Resultaten

1 - 10 van de 55413 Resultaten
 • Projecten Wij Werken Aan

  Wij werken aan het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, kortom: aan uw leefomgeving. Lees hieronder meer over de projecten.

 • Heronderzoek naar uw recht op uitkering

  Heeft u de brief ‘heronderzoek naar uw recht op uitkering’ ontvangen? U kunt de in deze brief gevraagde gegevens hier digitaal inleveren. Daarvoor heeft u wel uw DigiD nodig. Wanneer u de vragen digitaal beantwoordt en verzendt, hoeft u het papieren heronderzoeksformulier niet meer in te leveren.

 • Vuurwerk afsteken

  Zelf vuurwerk afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Vuurwerk kopen In 2018 mag vuurwerk alleen verkocht worden op 28, 29 en 31 december. Op andere dagen van het jaar is verkoop van vuurwerk verboden Koop vuurwerk alleen bij erkende verkoopadressen Veilig vuurwerken afsteken Draag een vuurwerkbril Steek vuurwerk af met een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker! Zorg dat siervuurwerk stevig en stabiel staat. Zet pijlen in een fles, half gevuld met zand of water. Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond Steek een pijl altijd vanaf de zijkant aan Let op de windrichting Neem voldoende afstand, minstens 8 tot 15 meter Steek geen vuurwerk af vanuit je hand Steek altijd maximaal 1 stuk vuurwerk tegelijk af Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan Wees matig met alcohol voordat je gaat afsteken, dan blijf je scherp Let op omstanders (mens en dier). Klaar met afsteken? Ruim vuurwerkafval, nadat het onschadelijk is gemaakt, meteen op. Half december heeft u de vuurwerkafvalzak ontvangen. De afvalzak wordt op woensdag 2 januari huis-aan-huis opgehaald. Heeft u geen vuurwerkafvalzak ontvangen, dan kunt u het vuurwerk ook in een gewone vuilniszak doen. Lees ook: Veilig carbid schieten

 • Vuurwerk verkopen

  Voor de verkoop van vuurwerk hoeft u geen vergunning bij de gemeente aan te vragen. Wel moet u aan bepaalde (wettelijke) eisen voldoen. U regelt dit via de Omgevingsdienst Midden-Holland.

 • Aanvragen gesprek Wmo

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die moeite hebben met het zelfstandig blijven en meedoen in de samenleving, ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Het gaat om voorzieningen als huishoudelijke ondersteuning, rolstoelen, vervoer of woningaanpassing, dagbesteding, individuele begeleiding en kortdurend verblijf zoals logeer-, weekend- en vakantieopvang. Vraag een gesprek aan en dan kijken we samen met u en uw familie, huisgenoten of iemand anders uit uw omgeving wat u zelf nog kunt doen en wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn. Wmo melding doen

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer. Bij de eerste keer dat u leerlingenvervoer aanvraagt willen wij graag met u persoonlijk in gesprek.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

 • Parkeervergunning verlengen

  Verlengen van uw 1e of 2e bewonersvergunning kan alleen als u hiervoor van de gemeente Gorinchem een brief heeft ontvangen.

 • Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

  Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op een school. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op school. De jongere vanaf 12 jaar is zelf ook verantwoordelijk voor zijn of haar schoolgang. De consulenten Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn verantwoordelijk voor preventie, toezicht en handhaving van de leerplicht en kwalificatieplicht. LVS geeft uitvoering aan de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voor voortijdig schoolverlaten. In de regio Zuid-Holland Zuid voert LVS voor de 10 gemeenten deze werkzaamheden uit. Leerplicht en kwalificatieplicht De leerplicht geldt voor elk kind: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft behaald óf tot de dag dat de jongere 18 jaar is. Deze jongeren volgen een volledig onderwijsprogramma of een wettelijk erkend leer-werktraject, dat gericht is op het halen van een startkwalificatie. Onder startkwalificatie vallen de diploma's van: Havo of VWO MBO diploma niveau 2 Vrij van geregeld schoolbezoek Uw kind hoeft niet naar school als: de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het personeel uw kind ziek is. U moet zo spoedig mogelijk aan de school doorgeven dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen. U volgt daarvoor de door school gehanteerde werkwijze uw kind op school geschorst is en van het schoolhoofd (als straf) niet op school mag komen Schoolverzuim: spijbelen, te laat komen en luxe verzuim Iedere school heeft een aanpak om schoolverzuim van de leerlingen tegen te gaan. School meldt bij Leerplicht en Schoolverlaten (LVS) wanneer een leerling zonder geldige reden afwezig is geweest van school. Voorbeelden van schoolverzuim zijn: Spijbelen Te laat komen (te laat op school of in de les) Luxe verzuim (bijv. eerder op vakantie of later terugkomen, buiten de schoolvakanties om) Na de melding door school start de consulent van LVS een onderzoek naar de redenen van het verzuim. De consulent neemt contact op met school en zal met ouders een gesprek aangaan. Vanaf 12 jaar is een jongere zelf ook verantwoordelijk voor het schoolverzuim. De consulent van LVS zal dan ook het gesprek met de jongere aangaan en de jongere op zijn/haar verzuim aanspreken. De consulent helpt ook met het zoeken naar een passende oplossing om schoolverzuim te voorkomen. Acties van de consulent De consulent van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten kan de volgende stappen zetten of maatregelen nemen: verzuimgesprek voeren met ouders en leerling waarschuwing geven verwijzen naar zorg- en hulpverleningsinstanties handhaven (HALT-verwijzing, proces-verbaal opmaken en/of melding bij de sociale verzekeringsbank) De consulent kan met betrekking tot schoolverzuim de samenwerking zoeken met andere organisaties en partners zoals: Stichting Jeugdteams Scholen Samenwerkingsverbanden Raad voor de Kinderbescherming Openbaar Ministerie Politie Extra verlof van school In verband met bijzondere omstandigheden kunnen ouders extra verlof aanvragen. Bij extra verlofaanvragen t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bij meer dan 10 dagen beslist de consulent leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). Meer informatie Meer informatie over Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vindt u op: de website Dienst Gezondheid en Jeugd en de website van de Rijksoverheid. De Dienst Gezondheid en Jeugd is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 078 770 8500. Het adres is: Dienst Gezondheid & Jeugd Karel Lotsyweg 40 3318 AL Dordrecht Ingrado: Brancheorganisatie voor leerplicht en RMC Wetgeving De volgende wetgeving is van toepassing: Leerplichtwet

 • Loterijvergunning

  U heeft een vergunning nodig voor het organiseren van een klein kansspel waarbij deelnemende personen prijzen of geld kunnen winnen. Voorwaarden voor het houden van een loterij Het doel van uw loterij moet het algemeen belang dienen. De uitgaven mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst (de verkoop van loten). De prijs van de loterij mag geen hogere waarde hebben dan € 4500,-. Als dit wel het geval is dan moet u uw aanvraag indienen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Kosten Uw loterijvergunning kost in het jaar 2020 € 46,90. Aanvraag Voor het aanvragen van een loterijvergunning vult u het webformulier ‘’Aanvraag klein kansspel” in. Bij uw aanvraag voor een loterijvergunning vermeldt u: de omvang van het prijzengeld de geldelijke waarde van de hoogste prijs datum en tijdstip waarop de loterij plaatsvindt plaats waar de loterij plaatsvindt U krijgt binnen 3 weken bericht van ons.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties