Zoekresultaat 61 - 68 van 68 resultaten

 • Monument verbouwen

  Voor het verbouwen, restaureren of het onderhouden van een monument is vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Informatieborden, digitale

  De gemeente Elburg beschikt over digitale informatieborden. Mocht u iets willen vermelden op de borden dan kunt u hiervoor het formulier invullen. U kunt ervoor kiezen om alleen tekst te plaatsen of een digitale poster/afbeelding. Voor plaatsing gelden een aantal spelregels. Een poster of afbeelding moet aan de volgende voorwaarden voldoen. De afbeelding mag niet teveel tekst bevatten. Vermeld in ieder geval: naam evenement, locatie, datum en tijdstip. Formaat 200x270 pixels Bestandsformaat JPG of PNG Let op kleurgebruik/contrast (zie voorbeeld) Maak de afbeelding niet te druk. Een aankondiging plaatsen wij maximaal 10 dagen voor het evenement op de informatieborden.. Aanvraag vermelding digitale informatieborden

 • Verzoek Wet Open Overheid (WOO)

  Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de komst van deze wet moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Daarnaast komt er één centrale plek waar alle overheidsinformatie te vinden is. De Wet open overheid heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk én makkelijk vindbaar worden Verzoek Wet open overheid  U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Woo. Ons advies is om eerst de informatie op te vragen of in te zien, zonder een beroep te doen op de Woo. De afhandeling hiervan verloopt vaak sneller. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klant Contact Centrum. Bent u journalist? Dan kunt u vragen naar onze communicatiemedewerkers. Komt u er niet uit of heeft u specifieke vragen over de Woo, dan kunt u terecht bij onze Woo-contactpersoon. Onze medewerkers zijn bereikbaar via 0525-688688.

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  Als u iets aanvraagt bij de gemeente, neemt de gemeente hierover een besluit. Bijvoorbeeld als u een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning of subsidie. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Keurt de gemeente uw bezwaar niet goed? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de vergunning die uw buren hebben gekregen voor het bouwen van een grote garage. U wilt hiermee voorkomen dat op korte termijn de heiwerkzaamheden beginnen. Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank uw beroep indienen. Zonder eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

 • Afvalstoffenheffing betalen

  De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. De gemeente verwerkt het afval. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U moet de afvalstoffenheffing ook betalen als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente. Of als u weinig of geen afval aanbiedt. Bedrijven en instellingen regelen zelf de inzameling van hun afval.

 • Vrijwilligersverzekering

  Gemeente Elburg heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers in haar gemeente. Het risico voor de vrijwilliger wordt zo goed mogelijk afgedekt. Alle vrijwilligers die woonachtig zijn binnen de gemeente of die vrijwilligerswerk doen voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente zijn verzekerd tijdens de uitvoering van de vrijwilligerswerkzaamheden. Mantelzorgers zijn verzekerd op het onderdeel Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering. De vrijwilligersverzekering is een secundaire verzekering. Dat houdt in dat u een schade kunt melden als deze niet gedekt is op een andere schadeverzekering (behalve de ongevallenverzekering). Voor eigen bijdragen, eigen risico en terugval in no-claim korting kunt u een aanvraag voor vergoeding indienen. U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op deze verzekering als u tijdens het klussen in het verenigingsgebouw een ongeval overkomt, of als u schade aan uw auto opdoet tijdens een werkbezoek voor uw vereniging. Schadeformulier vrijwilligersverzekering (pdf, 23kb)

 • Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

  Gemeentelijke belastingen zijn bijvoorbeeld rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (ozb). Hiervoor krijgt u een aanslag van de gemeente. U kunt een kopie van de aanslag aanvragen. Aanvraag kopie gemeentebelasting Termijn De gemeente neemt de aanvraag na binnenkomst binnen 3 werkdagen in behandeling. Als u de kopie via DigiD aanvraagt krijgt u een bevestiging via email. Als u de kopie telefonisch of via de de mail aanvraagt krijgt u geen bevestiging.

 • Kwijtschelding heffingen

  Als u de gemeentelijke heffingen niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw heffing kwijtschelden. U hoeft de heffing dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de heffing. U betaalt dan minder. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. Na ontvangst van uw aanslag kunt u de kwijtschelding binnen 6 weken aanvragen. Als u ZZP-er bent of een eigen bedrijf heeft en uw inkomen ligt op bijstandsniveau of lager, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding kan alleen voor privéaanslagen aangevraagd worden en niet voor zakelijke aanslagen. Kwijtschelding aanvragen Automatische kwijtschelding Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en blijft uw (financiële) situatie gelijk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor automatische kwijtschelding. U hoeft dan niet elk jaar een aanvraag in te dienen. U moet de gemeente wel toestemming geven om uw gegevens automatisch te controleren. Het gaat dan om de gegevens van het UWV, RDW en Belastingdienst. Er wordt geen kwijtschelding toegekend: Als u een auto of motor bezit die meer waard is dan € 3.350,-. Tenzij de auto of motor om medische redenen of beroep onmisbaar is. Als u een eigen woning bezit waarvan de waarde hoger is dan de verschuldigde hypotheek. Vanaf 1 januari 2024 wordt er geen kwijtschelding meer verleend voor een extra container. Kostendelersnorm Bij het beoordelen van uw aanvraag is de kostendelersnorm van toepassing. De reden is dat u de woonkosten met meerdere personen kunt delen. Op Rijksoverheid.nl leest u meer over de kostendelersnorm. Door de kostendelersnorm kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding. Beslissing op uw aanvraag Als uw aanvraag in behandeling is, ontvangt u automatisch uitstel van betaling. We proberen om binnen 3 maanden op uw aanvraag te beslissen. Lukt het niet om uw aanvraag binnen deze termijn te beoordelen, dan mag de gemeente de termijn één keer verlengen.