Zoekresultaat

123 Resultaten
Toon producten van Zeeland
 • Grenscorrecties gemeente, goedkeuring

  De gemeenteraden schrijven een herindelingsontwerp en moeten dit ter goedkeuring voorleggen aan de provincie. Ook ligt het ontwerp 8 weken ter inzage bij de gemeente, waar iedereen zijn mening over het ontwerp kenbaar kan maken. Binnen 2 maanden na het vaststellen van die regeling komt de provincie met een beschrijving van de grenzen. Deze grenzen zijn gelijk aan die op de kaarten van de herindelingsregeling. De provincie stelt bij een verrekening tussen gemeenten na een grenscorrectie of herindeling het bedrag en eventuele wijze van betaling vast.

 • Ontgronding, schadevergoeding

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning. Schade kunt u lijden, omdat u een vergunning aangevraagd heeft, maar deze niet krijgt. Ook kunt u schade lijden, omdat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd. Bent u niet de houder van de vergunning, maar lijdt u wel schade? Dan kunt u ook een schadevergoeding aanvragen.

 • Ontgronding, vergunningvrij

  U heeft een ontgrondingsvergunning nodig als u de bodem wilt gaan afgraven. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. Haalt u een grondlaag weg, zoals klei, veen, zand of grind? Dan hoeft u soms geen vergunning aan te vragen. De Ontgrondingenverordening Zeeland 2002 begint met een opsomming van vrijstellingen van de vergunningplicht.

 • Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

  Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan: de minister de provincie de Inspectie van het Onderwijs Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

 • Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

  De directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden. U meldt als directeur de schoolopheffing aan: minister provincie en Inspectie van het Onderwijs U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260.

 • Vuurwerk, opslag en verkoop

  U mag geen vuurwerk opslaan of verkopen zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan of verkopen? Doe dan een 'melding Vuurwerkbesluit' via de AIM-module en een ‘melding Activiteitenbesluit’ bij Infomil. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf af mogen steken. Dit vuurwerk is herkenbaar aan de categorie-indeling 1,2 of 3.

 • Aanbrengen en snoeien van beplanting, ontheffing

  Aanbrengen en snoeien van beplanting Het is verboden op een weg beplanting aan te brengen, dan wel aanwezige beplanting - anders dan bij gewoon onderhoud - te snoeien of te verwijderen. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor zover het in strijd is met bevoegdheden van zakelijk gerechtigden ten aanzien van de beplanting. Het voornemen om krachtens een zakelijk recht beplanting op een weg aan te brengen of aanwezige beplanting te snoeien of te verwijderen, wordt door de zakelijk gerechtigde ten minste vier weken voordat deze daartoe overgaat, meegedeeld aan de wegbeheerder. De wegbeheerder kan, ter bescherming van de weg en het veilige gebruik ervan, voorschriften geven waaraan de zakelijk gerechtigde zich bij de uitvoering van het voornemen dient te houden.

 • Wijzigen en aantasten van wegen, ontheffing

  Wilt u als eigenaar of belanghebbende van aan een provinciale weg liggende gronden naar die weg bijvoorbeeld een uitweg maken, aanpassen of wijzigen, dan moet u daartoe een verzoek indienen bij het bevoegd gezag. Omdat iedere uitweg een gevarenpunt kan zijn, wordt een dergelijk verzoek alleen ingewilligd als er geen andere uitwegmogelijkheden zijn. In principe wordt één uitweg per kadastraal perceel toegestaan. Een en ander afhankelijk van de inrichting en het gebruik van het kadastraal perceel.

 • Zaken op, in en boven wegen, ontheffing

  Zaken op, in en boven wegen Het is verboden op, respectievelijk in wegen: masten, palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden, spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen te plaatsen of te hebben; kabels en leidingen te leggen of te hebben; Het is verboden in: delen van bouwwerken die tot boven een weg reiken, te maken of te hebben; aan bouwwerken langs een weg, voorwerpen, die tot boven de weg reiken, te bevestigen of te hebben; touwen, draden of kabels over een weg te spannen of te hebben; uitstekende delen van buiten een weg aanwezige beplanting tot boven of in die weg te laten reiken, tenzij die beplanting wordt onderhouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, tweede lid, voor beplanting op een weg. Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet voor middelen, gebruikt voor het openbaren van gedachten of gevoelens, bedoeld in artikel 7 van de Grondwet, mits deze middelen door hun plaats, omvang, vormgeving of constructie geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg en de veiligheid van het verkeer op de weg.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Zeeland

Geen verfijning beschikbaar.

Acties