Zoekresultaat 1 - 10 van 90 resultaten

 • Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg

  Wilt u uw auto verkopen? In de gemeente Kaag en Braassem mag u uw voertuig niet overal parkeren om te zorgen dat u het van de hand kunt doen. Voorwaarden Op deze plaatsen mag u geen voertuigen parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen: het parkeerterrein aan de Noordhoek te Roelofarendsveen de parkeerplaatsen gelegen nabij de rotonde Alkemadelaan/Stationsstraat ter hoogte van de Narcisstraat te Roelofarendsveen de parkeerplaatsen gelegen nabij de rotonde Alkemadelaan/Stationsstraat ter hoogte van de Populierenstraat te Roelofarendsveen de overgang van de Watergang naar de Dotterbloem ter hoogte van de verbindingsweg naar de Alkemadelaan te Oude Wetering.

 • Wijkpunten

  U kunt bij een wijkpunt terecht met allerhande vragen. Bij het wijkpunt kunt u uw vragen stellen aan professionals van de deelnemende organisaties: Tom in de buurt, De Driemaster, het Kernteam en het Wmo-loket. Begeleiding Met de professional gaat u na wat uw behoefte is, onderzoekt u mogelijke oplossingen en wordt u begeleid naar passende ondersteuning. Hiervoor is geen indicatie nodig. Heeft u deze wel nodig, dan wordt u gekoppeld aan een medewerker die dit kan aanvragen. Locaties U kunt terecht bij het wijkpunt in Roelofarendsveen bij voetbalvereniging aan het Sportpad 17 op woensdag van 10.00 – 12.00 uur. U kunt hier terecht zonder een afspraak te maken. Bent u niet in de gelegenheid om naar een wijkpunt te komen en heeft u wel een vraag? Die kunt u stellen aan het Kernteam Kaag en Braassem. Zij helpen u verder.

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen (Bbz-uitkering)

  Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Of bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen? U kunt als ondernemer geen bijstandsuitkering aanvragen. Misschien heeft u recht op bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering). Dit kan een rentedragende lening (bedrijfskapitaal) zijn of een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering of een lening. Voorwaarden U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd U moet leven van de inkomsten uit uw bedrijf. Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn: na de financiële ondersteuning verdient u naar verwachting voldoende om van te leven en om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen De hoogte van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen en u hebt onvoldoende spaargeld. Het inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee U werkt per jaar 1.225 uur of meer (gemiddeld 23,5 uur per week) voor uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep U hebt alle diploma's en vergunningen die voor uw bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn  Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn Bijzonderheden Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau (Rijksoverheid.nl) De hoogte en duur van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee Het hangt van uw inkomen en vermogen af of u de uitkering moet terugbetalen Het rentepercentage voor de rentebedragen lening ligt wettelijk vast Een bedrijfseconomisch onderzoek is doorgaans onderdeel van de procedure Aanvraag U maakt telefonisch een afspraak bij het Serviceplein via 14 0172. Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden namelijk voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. U krijgt tijdens de afspraak advies over hoe u de bijdrage kunt aanvragen. Tips Bent u 55 jaar of ouder, maar te jong voor AOW en stopt u als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf haalt. Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen.

 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan indienen

  U bent het niet eens met een voorgenomen besluit over een ontwerpbestemmingsplan. Dan kunt u binnen de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt (6 weken) een reactie indienen bij de gemeenteraad. Zo'n reactie heet een zienswijze. De gemeente maakt een voorgenomen besluit bekend aan betrokkenen door publicatie op de website www.overheid.nl. Voorwaarden de zienswijze wordt binnen de inzageperiode (6 weken) ingediend de zienswijze wordt bij/ter attentie van de gemeenteraad ingediend de zienswijze is inhoudelijk gemotiveerd de zienswijze is voorzien van adres- en contactgegevens Voldoet de zienswijze niet aan één van de vereisten, dan kan de zienswijze inhoudelijk niet worden behandeld. Deze wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Kosten Aan het indienen van een zienswijze zijn geen kosten verbonden. Als u na vaststelling van het bestemmingsplan beroep aantekent bij de Raad van State, dan zijn daar wel proceskosten aan verbonden. Bijzonderheden Een zienswijze moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw zienswijze niet aan één van deze vereisten voldoet, wordt u (als dit mogelijk is) in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen. De gemeenteraad houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen en neemt hierover een besluit. Als u vindt dat uw zienswijze niet of onvoldoende is meegewogen, kunt u in beroep gaan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan. De afhandelingstermijn is afhankelijk van meerdere factoren, hierdoor kan de afhandeling langer duren. U wordt hierover bij uw indiening geïnformeerd. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: naam en zaaknummer van het ontwerpbestemmingsplan reden van uw zienswijze of u voor uzelf of namens iemand een zienswijze indient als u namens iemand een zienswijze indient de naam van degene die u heeft gemachtigd en de reden van machtiging naam en contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres) van indiener of uw persoonsgegevens bij publicatie van de zienswijze wel of niet zichtbaar mogen zijn. Stuur de volgende bijlage(n) mee: een handtekeninglijst van alle indieners (indien van toepassing) machtiging om namens iemand een zienswijze in te dienen (indien van toepassing). Zienswijze indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning. U ontvangt na indienen een ontvangstbevestiging met een nadere toelichting. U kunt uw zienswijze binnen de inzageperiode ook schriftelijk (per post) of mondeling indienen. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 071 3327272 om een afspraak te maken.

