Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Loterij organiseren

  Wanneer u een loterij wilt organiseren, vraagt u daarvoor een vergunning aan bij de gemeente.

 • Briefadres

  Iedereen die in Nederland woont, moet zich als bewoner/inwoner inschrijven op het adres waar hij/zij (meestal) overnacht. Als een inwoner tijdelijk niet in een woning overnacht, dan moet hij/zij zich inschrijven op een briefadres.

 • Zakenpaspoort

  U kunt een zakenpaspoort aanvragen als u een paspoort nodig heeft met meer pagina's. Een zakenpaspoort is een paspoort met meer pagina's, namelijk 64 in plaats van 32. Deze extra pagina's kunt u gebruiken voor visa en in- en uitreisstempels.

 • Bezwaarschrift indienen

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld als uw vergunning- of subsidieaanvraag is afgewezen of als u belanghebbende bent bij een besluit van iemand anders. Voorwaarden U dient het bezwaar in bij het bestuursorgaan (gemeenteraad, college van B&W of burgemeester) dat de beslissing heeft genomen U maakt schriftelijk bezwaar met daarin: Uw naam en adres De datum waarop u het bezwaar schrijft Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt De reden waarom u bezwaar maakt Uw handtekening U stuurt uw bezwaar binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit naar: Gemeentebestuur Meppel t.a.v. (naam bestuursorgaan dat besluit heeft genomen) Postbus 501 7940 AM Meppel U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Maakt u bezwaar tegen een besluit van de gemeente op een aanvraag van iemand anders, bijvoorbeeld tegen een aan uw buren verleende omgevingsvergunning, dan informeren wij de vergunninghouder ook over het ingediende bezwaarschrift. Na een aantal weken ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften. U kunt dan uw bezwaar mondeling toelichten. Er zijn situaties waarin de gemeente kan afzien van horen. Deze hoorzittingen zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bijgewoond. De agenda publiceren we op deze website>>. De commissie adviseert de gemeente over de te nemen beslissing Het bestuursorgaan neemt binnen 12 weken een besluit op uw bezwaar. De termijn start op de dag dat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente kan deze termijn 1 keer met 6 weken verlengen. U ontvangt dan een brief. Met uitzondering van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de WOZ-waarde. Hiervoor gelden andere termijnen. Meer informatie >> Informeel overleg/contact te maken: Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen, dan kunt u ook eerst telefonisch contact opnemen met de gemeente. In dit contact kunt u vragen om nadere uitleg over het ontvangen besluit. Op basis daarvan beslist of u nog een bezwaarschrift wilt indienen. Het kan ook gebeuren dat een medewerker van de gemeente na ontvangst van een bezwaarschrift telefonisch contact met u opneemt. Het doel van dit contact is om samen te kijken hoe uw bezwaarschrift moet worden behandeld. Soms is er ruimte voor informeel overleg waarin u samen zoekt naar aan acceptabele oplossing. Als u en de gemeente op die manier samen uit het geschil komen, is een meer formele bezwarenprocedure niet nodig. Bent u niet tevreden met (de uitkomst van) het informeel overleg dan wordt uw bezwaarschrift verder formeel via de commissie bezwaarschriften behandeld. Kosten € 0,00 Kosten die u zelf maakt, bijvoorbeeld voor kopieën of rechtsbijstand, zijn voor uw eigen rekening Tips Voor het maken van bezwaar tegen gemeentelijke belastingen geldt een andere regeling De gemeente kan na ontvangst van uw bezwaar met u in gesprek gaan om uitleg te geven of een oplossing te zoeken. Bent u van gedachten veranderd, dan trekt u uw bezwaar schriftelijk in Als schorsing van het bestreden besluit noodzakelijk is, vraagt u een voorlopige voorziening aan de rechter: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD Groningen U betaalt dan griffierechten. De tarieven vindt u op www.rechtspraak.nl Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. In de brief over de beslissing op uw bezwaar kunt u nalezen hoe u in beroep kunt gaan Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel secretariaat Commissie Bezwaarschriften telefoonnummer 140522

 • Klacht indienen

  Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over het gedrag van een bestuurder of een medewerker, kunt u een klacht bij de gemeente indienen. Voorwaarden Probeert u eerst uw probleem uit te praten met de ambtenaar die volgens u verantwoordelijk is. Wanneer dit niet lukt, dient u een klacht in. U kunt ook eerst contact opnemen met de klachten coördinator om uw probleem voor te leggen. Dit kan telefonisch 140522, per mail postbus@meppel.nl  of een brief naar postbus 501, 7940 AM Meppel. Uw klacht gaat over de werkwijze van een organisatieonderdeel, medewerker of bestuurder van de gemeente Meppel U geeft in uw klacht aan: Over wie u klaagt Over welk handelen of nalaten u ontevreden bent U dient de klacht in: Telefonisch via Klantcontacten, telefoonnummer 140522 Per mail postbus@meppel.nl  t.av. klachtencoördinator vermeld wel uw naam en adres Per brief (ondertekend, voorzien van datum, naam en adres) gericht aan: College van B&W gemeente Meppel , t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 501, 7940 AM Meppel U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht en/of u wordt telefonisch benaderd over uw klacht door de klachtencoördinator. U bespreekt met de klachtencoördinator of u uw klacht informeel of formeel wilt laten behandelen. Bij informele klachtbehandeling gaat de klachtencoördinator samen met u na wie of wat ervoor nodig is om uw klacht weg te nemen. Wanneer u tevreden bent met de uitkomst, eindigt daarmee de klachtprocedure.  Wanneer u niet tevreden bent, kunt u uw klacht in een gesprek nader toelichten. Wanneer u klaagt over de werkwijze van een medewerker, hoort de gemeente die medewerker ook. Daarna ontvangt u een brief met daarin een conclusie van het college van B&W over uw klacht. Dit is een formele klachtbehandeling. Als u dit wenst kan dit ook meteen vanaf het begin worden ingezet. De gemeente handelt uw klacht binnen 6 weken af. Deze termijn kan eenmaal verlengd worden met 4 weken. Kosten Geen Externe klachtprocedure Als u niet tevreden bent over de uitkomst of wijze van klachtbehandeling door de gemeente Meppel, dan kunt u de Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U moet wel altijd eerst een klachtprocedure bij de gemeente hebben doorlopen, voordat de Ombudsman uw klacht in behandeling neemt. Nationale Ombudsman Postbus 93122 2509 AC Den Haag Telefoon: 0800 - 33 55 555. Website: www.nationaleombudsman.nl Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel de klachtencoördinator afdeling Advies, telefoonnummer 140522