Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Gebruiksmelding brandveilig gebruik gebouwen

  Als u een gebouw gebruikt om veel mensen te laten samenkomen, moet dit natuurlijk brandveilig zijn. U verklaart dit door uiterlijk 4 weken voordat u het gebouw in gebruik gaat nemen, bij de gemeente een gebruiksmelding te doen. U kunt dit zowel digitaal als persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis doen. Let wel, de gebruiksmelding moet volledig en tijdig zijn, anders kunt u het gebouw niet in gebruik nemen. Melden Digitaal U doet een gebruiksmelding via het Omgevingsloket. Houd de onderstaande gegevens bij de hand, want deze heeft u nodig bij het invullen van een digitaal formulier. Persoonlijk Doet u uw gebruiksmelding liever persoonlijk aan de balie? Dat kan, maar maak dan eerst telefonisch een afspraak. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon kunt spreken. Ook als de informatie in het Omgevingsloket niet duidelijk is, kunt u telefonisch contact opnemen. Benodigde gegevens Bij het doen van de melding heeft u de onderstaande gegevens nodig. U kunt dit overzicht ook downloaden.  Besluit bouwwerken leefomgeving - Artikel 6.8 (gegevens en bescheiden bij gebruiksmelding) Een gebruiksmelding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden: naam en adres van de melder en als van toepassing, van de gemachtigde om te melden; de dagtekening; adres, kadastrale aanduiding of ligging van het bouwwerk; een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000 m2 en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere brutovloeroppervlakte. Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven: schaalaanduiding; per bouwlaag: hoogte van de vloer boven meetniveau, gebruiksoppervlakte, maximaal aantal personen; per ruimte: vloeroppervlakte; gebruiksfunctie; bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte; opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit; met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van deuren als bedoeld in artikel 3.121; zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 3.123; sluitwerk van deuren als bedoeld in de artikel3.122 en 6.21; vluchtroute-aanduidingen; noodverlichting; oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 3.103; brandmeldcentrale en brandmeldpaneel; brandslanghaspels; mobiele brandblusapparaten; droge blusleidingen; brandweeringang; sleutelkluis of -buis; brandweerlift; gegevens en bescheiden over de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties. De aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet; en bij de toepassing van een gelijkwaardige maatregel bij de regels van afdeling 6.2 en paragraaf 6.5.1 de gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid aannemelijk wordt gemaakt. Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk wordt door de melder aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is beoogd. Een gebruiksmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen. Kosten Het doen van een melding is gratis. Meer informatie In paragraaf 6.1.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) kunt u meer lezen over de gebruiksmelding.

 • Evenement organiseren (melding of vergunning)

  Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een vergunning nodig of u bent meldingsplichtig. Bovendien is het goed om zo snel mogelijk de datum bij de gemeente kenbaar te maken, door een vooraankondiging te doen. De vergunning aanvraag of de melding van het evenement en de vooraankondiging van het evenement kunt u direct online doen.  De spelregels voor het organiseren kunt u terugvinden in het evenementenbeleid. Het eerste deel betreft het beleidskader en het tweede deel betreft het toetskader met concrete spelregels. Aanvragen Het melden van een evenement of het aanvragen van een evenementenvergunning verloopt vanaf 1 januari 2019 via de applicatie EvenementenAssistent. In deze applicatie is het ook mogelijk een vooraankondiging van uw evenement te doen. Alle gemeenten in de veiligheidsregio Zuid-Limburg gebruiken deze applicatie. Het invullen van de Evenementenassistent zal de eerste keer wennen zijn, maar daar zijn wij ons van bewust. Het gebruik van de Evenementenassistent biedt wel een aantal voordelen. Het formulier is completer. U komt er meer specifieke informatie in kwijt. Er is tevens sprake van uniformiteit, iedere gemeente werkt immers op dezelfde wijze.  Ook blijft de aanvraag 14 maanden raadpleegbaar. Dit betekent dat, als u een jaarlijks terugkerend evenement organiseert, u het volgende jaar met enkele muisklikken de nieuwe aanvraag kan indienen. Raadpleeg nu de evenementenassistent Mocht u vragen hebben bij het invullen van het formulier, bekijk dan even de handleiding. Ook kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. Weet ook dat er geen fouten gemaakt kunnen worden bij het invullen, want alles valt achteraf in overleg aan te passen. Kosten Een meldingsplichtig of A-evenement is gratis. Een B-evenement kost € 134,45 Een C-evenement kost € 448,00 Daarnaast kunnen er nog bijkomende kosten zijn voor bijvoorbeeld wegafzettingen, drank- en horecaontheffing of andere vergunningen. Voorwaarden Een evenement wordt onderverdeeld in vier categorieën (risicoklassen):: Meldingsplichtig evenement: een evenement met zeer beperkte impact op de omgeving en geen gevolgen voor het verkeer A-evenement: een evenement met beperkte impact op de omgeving en beperkte gevolgen voor het verkeer B-evenement: een evenement met grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer C-evenement: een evenement met grote impact op de stad en/of regio voor het verkeer Na het invullen van de Evenementenassistent blijkt onder welke categorie uw evenement valt. De gemeente kan na beoordeling van de melding of aanvraag of op advies van de hulpdiensten de categorie aanpassen. 

 • Overlijden, aangifte

  Als er iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt normaal gesproken door de uitvaartondernemer, echter kunt u het ook zelf doen. Een verklaring over erfrecht en nalatenschap regelt u bij de notaris. Aangifte doen Digitaal Uitvaartondernemers kunnen in de gemeente Brunssum de aangifte digitaal doen met behulp van eHerkenning 3. Aangifte overlijden (inloggen met eHerkenning 3) Als u nog geen eHerkenning heeft kunt u deze aanvragen op de website van eHerkenning. Documenten bij aangifte Het digitale formulier geeft aan welke (verplichte) bijlagen dienen te worden bijgevoegd, volg hiervoor de instructies in het digitale formulier. De B-envelop kunt u na het invullen van het digitale formulier afgeven in het gemeentehuis. Persoonlijk Voor het persoonlijk doen van de aangifte maakt u een afspraak.  Maak online een afspraak Meenemen Het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak) Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie Als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een dokter Als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding Eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen Kosten Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 15,70. Meer informatie U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Overlijden op Rijksoverheid.nl Legalisatie van buitenlandse documenten op Rijksoverheid.nl Brunssumse begraafplaatsen

