Zoekresultaat

71 Resultaten
Toon producten van Brunssum
 • Antireclamesticker

  Vraag de gemeente om een antireclamesticker als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, meer wilt ontvangen. De antireclamesticker kunt u ophalen bij de receptie in het gemeentehuis. Kosten Gratis. Meer informatie Met een NEE/NEE sticker krijgt u geen reclame en huis-aan-huisbladen meer. Maar u krijgt de gemeentegids en de telefoongids ook niet meer. Met de NEE/JA sticker krijgt u nog wel de huis-aan-huisbladen en de gemeentegids. U krijgt geen telefoongids of reclamefolders meer www.neeneeneeja.nl

 • Asbest verwijderen

  Asbest is een kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u altijd ten minste 5 werkdagen voordat u wenst te starten een sloopmelding te doen bij uw gemeente. U heeft namelijk toestemming nodig, voordat u asbest mag verwijderen. Als u toestemming krijgt ontvangt u die binnen 5 werkdagen. Aanvragen Digitaal De melding kunt u doorgeven via Omgevingsloket online (OLO). Kosten U betaalt zelf de kosten voor het verwijderen van asbest. Aan de melding zelf zijn geen kosten verbonden. Voorwaarden Particulieren en woningbouwcorporaties mogen asbest zelf verwijderen als ze aan de regels voldoen. Deze regels ontvangt u in een brief nadat u de sloopmelding heeft ingediend. De gemeente stelt gratis verpakkingsmateriaal beschikbaar voor particulieren die zelf asbest saneren. Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Onvoldoende geld? Heeft u onvoldoende geld om het asbest dak te laten verwijderen, dan kunt u hiervoor een lening aanvragen bij de provincie Limburg. U kunt gebruik maken van deze regeling als u de asbestsanering combineert met een andere duurzame maatregel zoals dubbelglas of zonnepanelen. Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de provincie Limburg. Meer informatie Op de website van InfoMil kunt u meer informatie vinden over het saneren van asbest.

 • Bedrijf aan huis

  Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan dient u met een aantal zaken rekening te houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend. Het hangt af van het bestemmingsplan of de beheersverordening af of u een bedrijf aan huis kunt starten. Aanvraag Als u een bedrijf aan huis wilt beginnen adviseren wij u om eerst contact op te nemen met de gemeente. Afwijken bestemmingsplan of beheersverordening Indien uw bedrijfsmatige activiteiten niet binnen het bestemmingsplan of de beheersverordening passen, dan dient u een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente. De gemeente toetst dan of een afwijking van het bestemmingsplan of de beheersverordening mogelijk is. Om voor deze afwijking in aanmerking te komen wordt o.a. getoetst op: Benodigde parkeerplekken Personele bezitting Ruimtelijke uitstraling

 • Bestemmingsplannen

  In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er gebouwd mag worden en zo ja hoe hoog, maar ook welke functie er mag komen (huizen, winkels, een bedrijf, wegen of groen). Deze plannen zorgen ervoor dat een goed woon- en werkklimaat wordt behouden. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend voor iedereen, dus voor bewoners, bedrijven, instellingen in de gemeente Brunssum. Bestemmingsplan inzien U kunt alle bestemmingsplannen van de gemeente Brunssum bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Beheersverordening In een beheersverordening worden, net als in een bestemmingsplan, het gebruik en de bouwmogelijkheden van een perceel binnen een bepaald plangebied geregeld. In de gemeente Brunssum zijn voor een groot deel van de gronden beheersverordeningen van toepassing. De beheersverordeningen van de gemeente Brunssum zijn ook te bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Afwijking bestemmingsplan Als u iets wilt ondernemen dat in strijd is met de bestemming (in het bestemmingsplan of de beheersverordening) van uw grond dan is sprake van een omgevingsvergunning plicht. Raadpleeg de informatie over de omgevingsvergunning of neem contact op met de gemeente. Meer informatie Procedure van een bestemmingsplan op Rijksoverheid.n

