Zoekresultaat

87 Resultaten
Toon producten van Losser
 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Belastingplichtigen ontvangen jaarlijks een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Deze aanslag ontvangt u van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Op de site van het GBT kunt u, met behulp van uw DigiD uw persoonlijke zaken regelen. Ook vindt u daar meer informatie over uw aanslag en de wijze van betalen.

 • Aanvragen betalingsregeling gemeentelijke belastingen

  U kunt bij de gemeente Losser in bepaalde gevallen een betalingsregeling treffen voor het betalen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Voor een aanslag onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, afvalstoffenheffing en/of rioolheffing, marktgelden en begraafplaatsrechten kunt u een betalingsregeling aanvragen.  

 • Afspraak maken voor een product

  Hoe kunt u een afspraak maken? Door gebruik te maken van onderstaande link maakt u direct digitaal een afspraak. U bepaalt zelf het moment waarop en waarvoor u een afspraak wilt maken. Wij adviseren u om vóór het maken van een afspraak de informatie te lezen over het product waarvoor u een afspraak wilt maken. Als u voor meerdere personen een afspraak wilt maken, dan moet u per persoon een aparte afspraak maken.  Ik wil voor het aanvragen van een product een afspraak maken Wilt u telefonisch een afspraak maken belt u dan: 053- 53 77 444  

 • Afvalstoffenheffing

  Als u in een huis woont waarin huishoudelijk afval kan ontstaan, dan moet u de gemeentelijke afvalstoffenheffing betalen. Voor deze afvalstoffenheffing is het niet van belang of en hoeveel afval u aanlevert. Niet-huishoudelijke afvalstoffen, oftewel bedrijfsafval, wordt door de gemeente niet opgehaald. Daarvoor moet u een contract afsluiten met een bedrijfsafvalinzamelaar.  Voor meer informatie over uw aanslag en de wijze van betalen kijkt u bij www.gbtwente.nl. Hier kunt u, met behulp van uw DigiD uw persoonlijke zaken regelen.

 • Afwijken van bestemmingsplan

  Als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan kan het zo zijn dat het bouwplan moet worden aangepast. In een aantal gevallen kan de gemeente kiezen voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Dit proces neemt echter veel tijd in beslag. De mogelijkheid bestaat ook dat de gemeente ervoor kiest om af te wijken van het bestemmingsplan. In dat geval kan de omgevingsvergunning uiteindelijk toch verleend worden, ook al past het plan niet binnen het bestemmingsplan. Het afwijken van het bestemmingsplan gebeurt alleen op aanvraag. In de meeste gevallen is dat een aanvraag omgevingsvergunning bouw, maar dit kan ook middels een aanvraag om omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Dit is het geval als u verder geen bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren. Het afwijken van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Kan niet worden afgeweken van het bestemmingsplan, dan zal ook een omgevingsvergunning bouw wegens strijd met het bestemmingsplan geweigerd moeten worden.

