Zoekresultaat

10 Resultaten
Toon producten van Waterschap Aa en Maas
 • Grondwateronttrekkingen

  Grondwateronttrekkingen

 • Watervergunning aanvragen of activiteit melden

  Wil je een sloot dempen, een steiger of een duiker aanleggen? Een schuur bouwen of beplanting aanbrengen langs een oever of op een dijk? Ga je grondwater gebruiken of ben je van plan om afvalwater te lozen op oppervlaktewater? Dan heb je waarschijnlijk een vergunning nodig. In sommige gevallen volstaat een melding.

 • Calamiteiten: melden incident of klacht watersysteem

  Bij calamiteiten bel 073-615 66 66. 24 uur per dag  Er is sprake van een melding van een incident als er kans is op overlast, schade of gevaar. Hierbij gaat het om incidenten die niet acuut moeten worden opgelost, maar (water)problemen waar je wel last van hebt.

 • Watertoets voor ruimtelijke plannen

  De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben.

 • Wet openbaarheid bestuur (Wob) verzoek indienen

  Wil je andere informatie van het waterschap ontvangen dan die je leest in brochures of op de website? Dan kun je een Wob-verzoek indienen bij het algemeen bestuur van het waterschap.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als je het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kun je bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. Je bent belanghebbende als jouw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

 • Klacht over gedraging van bestuurders of ambtenaar

  Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren.

 • Besluit bodemkwaliteit, meldpunt

  Regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in en bij oppervlaktewater

 • Behandeling schadeclaims

  U kunt een claim indienen, als u van mening bent dat de schade die u heeft geleden is veroorzaakt door onrechtmatig handelen van het waterschap.

 • Register van het waterschap, inzage

  Wilt u weten of u bent opgenomen in het register van stemgerechtigden? Dan kunt u inlichtingen uit dat register opvragen. Het register wordt bijgehouden door het dagelijks bestuur van een waterschap.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Waterschap Aa en Maas

Geen verfijning beschikbaar.

Acties