Zoekresultaat

85 Resultaten
Toon producten van Veendam
 • Aangifte van overlijden

  Als er iemand is overleden moet hiervan aangifte worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. In veel gevallen doet een uitvaartondernemer de overlijdensaangifte, maar u kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. De gemeente verwerkt het overlijden in de basisregistratie personen (BRP) en er wordt een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Er is geen vastgestelde aangiftetermijn, maar in verband met de termijn waarbinnen de begraving of crematie moet geschieden, moet u doorgaans binnen zes dagen na de dag van overlijden aangifte doen. Dit omdat bij de aangifte van overlijden in de meeste gevallen tevens het verlof tot begraving of crematie wordt afgegeven. Meenemen naar het gemeentehuis U moet het volgende meenemen voor een overlijdensaangifte: B-enveloppe (een enveloppe bestemd voor het CBS, waarin een formulier is gevoegd waarop de geneeskundige die het overlijden heeft vastgesteld gegevens omtrent de doodsoorzaak heeft vermeld). Indien natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden afgegeven door de behandelend geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer. Indien onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis afgegeven door de Officier van Justitie. Wanneer uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige. Wanneer sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding. Eventueel het trouwboekje in verband met bijwerking gegevens overlijden. Aangifte overlijden door uitvaartondernemer Begraafplaats webagenda

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Op een akte van de Burgerlijke Stand staan gegevens over een geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of ontbinding en overlijden. De akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Van deze aktes kunt u  een uittreksel of afschrift aanvragen. Welke aktes kunt u aanvragen? Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie. Een afschrift of uittreksel burgerlijke stand kunt u online aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Online afschrift of uittreksel burgerlijke stand aanvragen Afspraak maken Heeft u geen DigiD, of wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken Meenemen Geldig legitimatiebewijs. Indien u de aanvraag voor iemand anders doet: een ondertekende schriftelijke machtiging en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon. Kosten Uittreksel of afschrift uit de registers van de Burgerlijke stand kost € 13,40. Dit geldt zowel voor een uittreksel in de Nederlandse taal als een internationaal uittreksel.

 • Afvalstoffenheffing

  Uw huisvuil wordt opgehaald door de gemeente. Voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt elk huishouden een afvalstoffenheffing, ongeacht of er wel of geen huishoudelijk afval wordt aangeboden. In een woning waar één persoon woont, wordt in het algemeen minder afval geproduceerd dan in een woning waar meerdere personen wonen. Daarom zijn er twee tarieven, een éénpersoonstarief en een meerpersoonstarief. Als u een extra container heeft omdat u (meer dan gemiddeld) afval wilt aanbieden, dan wordt hier ook een extra bedrag voor gerekend. Kosten Eénpersoonshuishouden € 214,00 per jaar. Meerpersoonshuishouden € 267,00 per jaar. Extra container GFT € 49,00. Extra container PMD € 49,00. Extra container voor het overige afval € 128,00. Hoe werkt het? Als u bijvoorbeeld in de loopt van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente, dan wordt er ontheffing verleend. De peildatum is de eerste dag van elke kalendermaand. Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres. Voor extra containers wordt geen kwijtschelding verleend.

