Zoekresultaat 1 - 10 van 288 resultaten

 • Stimulering toekomstbestendige verduurzaming Agro&food sector 2024

  Subsidie voor activiteiten van een praktijknetwerk in de agro&food sector. Met een Praktijknetwerk bedoelen wij: een platform om kennis, ervaringen, knelpunten en oplossingen te delen (netwerk). Met aandacht voor het proces en vanuit vragen en wensen vanuit de praktijk (maatwerk). Het doel van een praktijknetwerk is om kennis te ontwikkelen door kennis uit te wisselen, door (keten)samenwerking te bevorderen en te leren van goede voorbeelden. Praktijknetwerken worden ook wel lerende netwerken genoemd.

 • Overijssel in beweging

  Subsidie voor activiteiten die zorgen voor een uitnodigend sport- en beweegaanbod voor iedereen in Overijssel. De activiteit moet voor iedereen beschikbaar zijn voor gebruik, zonder beperking door praktische, sociale of financiële drempels.

 • Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

  Subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de projectenlijsten die horen bij het betreffende IBP-VP-gebiedsplan.

 • Melding gelegenheid bieden tot zwemmen en baden

  Als u een publiek zwembad of natuurven wilt beginnen, dan moet u dat vooraf melden bij de Provincie. Ook een wijziging of uitbreiding van zwembad of natuurven moet u melden. Er is geen vergunning nodig voor het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden.

 • Vergoeding schade door waterbeheer

  Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. Dan kunt u vragen om schadevergoeding. Deze vorm van schadevergoeding heet nadeelcompensatie.

  U vraagt nadeelcompensatie aan bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Bij regionale wateren is dat het waterschap of de provincie. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). U krijgt alleen nadeelcompensatie als het gaat om schade die niet voor uw rekening hoort te komen.

 • Milieuvergunning aanvraag

  Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt regels aan de (milieu)gevolgen die bedrijven veroorzaken. U krijgt te maken met dit besluit als u een bedrijf wilt starten of als u de werking van het bedrijf wilt veranderen.

  U moet een omgevingsvergunning milieu bij de provincie aanvragen als u een complex bedrijf heeft. Complexe bedrijven hebben een grote impact op de omgeving en het milieu. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Afvalbeheer in een ippc-installatie
  • basischemie
  • basismetaal
  • complexe minerale industrie
  • complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie
  • destructie of verwerken van kadavers of dierlijk afval in een ippc-installatie
  • grootschalig opwekken van energie (50 MW of meer)
  • grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar)
  • maken van cokes
  • raffinaderij
  • Seveso-inrichting
  • stortplaats of winningsafvalvoorziening
  • verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie
  • vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

  Op het Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie over complexe bedrijven.

  Heeft uw bedrijf een minder grote impact op het milieu, dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Soms hoeft u alleen een melding te doen of hoeft u niets te doen. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

  Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft uw activiteit misschien gevolgen voor de natuur. Het in stand houden van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

  Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen heeft voor de beschermde natuurgebieden, planten en dieren. Dat deel van de vergunningaanvraag gaat dan naar de provincie.

 • MIT R&D Samenwerkingsprojecten MKB

  Wilt u samen met 1 of meer mkb-ondernemingen een Research & Development-project opzetten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Beroepschrift indienen

  U kunt tegen veel besluiten van de provincie bezwaar indienen. Wij beslissen over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan. Tegen sommige besluiten van de provincie kunt u meteen in beroep gaan.  

  U krijgt een brief van ons met de beslissing op uw bezwaar. In deze brief staat bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is vaak bij de rechtbank.

  Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat laten doen. Wilt u iemand anders uw beroep laten indienen of tijdens de zitting spreken? Dan moet u deze persoon toestemming geven met een machtiging.

  Het besluit op uw eerdere bezwaar blijft gelden tot er een besluit is op uw beroep. Wilt u dat het besluit tijdelijk niet geldig is? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

 • Jaaropgave grondwater onttrekking

  De jaaropgave van het bodemenergiesysteem of industriële onttrekking, waarin de onttrokken en/of in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater worden geregistreerd.

 • Inzage provinciaal inpassingsplan

  Als het gaat om dingen die voor de hele provincie belangrijk zijn, kan de provincie voor een bepaald grondgebied binnen de provincie een inpassingsplan maken. Een provinciaal inpassingsplan kunt u vergelijken met een omgevingsplan in een gemeente. De provincie moet dit aan de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n) laten weten. De gemeente mag dan niet langer voor dat grondgebied regels in het omgevingsplan maken.

  Voor het inpassingsplan neemt de provincie eerst een voorbereidingsbesluit. Dit besluit staat 6 weken lang op de website van de provincie. Daarna maakt de provincie een ontwerpinpassingsplan. Iedereen heeft het recht om het ontwerpinpassingsplan te bekijken en hierop te reageren tijdens de inzageperiode van 6 weken. De provincie maakt deze inspraakprocedure bekend op de website en het staat ook in de Staatscourant. Ook als de provincie geen voorbereidingsbesluit heeft genomen, laat zij weten dat ze een inpassingsplan gaat maken.

  U kunt het ontwerpinpassingsplan 6 weken lang bekijken:

  • op de website van de provincie
  • op de website Ruimtelijkeplannen.nl
  • op het provinciehuis

  Als u het aan de provincie vraagt, kunt u de stukken ook buiten kantooruren bekijken of uitleg krijgen in een gesprek.