Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Binnen economische sectoren, bedrijfstakken en beroepsgroepen zijn tal van instanties die zich bezighouden met onderlinge afspraken, regulering en regelgeving. Voor zover deze een door de overheid erkende positie hebben, noemen we ze openbare lichamen voor beroep en bedrijf. Zij hebben wettelijk geregelde bevoegdheden. De belangrijkste categorie openbare lichamen voor beroep en bedrijf waren de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, onderverdeeld in productschappen en bedrijfsschappen. Deze werden ingesteld door de Sociaal Economische Raad (SER).

Bij de Wet opheffing bedrijfslichamen (Wbo) zijn de product- en bedrijfschappen per 1 januari 2015 opgeheven. De publieke taken zijn grotendeels overdragen aan de ministeries van Economische Zaken (EZ), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Milieu (IenM).

Naast de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zijn er enkele openbare lichamen voor beroep (voor advocaten, accountants, loodsen). Ook deze hebben verordenende bevoegdheid. De verordeningen zijn slechts verbindend voor de eigen leden. Op grond daarvan kunnen ze bijvoorbeeld aangesloten leden schorsen.