 • Bewijs van in leven zijn

  Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst u dat u in leven bent. Als u het bewijs via DigiD aanvraagt dan stuurt de gemeente het bewijs binnen 3 dagen naar u op. Vraagt u het persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct mee. Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier bewijs van in leven zijn (inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak. Kosten Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis. Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (uittreksel Burgerlijke Stand) kost: € 13,40. Een attestatie de vita voor gebruik in het binnenland (uittreksel BRP) kost € 8,90. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Wanneer u het uittreksel voor iemand anders komt aanvragen: Een schriftelijke machtiging (pdf, 21 kb) Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet Meer informatie Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Heeft u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de gemeente.

 • Bezwaar maken

  Bij het bekend maken van een besluit staat vermeld of een bezwaarschrift kan worden ingediend, en bij wie. De gemeente maakt het besluit bekend in een brief aan betrokkene, en/of door een publicatie. Voorwaarden De procedure voor het indienen en het behandelen van een bezwaarschrift is wettelijk geregeld. Dit houdt in dat een bezwaarschrift moet voldoen aan: Het bezwaarschrift dient te worden ingediend binnen 6 weken na datum verzending of na bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van datum, naam, adres, handtekening, een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom u bezwaar maakt. Indien u middels DigiD een bezwaarschrift indient, geldt uw DigiD-handtekening als een analoge handtekening zoals hier bedoeld. Als uw bezwaarschrift niet aan één van deze vereisten voldoet, wordt u in beginsel in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen. Maakt u van deze gelegenheid geen gebruik of is het niet mogelijk om het gebrek te herstellen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar inhoudelijk niet wordt behandeld. Voldoet uw bezwaarschrift wel aan de bovengenoemde wettelijke vereisten, dan zal het inhoudelijk worden behandeld. In de ontvangstbevestiging wordt verdere informatie verstrekt over de te volgen procedure en het tijdsverloop met betrekking tot de behandeling van uw bezwaarschrift. De gemeente Brunssum heeft een onafhankelijke Commissie voor de Bezwaarschriften ingesteld, die de gemeente adviseert over ingekomen bezwaarschriften. De Commissie voor de Bezwaarschriften zal u doorgaans uitnodigen voor een hoorzitting waar u uw bezwaarschrift kunt toelichten. De gemeente zal tijdens deze zitting haar besluit toelichten en reageren op uw bezwaarschrift. Indien andere belanghebbenden betrokken zijn bij de bezwaarprocedure, dan worden ook deze personen uitgenodigd voor de hoorzitting. Na deze hoorzitting formuleert de Commissie voor de Bezwaarschriften een advies op basis waarvan de gemeente een beslissing zal nemen op uw bezwaarschrift. Bij toezending van deze beslissing zal ook een kopie zijn toegevoegd van het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften en het gemaakte verslag van de hoorzitting. Een deel van de hoorzittingen is openbaar. Deze worden vooraf hier bekendgemaakt. Indienen bezwaarschrift Bezwaarschriften kunnen schriftelijk of online (met DigiD) worden ingediend. Schriftelijk Gemeente Brunssum t.a.v. het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (dus: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, of de burgemeester) Postbus 250 6440 AG Brunssum Online Bezwaarschrift indienen (inloggen met DigiD) Telefonisch Gemeente Brunssum (045) 5278555 Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift. De eventuele kosten die u maakt ten behoeve van juridische ondersteuning (bijvoorbeeld voor een advocaat), vallen hier niet onder. Bijzonderheden Voorlopige Voorziening Tijdens de bezwaarprocedure blijft het oorspronkelijke besluit geldig. Wil een bezwaarmaker uitvoering van het besluit voorkomen, dan moet hij of zij een 'voorlopige voorziening' aanvragen bij de rechter. De rechter kijkt dan of er een spoedeisend belang is bij het stopzetten van de uitvoering van het besluit. Uitzondering hierop zijn vergunningen die betrekking hebben op een zogenaamde 'onomkeerbare situatie'. Dat zijn onder meer de kapvergunningen, monumentenvergunningen en sloopvergunningen. Deze vergunningen treden pas in werking indien gedurende de bezwarentermijn geen bezwaren hiertegen zijn ingediend en niet is verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een "voorlopige voorziening" kan (tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift) aangevraagd worden bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Voor meer informatie over een voorlopige voorziening ga naar www.rechtspraak.nl. Overig Hoe u verder bezwaar kunt maken kunt u lezen in de folder 'Beroep en bezwaar tegen een beslissing van de overheid' op de website van de rijksoverheid. Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit over gemeentelijke belastingen of bijstand, verwijzen wij u naar de BsGW en ISD BOL.

 • Brandveilig gebruik gebouwen (melding en vergunning)

  Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voordat u het gebouw gaat gebruiken moet u een gebruiksmelding doen of een vergunning aanvragen. Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken en een vergunning dient u 26 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken in. Aanvragen Digitaal U doet een melding of vraagt een vergunning aan via Omgevingsloket online (OLO). Persoonlijk Doet u de aanvraag liever aan de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Ook als de informatie in het Omgevingsloket online (OLO) niet duidelijk dan kunt u telefonisch contact opnemen. Kosten Het doen van een melding is gratis. De kosten van een vergunning zijn afhankelijk van de oppervlakte van het bouwwerk. Melding of vergunning? U moet een melding doen als: in het gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven; of een woning die kamergewijs wordt verhuurd. Hiermee wordt bedoeld het gebruik van de woning door vijf of meer afzonderlijke bewoners die geen duurzame samenlevensvorm bezitten; of door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 (hoofdstuk 6 en 7) wordt voldaan. U vraagt een vergunning aan als: uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen; of uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar; of uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten. Meer informatie Per gebouw doet u 1 melding. Als het gebruik van het gebouw verandert, doet u opnieuw een melding. Bij sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig bij basisscholen en verzorgingstehuizen. Meer informatie hierover vindt u bij: Brandveilig gebruik gebouwen, vergunning. U mag het gebouw niet gebruiken voordat de gemeente de vergunning heeft afgegeven.

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Daarnaast is dit ook mogelijk indien u in een verpleeghuis of in een gevangenis verblijft. Een briefadres is het adres van een bekende, bijvoorbeeld van een familielid of vriend. Deze persoon ontvangt uw post en geeft het aan u door. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw briefadres een afspraak. Kosten Gratis. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Toestemming van degene waar u een briefadres neemt. Voorwaarden U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit) Het briefadres is in Nederland Het briefadres is geen postbus Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  U doet een aanvraag voor het omwisselen van uw buitenlands rijbewijs bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Alle informatie hierover kunt u vinden de website van de RDW. Omwisselen rijbewijs U maakt voor uw aanvraag voor het omwisselen een afspraak. Kosten Omwisselen rijbewijs: € 39,75

 • Drank- en horecavergunning

  De gemeente verstrekt drank- en horecavergunningen. Zo'n vergunning is nodig voor wie alcoholhoudende dranken verkoopt of schenkt. Voor wie?  Horeca- inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant Slijterijen Alcohol schenken in het kader van activiteiten van:  Recreatieve aard Sportieve aard  Sociaal- culturele aard Educatieve aard  Levensbeschouwelijke aard Godsdienstige aard  U moet een vergunning aanvragen wanneer: U een zaak wilt starten of overnemen De ondernemingsvorm of de persoon van de ondernemer wijzigt Bij de volgende gevallen dient u een melding te doen: Een leidinggevende die op de vergunning is vermeld, wijzigt De inrichting bouwtechnisch wijzigt Kosten De kosten zijn afhankelijk van het type aanvraag. Aanvragen In een persoonlijk gesprek met de gemeente vraagt u de vergunning aan. Neem voor het inplannen van de afspraak contact op met de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Brunssum

Geen verfijning beschikbaar.

Acties