Resultaten 51 - 56 van 56 resultaten

 • Houtrook

  Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Gezondheidsklachten Het stoken van hout kan overlast opleveren voor buren. Naast de geur en rook, kan het ook gezondheidsklachten opleveren. Houtrook draagt bij aan de uitstoot van fijnstof, een verzamelnaam voor allerlei schadelijke deeltjes in de lucht die zo klein zijn dat ze ingeademd kunnen worden. In huizen waar regelmatig wordt gestookt, zijn er ook gevolgen voor bewoners en hun gezondheid. Vooral kinderen hebben een groter risico op luchtwegklachten. Denk aan verkoudheid, astma, bronchitis en longontsteking. Overlast buitenshuis De rook van een houtkachel of open haard is de meest genoemde klacht over geur in de wijk. Voor sommigen inwoners veroorzaakt het benauwdheid en hoestklachten. Vooral mensen met (over)gevoelige luchtwegen hebben erg veel last van laaghangende rook in de wijk. Er zijn tips om overlast zoveel mogelijk te beperken. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en dat geeft extra veel rook en fijnstof. Gebruik nooit geverfd hout, geïmpregneerd hout of platen (daarin zitten veel lijmstoffen). Bij verbranding kunnen zeer schadelijke stoffen vrijkomen. Stook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas. Stook niet bij windstil of mistig weer: de rook blijft dan hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling veroorzaken. Op www.stookwijzer.nu kunt u zien of er voldoende wind is om te kunnen stoken. Gebruik de houtkachel niet als hoofdverwarming. Gebruik haardhout uit duurzaam beheerde bossen. Let op het FSC- of PEFC-keurmerk, alleen dat garandeert dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerd bos. Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout. Schuif niet de luchttoevoerklep dicht ('smoren'): het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. Ventileer je huis tijdens het stoken. Het vuur kan dan zuurstof aantrekken en de rook kan via de schoorsteen afgevoerd worden. Ook helpt het bij een volledige verbranding. Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is.  Laat de schoorsteen minstens 1 keer per jaar goed vegen zodat er vrije luchtaanvoer is. Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op 1 dag. Zo blijf je vrienden met de buurt. Als u een kachel aanschaft, laat u informeren door een erkend bedrijf. Per 2022 (en waarschijnlijk al vanaf 2020) gelden er strengere wetgeving door de invoering van de nieuwe Europese Eco-design-richtlijn. Hierin worden de producteisen voor houtkachels aanzienlijk aangescherpt. Ervaart u overlast van houtstook? Heeft u last van houtstook in uw omgeving? Dan is het altijd goed om een gesprek te hebben met de houtstoker. Eventueel kunt een paar tips meegeven die op deze webpagina staan. De oplossing is vaak al dichtbij: het soort hout bijvoorbeeld of de stookwijzer raadplegen. De gemeente heeft op basis van wetgeving weinig mogelijkheden om stookoverlast tegen te gaan. Er zijn ook belangengroepen over de nadelige gevolgen van het stoken van hout: Stichting Houtrookvrij: www.houtrookvrij.nl. Verbod op houtkachels opleggen? In de wetgeving is er nog geen basis om houtkachels bij particulieren thuis te verbieden. De houtstoker is wel verplicht te zorgen dat de houtkachel geen hinder veroorzaakt. Voor wie overweegt om een houtkachel aan te schaffen, laat u dan informeren door een erkend bedrijf of brancheverenging. Daarnaast gelden er per 2022 (en waarschijnlijk al vanaf 2020) strengere wetgeving door de invoering van de nieuwe Europese Eco-design-richtlijn. Hierin worden de producteisen voor houtkachels aanzienlijk aangescherpt. Informatie van derden Op verschillende websites is meer informatie te vinden over het stoken met hout en stookoverlast. RIVM is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksoverheid Milieu Centraal Longfonds Stichting Houtrookvrij Regio Gooi en Vechtstreek Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche  

 • Geboorteaangifte