 • Belastingen betalen

  Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan zal het aanslagbedrag in tien maandelijkse termijnen omstreeks de op het aanslagbiljet genoemde vervaldagen worden afgeschreven van uw bankrekening. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de automatische incasso, of wilt u een automatisch incasso intrekken? Dan kunt u dit online doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Aanvragen of intrekken automatisch incasso Indien de automatische incasso als gevolg van onvoldoende saldo of bij terugboeking van het afgeschreven bedrag drie achtereenvolgende keren geen doorgang kan vinden, wordt de automatische incasso beëindigd. Als gevolg hiervan vervalt het voordeel van het betalen in tien termijnen en wordt het aantal betalingstermijnen automatisch teruggebracht naar drie termijnen. U dient dan zelf het verschuldigde bedrag steeds tijdig over te maken. Wijzigen bankrekeningnummer Is uw bankrekeningnummer gewijzigd? Dan kunt u dit online doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Wijzig uw bankrekeningnummer Betaling door middel overschrijving Het is van belang dat de bedragen op de rekening van de gemeente zijn bijgeschreven voor de drie vervaldata die op het aanslagbiljet staan vermeld. U kunt het bedrag ook ineens vóór de laatste vervaltermijn overmaken op bankrekeningnummer NL85BNGH0285049038 ten name van Gemeente Veendam. Voor een goede verwerking is het van belang dat u bij overschrijving het debiteurennummer en/of het aanslagnummer vermeldt. Afspraak maken Heeft u geen DigiD, of wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken Betaling aan de balie Ook contant of met de pin betalen is mogelijk. Dit kunt u doen aan de balie in het gemeentehuis.

 • Betalingsregeling belastingen

  U kunt een verzoek indienen voor een betalingsregeling voor de gemeentelijke belastingen. U kunt alleen een betalingsregeling aanvragen wanneer u de gehele aanslag niet voor de laatste vervaldatum kunt betalen. Een betalingsregeling kunt u online aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Aanvragen betalingsregeling gemeentelijke belastingen Heeft u geen DigiD, of wilt u liever telefonisch een betalingsregeling maken? Neem dan contact op met de gemeente via t. 0598 652222.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat een burger in leven is. Dit bewijs kan noodzakelijk zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties en kan verkregen worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het bewijs van in leven zijn moet u persoonlijk aanvragen bij het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Direct een afspraak maken. U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Kosten Het bewijs van in leven zijn kost € 13,40.

 • Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen en WOZ waarde

  Wilt u bezwaar maken tegen één of meer aanslagen of met de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt u het onderstaande formulier bezwaarschrift gemeentelijke belastingen gebruiken. U kunt dit formulier ook gebruiken als u op 1 januari geen eigenaar/gebruiker meer was van het pand waarvoor u OZB moet betalen. Ook als voor de OZB ten onrechte het niet-woning tarief is gehanteerd, is dit formulier van toepassing. Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen Bezwaarschrift WOZ waarde Indien u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde en uw pand is een niet-woning of een woning, dan kunt u voor het indienen van het bezwaarschrift gebruik maken van ons online formulier. Het is van belang dat u op het formulier duidelijk aangeeft waarom u de vastgestelde waarde onjuist vindt. Bezwaarschrift WOZ-waarde Snel en informeel bezwaar Als gemeente kunnen we ons goed voorstellen dat het formele traject van bezwaar indienen voor u ingewikkeld is en u graag sneller antwoord wilt op uw bezwaar. Wij geven u de mogelijkheid om direct, informeel, telefonisch contact op te nemen met de gemeente als u het niet eens bent met één of meer aanslagen of met de WOZ-waarde. U belt dan met de gemeente op het nummer 0598 - 652 222. Wij zullen dan proberen u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag, antwoord te geven. Eventuele wijzigingen zullen dan gelijk worden verwerkt. Afspraak maken Wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Interon is voor ondernemers met (financiële) problemen. Maar ook voor ondernemers die stoppen en mensen met een (bijstands-)uitkering die een onderneming willen starten. Het gaat om: startende zelfstandigen; gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen; Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen. Aanvragen Heeft u vragen over een Bbz uitkering of wilt u deze aanvragen? Neem dan telefonisch contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam via tel. 0598 - 635043. Of kijk op www.interonbv.nl

