
   2. Aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt aan de balie.
   3. Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U krijgt een factuur achteraf. Dit kost extra.

  Voorwaarden

  • Zie deze lijst wat wel grof huishoudelijk afval is en wat niet.
  • Alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen
  • Zet het pas op de dag van inzameling aan de weg, doe dit voor 7.30 uur
  • Leg het niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg
  • Het afval moet door 2 mensen te tillen zijn
  • Bundel los afval tot tilbare bundels. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad.
  • Een kluit, stronk of stobbe wordt niet meegenomen.
  • Per keer kunt u max. 3 m3 en max. 25 kg aanbieden.
  • Wanneer u gelijktijdig grof huishoudelijk afval en grof tuinafval afval heeft aangemeld om te laten ophalen, dient u deze gescheiden van elkaar aan te bieden met 2 meter tussenruimte.

 • Rijbewijs aanvragen

  Met een rijbewijs laat u zien dat u een motorvoertuig mag besturen. Ieder voertuig heeft een eigen rijbewijscategorie. Op uw rijbewijs staat voor welke categorieën u voertuigen mag besturen.

  Een nieuw rijbewijs is meestal 10 jaar geldig. Een rijbewijs met categorie C, C1, D, D1 en/of E is 5 jaar geldig. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan is uw rijbewijs minder lang geldig. Dit komt omdat u vanaf uw 75e jaar een medische keuring moet hebben. Lees meer over uw rijbewijs vanaf uw 75e jaar op Rijksoverheid.nl.

  U vraagt bij de gemeente een rijbewijs aan als:

  • u voor het eerst geslaagd bent voor een rijexamen.
  • u geslaagd bent voor een nieuwe categorie.
  • uw rijbewijs bijna verloopt.
  • uw rijbevoegdheid ingeperkt is (bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte).
  • u een rijbewijs wilt omwisselen (bijvoorbeeld een buitenlands of militair rijbewijs).
  • uw rijbewijs kwijt of gestolen is.
  • uw rijbewijs beschadigd is.

  Als uw rijbewijs verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij uw eigen gemeente.

  U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een vermissingsverklaring in, waarin u uitlegt hoe u het oude rijbewijs bent kwijtgeraakt, daarna ondertekent u de verklaring. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. Neemt u daarvoor uw paspoort of identiteitskaart mee om u te legitimeren.

  De gemeente adviseert de burger om ook aangifte bij de politie te doen als er duidelijk sprake is van een misdrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een auto-inbraak.

  Heeft u een vermoeden van misbruik? Meld dit online bij RDW.

  Ingeval van verlies of diefstal in het buitenland wordt ook bij de gemeente de vermissingsverklaring opgemaakt. Dit kan met of zonder buitenlandse aangifte.

 • Kinderopvang starten

  Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

  U moet een aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

  • buitenschoolse opvang
  • gastouderbureau
  • kinderdagverblijf

  De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

  Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRK geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

  U moet zich ook inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dit geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Meer informatie leest u op de website van DUO.

  Bestemmingsplan, bouwvergunning, gebruiksvergunning

  Het is pas zinnig om het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente te sturen als u allerlei zaken vooraf goed hebt geregeld. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan:

  • Bestemmingsplan: U dient zelf na te gaan of op grond van het geldende bestemmingsplan een kindercentrum/gastouderbureau op de gewenste locatie kan worden gevestigd. Immers, indien de vestiging in strijd is met de voorschriften van het bestemmingsplan kan dit betekenen dat er handhavend wordt opgetreden.
  • Bouwvergunning: Van belang is dat u zich laat informeren over een eventuele aanvraag voor een bouwvergunning met betrekking tot de bouw van een nieuwe locatie of – bij ingrijpende verbouwingen – om een bestaand pand geschikt te maken voor het gebruik.
  • Gebruiksvergunning: In principe geldt dat voor alle locaties een gebruiksvergunning van de brandweer noodzakelijk is.