Zoekresultaat 1 - 1 van 1 resultaten

  • Bezwaarschrift tegen bestuurlijke besluiten

    De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn ieder een ’bestuursorgaan’. Een bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de gemeentelijke besluitvorming. Wie het niet eens is met een beslissing van het deze bestuursorganen kan een bezwaarschrift indienen. Het betreffende bestuursorgaan bekijkt de zaak dan opnieuw en neemt een besluit op het bezwaarschrift. Direct regelen Bezwaar maken Voorwaarden U kunt een bezwaarschrift indienen als: U het niet eens bent met een besluit dat een bestuursorgaan op uw eigen aanvraag heeft genomen. U het niet eens bent met een besluit dat een bestuursorgaan heeft genomen op een aanvraag van iemand anders en waar u rechtstreeks bij betrokken bent. Het besluit op uw aanvraag niet binnen de geldende termijn is of wordt genomen. Het bestuursorgaan weigert een besluit te nemen. U nadelige gevolgen ondervindt van een besluit dat een bestuursorgaan van de gemeente uit zichzelf (ambtshalve) neemt. Hoe werkt het?  Een bezwaar dient u als volgt in bij de gemeente: Post Schrijf uw bezwaar en stuur dat naar: Gemeente Vlaardingen Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen Digitaal Vraag uw bezwaarschift via het digitale formulier aan. Bezwaar maken  Vermelden bij bezwaar In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres,  uw telefoonnummer zodat contact opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. de reden waarom u bezwaar maakt. uw handtekening. Het bezwaarschrift moet bij de gemeente ingediend zijn binnen 6 weken nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt (door toezending aan de aanvrager of publicatie in de krant). Komt uw bezwaarschrift te laat binnen dan wordt het niet inhoudelijk in behandeling genomen. Afhandeling U ontvangt altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging. Het bestuursorgaan geeft uw bezwaarschrift in behandeling bij de commissie bezwaarschriften. Deze commissie is verdeeld in drie kamers. De commissie brengt advies uit aan het betreffende bestuursorgaan met een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de raad, het college of de burgemeester. U ontvangt bericht van de commissie bezwaarschriften wanneer uw zaak wordt behandeld. De voorzitter van de kamer beslist of u op een hoorzitting wordt gehoord. Als dit het geval is, wordt u uitgenodigd voor de hoorzitting. Deze schriftelijke uitnodiging wordt tenminste twee weken van tevoren toegezonden. Wanneer de datum en/of het tijdstip van de hoorzitting een probleem voor u is, kunt u met opgaaf van redenen tot 3 dagen voor de hoorzitting aan de voorzitter verzoeken om wijziging van dit tijdstip. De beraadslaging over het door de kamer uit te brengen advies vindt plaats achter gesloten deuren. U en de andere partij(en) kunnen de beraadslaging dus niet bijwonen. Het mondelinge advies van de kamer wordt op schrift gesteld en via de betrokken vakafdeling toegezonden aan het betreffende bestuursorgaan. Voorlopige voorziening Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan de procedure voor 'voorlopige voorziening' zijn kosten verbonden. Hoe hoog de kosten in uw specifieke geval zijn, kunt u navragen bij de Rechtbank. In die gevallen dat een bezwaarschriftprocedure geen toegevoegde waarde meer biedt omdat er al een volledige en uitgebreide uitwisseling van argumenten heeft plaatsgevonden, is het mogelijk om in het bezwaarschrift te verzoeken deze procedure over te slaan en in te stemmen met rechtstreeks beroep. Besluit Het bestuursorgaan tegen wiens besluit een bezwaarschrift is ingediend, moet vervolgens binnen 12 weken na afloop van de bezwarentermijn van 6 weken een nieuwe beslissing nemen. Indien nodig kan deze termijn met 6 weken worden verlengd. U ontvangt dan een brief hierover. De nieuwe beslissing houdt een heroverweging in van het eerdere besluit met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften.  Als de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies van de kamer, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld. Kosten Geen Heeft u nog vragen? U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.