 • Reclame driehoeksborden

  Een evenement mag u aankondigen met reclameborden, ook wel driehoeksborden genoemd. Dit zijn borden die om een lantaarnpaal geplaatst worden. U heeft een vergunning nodig om deze te mogen plaatsen. De vergunning vraagt u minimaal 21 dagen vóór het plaatsen van de borden aan. Na de aanvraag van de vergunning ontvangt u een lijst van de beschikbare lantaarnpalen. U kiest dan welke u wilt gebruiken en maakt daarmee de aanvraag definitief. De borden mogen maximaal voor een periode van 2 weken geplaatst worden. Na 2 weken dient u de borden zelf weer weg te halen. Het plaatsen mag enkel gebeuren om de door de gemeente aangewezen lantaarnpalen. Voorwaarden De borden mogen enkel om de door de gemeente aangewezen lantaarnpalen worden geplaatst. De borden dienen zodanig te worden geplaatst dat zij het uitzicht van de verkeersdeelnemers niet belemmeren c.q. de veiligheid van de verkeersdeelnemers in gevaar brengen. De borden mogen per vlak een maximale afmeting hebben van  85 x 120 cm. De borden dienen te worden bevestigd op metalen frames zonder uitstekende scherpe delen. De te verlijmen affiches dienen met weersbestendige lijm op de ondergrond te worden aangebracht. Leegstaande frames dienen z.s.m. van een nieuwe poster te worden voorzien. Het onderhoudsdeksel van de lantaarnpalen moet altijd zichtbaar blijven. Aanvragen vergunning Digitaal De vergunning vraagt u digitaal aan via:  Aanvragen vergunning reclame driehoeksborden Kosten De kosten voor het aanvragen van de vergunning bedragen € 134,45.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Soort gehandicaptenparkeerkaarten Wij willen u erop wijzen dat er verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn, namelijk:  Bestuurderskaart Passagierskaart Combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart Instellingenkaart Bij de bestuurderskaart dient er sprake te zijn van een langdurige loopbeperking waardoor u niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator. Bij de passagierskaart is dit ook het geval, echter hierbij geldt nog als extra eis dat de passagier volledig rolstoelafhankelijk is of continue afhankelijk is van de bestuurder. De passagier kan dus niet worden afgezet op de plaats van bestemming terwijl de bestuurder de auto gaat parkeren. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. U dient dan ook aan de voorwaarden te voldoen.  Er bestaat ook een instellingenkaart voor zorginstellingen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Zo hoeft er niet voor iedere bewoner apart een kaart aangevraagd te worden. Hoe werkt het? Een gehandicaptenparkeerkaart staat op naam van een persoon en niet op kenteken. U kunt de kaart dus voor elke auto gebruiken. Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. De geldigheidsduur kan ook korter zijn afhankelijk van het onderzoek. Aanvraag U kunt telefonisch contact opnemen voor het aanvragen van een aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart waarna het aan u wordt toegezonden. Dit aanvraagformulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen. Bij het aanvraagformulier staat aangegeven welke gegevens u moet meesturen. Het duurt maximaal 8 weken voordat u hoort of u in aanmerking komt voor een kaart. Indien het langer duurt wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Proces  Nadat u de aanvraag heeft ingediend wordt de aanvraag besproken met een onafhankelijke medisch adviseur van de GGD-ZL en wordt bepaald of de medisch adviseur de noodzaak voor de gehandicaptenparkeerkaart kan vaststellen. Indien de medisch adviseur deze noodzaak niet kan vaststellen vindt er een medische keuring plaats. Tijdens de keuring bepaalt de medisch adviseur van de GGD-ZL of u voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart.  Kosten aanvraag Aan het indienen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden. Het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart kost € 75,40. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging met daarbij een factuur. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer u de kosten betaald heeft. Kosten medische keuring Is een medische keuring nodig? Dan betaalt u voor de keuring € 149,65. Deze kosten betaalt u naast de aanvraagkosten van € 75,40. U dient de kosten voor de keuring vooraf te betalen. De medische keuring wordt pas uitgevoerd nadat u de kosten ervoor heeft betaald. Indien dit aan de orde is krijgt u van ons een brief met bijgevoegd een factuur. Als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, dan krijgt u de kosten voor de aanvraag en keuring niet terug. Indien u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt toegekend zijn er geen aanvullende kosten voor het verstrekken van de kaart.  Vragen? Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft of voor het aanvragen van een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de afdeling Wmo, telefonisch te bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur op het telefoonnummer (045) 5278630 of middels spreekuur contact van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