 • Gebruik achternaam veranderen

  U kunt zelf bepalen welke achternaam overheidsorganisaties voor u gebruiken: uw eigen achternaam of die van uw (ex-)partner, of beide namen. Op officiële documenten als paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs staat altijd de eigen achternaam. Aanvragen en meenemen U kunt het gebruik van uw achternaam wijzigen met het digitale formulier:  Naamgebruik veranderen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD. Of aan de balie: maak dan online een afspraak. Meenemen Neem uw geldige identiteitsbewijs mee. Keuze U kunt zelf kiezen hoe overheidsinstellingen u voortaan moeten aanschrijven: alleen met uw eigen naam alleen met de naam van uw (ex-)partner met de naam van uw (ex-)partner, gevolgd door uw eigen naam met uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw (ex-)partner De gemeente geeft het gekozen naamgebruik door aan andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, enzovoorts. Wilt u dat andere instanties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen ook uw naamgebruik wijzigen, dan moet u hen zelf informeren. Op officiële documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam. Op sommige documenten staat ook de naam van uw partner. Dit blijft zo, ook als u heeft aangegeven dat u niet meer uw eigen achternaam gebruikt. Naamswijziging voor- en achternaam Naamswijziging achternaam  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Kijk op de website Rijksoverheid.nl of dit kan. Naamswijziging voornaam U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u uw voornaam lelijk vindt of uw voornaam niet meer bij u past. U hebt een advocaat nodig om de aanvraag in te dienen.

 • Minimaregeling aanvragen

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente. Bijzonderheden Om u te helpen bij plotselinge extra kosten in uw huishouden, is er de regeling duurzame gebruiksgoederen. Soms heeft u extra kosten als gevolg van ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten.  Ook is er de mogelijkheid voor het aanvragen van kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing.  Daarnaast kunt u tegen gunstige voorwaarden meedoen in de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering Wij hebben ook regelingen voor kinderen tot 18 jaar die u kunt aanvragen. Zo kan bijvoorbeeld ieder kind gratis een zwemdiploma A en B halen door steun uit het Jeugdfonds sport en cultuur.  Zie ook het overzicht op de website Driemaster.nu > appeltje voor de dorst. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de verschillende minimaregelingen heeft u beperking, heeft u geen of weinig eigen vermogen en moet uw inkomen langdurig laag zijn (niet hoger dan 110% van de geldende bijstandsnorm).  Aanvraag Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Wilt u een voorschot? Neem contact op met het Serviceplein van Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Meenemen Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten: recent loonstrookje laatste afschrift bank-, giro en spaarrekeningen bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto).

