Resultaten

1 - 10 van de 166 Resultaten
Toon producten van Meppel
 • 12 dagenregeling

  De 12 dagenregeling maakt het voor (horeca)gelegenheden mogelijk af en toe de geluidsniveaus die voor het bedrijf gelden te overschrijden. Bijvoorbeeld om live-optredens te houden.  Voorwaarden U dient een kennisgeving in bij de afdeling Klantcontacten De kennisgeving dient u uiterlijk 10 dagen van tevoren in bij de gemeente De gemeente publiceert de kennisgeving als bekendmaking U blijft verantwoordelijk voor een correcte bedrijfsvoering Kosten Geen Meenemen Ingevuld formulier Kennisgeving incidentele festiviteiten APV (pdf, 19 kB) Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Aansprakelijkheid gemeente

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen wanneer u schade heeft opgelopen door toedoen van de gemeente. De gemeente is in principe pas aansprakelijk als er sprake is van nalatigheid. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven. Voorwaarden U kunt een schadeclaim indienen bij de gemeente als u schade heeft opgelopen door toedoen van de gemeente De schade kan het gevolg zijn van: achterstallig onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, openbaar groen, bouwwerken, etc.) gemeentelijk handelen (bijvoorbeeld schade aan uw voertuig, veroorzaakt door gemeentelijke voertuigen) Wij beoordelen uw claim. Wanneer er sprake is van verwijtbaarheid of nalatigheid, vergoedt de gemeente uw kosten Kosten Geen Meenemen Ingevuld Schadeformulier (PDF) Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel de heer Nijmeijer, telefoonnummer 140522

 • Adoptie

  Als u een kind wilt adopteren, kunt u contact opnemen met een advocaat. Voorwaarden Zodra de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, informeert de griffier van de rechtbank de geboortegemeente van het kind Als het geadopteerde kind uit het buitenland komt, verwerkt de gemeente Den Haag dit in de gemeentelijke basisadministratie De gemeente Den Haag informeert u over de wijzigingen in de gemeentelijke basisadministratie Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522  

 • Afschrift of uittreksel Burgerlijke stand

  Soms hebt u een afschrift uit de burgerlijke stand nodig. Dit is een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis. U kunt bij de gemeente een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen. U kunt kiezen voor een afschrift of uittreksel uit Het geboorteregister: bewijs dat iemand is geboren Het huwelijks-/partnerregistratie-/echtscheidingsregister: bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden, etc. Het overlijdensregister: bewijs dat iemand is overleden Een afschrift is een volledig weergave van de gegevens uit de burgerlijke stand. Een uittreksel is een verkorte versie van het afschrift.

 • Afvalcontainers, vervanging en extra containers

  De Gemeente Meppel haalt in de bebouwde kom papier, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons) via afvalcontainers op. Voor restafval heeft de gemeente ondergrondse containers geplaatst. Bewoners van het buitengebied hebben een vierde container voor restafval. Wanneer een container verdwenen is kunt u zich wenden tot het Klantcontactcentrum. Voorwaarden U vraagt de container aan bij het Klantcontactcentrum of u gebruikt het online meldingenformulier U ontvangt de container aan huis Kosten Een extra container voor GFT, papier of PMD is gratis Vervangende container € 41,00 De jaarlijkse ledigingskosten voor een extra container voor restafval  € 90,50 (geldt alleen voor bewoners in het buitengebied) Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522  

 • Afval is geen troep

  Als u afvalstoffen goed scheidt, draagt u bij aan een lage afvalstoffenheffing. Vaak  zijn afvalstoffen grondstof voor nieuwe producten. Om te stimuleren dat bewoners van Meppel hun afval goed scheiden, kent Meppel een systeem van omgekeerd inzamelen. Veel afvalstoffen die nog opnieuw gebruikt kunnen worden, worden aan huis opgehaald. Restafval brengt u zelf naar een ondergrondse container.  Alle afvalproducten die u scheidt, belanden niet in de verbrandingsoven.  Verbranding van restafval is de duurste vorm van afvalverwerking. De gemeente haalt de volgende soorten afval apart op: Groente- fruit- en tuinafval (GFT) Papier Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD) Oliën en vetten Elektrische apparaten tot 10 kg Elektrische apparaten zwaarder dan 10 kg tegen betaling (op afroep) Grof vuil tegen betaling (op afroep) Textiel In de afvalkalender staat wanneer de gemeente het afval bij u ophaalt In containers bij de winkelcentra kunt u het volgende afval kwijt: Glas Textiel PMD (alleen in winkelcentrum Koedijkslanden) Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522    

 • Afvalstoffenheffing

  Elk huishouden van de gemeente betaalt afvalstoffenheffing voor de inzameling van huishoudelijk afval. Voorwaarden De gemeente verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval Elk huishouden ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing, ook als er geen afval wordt aangeboden De hoogte van de aanslag is een vast bedrag per huishouden Kosten Tarief per huishouden € 181,00 Meer informatie Download de toelichting (PDF) Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Afvalwater (industrieel) lozen

  Onder lozen verstaan we het afvoeren van afvalwater en andere afvalstoffen in oppervlakte, bodem of riolering. Op het lozen van afvalwater zijn verschillende regels van toepassing. Regels voor lozen van afvalwater Op het afvoeren van afvalwater per as is de afvalstoffenregelgeving van toepassing Op lozingen vanuit een inrichting is het Activiteitenbesluit van toepassing Op lozingen vanuit Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-bedrijven is de Wet milieubeheer van toepassing. IPPC-bedrijven hebben voor lozingen een omgevingsvergunning nodig, die u online aanvraagt via www.omgevingsloket.nl Op lozingen vanuit IPPC-bedrijven in het oppervlaktewater is de Waterwet van toepassing Op lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen is het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing Meer informatie Meer informatie over de omgevingsvergunning Op www.infomil.nl vindt u een schematische voorstelling van de afvalwaterregelgeving met links naar meer informatie Website waterschap Drents Overijsselse Delta Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Afwijkende winkelopenstelling

  Als winkelier kunt u de gemeente om ontheffing vragen om incidenteel buiten normale openingstijden geopend te zijn. Bijvoorbeeld vanwege een bijzondere gelegenheid of feestelijkheid of voor het starten van een avondwinkel op werkdagen. Voorwaarden Volgens de winkeltijdenwet mag een winkel tussen 6:00 en 22:00 uur geopend zijn De gemeente kan u ontheffing verlenen zodat u buiten deze uren geopend mag zijn De openstelling heeft een goede invloed op de woon- en leefsituatie en de openbare orde in de omgeving Dit geldt alleen voor werkdagen (maandag tot en met zaterdag). Regelen U vraagt dit aan door het ingevulde aanvraagformulier (pdf, 61 kB) in te leveren bij de balie van het Stadhuis of op te sturen via postbus@meppel.nl. Kosten € 35,70 Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 • Alcohol schenken in horecabedrijven

  U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of buurthuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig. De vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij er iets wijzigt aan uw bedrijfsvoering of inrichting. Dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen. Een aanvraag of wijziging valt onder de wet Bibob. De termijn voor behandeling van een vergunning is 12 weken en in bepaalde gevallen langer. Vraag de vergunning daarom tijdig aan! Voorwaarden De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een drank- en horecavergunning: Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud. Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijke macht ontheven en is van goed levensgedrag. Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij. De inrichting van het horecabedrijf of de slijterij voldoet aan de eisen die staan in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Een leidinggevende wijzen op uw bestaande drank- en horecavergunning kan via Melding wijziging leidinggevenden drank- en horecavergunning. Kosten In titel 3, hoofdstuk 1 van de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden Benodigde documenten Commerciële horeca- en slijtersbedrijven volledig ingevuld Aanvraagformulier Drank- en Horecawet model A (PDF) volledig ingevulde Bijlage bij het Aanvraagformulier Drank en Horecawet model A (PDF) Originele Verklaringen Sociale Hygiëne van de ondernemers/bestuurders/aanvrager(-s) én van alle overige leidinggevenden. Origineel geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders. Originele geldige paspoorten of ID-kaarten van overige leidinggevenden. Origineel en kopie arbeidsovereenkomsten/werkgeversverklaringen/loonstroken, loonbelastingverklaringen tussen u en de overige leidinggevenden. Compleet en volledig ingevuld BIBOB-formulier (PDF) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten. Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden. Opgave van de luchtverversingscapaciteit in m3 per uur van het mechanische ventilatiesysteem in uw horecalokaliteiten, per lokaliteit (deze kunt u zo nodig opvragen bij uw leverancier of door een technisch bureau laten vaststellen). Niet commerciële inrichtingen, zoals sportkantines of buurthuizen:  een volledig ingevuld Aanvraagformulier Drank- en Horecawet model B (PDF) een Verklaring leidinggevenden model B  (PDF) Originele Verklaringen Sociale Hygiëne van de ondernemers/bestuurders/aanvrager(-s) én van alle leidinggevenden. Origineel geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders. Originele geldige paspoorten of ID-kaarten van overige leidinggevenden. Origineel en kopie arbeidsovereenkomsten/werkgeversverklaringen/loonstroken, loonbelastingverklaringen tussen u en de overige leidinggevenden. Een bestuursreglement. De statuten van de vereniging of stichting Compleet en volledig ingevuld BIBOB-formulier (PDF) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten. Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden. Opgave van de luchtverversingscapaciteit in m3 per uur van het mechanische ventilatiesysteem in uw horecalokaliteiten, per lokaliteit (deze kunt u zo nodig opvragen bij uw leverancier of door een technisch bureau laten vaststellen). Tips Om een horecabedrijf te exploiteren heeft u ook een horecavergunning nodig De drank- en horecawet stelt specifieke eisen aan de horeca-inrichting. Neemt u daarom bij verbouwplannen eerst contact op met de gemeente U heeft voor bouwkundige wijzigingen van uw bedrijf mogelijk een omgevingsvergunning nodig U heeft een vergunning nodig wanneer u gebruik maakt van kansspeelautomaten. U vraagt dit aan met het  formulier aanwezigheidsheidsvergunning (PDF) Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel de afdeling Klantcontacten telefoonnummer 140522

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties