Resultaten

1 - 10 van de 55973 Resultaten
 • Professioneel vuurwerk, bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag

  Voor de opslag van professioneel vuurwerk, moet uw aansprakelijkheid voldoende gedekt zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. Dit bewijs moet u binnen de vastgestelde termijn schriftelijk kunnen overleggen aan de provincie.

 • Burgerinitiatief

  Als u uw stem wilt laten horen bij de overheid, dan kunt u gebruik maken van het burgerinitiatief. Bijvoorbeeld als u een voorstel heeft om het openbaar vervoer te verbeteren. Door gebruik te maken van het burgerinitiatief zet u onderwerpen op de agenda van de provincie en levert u een bijdrage aan de beleids- en besluitvorming.

 • Afvalscheiding en afvalpreventie huishoudelijk afval, stimuleringsprogramma

  In het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) worden doelstellingen geformuleerd voor afvalpreventie en gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. De doelgroep wordt gevormd door de Nederlandse gemeenten. Jaarlijks wordt door het Afval Overleg Orgaan (AOO) een programma opgesteld met een (groot) aantal projecten. Dit is het Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie van huishoudelijk afval. Het programma wordt uitgevoerd door de gezamenlijke overheden: de gemeenten, de VNG, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en de provincies.

 • Gemeenschappelijke regelingen, geschilbeslechting

  De provincie biedt hulp bij meningsverschillen tussen (verschillende) gemeentebesturen over hoe gemeentelijke regelingen moeten worden toegepast. Bestaat er een meningsverschil waar u samen niet uitkomt? Dan kan het gemeentebestuur het meningsverschil voorleggen aan de provincie. De provincie neemt dan een besluit.

 • Dijkverbeteringsplannen, goedkeuring en terinzagelegging

  Een primaire waterkering beschermt een gebied tegen overstromingen. Denk hierbij aan dijken of duinen. De primaire waterkering biedt bescherming tegen overstromingen vanuit het buitenwater (de grote rivieren of de zee). Deze waterkeringen zijn bij wet (Waterwet) aangewezen. De meeste primaire keringen zijn in beheer bij waterschappen maar ook Rijkswaterstaat beheert een deel daarvan. Als een beheerder een waterkering wil wijzigen, aanbrengen of aanleggen dan stelt deze een plan op, het projectplan. In dat plan wordt de voorkeursoplossing toegelicht en gemotiveerd en staat hoe rekening is gehouden met de overige belangen in het gebied. Iedereen kan het ontwerp van het projectplan inzien en een zienswijze hierop geven. Dit kan tijdens de inzageperiode op het provinciehuis of het waterschapskantoor (of dat van Rijkswaterstaat) en eventueel bij de betrokken gemeenten. Hierna stelt de beheerder het plan vast en legt het ter goedkeuring voor aan de provincie.

 • Natuurnetwerk Nederland, vaststelling

  Het natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Het natuurnetwerk bestaat uit kerngebieden: grote aan elkaar verbonden natuurgebieden met een hoge kwaliteit. De gebieden die deel uitmaken van het natuurnetwerk Nederland worden door de provincie vastgesteld. De provincie kan ook gebieden aanwijzen die buiten het natuurnetwerk Nederland liggen, maar wel belangrijk zijn vanwege hun natuur of landschap. Dit zijn 'bijzondere provinciale natuurgebieden' of bijzondere provinciale landschappen'.

 • Vuurwerk, bedrijfsvergunning

  Als u vuurwerk wilt afsteken, moet u in het bezit zijn van een bedrijfsvergunning van de provincie waar u gevestigd bent. De vergunning heeft betrekking op consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. De vergunning is niet alleen nodig voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, maar ook voor het opbouwen, installeren en bewerken dat daarvoor nodig is, en het verwijderen na de ontbranding. De bedrijfsvergunning wordt verleend als u voldoet aan de eisen  van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid (KIWA-certificaat vuurwerkdeskundige) en aansprakelijkheidsverzekering. Als u een bedrijfsvergunning hebt gekregen, moet u elke keer voor het afsteken van vuurwerk toestemming vragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie waar het afsteken plaatsvindt.

 • Badinrichting, ontheffing voorschriften

  Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings, sauna's, peuterbaden) en medische baden. Een badinrichting mag pas open voor het publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. Dan vraagt u een vrijstelling voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. U kunt een ontheffing aanvragen bij de provincie.

 • Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding

  Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Ook een wijziging of uitbreiding moet u melden. Onder de meldingsplicht vallen: openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

 • Sportmotoren, geluidsoverschrijding ontheffing

  Het is voor sportmotoren verboden om het maximale geluidsniveau te overschrijden. Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan 4 wielen. De motor heeft geen (normaal) kenteken en is bedoeld voor de beoefening van de motorsport. Ook kunt u ontheffing aanvragen voor sportterreinen, evenementen en locaties. Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen met een vergunning. Locaties zijn bijvoorbeeld motorcrossterreinen voor wedstrijd- of vrijetijds doelen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties