Zoekresultaat

60 Resultaten
Toon producten van Waterschap De Dommel
 • Kwijtschelding van belasting

  Als u niet in staat bent een belastingaanslag te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden.

 • Lozen als gevolg van onderhoudswerk aan vaste objecten

  Bij onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld bruggen of woonboten in, op of over oppervlaktewater is het mogelijk dat er stoffen of resten van verf in het water terecht komen. U heeft voor deze werkzaamheden toestemming nodig van het waterschap. U moet dit daarom eerst melden bij het waterschap.

 • Lozen van bedrijfsafvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater

  Wilt u bedrijfsafvalwater lozen in oppervlaktewater, bijvoorbeeld in een sloot, wetering, of kanaal? Dan heeft u toestemming nodig van het waterschap.

 • Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

  Bij een toename van verhard oppervlak, zoals bijvoorbeeld daken en terreinverhardingen, wordt hemelwater versneld afgevoerd. Dit kan wateroverlast veroorzaken en dat wil het waterschap voorkomen.

 • Beregeningen

  U wilt grondwater gebruiken in aanvulling op de natuurlijke regenval om gewassen te laten groeien? U krijgt dan te maken met beleidsregels die het waterschap hiervoor heeft opgesteld.

 • Lozen van grondwater

  U wilt onttrokken grondwater als gevolg van bodemsaneringen, bouwen of het leggen van leidingen lozen op oppervlaktewater? Dan heeft u toestemming nodig van het waterschap.

 • Bezwaar maken tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, dan kunt u in bepaalde gevallen bezwaar aantekenen.

 • Meebouwen aan ecologische verbindingzones

  Als u grond beschikbaar heeft langs een watergang en een bijdrage wilt leveren aan de natuur in Brabant, kan dit weleens wat voor u zijn! Bouw uw eigen ecologische verbindingszone (EVZ).

 • Meetbedrijven

  Meetbedrijven

 • Toepassing alleenwonendentarief, aanvraag

  Bent u voor 3 vervuilingseenheden (VE) aangeslagen en bent u echter in de loop van het jaar alleenwonend geworden, dan kunt een verzoek indienen voor de toepassing van het alleenwonendentarief. Op die manier kunt u uw code wijzigen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Waterschap De Dommel

Geen verfijning beschikbaar.

Acties