Zoekresultaat

85 Resultaten
Toon producten van Gouda
 • Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

  Voor een kansspelautomaat heeft u een vergunning nodig. Het gaat hierbij om gelduitkerende automaten (de zgn. gokkasten). Voor een behendigheidsautomaat (flipperkast of videospel) is geen vergunning nodig. Wel is het aantal automaten dat in een bedrijf mag staan aan een maximum gebonden.

 • Achternaamgebruik wijzigen

  Online aanvragen met DigiD Hoe werkt het? U kunt uw achternaamgebruik wijzigen in: •    alleen uw eigen naam •    alleen de naam van uw partner •    de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam •    uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner. Wat moet u doen? U kunt via bovenstaande knop 'Online aanvragen met DigiD' uw achternaamgebruik direct en snel wijzigen. Schriftelijk of langskomen U kunt uw achternaamgebruik ook schriftelijk aan ons doorgeven. Komt u liever langs? Dan kunt u uw achternaamgebruik wijzigen aan de balie in het Huis van de Stad. Schriftelijk aanvragen Voor het schriftelijk doorgeven van de wijziging van uw achternaam gebruikt u het formulier Verzoek naamgebruik. U print dit en stuurt het per post op. Het adres staat op het formulier. Meenemen Als u langs komt aan de balie in het Huis van de Stad neemt u het volgende mee: •    geldig identiteitsbewijs. Kosten Het wijzigen van uw achternaamgebruik is gratis. Hoe lang duurt het? Als u uw achternaamgebruik online of aan de balie wijzigt, dan wordt de verandering meteen doorgevoerd. Geeft u de wijziging schriftelijk door? Dan duurt dit maximaal vier weken.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  Online aanvragen via DigiD Hoe werkt het? U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte. Wat moet u doen? U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Heeft u het afschrift nodig voor het buitenland? Geef dan aan dat u een internationaal afschrift wilt. U kunt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand ook persoonlijk of schriftelijk aanvragen.  Iemand anders machtigen Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin: •    de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt; •    de naam van de gemachtigde; •    uw handtekening; •    de handtekening van de gemachtigde. Meenemen Persoonlijk aanvragen Als u langskomt heeft u het volgende nodig: •    geldig identiteitsbewijs; •    pinpas of contant geld; •    eventueel een machtigingsbrief. Schriftelijk aanvragen Voor het schriftelijk aanvragen van een afschrift of uittreksel burgelijke stand kunt u ons een brief sturen. Zorg ervoor dat u onderstaande documenten met de brief meestuurt: •    een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. •    brief waarin staat waarom u het uittreksel of afschrift nodig hebt. •    uw handtekening op de brief. •    eventueel een machtigingsbrief; Kosten € 13,40 Hoe lang duurt het? Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de balie aan? Dan krijgt u het meteen mee. Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan wordt het afschrift of het uittreksel binnen drie werkdagen verstuurd. 

 • Afvalstoffen lozen op de riolering

  Daarnaast dienen de voorwaarden in deze vergunning te worden afgestemd met de milieuvergunning die uw bedrijf eventueel heeft. De eisen die aan de lozing zijn gesteld verschillen per type bedrijf of inrichting.

 • Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

  Op deze kaart vindt u een overzicht van de gehandicaptenparkeerplaatsen in Gouda. Op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen hoeft u met de gehandicaptenparkeerkaart niet te betalen. Wanneer u op een reguliere parkeerplaats parkeert, moet u wel betalen. De gehandicaptenparkeerkaart moet goed zichtbaar achter de voorruit liggen. Ook specifieke gehandicaptenvoertuigen mogen hier parkeren. Wel dienen deze voertuigen te voldoen aan de wettelijke gestelde eisen (o.a. max 1,10 meter breed en max 45 km per uur). Voor de gehandicaptenparkeerplaatsen in de Goudse binnenstad bedraagt het tarief 1,80 euro per uur (geen maximum parkeertijd).

 • Asbest verwijderen

  Waar kan asbest in zitten? Een overzicht van producten waar asbest in kan zitten vindt u in de asbestwegwijzer. Sloopmelding indienen Als u zelf asbest wilt verwijderen, moet u eerst een sloopmelding indienen. Dat kan via www.omgevingsloket.nl. Nadat de aanvraag is ingediend, krijgt u binnen vijf werkdagen de schriftelijke toestemming.

