Zoekresultaat

176 Resultaten
Toon producten van Kaag en Braassem
 • Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) - gegevens inzien of wijzigen

  In de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Ook de standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten staan in de BAG. Zoekt u gegevens over een woning, kantoor of winkel? Dan kunt u deze digitaal opzoeken in de BAG Viewer van het Kadaster. Fout in de gegevens? Geef het door Een fout in de gegevens kan gevolgen hebben als u uw huis verkoopt, bijvoorbeeld voor het verplichte energielabel. U kunt dan vragen om de gegevens aan te passen door een terugmelding  via de BAG viewer. U krijgt automatisch bericht zodra de terugmelding is verwerkt. Meer informatie In het filmpje BAG in het kort  wordt uitgelegd wat de BAG is en wat u eraan hebt. Voor meer informatie of vragen kunt u een e-mail sturen naar info@kaagenbraassem.nl, vermeld in de onderwerpregel ‘BAG’.

 • Begeleiding in dagelijks leven

  Als u ondersteuning nodig heeft in uw dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het indelen van de dag of bij praktische zaken zoals de administratie, komt u mogelijk in aanmerking voor begeleiding. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan. Er zijn 2 soorten begeleiding: individuele begeleiding groepsbegeleiding Bij groepsbegeleiding gaat het met name om het structureren van de dag en het voorkomen van (crisis)opname. Bij oudere mensen is het vaak een oplossing zodat zij zich niet meer alleen voelen. Aanvraag Als u begeleiding nodig heeft, geeft u dat aan bij het Kernteam Kaag en Braassem. Het Kernteam kijkt samen met u wat uw eigen omgeving, familie, vrienden en bekenden voor u kunnen doen. Of dat er vrijwilligers kunnen worden ingezet. Als uw netwerk of vrijwilligers u niet voldoende kunnen ondersteunen, kan het Kernteam Tom in de buurt inzetten. Tom in de buurt biedt u dan de begeleiding die u nodig heeft.

 • Begraven of cremeren

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u. De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente. Voorwaarden Toestemming voor begraven of cremeren U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer. Onnatuurlijke doodsoorzaak Is de overledene op een onnatuurlijke manier gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente. Uitstel aanvragen U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties. Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren. U kunt alleen uitstel krijgen als: familieleden uit het buitenland moeten komen het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is. Aanvraag Maak een afspraak. Bijzonderheden U kunt zelf van tevoren al een recht tot begraven op een gemeentelijke begraafplaats kopen, maar ook besluiten dit te zijner tijd aan de nabestaanden/uitvaartondernemer over te laten. U kunt voor een periode van 20 jaar een graf aankopen, daarna kunt u dit recht desgewenst verlengen.

 • Belastingen betalen

  Voor de betaling van uw belastingaanslag ontvangt u geen acceptgiro. Op het aanslagbiljet staan de vervaldagen van de betaaltermijnen vermeld. Als datum van betaling geldt de dag waarop het bedrag moet zijn bijgeschreven op de rekening van de gemeente. Belastingaanslag per bank overmaken Het bankrekeningnummer van de gemeente is NL47BNGH 0285 1399 32, t.n.v. Kaag en Braassem Belastingen. Vermeld bij de betaling het aanslagbiljetnummer. Als 2 betaaltermijnen zijn vermeld dan moet op de eerste vervaldag tenminste de helft van het totaalbedrag zijn betaald. Op de laatste vervaldag moet het totaalbedrag zijn betaald. U kunt het bedrag ook in één keer overmaken. Automatisch incasso   U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen via automatische incasso. U machtigt de gemeente om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente. U kunt online de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen. Zo werkt het: Afschrijvingen in 10 maandelijkse termijnen van maart tot en met december. Als u later alsnog een machtiging afgeeft, wordt het belastingbedrag verdeeld over de maanden die in het lopende belastingjaar nog over zijn. Voor bijvoorbeeld een machtiging afgegeven in april, gelden 8 termijnen (mei tot en met december) De afschrijving start 1 maand nadat u de machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven. De volgende afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. Er moet voldoende saldo op de rekening staan U kunt de machtiging zonder opgaaf van redenen intrekken of ongedaan maken. De automatische incasso stopt dan en u zorgt zelf voor een tijdige betaling De machtiging blijft gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatische incasso geïncasseerd Let op: als 2 keer niet wordt betaald, vervalt de automatische incasso. U moet het nog openstaande bedrag dan in 1 keer betalen Voorwaarden U machtigt de gemeente om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente Het totaalbedrag van de aanslag mag niet lager zijn dan € 50,- en niet hoger dan € 5.000,-. Automatisch incasso aanvragen of wijzigen  Beheer uw machtiging direct online: U kunt met DigiD inloggen (de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan). Uw aanvraag is pas geslaagd als u een e-mail ter bevestiging ontvangt. Daarna ontvangt u van de gemeente een brief met de incassotermijnen en het bedrag dat maandelijks wordt afgeschreven. Als u toch liever via een papieren formulier een aanvraag voor automatische incasso wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met het team Belastingen van gemeente Alphen aan den Rijn. Als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt U voorkomt extra kosten als u uw belastingaanslag op tijd betaalt. Als u niet tijdig kunt betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 14 0172. U kunt dan een betalingsregeling treffen. Aanmaning ontvangt u via de gemeente Wanneer u het belastingbedrag niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning. In de aanmaningsbrief staat vermeld welke bedrag nog niet is betaald en voor welke datum u deze alsnog kunt betalen. U betaalt dan ook extra kosten zoals de aanmaningskosten. U ontvangt de aanmaning via de gemeente. Heeft u vragen over uw aanmaning? Neemt u dan contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 14 0172. Dwangbevel ontvangt u via de deurwaarder Bij het uitblijven van de betaling volgt een dwangbevel. Het dwangbevel ontvangt u van het deurwaarderskantoor Flanderijn. Zij nemen de vordering vanaf het dwangbevel over van de gemeente. Het contact over het dwangbevel loopt via dit deurwaarderskantoor. De gemeente beantwoordt hierover geen vragen. Heeft u vragen over het dwangbevel? Neem contact op met Flanderijn via telefoonnummer 088 - 209 24 44 of via www.flanderijn.nl/betalen. Bijzonderheden Nieuwe inwoners ontvangen ongeveer een maand na inschrijving op het adres een aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor automatische incasso. Bent u verhuisd en betaalde u met automatische incasso? Na uw verhuizing wordt bepaald of u recht heeft op ontheffing of vermindering van het belastingbedrag. Als dat zo is, worden de betaaltermijnen automatisch aangepast. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen') Stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl Gebruik het contactformulier gemeentelijke belastingen van gemeente Alphen aan den Rijn.

 • Berijden fietspaden, ontheffing

  Op grond van de verkeerswetgeving is het verboden om met een motorvoertuig op (brom)fietspaden te rijden. In sommige gevallen is het verlenen van een ontheffing mogelijk. Voorwaarden Uitsluitend onderstaande categorieën komen in aanmerking voor een ontheffing: personen die wonen aan een fietspad en er geen ander alternatief is om het perceel te bereiken bedrijven die in opdracht van de gemeente onderzoek verrichten en/of inventarisaties uitvoeren bedrijven die voor maatschappelijke doeleinden onderzoek verrichten. De volgende voertuigen zijn vrijgesteld van een ontheffing: als zodanig herkenbare voertuigen van de politie, brandweer en ambulance Meenemen Deze formulieren, ingevuld en ondertekend: Aanvraagformulier berijden fietspaden met motorvoertuig (pdf) Bijlage aanvraagformulier berijden fietspaden met motorvoertuig (pdf) Inclusief alle bijbehorende bijlagen die op uw aanvraag van toepassing zijn. Let op: als de verplichte bijlagen ontbreken of als het formulier onvolledig is ingevuld, kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen.

 • Beschermd wonen regelen

  De gemeente kan u helpen wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het wonen. Deze ondersteuning is er voor iedereen die er behoefte aan heeft. Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. Voorwaarden U kunt met veel uiteenlopende problemen eventueel aanspraak maken op beschermd wonen. Bespreek uw problemen met het Kernteam Kaag en Braassem. Samen met u kijkt het Kernteam wat voor u de beste oplossing is voor uw probleem. Als het Kernteam denkt dat beschermd wonen voor u de beste oplossing is, schakelt zij de gemeente Leiden in. Voor inwoners uit Kaag en Braassem zorgt de gemeente Leiden voor beschermd wonen. De Gemeente Leiden bepaalt of u voor beschermd wonen in aanmerking komt. Als dat zo is, zorgt die gemeente vervolgens voor een geschikte woning. Aanvraag Meld het Kernteam Kaag en Braassem dat u hulp nodig heeft: per e-mail naar info@kernteamkb.nl of bel met 088 254 23 55.

 • Bestemmingsplannen

  De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Elk bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: In de regels staat aangegeven hoe gebouwd mag worden binnen een bepaalde bestemming en op welke manier de grond gebruikt mag worden. De verbeelding is de kaart van het gebied waar de functies (bestemmingen) op staan. In de toelichting vindt u uitleg over het bestemmingsplan en het gebied en vindt u ook aanvullende onderzoeken. Raadplegen en inzien bestemmingsplannen Definitieve en ontwerpbestemmingsplannen kunt u: inzien in het gemeentehuis; hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken met één van onze klantadviseurs in het gemeentehuis via 071 332 72 72 raadplegen via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl . In de zoekbalk typt u het adres en klik op ‘Zoeken’. In de rechterkolom verschijnt het bestemmingsplan dat van toepassing is op uw adres. Uitzonderingen  Vanaf 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke plannen aan te bieden. Ook de bestemmingsplannen van de gemeente Kaag en Braassem vindt u terug op Ruimtelijkeplannen.nl, met onderstaande uitzonderingen: Braassemerland: er wordt gewerkt aan een herziening; een aantal deelplannen vindt u al wél op ruimtelijkeplannen.nl Derde tuinbouw gebied; er wordt gewerkt aan een herziening. Op lange termijn zijn ook deze bestemmingsplannen op Ruimteplannen.nl te vinden. Waarom is een bestemmingsplan belangrijk? Een bestemmingsplan kan bijvoorbeeld belangrijk zijn wanneer u een huis koopt of bedrijfspand wil bouwen en wilt uitzoeken welke (ver)bouwmogelijkheden er zijn. Kijk daarbij ook altijd naar de mogelijkheden in de directe omgeving. Misschien zijn er nieuwe bouwplannen in uw omgeving die mogelijk effect kunnen hebben op uw woonkwaliteit of huiswaarde. Of u wilt een andere functie in uw pand. Kan dat? In het bestemmingsplan worden dit soort zaken geregeld. Procedure Een bestemmingsplan doorloopt de fasen Ontwerp, Vastgesteld en Geldend. De procedure die nodig is om een ruimtelijk plan zoals een bestemmingsplan vast te stellen, is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. In deze wet staat ook vermeld met welke partijen en overheden er overlegd moet worden bij het opstellen van het plan. Ter inzage Het ontwerpbestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd, zowel in gedrukte vorm als digitaal. Alle bestemmingsplannen die ter inzage liggen, worden bekend gemaakt via Overheid.nl > bekendmakingen Kaag en Braassem. U kunt de ontwerpbestemmingsplannen ook zien op een plattegrond op Overheid.nl .   Bekendmakingen per email ontvangen of app downloaden Op de website Over uw buurt | Overheid kunt u zich abonneren op de e-mailservice, een app downloaden of de bekendmakingen online inzien. Reageren U kunt reageren als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Nadat alle reacties zijn verwerkt, stelt het college aan de gemeenteraad voor om het plan vast te stellen. Als u een zienswijze heeft ingediend wordt u uitgenodigd om, als u daar behoefte aan heeft, te komen inspreken tijdens de raadsavond. De gemeenteraad is het uiteindelijke bevoegde gezag dat het bestemmingsplan vaststelt. Bent u het daarmee niet eens, dan kunt u tegen de vaststelling van het bestemmingsplan binnen 6 weken in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, mits u tijdens de ter inzage termijn een zienswijze hebt ingediend (kenbaar gemaakt). Zie ook Principe verzoek aanvragen Bestemmingsplan op aanvraag