  U bent verplicht uw kindje binnen 3 dagen na de dag van de geboorte aan te geven in de gemeente waar uw kindje geboren is. Als de termijn van 3 dagen eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. Let op: als uw kindje geboren is in het ziekenhuis Tergooi (in Blaricum), dan kunt u uw online aangifte alleen doorgeven via de website van de gemeente Blaricum. U kunt op 2 manieren geboorteaangifte in Laren doen: Direct via het digitaal loket, met uw DigiD Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak  Wie doet de geboorteaangifte Bij digitale aangifte Een digitale geboorteaangifte kan alleen gezamenlijk door de juridische vader of duomoeder en moeder van het kind. Of alleen door de moeder wanneer zij ongehuwd is en er ook geen sprake is geweest van erkenning voor de geboorte. Bij aangifte in persoon De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven. De juridische vader of duomoeder is verplicht tot geboorteaangifte. Als de vader of duomoeder niet aanwezig is, of als hij verhinderd is de aangifte te doen, dan gaat de verplichting over op een ieder die bij de geboorte aanwezig was.  Als niemand aanwezig was bij de geboorte dan gaat de verplichting over op de bewoner van het huis waar het kindje is geboren. Of op het hoofd van een ziekenhuis, gevangenis of een soortgelijke inrichting waar het kindje is geboren.  De ouders kunnen tegen betaling een afschrift Burgerlijke stand van de geboorteakte ontvangen. Benodigde documenten  Bij digitale aangifte Een verklaring van de arts of verloskundige (pdf, 284 KB) Een erkenningsakte ongeboren vrucht, indien van toepassing Heeft u een akte van naamskeuze laten opmaken of heeft u een anonieme donorverklaring? Dan kunt u helaas geen digitale aangifte doen. Bij aangifte in persoon Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) Indien van toepassing: een erkenningsakte ongeboren vrucht, een akte van naamkeuze, een trouw- of partnerschapsboekje Als wij twijfelen aan de juistheid van de aangifte kunnen wij alsnog vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid. Afspraak maken Wij werken uitsluitend op afspraak. U kunt uw afspraak digitaal maken of telefonisch via 14 035. Kosten Als u een afschrift van de geboorteakte wilt meenemen kost dit € 15,70 Geboorteaangifte na overlijden Een bijzondere situatie ontstaat als de geboorteaangifte een kind betreft dat enige tijd heeft geleefd maar voor de geboorteaangifte is overleden. In deze situatie wordt eerst een geboorteakte (in de geboortegemeente) opgemaakt en vervolgens een overlijdensakte (in de overlijdensgemeente). Zowel de geboorteaangifte als de overlijdensaangifte moet worden gedaan door iemand die hiertoe bevoegd is. Levenloos geboren kind Als uw kindje levenloos is geboren na een zwangerschap korter dan 24 weken, dan hoeft u uw kindje niet aan te geven bij de burgerlijke stand, maar u mag dat wel doen. Na een zwangerschap langer dan 24 weken, moet u uw kindje wel bij de burgerlijke stand aangeven. U heeft daarna ook de mogelijkheid uw kindje te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw kindje kunt u laten bijschrijven in uw trouwboekje. Andere nationaliteit Als het geboren kind niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kan het namenrecht van het land waarvan het kind de nationaliteit bezit, afwijken van bovenstaande informatie. In dat geval is het mogelijk dat het kind de naam krijgt volgens het namenrecht van het desbetreffende land. Ouderlijk gezag bij huwelijk en geregistreerd partnerschap Ouders die voor de geboorte of adoptie van hun kind zijn getrouwd, krijgen automatisch het ouderlijk gezag over hun kind. De vader/moeder wordt bovendien de juridische vader/moeder. Ook wanneer u een geregistreerd partnerschap heeft krijgt u automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die worden geboren of geadopteerd. Ben u ongehuwd samenwonend of bent u geen geregistreerd partnerschap aangegaan, dan geldt vanaf 1 januari 2023 het volgende: Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Is een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren. Erkent u ná 1 januari 2023? Dan is het automatisch gezag direct geregeld door de erkenning.   Hoe vraag ik gezag aan? Ouders kunnen samen online een gezamenlijk verzoek indienen bij de rechtbank. Dit is eenvoudig, gratis en duurt slechts 10 minuten. In de meeste gevallen geldt dat daarna de erkenner het gezamenlijk gezag met de moeder over het kind krijgt. Wilt u meer informatie over deze wijziging in het gezag? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Handige links De keuze van de voornaam/-namen De keuze van de achternaam Afstamming, ouderlijk gezag en voogdij  