 • Belastingen

  Voor al uw vragen over lokale heffingen (gemeente belastingen en waterschapsbelastingen), kunt u contact opnemen met de BSGR. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Telefoon: 071 5256200 Email: www.bsgr.nl/contact Website: http://www.bsgr.nl/ Rekeningnummer: BNG 28.51.45.355 Bezoekadres Lammenschansweg 144 2321 JX Leiden Postadres Postbus 1141 2302 BC Leiden Aanslag BSGR Bij de aanslag ontvangt u een bijsluiter met een toelichting op de verschillende belastingen. Op de website  http://www.bsgr.nl/ vindt u meer informatie en tarieven.

 • Bestemmingsplan

  Als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen of een bedrijf wilt beginnen op uw grond, raden wij u aan om eerst te onderzoeken of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan. U kunt de ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen van de gemeente Gouda op diverse manieren raadplegen.

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Hoe werkt het? U heeft een bewijs van in leven zijn bijvoorbeeld nodig als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een bewijs van in leven zijn, is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Als u in een ander land moet laten zien dat u in leven bent, vraagt u een attestatie de vita aan. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Wat moet u doen? Bewijs van in leven zijn U vraagt het bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit uittreksel kunt u digitaal aanvragen of persoonlijk aan de balie. Online aanvragen met DigiD Attestatie de vita Voor de aanvraag van een attestatie de vita dient u altijd zelf langs te komen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via tel. 14 0182 of u kunt langskomen tijdens de vrije inloopuren. Meenemen Als u langs komt voor het bewijs van in leven zijn of de attestatie de vita heeft u het volgende nodig: •    Een geldig legitimatiebewijs •    Als u het bewijs nodig hebt voor bijvoorbeeld een pensioenfonds, neemt u dan ook de brief mee waarin hierom wordt gevraagd. Kosten •    Bewijs van in leven zijn, zie Uittreksel persoonsgegevens BRP •    Attestatie de vita € 13,40 Wanneer u kunt aantonen dat u een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita nodig heeft voor pensioen, lijfrente, wachtgelden, loon of bezoldiging, dan zijn deze documenten gratis.

 • Bezwaar en beroep

  Bezwaarschrift indienen U kunt bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In het besluit staat altijd vermeld op welke wijze u het bezwaarschrift kunt indienen. U kunt in dergelijke gevallen geen klacht indienen aangezien dit niet past binnen de klachtenregeling. Indieningstermijn en ontvangstbevestiging Een bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken nadat het besluit waar u bezwaar tegen wilt maken, is bekendgemaakt. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift. Adviescommissie Het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, Iaat zich adviseren door een adviescommissie. Deze commissie, de Bezwaarschriftencommissie Gouda, adviseert over de beslissing op het bezwaarschrift. De commissie bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter en ten minste twee leden. De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. Tijdens een zogenaamde hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift toelichten bij deze commissie. Dit is niet mogelijk wanneer uw bezwaarschrift niet aan een aantal wettelijke eisen voldoet. Beslistermijn en verzoek om voorlopige voorziening Het bestuursorgaan neemt in principe binnen twaalf weken na ontvangst van uw bezwaarschrift een beslissing. Zo niet, dan kan het bestuursorgaan de beslissing met 6 weken uitstellen. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het door u bestreden besluit niet op. Let op: het besluit waartegen u bezwaar maakt, heeft wel werking en kan dus uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld: een besluit waarbij een bouwvergunning is verleend aan uw buurman en waartegen u bezwaar heeft gemaakt, is wel rechtsgeldig, ondanks het feit dat het besluit nog niet onaantastbaar is. Uw buurman kan dus, met de verleende vergunning in de hand, (weliswaar voor eigen rekening en risico) zijn bouwplan uitvoeren. Verzoek om voorlopige voorziening Wilt u hiertegen actie ondernemen? Dan kunt u, nadat u uw bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening verzoeken, bijvoorbeeld een bouwstop. U doet dit bij de voorzieningenrechter van de rechtbank  De voorzieningenrechter kan een dergelijke voorziening treffen wanneer hij van oordeel is dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Overigens moet u voor de behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening griffierecht betalen aan de rechtbank.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Gouda

Geen verfijning beschikbaar.

Acties