 • Bijzondere bijstand

  Soms heeft u bijzondere kosten die u zelf niet kunt betalen, omdat uw inkomen dit niet toelaat, maar die wel noodzakelijk zijn.  Ieder mens heeft wel eens te maken met onverwachte uitgave. In een aantal gevallen kunt u dan voor dit soort onverwachte en noodzakelijke kosten een vergoeding krijgen via de bijzondere bijstand. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor maaltijdvoorziening of reiskosten bij (familie) bezoek in het ziekenhuis. Het gaat hier dus om uitgaven die niet iedereen heeft en die u om noodzakelijke redenen wel móét maken. Een aanvraag om bijzondere bijstand dient bij voorkeur ingediend te worden voordat de kosten zijn gemaakt. Bijzondere bijstand kan namelijk niet met terugwerkende kracht verleend worden. Een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt gewoonlijk alleen toegekend op het moment dat u de kosten moet maken. Als u bijstand aanvraagt voor kosten die u al hebt moeten maken, dan bent u te laat. Voor de verlening van bijzondere bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten (inclusief kosten van duurzame gebruiksgoederen  moet u altijd vooraf een aanvraag indienen. Als u bijzondere kosten moet gaan maken, informeer dan tijdens het spreekuur of u mogelijk in aanmerking komt. Voorliggende voorziening Als u een aanvraag voor bijzondere bijstand indient, onderzoekt de gemeente Veendam, of u een beroep kunt doen op een zogenaamde voorliggende voorziening. Voorliggende voorzieningen zijn alle  voorziening buiten de Participatiewet waarop  u  of  leden van uw gezin aanspraak kunnen maken, dan wel een beroep kunnen doen, ter verwerving van middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven. Van belang is dat het niet relevant is dat het een voorziening om niet is. Met andere woorden: ook een lening kan een voorliggende voorziening zijn. Als u een beroep kunt doen op een voorliggende voorziening dan worden de kosten die al vergoed worden niet door de bijzondere bijstand vergoed. Het recht op bijzondere bijstand is ook niet voor kosten die in de voorliggende voorziening niet als noodzakelijk worden aangemerkt. Zo heeft de wetgever bijvoorbeeld bepaalde behandelingen in het basispakket van de zorgverzekering aan een maximum gebonden. De wetgever is van mening dat op deze wijze de kosten adequaat worden vergoed. Het is dan niet mogelijk om hiervoor bijzondere bijstand te verstrekken. Ook als binnen de voorliggende voorziening er bewust voor is gekozen dat een bepaalde vergoeding niet noodzakelijk is, dan kan er geen bijzondere bijstand verleend worden.    

 • Bomen kappen

  Indien u een boom, meerdere bomen of houtopstanden wilt kappen, vellen of snoeien is daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor nodig. U vraagt de Omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kunt u online regelen via het Omgevingsloket. Online omgevingsvergunning aanvragen Afspraak maken Heeft u geen DigiD, of wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken Groene kaart De groene kaart is een plattegrond van de gemeente Veendam waarop punten en vlakken staan. De punten stellen beschermde bomen voor, de vlakken zijn gebieden met zowel beschermde als niet beschermde bomen. De punten en vlakken worden omschreven in een register. Wanneer u een boom wilt kappen, dient u eerst op de tekening te kijken of deze boom hierop vermeld staat. Er zijn dan 2 mogelijkheden: 1.Staat de boom op de tekening of in een vlak, dan dient er een ontheffing voor de bomenkap aangevraagd te worden bij de gemeente. 2.Staat de boom niet op de tekening en/of staat de boom buiten het vlak, dan mag de boom zonder ontheffing gekapt worden. Er is geen sprake meer van een algemeen kapverbod. Waar niets op de kaart is vastgelegd, geldt dat u als eigenaar van een boom zonder een ontheffing de boom mag kappen. Buitengebied Bareveld Buitengebied Borgercompagnie Buitengebied Borgerswold Buitengebied Buitenwoel Buitengebied Centrum Buitengebied Langebosch Buitengebied Noord Buitengebied Ommelanderwijk Buitengebied Sorghvliet Buitengebied Wildervank (centrum) Buitengebied Wildervank (lint) Groene kaart Veendam - totaaloverzicht Bomenlijst Groene Kaart Lijst met monumentale bomen

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Veendam

Geen verfijning beschikbaar.

Acties