Zoekresultaat

54 Resultaten
Toon producten van Krimpen aan den IJssel
 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Kunt u voor langere tijd heel slecht lopen en woont u in Krimpen aan den IJssel? Dan kunt u een parkeerkaart aanvragen. Hiermee mag u dan een gehandicaptenparkeerplaats gebruiken.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Dit product kunt u direct online regelen In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn onder andere de volgende persoonsgegevens van u geregistreerd: naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan overheidsinstanties en maatschappelijke instellingen voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Voor sommige andere instanties kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het gaat dan om informatie die wordt verstrekt aan: instellingen of personen die voor de uitvoering van wettelijke voorschriften gebruik maken van uw persoonsgegevens, zoals curatoren en advocaten (zogenaamde verplichte derden); de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen (zogenaamde bijzondere derde); niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren (zogenaamde vrije derden). Bent u verhuisd, dan kunt u bij uw laatste woongemeente ook vragen om geheimhouding van de nieuwe adresgegevens.

 • Evenement organiseren (feest), vergunning

  Als u een evenement wilt organiseren dat voor iedereen toegankelijk is, dan hebt u daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. Een evenement is bijvoorbeeld een buurtfeest, een wedstrijd of een braderie. In sommige gevallen moet ook voor een besloten feest vergunning worden aangevraagd. Wanneer In de volgende situaties hebt u een evenementenvergunning nodig: als het evenement voor het publiek toegankelijk is; als het een besloten evenement is, maar wordt gehouden op een locatie die normaal wel voor het publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld een horecabedrijf); als een evenement in een tent, open lucht of bestaand gebouw wordt gehouden en die plaats daar normaal niet voor wordt gebruikt (o.a. van belang voor de brandveiligheid als het een tent of een gebouw betreft); als verstrekking van alcoholische dranken buiten een horecabedrijf plaatsvindt; voor (levende) muziek of geluidsinstallatie anders dan voor normaal en huiselijk gebruik; als verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement te kunnen houden.

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningplicht geldt voor ieder horecabedrijf waar bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Wanneer In de volgende gevallen moet u een exploitatievergunning aanvragen: als u een horecabedrijf wilt starten of overnemen; als u bedrijfsmatig eet- en/of drinkwaren verstrekt in een restaurant, café, cafetaria, snackbar, ontmoetingscentrum, clubhuis of sportkantine. Wanneer u al over een exploitatievergunning beschikt en de ondernemingsvorm of de beheer/bedrijfsvoering wijzigt moet u dit doorgeven. Voor mutaties kunt u gebruik maken van het formulier 'Mutaties in de exploitatievergunning'. Deze vindt u onder de kop aanvragen. Een BIBOB-onderzoek kan onderdeel uitmaken van de vergunningprocedure.

 • Omgevingsvergunning

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is met ingang van 1 oktober 2010 in werking getreden. In totaal kunnen 25 bestaande vergunningen als één worden behandeld. U vraagt nu geen bouwvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, sloop- en inritvergunning aan, maar een omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ‘bouwen’, ‘slopen’ en ‘inrit’. Dat kan in één aanvraag, maar dat kan ook in 3 aparte aanvragen. Voordelen van één omgevingsvergunning De omgevingsvergunning maakt alles makkelijker! Er is één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan kan een burger of ondernemer één aanvraag indienen, maar verschillende “losse” aanvragen kan ook. In geval van één aanvraag, behandelt de gemeente deze in één procedure en neemt één besluit. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening die voor dat plan nodig zijn bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure. De vergunningsaanvraag kan digitaal worden ingediend.

 • Voornemen huwelijk of geregistreerd partnerschap (Ondertrouw)

  De eerste officiële stap bij trouwen/geregistreerd partnerschap is de huwelijksaangifte (ondertrouw). Sinds 1 september gaat u niet langer in ondertrouw, maar maakt u uw voornemen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan kenbaar bij de gemeente waar u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Let op: Het kenbaar maken van uw voornemen staat los van het reserveren van een datum voor uw huwelijk of partnerschap. Wilt u in Krimpen  aan den IJssel trouwen of een partnerschap aangaan, kijk dan hier voor meer informatie en/of het reserveren van een locatie en tijdstip van uw huwelijk of partnerschap.

 • Nederlandse identiteitskaart aanvragen

  Voor dit product moet u een afspraak maken Voor een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) moet u twee keer persoonlijk naar het gemeentehuis komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Voor zowel de aanvraag als het afhalen moet u een afspraak maken. Een Nederlandse Identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is de kaart 5 jaar geldig. De Nederlandse Identiteitskaart moet altijd in persoon worden aangevraagd. Dat geldt dus ook voor kinderen. Kijk voor meer informatie over de aanvraag van een paspoort op paspoort aanvragen.

 • Toestemming minderjarigen paspoort/identiteitsbewijs

  Tot 18 jaar is voor de afgifte van een paspoort schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag heeft). Bij een identiteitskaart is dat tot 12 jaar. Voor de toestemming kunt u gebruik maken van het formulier toestemming reisdocument. Bij de aanvraag moet het toestemmingsformulier  worden meegenomen.

 • Echtscheidingsakte, afschrift

  Dit product kunt u digitaal aanvragen Van een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt een ‘latere vermelding’ opgenomen in de registers van de Burgerlijke Stand. Deze latere vermelding is het schriftelijk bewijs dat iemand is gescheiden of dat een geregistreerd partnerschap is ontbonden.

 • Fonds bewonersinitiatieven (subsidie voor evenementen)

  Wilt u met uw buren en bewoners van uw straat of buurt een activiteit organiseren? Bijvoorbeeld een buurt- of straatfeest, een schoonmaakactie, een kinderactiviteit, het opknappen van een groenvoorziening of een sporttoernooi? Of hebt u een andere leuke activiteit in gedachten, die u samen met de buurt wilt gaan doen? De gemeente stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten. Hiervoor is het Fonds Bewonersinitiatieven opgericht. Waarvoor is het Fonds Bewonersinitiatieven? Het Fonds Bewonersinitiatieven biedt een financiële bijdrage voor activiteiten die bewoners zelf in hun straat of buurt organiseren. De gemeente wil daarmee het eigen initiatief van bewoners stimuleren. Vaak zijn er ideeën genoeg in de straten, buurten en wijken van Krimpen aan den IJssel waarmee de sociale samenhang en leefbaarheid wordt verbeterd. Als het op de praktische uitvoering aankomt strandt het echter nog wel eens op het ontbreken van geld. Het Fonds Bewonersinitiatieven lost dat probleem geheel of gedeeltelijk op.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Krimpen aan den IJssel

Geen verfijning beschikbaar.

Acties