 • Jeugdhulp, verblijf in instelling

  Soms is ondersteuning van uw kind niet voldoende en heeft uw kind zorg en begeleiding nodig die u in de gezinssituatie niet kunt geven. Kinderen tot 18 jaar kunnen dan in een instelling hulp en zorg krijgen. Het gaat om kinderen met problemen bij opgroeien of opvoeden of met een verstandelijke beperking. Het verblijf in de instelling vervangt de gezinssituatie. Het kind krijgt in de instelling hulp en zorg in een beschermde woonomgeving waar permanent toezicht is. Voorwaarden De gemeente kan uw kind tijdelijk hulp en zorg bieden in een instelling. Dat kan in de volgende situaties: heeft de persoon die thuis de hulp of zorg geeft een korte periode rust nodig? Dan kan uw kind maximaal 3 hele dagen per week logeren in een instelling. Dat heet 'kortdurend verblijf'. is de thuissituatie niet meer geschikt om de hulp of zorg thuis te geven? Dan kan uw kind meer dan 3 hele dagen per week in een instelling verblijven. Dat heet gewoon 'verblijf'. heeft uw kind ernstige gedragsproblemen en heeft het bescherming nodig tegen zichzelf of anderen? Dan kan de rechter uw kind dwingen om de hulp in een gesloten instelling te krijgen. Dat heet 'gesloten jeugdhulp' of 'jeugdzorgPlus'. Gesloten jeugdhulp is nodig als dreigt voor te komen dat uw kind de noodzakelijke hulp niet meer krijgt. heeft uw kind behandeling nodig van psychische problemen? Dan kan uw kind in een ggz-instelling verblijven. heeft uw kind een (licht) verstandelijke beperking? Dan kan uw kind in een instelling verblijven met als doel zelfstandig te leven. Als uw kind het hele leven in een instelling verblijft, dan regelt uw zorgverzekeraar de vergoeding hiervan en niet de gemeente. Aanvraag Neem contact op met het Kernteam Kaag en Braassem. Uw contactpersoon kijkt samen met u welke begeleiding nodig is en schakelt specialistische hulp in bij de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders. Kunnen deze zorgaanbieders niet de juiste hulp bieden, dan kijkt het team met u of een Persoonsgebonden budget (pgb) kan worden verstrekt waarmee u zelf de begeleiding inkoopt. 

 • Huisnummer, aanvragen of wijzigen

  De gemeente moet elk verblijfsobject een nummeraanduiding geven. Een verblijfsobject kan een woning, bedrijf, recreatiewoning, stand- of ligplaats zijn. Meestal ontstaat een extra (huis)nummer door bouwen of verbouwen. De toekenning van het extra (huis)nummer is dan gekoppeld aan uw omgevingsvergunning. Bij onduidelijkheden hierover, kunt u de gemeente vragen naar de juiste nummeraanduiding. Heeft u een extra huisnummer nodig, omdat u bijvoorbeeld uw woning/bedrijf splitst of andersom, als u van een gesplitste woning/bedrijf weer 1 verblijfsobject wilt maken, dan kunt u dit schriftelijk of via het contactformulier. U stuurt uw brief naar gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. Wanneer u een woning gaat splitsen, dan moet dit in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan. Dit kunt u controleren via de website ruimtelijkplannen.nl of u kunt een afspraak maken via het contactformulier, wij nemen dan contact met u op.   

 • Adopteer een rotonde

  In samenwerking met de Rotondespecialist biedt de gemeente drie rotondes aan ter adoptie. Bedrijven adopteren een rotonde bij de Rotondespecialist. In ruil voor het betaalde bedrag, zorgt de Rotondespecialist vervolgens voor het onderhoud van de rotonde. De Rotondespecialist werkt daarbij samen met de stichtingen Groei & Bloei en Groen Licht. Als tegenprestatie mogen de bedrijven een reclamebord op ‘hun’ rotonde neerzetten. Het gaat om de rotondes bij: de Lasso in Roelofarendsveen Stationsstraat in Roelofarendsveen Meerkreuk in Oude Wetering. Heeft u interesse in de adoptie van een rotonde, dan kunt u contact opnemen met de Rotondespecialist op het telefoonnummer 030 260 02 13 of via www.adopteereenrotonde.nu.

 • Loterijvergunning

  Als u een loterij wilt organiseren moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Het prijzengeld mag niet hoger zijn dan € 4500,-. Is het prijzengeld meer dan € 4500,-  dan moet u bij de kansspelautoriteit een aanvraag indienen; dit kan via de website kansspelautoriteit.nl. Voorwaarden U moet de vergunning minimaal 2 weken voor de lotenverkoop aanvragen de waarde van de prijzen mag niet hoger zijn dan € 4500,- het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang, zoals de bouw van een clubhuis of de renovatie van een kerk. Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet minimaal 40% van uw opbrengst gaat naar het algemeen belang uiterlijk 3 maanden na de trekking moet u een financiële verantwoording indienen. Kosten De kosten zijn € 32,65 voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Verenigingen en stichtingen hoeven geen leges te betalen; deze vallen onder de legesvrijstelling. Aanvraag U vermeld bij de aanvraag: bestemming van de opbrengst datum loterij, aantal loten, prijs per lot startdatum verkoop loten en totale waarde van prijzen wijze van loterij-trekking en naam notariskantoor gegevens administratie met totale inkomsten, uitgaven en opbrengst. Loterijvergunning aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning dan kunt u dit aanvragen via ons contactformulier. Geef dan naast de benodigde aanvraaggegevens ook de gegevens van de vereniging door.