Resultaten 41 - 46 van 46 resultaten

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.Wilt u aansluiting op een gescheiden stelsel resp. gemengd stelsel? In beide gevallen legt u een dubbele aansluiting aan, één voor de afvoer van het vuile water en één voor de afvoer het regenwater. Sluit u aan op een gemengd systeem dan worden beide aansluitingen in het openbaar gebied gekoppeld tot één aansluiting. Wilt u weten hoe diep het gemeenteriool ligt? Of hoe diep de aansluiting dient te liggen? Waar de rioolbuis het perceel moet verlaten? Ook voor deze vragen kunt u bij de gemeente terecht via 045 - 575 33 99.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.Het aanvragen van een uittreksel kan persoonlijk gedaan worden tijdens openingstijden en op afspraak. Het kan ook schriftelijk of digitaal worden aangevraagd;Komt u dit persoonlijk afhalen, dan moet u uw geldige identiteitsbewijs en contact geld of een pinpas meenemen;Wilt u schriftelijk een uittreksel aanvragen, dan moet u een ondertekende brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig heeft en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs versturen naar Raadhuisplein 1 6367 ED Voerendaal.U kunt het uittreksel BRP ook digitaal aanvragen. Hiervoor moet u inloggen via DigiD;Een uittreksel BRP kost € 10,-.

 • Leerlingenvervoer

  Het kan zijn dat uw kind(eren), vanwege lichamelijke of verstandelijke beperkingen, gedragsproblemen of vanwege levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuigingen, naar een speciale of bijzondere school moet(en). Daarom vergoedt de gemeente in bepaalde gevallen (een gedeelte van) de vervoerskosten van uw kind. Meer informatie over leerlingenvervoer vindt u bij de website over passend onderwijs.VoorwaardenGaat uw kind naar een speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, dan gelden de volgende voorwaarden:Uw kind woont in de gemeente Voerendaal.Uw kind bezoekt de dichtstbijzijnde toegankelijke school.Uw kind heeft een lichamelijke, zintuiglijke en/of een verstandelijke beperking.Gaat uw kind naar een basisschool met specifieke levensbeschouwelijke richting / openbaar onderwijs dan geldt:Uw kind woont in de gemeente Voerendaal.Uw kind bezoekt de dichtstbijzijnde toegankelijke school.De basisschool ligt verder dan 6 kilometer.Afhankelijk van het inkomen vraagt de gemeente een drempelbedrag en/of een inkomstenafhankelijke bijdrage.Aanvragen vergoeding leerlingenvervoerHet aanvragen van een vergoeding voor leerlingenvervoer doet u online met gebruik van uw DigiD gegevens. Klik hier om online te gaan.U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan. Log in via Mijn aanvragen om verder te gaan met uw opgeslagen aanvraag.Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken (met mogelijke verlenging van 4 weken) afgehandeld. In sommige gevallen moet advies van (medische) deskundigen worden gevraagd.

 • Echtscheiding/ einde geregistreerd partnerschap

  Als een huwelijk wordt ontbonden, spreekt de rechter de echtscheiding uit. Dit kan op verzoek van één van beiden of op gemeenschappelijk verzoek.Een geregistreerd partnerschap kan worden beëindigd door tussenkomst van de rechter of wanneer de beide partners een overeenkomst sluiten. Beëindiging door overeenkomst kan alleen als beide partners het eens zijn over de beëindiging en zij geen gezamenlijke minderjarige kinderen hebben.De ontbinding moet u altijd melden bij de gemeente, deze wordt namelijk pas definitief door inschrijving in de burgerlijke stand. Meestal regelt de advocaat de inschrijving.Inschrijven echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap Een schriftelijk verzoek tot inschrijving meenemen;Afschrift van de uitspraak van de rechter;Eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend;Dit moet binnen 6 maanden na definitieve uitspraak van de rechter;Bij einde door een verklaring: de verklaring dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Dit moet binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring.

 • Wet open overheid verzoek

  Vanaf 1 mei geldt in Nederland de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).De nieuwe wet regelt dat overheden, en dus ook wij als gemeente, onze openbare informatie gemakkelijk vindbaar moeten maken voor onze inwoners.Het doel is dat we als overheid transparanter worden. Dat is belangrijk voor de democratie, het bestuur en de economische ontwikkelingen. Wat betekent de Woo voor u?Met deze wet wordt meer informatie actief openbaar zonder dat inwoners hierom hoeven te vragen.Daarnaast blijft natuurlijk ook de mogelijkheid bestaan voor inwoners om zelf stukken op te vragen bij de gemeente.U kunt al heel veel openbare informatie van de gemeente Voerendaal op onze website vinden.We werken er aan om dit stapsgewijs steeds verder uit te breiden.Daarnaast komt er op termijn één centrale plek waar u alle overheidsinformatie kunt vinden.Dus niet alleen van Voerendaal, maar van álle overheden. Woo-contactpersonen Er zijn binnen onze organisatie speciale Woo-contactpersonen aangewezen die u helpen om de gewenste informatie te vinden.Als u naar informatie op zoek bent dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum.Zij helpen u dan zo goed mogelijk of verwijzen u door naar de Woo-contactpersoon. Woo-verzoek Is de informatie die u zoekt, niet openbaar beschikbaar, of omvangrijk, of bent u op zoek naar documenten of informatie over een specifieke aangelegenheid, dan kunt u een Woo-verzoek indienen (dit is vergelijkbaar met het vroegere Wob-verzoek).Voor het indienen van een verzoek is een digitaal formulier beschikbaar.Dien een WOO-verzoek in via DigiDDien een WOO-verzoek in via eHerkenning

 • VOG (Verklaring omtrent gedrag)

  Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie;Uw werkgever kan rechtstreeks een VOG aanvragen bij de Dienst Justis; hiervoor is eHerkenning nodig;U kunt ook zelf naar de balie komen om een VOG aan te vragen. Hiervoor moet u wel eerst een afspraak maken. Download het formulier bij Dienst Justis en neem het ingevuld mee. Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG beschikbaar;Let op: werkt u als gastouder in de kinderopvang, vul dan het formulier VOG kinderopvang in;Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen als u langskomt;Een VOG bij de gemeente kost € 41,35. Dit moet bij aanvraag contant of via pin betaald worden.