 • Akten burgerlijke stand

  Beschrijving De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte kunt u aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U of een gemachtigde kunnen de volgende akte aanvragen: Geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind Huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte en akte beëindiging partnerschap als de gebeurtenis in Nederland heeft plaatsgevonden: voor uzelf en voor uw partner. Een echtscheidingsakte en akte beëindiging partnerschap vraagt u aan in de gemeente waar u getrouwd of een partnerschap aangegaan bent (bent u in het buitenland getrouwd, en is uw echtscheiding in de gemeente Den Haag ingeschreven, dan kunt u alleen in de gemeente Den Haag de echtscheidingsakte aanvragen). Overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s) Aanvragen U kunt een akte digitaal, schriftelijk of persoonlijk aanvragen. Online regelen Digitaal aanvragen. Schriftelijk aanvragen U moet dan een verzoek ondertekenen en een duidelijke kopie van uw geldige legitimatiebewijs bijvoegen. In het verzoek vermeldt u duidelijk uw naam, adres, geboortedatum en de datum van de gebeurtenis. Gemeente Enschede Afdeling Publieksdienstverlening T.a.v. akten burgerlijke stand Losser Postbus 20 7500 AA  Enschede   Persoonlijk aanvragen U kunt hiervoor 24 uur per dag zelf een afspraak maken of bel 14 053 tijdens kantooruren. Vanuit het buitenland: bel +31 53 5377444. Voorwaarden U neemt mee Een geldig legitimatiebewijs Als iemand u heeft gemachtigd: een schriftelijk toestemming voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift door de volmachtgever; download hier het formulier machtiging uittreksel. een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever; een geldige legitimatie van u zelf Voor een overlijdensakte kan alleen een familielid in de eerste lijn (echtgeno(o)t(e) of kinderen of erfgenaam iemand machtigen. Bijzonderheden Internationale akte Heeft u een akte nodig voor internationaal gebruik? Het afschrift van een akte kan ook afgegeven worden op een formulier dat in meerdere talen is opgesteld. Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks, Joegoslavisch. Als iemand in het buitenland woont kan de (internationale) akte schriftelijk of per mail opgevraagd worden. Wij streven ernaar om de akte binnen vijf werkdagen te versturen. De factuur ontvangt u achteraf. Geldigheid akte De geldigheid van de akte wordt bepaald door de instantie die de akte nodig heeft. Meestal is dit 3 maanden. Kosten Afschrift Burgerlijke Stand  € 13,40 Wij verzorgen de levering van het aangevraagde product op basis van uw gegevens. Mocht achteraf blijken dat u het product niet nodig heeft, of dat wij het niet kunnen leveren dan kunnen wij de door u betaalde leges helaas niet terugbetalen. Neemt u daarom bij twijfel altijd contact op met de gemeente. Contact Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

 • Asbest storten afvalbrengpunt

  Asbest is een natuurlijk product dat bestaat uit naaldvormige vezels. Asbest is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop, hittebestendig en onverwoestbaar. Vanwege deze nuttige eigenschappen is asbest tot in de jaren tachtig toegepast in (bouw)materialen. Vanaf 1 juli 1993 is de toepassing van asbest nagenoeg verboden.

 • Automatische betaling belastingen/heffingen regelen

  Als u een doorlopende machtiging hebt afgegeven, dan ziet u dit terug op uw aanslagbiljet. Op ieder van de daarop genoemde data wordt 1/10 deel van het aanslagbedrag automatisch afgeschreven van uw rekening. In andere gevallen moet de aanslag binnen 60 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald.

 • Beroepschrift

   Dit beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:     uw naam en adres;      de dagtekening;      een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en      de gronden van het beroep. Het beroepschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld en moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het instellen van beroep als voren bedoeld bij de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek dient u te richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel Afdeling Bestuursrecht Postbus 10067 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u eveneens griffierecht verschuldigd. Meer informatie Secretariaat Commissie bezwaarschriften Gemeente Losser

 • Bezwaarschrift

  Bezwaar Ingevolge het daaromtrent bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen een besluit bij de raad / burgemeester / het college van burgemeester en wethouders (*), Postbus 90, 7580 AB  Losser schriftelijk bezwaar maken. (*) afhankelijk van wie het besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:     uw naam en adres;     de dagtekening;     een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en     de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld en moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit. Een bezwaarformulier WOZ -beschikking kunt u vinden onder ’reageren’ bij het  WOZ-loket. De mogelijkheid bestaat om rechtstreeks beroep in te stellen tegen de beslissing bij: Rechtbank Overijssel Afdeling Bestuursrecht Postbus 10067 8000 GB Zwolle. Dat betekent dat behandeling als bezwaarschrift niet plaatsvindt. Een verzoek hiertoe kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift richten aan de burgemeester / burgemeester en wethouders. De burgemeester / burgemeester en wethouders moeten instemmen met uw verzoek om rechtstreeks beroep in te stellen. Ingeval van rechtstreeks beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het maken van bezwaar en (rechtstreeks) beroep als voren bedoeld bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek dient u te richten aan: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel afdeling Bestuursrecht Postbus 10067 8000 GB Zwolle Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u  griffierechten verschuldigd.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Losser

Geen verfijning beschikbaar.

Acties