 • Rijontheffing promenadegebied

  Het promenadegebied van Brunssum is een voetgangerszone. Om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer de voetgangerszone betreedt, zijn 3 zakpalen geplaatst bij de toegangswegen. Deze staan bij de Kerkstraat (noord), Wilhelminastraat en Schiffelerstraat. De zakpaal bij de Schiffelerstraat is alleen voor uitrijdend verkeer. Voor het bevoorraden van de winkels en horecagelegenheden staan de zakpalen op de Kerkstraat (noord) en Wilhelminastraat omlaag tijdens de onderstaande tijdstippen: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.00 uur Zaterdag van 7.00 - 9.00 uur. Buiten deze tijdstippen staan de zakpalen omhoog en is het promenadegebied het domein van het winkelend publiek. Voorwaarden ontheffing Wilt u toch toegang hebben met uw voertuig buiten de gestelde openingstijden? U kunt dan door middel van kentekenherkenning de zakpalen laten zakken. Buiten de gestelde openingstijden kunnen ontheffingen worden verleend voor: Laden en lossen; In- en uitstappen van passagiers; Bereiken van eigen perceel of garage. Bij het aanvragen dient u duidelijk aan te geven waarom u in uw specifieke situatie denkt in aanmerking te komen voor een ontheffing. Het bevoorradend verkeer mag een maximaal gewicht hebben van 15 ton en een maximale lengte van 12 meter. U kunt hierbij denken aan: Verhuizen; Hulpdiensten; Huisartsen; Waardetransporten; Onderhoudsdiensten; Bewoners met een garage die enkel toegankelijk is via het Promenadegebied; Zorgvervoer (taxivervoer bejaarden en gehandicapten); Ondernemers die afhankelijk zijn van vervoersmogelijkheden buiten de vastgesteld tijdstippen i.v.m. bederfelijke waar, catering e.d.. De ontheffing kan aangevraagd worden voor een: Dag: van 00:00u tot en met 00:00u de aansluitende volgende dag; Maand: van de 1e dag van de maand tot en met de laatste dag van dezelfde maand; Half jaar: van 1 januari tot en met 30 juni óf van 1 juli tot en met 31 december; Jaar heel kalenderjaar + 1maand, van 1 januari tot en met 31 januari volgende kalenderjaar. Aanvragen ontheffing Digitaal De ontheffing vraagt u aan met het digitale aanvraagformulier. Hierbij betaalt u direct de leges voor het aanvragen van de ontheffing. U ontvangt na verzending binnen drie werkdagen onze beslissing op uw aanvraag. Aanvraagformulier rijontheffing promenadegebied (inloggen met DigiD of eHerkenning)   Post Heeft u geen DigiD of eHerkenning? U kunt de aanvraag ook schiftelijk indienen. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier rijontheffing promenadegebied. Meerdere voertuigen Wilt u voor meerdere voertuigen een ontheffing aanvragen? U dient dan meerdere aanvragen in, één aanvraag per voertuig. Kosten De kosten voor het aanvragen van een rijontheffing promenadegebied bedragen: Geldig voor één dag: € 11,75.  Geldig voor één maand: € 21,95. Geldig voor één half jaar: € 51,20. Geldig voor één jaar: € 93,30. Let op, de ontheffingen worden per kalenderjaar verleend. Vraagt u bijv. in maart aan voor het hele jaar, dan is deze geldig t/m december. U betaalt dan wel de prijs voor één jaar. Wijzigen kenteken rijontheffing Heeft u een nieuw voertuig en wilt u de ontheffing op het kenteken van dit nieuwe voertuig laten zetten? Vul hiervoor het digitale wijzigingsformulier in. U ontvangt na verzending binnen drie werkdagen antwoord op uw wijziging. Wijzigingsformulier kenteken rijontheffing promenadegebied (inloggen met DigiD of eHerkenning) Heeft u geen DigiD of eHerkenning? U kunt de wijziging ook schiftelijk indienen. Gebruik hiervoor het Wijzigingsformulier kenteken rijontheffing promenadegebied.

 • Alcoholvergunning

  De gemeente verstrekt alcoholvergunningen. Zo'n vergunning is nodig voor wie alcoholhoudende dranken verkoopt of schenkt. Voor wie?  Horeca- inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant Slijterijen Alcohol schenken in het kader van activiteiten van:  Recreatieve aard Sportieve aard  Sociaal- culturele aard Educatieve aard  Levensbeschouwelijke aard Godsdienstige aard  U moet een vergunning aanvragen wanneer: U een zaak wilt starten of overnemen De ondernemingsvorm of de persoon van de ondernemer wijzigt Bij de volgende gevallen dient u een melding te doen: Een leidinggevende die op de vergunning is vermeld, wijzigt De inrichting bouwtechnisch wijzigt Kosten De kosten zijn afhankelijk van het type aanvraag. Aanvragen In een persoonlijk gesprek met de gemeente vraagt u de vergunning aan. Neem voor het inplannen van de afspraak contact op met de gemeente.

 • Welstand (uiterlijk van bouwwerken)

  Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen heeft u een welstandsadvies nodig. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn criteria over hoe uw bouwwerk eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze welstandscriteria beschreven in de welstandsnota. De stadsbouwmeester kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de stadsbouwmeester in het welstandsadvies. Aanvragen Maak een afspraak voor het aanvragen van een welstandsadvies. Kosten De kosten van het advies hangen af van de situatie. Meer informatie hierover staat in de legesverordening. Voorwaarden De criteria waaraan u dient te voldoen staan in de welstandsnota van de gemeente Brunssum (pdf, 107 mb). U kunt deze ook digitaal raadplegen Meer informatie Informele behandeling middels schetsplan (pré-advies) Het is mogelijk om de stadsbouwmeester, voordat u de omgevingsvergunning voor het bouwen gaat aanvragen, om een pré-advies te vragen over uw bouwplan. Voordeel hiervan is dat de procedure voor de omgevingsvergunning nog niet is gestart. U kunt uw bouwplan nog aanpassen conform het pré-advies van de stadsbouwmeester. Omgevingsvergunning voor het bouwen U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor de activiteit bouwen. De gemeente toetst het bouwplan onder andere aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de 'redelijke eisen van welstand'. De stadsbouwmeester adviseert burgemeester en wethouders of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de welstandscriteria die zijn vastgelegd in de Welstandsnota.

