Zoekresultaat 1 - 10 van 26 resultaten

 • Zienswijze indienen

  Soms neemt waterschap Hollandse Delta pas een besluit als er een goed inzicht is in alle betrokken belangen. U kunt dan een zienswijze indienen.

 • Kwijtschelding van waterschapsbelasting

  Wanneer u niet in staat bent een belastingaanslag te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. U vraagt dit aan via de website van SVHW, dit is de organisatie die namens WSHD de belastingen int.

 • Leggers van waterschap Hollandse Delta

  De legger is een document waarin staat op welke plek bepaalde regels gelden. Die regels zijn bedoeld om de waterkeringen, waterhuishouding en wegen te beschermen. Het is een aanvulling op de Keur.

 • Klacht over een medewerker

  Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen

 • Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten

  Als je afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet je een heffing betalen (Zuiveringheffing/Verontreinigingsheffing). Deze heffing wordt berekend door het dagelijks meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater.

 • Aanlevering per as

  Bij het saneren van de bodem en bij het verlagen van het grondwater (bronnering), wordt er water uit de bodem gepompt. Dit wordt op een andere plek geloosd.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Voor activiteiten in en rond een waterkering of een watergang heeft u een watervergunning nodig. Soms is een melding maken voldoende.

 • Lozen en onttrekken van grondwater

  Als je grondwater wilt onttrekken of (grond)water wilt infiltreren ben je verplicht dit te melden. Soms moet je ook een vergunning aanvragen.

 • Ontheffing duinovergang

  Duinovergangen behoren tot de voet- en fietspaden en zijn dus niet toegankelijk voor (motor-) voertuigen. Om het strand en de strandpaviljoens met (motor-)voertuigen te kunnen bereiken, vraagt u ontheffing aan.

 • Bufferstroken en erfafspoeling

  In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan maatregelen om de uitstoot te verminderen van meststoffen en middelen voor gewasbescherming naar het oppervlaktewater.