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren in Laren dat voor publiek toegankelijk is? Voor grote evenementen heeft u een vergunning nodig. Voor kleine evenementen volstaat een melding bij de gemeente. Klein evenement Wilt u een klein evenement organiseren zoals een buurtfeest, waar minder dan 100 deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn? Dan is het voldoende om dit alleen te melden bij de gemeente. Het aanvragen van een evenementenvergunning is dan niet nodig. Informatie aanvraag Voor een klein evenement is geen evenementenvergunning nodig, als het aan alle volgende eisen voldoet: Maximaal 100 personen nemen op hetzelfde moment deel aan uw evenement. Het evenement is tussen 08.00 en 01.00 uur. Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 08.00 en na 23.00 uur, en op zondag niet voor 13.00 uur en niet tijdens kerkdiensten. Omwonenden ondervinden geen (geluids)overlast. Het evenement vindt niet plaats op doorgaande wegen en busroutes, en te allen tijde is een doorgang van 4,5 meter vrij voor hulpdiensten. Slechts kleine objecten worden geplaatst (met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object). Er is een organisator, dus iemand die tijdens het evenement bereikbaar moet zijn voor de gemeente of hulpdiensten. Deze persoon is verantwoordelijk voor een goed verloop van het evenement. Het evenement vindt niet plaats op een locatie waarvoor al een evenementenvergunning is verleend. Wilt u tijdens uw evenement zwak-alcoholische drank schenken tegen betaling? Vraag dan een tijdelijke ontheffing op grond van de Alcoholwet aan. Met deze ontheffing mag u maximaal 12 dagen, zwak-alcoholische drank schenken op de openbare weg. Bijvoorbeeld tijdens een evenement. Sterke drank schenken is hierbij uitgezonderd. Wilt u hierover meer weten? Bel dan 14 035.  Wilt u hekken en/of bebording plaatsen? Neem dan contact met ons op via 14 035. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen hiervan. Indien u korter dan 10 dagen van te voren uw verzoek voor hekken en/of bebording doorgeeft, houd er dan rekening mee dat wij uw hekken en/of bebording misschien niet op tijd kunnen leveren. Meesturen Stuur een situatieschets mee. Dat is een plattegrond op schaal van het evenemententerrein met daarin alle objecten en de bijbehorende afmetingen. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een klein evenement.  Hoe lang duurt het? 5 werkdagen. Hoe aanvragen Via onderstaande knop meldt u het evenement. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf een melding doet, logt u in met e-Herkenning. Aanvragen vergunning klein evenement Vragen? Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende melding? Of wilt u overleggen voordat u het evenement meldt? Bel 14 035. Groot evenement Organiseert u een evenement dat niet aan alle voorwaarden voor een klein evenement voldoet? Dan moet u een vergunning aanvragen voor het organiseren van een groot evenement. Een evenementenvergunning vraagt u aan met het formulier Evenementenvergunning. Dit formulier kunt u opvragen bij Vergunningen van de BEL Combinatie via telefoonnummer 14 035. Stuur dit formulier tenminste 12 weken voorafgaand aan het evenement. Daarnaast moet het evenement voor 1 december in het jaar voorafgaand aan het evenement bij de burgemeester gemeld zijn. Deze melding gebruikt de gemeente voor het samenstellen van de jaarlijkse evenementenkalender. Aanvragen voor evenementen worden getoetst op artikel 2.25 van de APV en in het evenementenbeleid van Laren (pdf 326 KB). Schenken zwak-alcoholhoudende dranken Als er bij een evenement/klein evenement zwak-alcoholhoudende dranken worden geschonken dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Dit op grond van artikel 35 van de Drank- en horecawet. Zie ook de webpagina Ontheffing zwak alcoholische drank Privéfeest Voor een privéfeest op eigen terrein heeft u meestal geen vergunning nodig. Houd wel rekening met de volgende regels. U mag in de openlucht geen muziek ten gehore brengen op: zondag tot en met vrijdag tussen 23.00 en 09.00 uur; op vrijdag en zaterdag tussen 00.00 en 09.00 uur; op zondag voor 13.00 uur. U mag geen muziek ten gehore brengen wanneer dit een kerkdienst kan verstoren. Het geluidsniveau van de muziek mag geen overlast veroorzaken voor omwonenden

 • Adoptie

  Bij een adoptie wordt uw adoptiekind officieel familie van u. U neemt de opvoeding en de dagelijks zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Om een kind uit Nederland of uit het buitenland te adopteren, moet u voldoen aan meerdere voorwaarden. Zo mag u niet de grootouder van het kind zijn en gelden er leeftijdseisen. Een Nederlands kind adopteren In Nederland zijn weinig kinderen beschikbaar voor adoptie. Bij adoptie van een Nederlands kind gaat het meestal om adoptie door de partner van de ouder (partneradoptie). Wilt u een kind uit Nederland adopteren? Dan moet u voldoen aan meerdere voorwaarden voor toelating tot de adoptieprocedure. Een verzoek om adoptie dient u in bij de rechtbank. Herbij heeft u de hulp van een advocaat nodig. De rechtbank bepaalt of een adoptie mogelijk is. Kosten adoptie Nederlands kind Een procedure bij de rechtbank kost geld. U betaalt kosten voor een advocaat en een bijdrage voor de rechtspraak (griffierecht). Daarnaast betaalt u onder andere kosten voor een uittreksel uit het geboorteregister en eventueel medische kosten. Afhankelijk van uw inkomen neemt de overheid een deel van de kosten voor de rechtsbijstand voor haar rekening. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Buitenlands kind adopteren De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland. Wanneer u een kind uit het buitenland wilt adopteren, doorloopt u een adoptieprocedure. Om aan de adoptieprocedure deel te nemen moet u voldoen aan voorwaarden zoals een maximum leeftijd van de adoptieouders en heeft u een beginseltoestemming nodig. Hierin staat dat u volgens de Nederlandse overheid geschikt bent om een buitenlands kind te adopteren. Ook kan het land waar het adoptiekind vandaan komt voorwaarden stellen aan de adoptie. De adoptieprocedure begint bij het aanvragen en verkrijgen van een beginseltoestemming. Bemiddeling tijdens adoptieprocedure buitenlands kind Een onderdeel van de adoptieprocedure is de bemiddelingsfase. De bemiddeling gebeurt via een vergunninghouder. Vergunninghouders hebben een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie om te bemiddelen bij interlandelijke adoptie. Kosten adoptie buitenlands kind Bij een interlandelijke adoptie betaalt u kosten voor onder andere de verplichte voorlichting die de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) verzorgt. Ook betaalt u bemiddelingskosten. Het bedrag daarvan is afhankelijk van de keuze van het land en de vergunninghouder. Voor uitgebreide informatie over de bemiddelingskosten kunt u terecht bij de vergunninghouders. Aan het omzetten van een adoptie naar Nederlands recht zijn ook kosten verbonden. Tegemoetkoming adoptiekosten buitenlands kind Tot 1 januari 2016 kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de adoptiekosten van € 3.700,-. Dit kan nog voor afgeronde adopties tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013. U kunt een tegemoetkoming aanvragen met het aanvraagformulier Regeling Tegemoetkoming Adoptiekosten bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. Adoptie door Nederlanders in het buitenland Nederlanders die in het buitenland wonen, hebben bij de adoptie geen toestemming nodig van de Nederlandse overheid. Nederlanders die in het buitenland wonen en een kind willen adopteren uit hun woonland of een ander land, moeten zelf contact opnemen met de autoriteiten van dat land en/of lokale instanties die bemiddelen bij adoptie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland bemiddelen hier niet bij.

 • Rijbewijs aanvragen

  Om in Nederland met een motorvoertuig op de openbare weg te mogen rijden, heeft u een rijbewijs nodig. Rijbewijzen bestaan sinds 19 januari 2013 uit de volgende categorieën; Voor het verlengen of vervangen van uw rijbewijs kunt u online via een RDW-fotograaf of bij de gemeente terecht. Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan voert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in het register uw gegevens in, zodat uw gemeente deze digitaal kan inzien. U kunt dan bij de gemeente uw eerste rijbewijs aanvragen (zie punt 2. verlengen op afspraak) Hoe vraagt u een rijbewijs aan? Wilt u uw rijbewijs verlengen of een categorie laten toevoegen? Dit kan zowel online via een RDW erkende fotograaf of op het gemeentehuis op afspraak. 1. Online aanvragen verlengen rijbewijs of extra categorie Gemeente Laren hoort bij de gemeenten waar u dat nu ook online kan regelen. Voordelen: Eén keer naar het gemeentehuis i.p.v. 2 keer (alleen om uw rijbewijs op te halen) Ophalen na 2 werkdagen (in plaats van 5 werkdagen) Het online regelen doet u als volgt: Ga naar een RDW erkende fotograaf. De fotograaf stuurt uw foto en handtekening door naar de RDW. U ontvangt een bevestiging van de RDW dat u online uw rijbewijs kunt aanvragen. U vraag uw rijbewijs via de RDW online aan en betaalt via iDEAL. Na 2 werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs afhalen en het oude inleveren. Let op! U moet de fotograaf extra betalen voor de pasfoto en de handtekening. Voorwaarden online verlengen: U heeft een Nederlands rijbewijs U staat ingeschreven in de gemeente Laren U wilt uw rijbewijs verlengen of een extra categorie op uw rijbewijs U heeft een geactiveerde DigiD-app met een eenmalige identiteitscheck (hiervoor heeft u een Android smartphone versie 7.0 of hoger of een iPhone 7 of hoger met iOS versie 13.2 of hoger nodig. Afhalen nieuw rijbewijs Na 2 werkdagen kunt u vanaf 10:00 uur uw nieuwe rijbewijs zelf ophalen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. U moet uw rijbewijs binnen 3 maanden ophalen. Meenemen Uw oude rijbewijs Zie ook de uitleg in het filmpje van de RDW Meer informatie vindt u op de website van de RDW 2. Verlengen op afspraak Een rijbewijs moet u persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14 035. U kunt de afspraak ook maken voorafgaand aan uw examen op de dag van het afrijden. Voorwaarden is dat het CBR uw gegevens verwerkt heeft. U neemt het volgende mee naar het gemeentehuis: Bij verlenging of uitbreiding categorie(ën): uw huidige rijbewijs Bij eerste aanvraag: een geldig legitimatiebewijs Een pasfoto die voldoet aan de volgende eisen Indien van toepassing: verblijfsdocument Betaalmiddel. Vijf dagen na aanvraag kunt u uw nieuwe rijbewijs afhalen bij de gemeente. Als u hierop niet kunt wachten, kunt u via een spoedprocedure het rijbewijs in principe de volgende dag in ontvangst nemen. Houd in dat geval wel rekening met de extra kosten. U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U moet uw rijbewijs binnen 3 maanden ophalen. Kosten Aanvraag/vernieuwen/duplicaat rijbewijs: € 44,65 Omwisseling buitenlands rijbewijs: € 59,00 Eigen verklaring: € 41,50 Spoedaanvraag rijbewijs: € 34,10 Vermissing van uw rijbewijs Als u het Nederlandse rijbewijs kwijt bent, kunt op twee manieren aangifte van vermissing doen: Online verlies of diefstal registreren Vanaf 15 juli 2021 is het voor de burger mogelijk om zelf, 24 uur per dag, een verlies of diefstal melding te registreren van een Nederlands rijbewijs. De melding wordt online gedaan via www.rdw.nl en daardoor is het rijbewijs direct ongeldig. Nadat de melding is geregistreerd stuurt de RDW een schriftelijke bevestiging aan de burger. Voor het online melden van verlies, diefstal of misbruik van het rijbewijs heeft de burger een DigiD nodig. Met deze nieuwe dienst is de burger niet meer afhankelijk van de openingstijden van de gemeente en kan op elk moment de verlies of diefstal melding geregistreerd worden. Bij de gemeente hiervan aangifte doen U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14 035. Rijbewijs met spoed aanvragen Indien u voor 14.00 uur uw aanvraag heeft ingediend kunt u het rijbewijs de volgende werkdag in principe na 09.30 uur op halen. Hiervoor zijn extra kosten aan verbonden. Deze vindt u onder het kopje 'kosten'. Tractorrijbewijs per 1 juli 2015 Naast eerdergenoemde categorieën is een tractorrijbewijs ingevoerd, het zogenoemde T-rijbewijs. Dit is voor iedereen