Zoekresultaat

234 Resultaten
Toon producten van Noord-Holland
 • Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

  Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan: de minister de provincie de Inspectie van het Onderwijs Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

 • Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

  De directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden. U meldt als directeur de schoolopheffing aan: minister provincie en Inspectie van het Onderwijs U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

 • Onttrekken grondwater of infiltreren water, vergunning

  Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking. De vergunning vraagt u aan bij de provincie in de volgende gevallen: onttrekkingen voor industriële bedrijfsprocessen van meer dan 150.000 m³ per jaar openbare drinkwatervoorziening open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte)

 • Grenscorrecties gemeente, goedkeuring

  De gemeenteraden schrijven een herindelingsontwerp en moeten dit ter goedkeuring voorleggen aan de provincie. Ook ligt het ontwerp 8 weken ter inzage bij de gemeente, waar iedereen zijn mening over het ontwerp kenbaar kan maken. Binnen 2 maanden na het vaststellen van die regeling komt de provincie met een beschrijving van de grenzen. Deze grenzen zijn gelijk aan die op de kaarten van de herindelingsregeling. De provincie stelt bij een verrekening tussen gemeenten na een grenscorrectie of herindeling het bedrag en eventuele wijze van betaling vast.

 • Vuurwerk, opslag en verkoop

  U mag geen vuurwerk opslaan of verkopen zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan of verkopen? Doe dan een 'melding Vuurwerkbesluit' via de AIM-module en een ‘melding Activiteitenbesluit’ bij Infomil. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf af mogen steken. Dit vuurwerk is herkenbaar aan de categorie-indeling 1,2 of 3.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260.

 • Impuls Fiets 2, Uitvoeringsregeling, Subsidie

  Gedeputeerde Staten willen de bereikbaarheid per fiets van OV-knooppunten verbeteren.Daarbij vormen fietspakeervoorzieningen een belangrijk aandachtspunt. Subsidie kan worden verstrekt voor realisatie van nieuwe fietsparkeervoorzieningen en fietsinfrastructuur en uitbreiding van bestaande fietsparkeervoorzieningen en fietsinfrastructuur. Gemeenten dienen minstens 50% van het bedrag zélf bij te dragen.

 • Impuls Fiets 2

  .

 • Water subsidies NH 2013

  De uitvoeringsregeling water bestaat uit twee onderdelen: -       Paragraaf 2 – Bestrijding verdroging-       Paragraaf 3 – Waterparels Binnen het onderdeel Bestrijding verdroging kan subsidie worden verstrekt voor de bestrijding van verdrogingsverschijnselen in een Natura 2000-gebied. Onder ‘Formulieren’ vindt u een kaart met de grenzen van dit gebied. Alleen waterschappen en beheerders van natuurgebieden kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De maximale subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 2.000.000,-.Bij Waterparels kan subsidie worden verstrekt voor de verbetering van de waterkwaliteit in deze gebieden. In het Waterplan 2010-2015 zijn de Noord-Hollandse Waterparels opgenomen. De doelgroep bestaat uit waterschappen, terreinbeheerders en gemeenten in Noord-Holland. De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000,-.

 • Quick Win doorstromingsmaatregelen bus Noord-Holland 2013 - TENDER 2014

  De uitvoeringsregeling is bedoeld voor de gemeenten binnen de provincie Noord-Holland met uitzondering van de gemeenten die onder de Stadsregio Amsterdam vallen. De provincie streeft naar betrouwbaar en snel openbaar vervoer. Op basis van een knelpuntenanalyse heeft de provincie een projectenlijst opgenomen als bijlage bij de uitvoeringsregeling. Alleen deze projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Voor de uitvoering van deze regeling is maximaal € 2.000.000, - beschikbaar.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Noord-Holland

Geen verfijning beschikbaar.

Acties