 • Bestemmingsplan op aanvraag

  Als u grond of een gebouw anders wilt gaan gebruiken of er iets wilt bouwen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Uw plan wordt dan getoetst aan het bestemmingsplan. Het kan zijn dat uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente heeft in sommige gevallen echter mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken. Een daarvan (de zwaarste procedure) is een bestemmingsplan op aanvraag. De gemeente adviseert om altijd eerst een principeverzoek in te dienen, voordat een bestemmingsplan op aanvraag wordt ingediend. Gang van zaken Nadat de aanvraag voor een bestemmingsplan is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. De aanvrager stelt zelf het bestemmingsplan op, of huurt een bureau in om dit voor hem te doen. Een bestemmingsplan omvat in ieder geval een toelichting, een verbeelding en regels. Afhankelijk van het plan kunnen er ook onderzoeken bij horen, zoals bodem-, akoestisch-, of flora- en fauna-onderzoek. Als het bestemmingsplan compleet is, wordt het voornemen om te starten met de procedure gepubliceerd in de Staatscourant en het digitale Gemeenteblad. Daarna is er vooroverleg met de wettelijke partners, bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap en Gedeputeerde Staten en maatschappelijke organisaties. Na het vooroverleg volgt een ontwerpbestemmingsplan, waarin de reacties verwerkt zijn. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Iedereen kan gedurende deze zes weken zienswijzen tegen dit voorgenomen bestemmingsplan indienen. Dit betekent dat men aan kan geven waarom hij van mening is, dat het bestemmingsplan op aanvraag niet, of anders moet worden vastgesteld. Als er zienswijzen tegen het voorgenomen bestemmingsplan binnenkomen, neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Hierbij houdt zij een belangenafweging tussen belangen van de aanvrager en degene die de zienswijze indienen.De gemeenteraad kan besluiten het bestemmingsplan niet, ongewijzigd of gewijzigd vast te stellen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan op aanvraag wordt bekend gemaakt: binnen 2 weken na vaststelling binnen 6 weken na vaststelling, als door Gedeputeerde Staten of de inspecteur een zienswijze is ingediend en deze niet is overgenomen binnen 6 weken als bij de vaststelling wijzigingen in het plan zijn aangebracht, anders dan op grond van een zienswijze van Gedeputeerde Staten of de inspecteur binnen 7 weken na vaststelling als Gedeputeerde Staten of de minister een reactieve aanwijzing hebben gegeven. Een reactieve aanwijzing is een bindend besluit dat delen uit het bestemmingsplan verwijdert (regels en/of delen van de verbeelding). Na de bekendmaking komt het vastgestelde bestemmingsplan op aanvraag weer zes weken ter inzage te liggen. Gedurende deze termijn is het mogelijk voor belanghebbenden om beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te stellen. Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn of (als beroep bij de Raad van State is ingesteld) op het moment dat op het beroep is beslist. Meenemen Als bestemmingsplan op aanvraag wordt behandeld zijn de volgende gegevens in ieder geval noodzakelijk: een schriftelijke aanvraag die is ondertekend en ten minste de naam en het adres van de aanvrager, de dagtekening en een aanduiding van het besluit waarom wordt gevraagd bevat adres van het gebouw of perceel omschrijving van het gewenste gebruik of van de gewenste aanlegwerkzaamheden situatietekening waarop het gebouw of perceel is aangegeven bestemmingsplan benodigde onderzoeken. Tijdens de behandeling van de aanvraag kan het voorkomen dat om aanvullende gegevens wordt verzocht. Afspraak maken Wilt u meer informatie over een bestemmingsplan op aanvraag, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met één van onze klantadviseurs in het gemeentehuis. Dat kan via e-mail info@kaagenbraassem.nl, met vermelding van uw telefoonnummer. Een klantadviseur neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op.   

 • Bezwaar maken

  De raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem nemen dagelijks vele beslissingen. Om te voorkomen dat inwoners niet betrokken of hun belangen niet meegewogen worden bij besluiten, zijn er procedures in wet- en regelgeving vastgelegd. Afhankelijk van de procedure en de fase waarin u kunt reageren, worden er verschillende begrippen gehanteerd. Zo zijn er zienswijze, bezwaren, beroep en hogere beroep. Daarnaast is er de mogelijkheid van mediation.  Zienswijze Op een voorgenomen besluit kan een zienswijze worden ingediend. Het besluit is in deze fase nog niet genomen Bezwaar of mediation Bezwaar kan worden ingediend op een genomen besluit. U hoeft dan niet eerst een zienswijze te hebben ingediend. Bij sommige procedures is er geen bezwaar mogelijk, maar kunt u direct beroep instellen. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingediend, nadat het besluit is genomen. Bezwaar indienen direct online via het formulier Bezwaarschrift indienen (DigiD) formulier bezwaar maken (pdf) schriftelijk. Vermeld dan de volgende gegevens in uw brief: naam en adres de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht de reden van bezwaar ondertekening Mediation: oplossing door bemiddeling Bij gemeente Kaag en Braassem bestaat ook de mogelijkheid om het conflict onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) op te lossen. Dit blijkt vaak meer op te lossen dan een formele bezwarenprocedure. Er wordt een mediator van de gemeente Kaag en Braassem of Nieuwkoop aangewezen. De mediator neemt geen standpunt in, hij begeleidt het proces onafhankelijk. Mediation via onze mediators is kosteloos. Wilt u een andere, eigen gekozen mediator inzetten, dan betaalt u de inzet daarvan. Het is van belang dat u de punten die besproken moeten worden in de mediation op een rijtje zet. Zo zorgt u ervoor dat de zaken die voor u van belang zijn in ieder geval aan de orde komen. Wees erop voorbereid zoveel mogelijk flexibel te zijn. Dit betekent dat u bereid bent te luisteren en te zoeken naar mogelijke praktische alternatieven in wederzijds belang. In veel gevallen lukt het dan om samen tot een goede oplossing te komen. Wilt u meer informatie over mediation, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 071 332 72 72. Tips Algemene wet bestuursrecht Hoofdstuk 6 (Overheid.nl) Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Rijksoverheid.nl)

 • Bezwaar maken tegen aanslagbiljet of WOZ-waarde

  De gemeente wil graag dat de WOZ-waarde en de belastingbedragen op uw aanslagbiljet kloppen. Als u denkt dat er een fout is gemaakt neem dan contact op via het contactformulier gemeentelijke belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn. Het team Belastingen neemt binnen 2 werkdagen contact met u op. Vaak is een officieel bezwaar niet nodig. Wilt u toch online een bezwaar indienen? U kunt met DigiD inloggen (de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan). Voorwaarden U dient uw bezwaarschrift binnen 6 weken in, gerekend vanaf de datum op uw aanslagbiljet. U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging. Dan is uw bezwaarschrift bij ons in behandeling genomen. Uw online bezwaar staat gelijk aan een schriftelijk bezwaar. Bij een eventuele procedure voor de rechtbank wordt u alsnog om een handtekening gevraagd. Als u een bezwaarschrift indient, houdt dat niet in dat u niets hoeft te betalen. Voor het gedeelte van de aanslag waarover u het niet eens bent, kunt u wel uitstel van betaling vragen. Dit geeft u aan in uw bezwaar. Bijzonderheden Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen') Stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl Gebruik het contactformulier gemeentelijke belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn. Kosten De afhandeling van uw bezwaarschrift is gratis. De gemeente brengt geen kosten bij u in rekening voor de beoordeling en afhandeling van uw bezwaar en een eventueel bezoek van een taxateur.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Kaag en Braassem

Geen verfijning beschikbaar.

Acties