die op de openbare weg rijdt met een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een motorvoertuig met beperkte snelheid (MMBS), eventueel met aanhangwagen(s). Heeft u op 1 juli 2015 een rijbewijs B? Dan kunt u met dat rijbewijs een tractor besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van uw B rijbewijs krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven. U moet het rijbewijs dan wel voor 1 juli 2025 vernieuwen. Zie voor meer informatie: tractorrijbewijs Aanvraag van rijbewijs als u ouder dan 75 jaar bent Voordat u uw rijbewijs mag vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. U kunt de verklaring op de website van het CBR invullen. U stuurt de verklaring op naar het CBR. Zij geeft u verdere instructies, bijvoorbeeld of u gekeurd moet worden door een specialist. Het CBR neemt een besluit over uw rijvaardigheid. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd de gezondheidsverklaring invult. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Aanvraag van een groot rijbewijs (C of D) Voordat u deze categorie kunt vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. U kunt de verklaring op de website van het CBR invullen. Nadat een arbo-arts u heeft gekeurd, stuurt u de gezondheidsverklaring naar het CBR. Zij neemt een besluit en deelt u de uitslag schriftelijk mee. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd de gezondheidsverklaring invult. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Geldigheid en omwisselingsprocedure van een buitenlands rijbewijs In bepaalde gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. In alle gevallen geldt dat u moet staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Ook moet u beschikken over een geldige verblijfstitel. Identiteitsfraude Tips om identiteitsfraude te voorkomen.

 • Paspoort

  Een paspoort is een reisdocument. U kunt zich er mee legitimeren in alle landen van de wereld. Een paspoort is 10 jaar geldig voor personen ouder dan 18 jaar en 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar. De levertijd is 5 werkdagen. In de vakantiemaanden kan dit langer duren. Bij de aanvraag van een paspoort worden bij iedereen die ouder is dan 12 jaar 2 vingerafdrukken afgenomen. Voor het aanvragen van een paspoort moet u een goed gelijkende recente pasfoto meenemen. Een reisdocument blijft eigendom van de Staat. Met een verlopen reisdocument mag u niet reizen. Paspoorten worden op een centrale plaats in Nederland van persoonlijke gegevens voorzien. U krijgt uw nieuwe paspoort daarom niet meteen mee. Wanneer u uw paspoort  voor 15.00 uur met een spoedprocedure aanvraagt, kunt u het paspoort in principe de volgende werkdag in de loop van de ochtend afhalen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. U moet uw paspoort persoonlijk afhalen. U heeft maximaal drie maanden na uw aanvraag de tijd om het paspoort op te halen. Wanneer u dit niet doet, wordt het paspoort vernietigd (artikel 67, lid 1a PUN). U ontvangt de betaalde leges voor de aanvraag dan niet retour. Hoe vraagt u een paspoort aan? Een aanvraag voor een paspoort moet u persoonlijk aan de balie bij de gemeente doen, nadat u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Een afspraak maken kan digitaal (niet voor vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort) of telefonisch via 14035. U neemt voor de aanvraag het volgende mee: Een goedgelijkende kleuren pasfoto, die voldoet aan de eisen die de overheid aan de pasfoto stelt. Alle eerder afgegeven reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart). Een verlopen reisdocument kunt u (ongeldig gemaakt) terugkrijgen. Indien u in het bezit bent van een buitenlands reisdocument dient u dit document mee te brengen bij de aanvraag. Indien u geen oud (verlopen) reisdocument heeft, moet u de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken aantonen. Voor kinderen onder de 18 jaar is er toestemming nodig van de ouder(s) of de gezaghouder(s). Toestemming kunnen beide ouders digitaal geven, ieder persoonlijk met hun eigen DigiD. Heeft één ouder het gezag? Dan hoeft alleen die persoon toestemming te geven. Eventueel kunt u ook schriftelijk via formulier toestemming ouders reisdocument (pdf, 107 KB) geven.  U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van geldige reisdocumenten of rijbewijzen van de ouders/gezaghouders. Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument moet u bij de gemeente een schriftelijke verklaring van verlies of diefstal ondertekenen. Bij de aanvraag van een tweede paspoort ook bovengenoemde documenten meenemen. Betaalmiddel Bij het ontbreken van een ander identiteitsbewijs stelt de gemeente een nader onderzoek in om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor duurt de aanvraagtermijn langer dan gewoonlijk. Kosten Nederlands paspoort voor personen ouder dan 18 jaar: € 77,85 Nederlands paspoort voor personen jonger dan 18 jaar € 58,85 Extra kosten bij spoedaanvraag reisdocument: € 53,00 Wat te doen bij verlies of diefstal paspoort? U hoeft voor een verloren of gestolen paspoort niet eerst naar de politie. U kunt bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal ondertekenen; ook als uw document in het buitenland is kwijtgeraakt. U kunt de vermissing van uw reisdocument ook digitaal melden. De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. Na ondertekening van de verklaring kunt u een nieuw paspoort aanvragen. Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek. Als u uw paspoort bent kwijtgeraakt en u moet onmiddellijk op reis, dan kunt u een noodpaspoortaanvragen op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Paspoort voor minderjarige kinderen Elk kind moet voor reizen naar het buitenland een eigen paspoort of identiteitskaart bezitten. Uw kind(eren) moet(en) aanwezig zijn bij de aanvraag aan de balie van de gemeente. Kinderen tot 18 jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Bij de schriftelijke toestemming moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ouders/voogd worden overlegd. Reizen met minderjarige kinderen Iedereen die de grens passeert moet beschikken over een geldig paspoort of identiteitskaart. Welk document u moet hebben is afhankelijk van de eisen die het land stelt waar de reis naar toe gaat. De Koninklijke Marechaussee controleert niet alleen scherp of iedereen een correct reisdocument heeft, maar let ook op minderjarige kinderen die niet in gezinsverband reizen, bijvoorbeeld met opa en oma, één-ouder of vrienden. De Koninklijke Marechaussee beslist aan de hand van documenten of het kind het land mag verlaten. Daarbij wordt gelet op de schriftelijke toestemming van de andere ouder om het land te mogen verlaten en of er sprake is van gezag. Toestemming reizen met minderjarig kind (pdf 8,26 KB) of Toestemming reizen met minderjarig kind, Engelstalig (pdf 90,5 KB). Vaders en moeders met een andere achternaam dan hun kinderen Gaat u reizen buiten het Schengengebied dan moet de Koninklijke Marechaussee bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met slechts 1 volwassene reist en er ernstige redenen zijn om te kijken of er geen sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag. Nederland verwacht niet van ouders dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt of waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Wel kan documentatie over het ouderlijk gezag voor een vlottere grenspassage zorgen. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen: verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder recent uittreksel gezagsregister recent uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kopie van paspoort van toestemminggevende ouder eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang eventueel het ouderschapsplan eventueel geboorteakte Deze documenten kunnen de marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole. Reisdocumenten voor niet-Nederlanders Iedereen die als vluchteling tot (een van de landen van) ons Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vluchtelingen. Dit document is maximaal 5 jaar geldig (afhankelijk van de verblijfstatus). Iedere vreemdeling die als staatloze tot (een van de landen van) ons Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vreemdelingen. Dit document is ten minste 3 maanden in alle landen geldig. Voor alle anderen in (een van de landen van) ons Koninkrijk rechtmatig verblijvende vreemdelingen, die geen reisdocument elders kunnen krijgen, is het mogelijk een reisdocument aan te vragen. Vreemdelingen die kunnen aantonen dat van hen redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij van een ander land een reisdocument aanvragen, hebben recht op een reisdocument uit Nederland. De aanvraag voor een vreemdelingenpaspoort kan enkele maanden duren. Voor vluchtelingen- en vreemdelingenpaspoorten moet u telefonisch een afspraak maken 14035. Deze afspraak kunt u niet digitaal maken. Identiteitsfraude Tips om identiteitsfraude te voorkomen!