 • Asbest verwijderen

  Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden of het bewerken van asbesthoudende materialen.  Hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest Als de asbestvezels stevig vastzitten in het materiaal, hebben we het over hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest hoeft u meestal niet direct (te laten) verwijderen. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen direct gevaar voor de gezondheid op. Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen, daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter. Als particulier mag u geen niet-hechtgebonden asbest verwijderen van een bouwwerk. In dat geval moet u het materiaal afschermen of laten verwijderen. U schakelt hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering. Regelgeving Voor het werken met en aan asbesttoepassingen gelden zeer strenge regels. Deze regels staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Productenbesluit asbest, het Bouwbesluit 2012, het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en de bijbehorende certificatieschema’s. Wanneer mag een particulier zelf asbest verwijderen U mag als particulier op grond van het asbestverwijderingsbesluit 2005 zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen. Maar let op: U moet altijd een sloopmelding doen bij de gemeente en toestemming krijgen. Dit proces kan tot 4 weken duren, dus doe op tijd uw melding. U mag asbest zelf verwijderen, als het materiaal niet is beschadigd en er geen asbestvezels vrij kunnen komen én wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden: Het gaat om het verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen (niet zijnde dakleien) met een maximale oppervlakte van 35m2 per kadastraal perceel. De asbestvezels moeten hechtgebonden zijn. Het materiaal moet afkomstig zijn uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw. De woning of het bijgebouw mag niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader. Het gaat om het verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking met een maximale oppervlakte van 35m2 per kadastraal perceel. Het materiaal moet afkomstig zijn uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw. De woning of het bijgebouw mag niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader. Sloopmelding Ook als u voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden om zelf als particulier asbest te mogen verwijderen, moet u eerst een sloopmelding indienen bij de gemeente. Bij de sloopmelding moeten tenminste de volgende gegevens toegevoegd worden: Aanvraagformulier sloopmelding. Situatietekening waarop aangegeven het bouwwerk, inclusief maatvoeringen (op schaal getekend) waarvan de asbest wordt verwijderd. Foto’s van het bouwwerk waarvan de asbest wordt verwijderd. De sloopmelding kunt u digitaal indienen via het Omgevingsloket. Liever handmatig invullen? U kunt het aanvraagformulier ook downloaden via het Omgevingsloket en met alle benodigde stukken inleveren bij of toesturen aan de gemeente. Nadat de gemeente uw sloopmelding heeft ontvangen wordt er contact met u opgenomen om ter plaatse te beoordelen of u het asbest als particulier daadwerkelijk zelf mag verwijderen. Wanneer door de gemeente ter plaatse is vastgesteld dat u het asbest zelf mag verwijderen ontvangt u, uiterlijk 4 weken na het indienen van de sloopmelding, een acceptatie van de sloopmelding. Hierna u kunt starten met het verwijderen van de toegestane asbesthoudende materialen. Milieupark De asbesthoudende materialen moeten direct na verwijdering op locatie te worden verpakt in luchtdichte plastic. De gemeente stelt hiervoor gratis verpakkingsmateriaal beschikbaar.  Op vertoon van de sloopmelding kunt u de verpakte toegestane hoeveelheid asbesthoudende materialen vervolgens afvoeren naar het milieupark van de gemeente. Asbest laten verwijderen door gecertificeerd bedrijf Als u niet voldoet aan de voorwaarden om als particulier asbest te mogen verwijderen, dan moeten de asbesthoudende materialen worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Er moet ook een asbestinventarisatierapport worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.  Op www.ascert.nl, de website van de Stichting Certificatie Asbest, vindt u een overzicht van gecertificeerde bedrijven bij u in de buurt die u kunnen adviseren en de asbestsaneringen kunnen uitvoeren. Schakelt u een asbestsaneringsbedrijf in? Check dan of zij de sloopmelding voor u verzorgen. Moet u zelf de sloopmelding doen, regel dat dan minimaal 4 weken vooraf via het Omgevingsloket. Stuur dan ook het inventarisatierapport van de asbestsaneerder mee. Is uw sloopmelding nog niet compleet, dan neemt Omgevingsdienst Zuid-Limburg, namens de gemeente, contact met u op. Is uw melding compleet, dan beoordeelt en toetst Omgevingsdienst Zuid-Limburg uw sloopmelding. U hoort binnen 4 weken of uw toestemming krijgt om te slopen. De Omgevingsdienst Zuid-Limburg stuurt u een bewijs van ontvangst van uw sloopmelding. Vragen over een bedrijfsmatige sloopmelding? Heeft u vragen over een bedrijfsmatige sloopmelding? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Limburg De Omgevingsdienst Zuid-Limburg houdt, namens de gemeente, toezicht op bedrijfsmatige asbestsaneringen vanaf het indienen van de sloopmelding tot en met het storten van de asbesthoudende materialen.  Kosten Aan de sloopmelding zelf zijn geen kosten verbonden. U betaalt zelf de kosten voor het verwijderen van asbest. Vragen? Als u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebt kunt u contact  opnemen met de gemeente.

 • Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

  In de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2.10) staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt o.a. bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen. De vergunning vraagt u tenminste 3 weken van te voren aan. Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen Wilt u een voorwerp op of aan de weg plaatsen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van goederen, bouwmaterialen en materieel (zoals containers of hijskranen) op trottoir of op de weg. Wanneer heeft u geen vergunning nodig? Indien u goederen, bouwmaterialen of materieel korter dan een week plaatst, heeft u geen vergunning nodig wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden: Het mag geen schade toebrengen aan de weg. De voorwerpen mogen niet op de rijbaan worden geplaatst. De voorwerpen mogen geen gevaar voor het gebruik van de weg opleveren. Op het trottoir dient voldoende ruimte over te blijven voor rolstoelgebruikers. Twijfelt u of u wel of geen vergunning nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente. Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier plaatsen van voorwerpen op of aan de weg Kosten Het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg kost € 134,45. Meer informatie De regels voor een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg vindt u in de Algemene plaatselijke verordening .