Resultaten 1 - 10 van 56079 resultaten

 • Voorkeursrecht van de gemeente

  Voorkeursrecht betekent dat de gemeente als eerste een onroerende zaak mag kopen. Als u uw woning, pand of grond waarop een voorkeursrecht zit wilt verkopen, dan moet u uw onroerende zaak eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De gemeente heeft dan recht op de eerste koop. Ook andere overheden kunnen een voorkeursrecht hebben.

 • Afvalcontainers

  Iedere laagbouwwoning heeft standaard één grijze container voor PMD+ afval en één grijze container met groene kleurclip op de deksel voor gft-afval.

 • Rioolverstopping

  Waternet is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw perceel; het ontstoppingsputje op of nabij de perceelgrens zal uitsluitsel geven wie verantwoordelijk is; de tekening van de huisaansluiting kunt u in de meeste gevallen opvragen bij Waternet.

 • Echtscheiding/ontbinding partnerschap

  Bij een echtscheiding/ontbinding van een geregistreerd partnerschap moeten partners afspraken maken. Bijvoorbeeld over de opvoeding/verzorging van minderjarige kinderen. De uitspraak van de rechtbank over de echtscheiding/ ontbinding partnerschap wordt naar de gemeente verzonden. Pas als de gemeente de uitspraak heeft verwerkt, bent u officieel gescheiden. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Meer informatie vindt u via de Rijksoverheid.

 • Inlichtingen uit de BRP voor deurwaarders aanvragen

  Als gerechtsdeurwaarder kunt u informatie uit de BRP opvragen.

 • Grootschalige sportevenementen

  Een aanvraag moet worden ingediend door een rechtspersoon (bedrijf/stichting/vereniging) die lid is van een sportbond die erkend wordt door het N.O.C./ N.S.F. De aanvrager moet belast zijn met de organisatie van het sportevenement. Verder moet het sportevenement vermeld worden op de wedstrijdkalender van voornoemde sportbond.

 • Huwelijk en partnerschap voor Nederlanders die in het buitenland wonen melden

  Wonen u en uw partner in het buitenland? En wilt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente Den Haag.

 • Incidentele subsidie cultuur

  De gemeente steunt het culturele leven in Putten door eenmalige subsidies te geven. Dat doen wij voor culturele projecten, activiteiten en manifestaties. Deze vormen een aanvulling op de jaarlijkse subsidiering van culturele organisaties: de gemeente wil in kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de professionele en amateurkunst. Het kan hierbij gaan om projecten of manifestaties in alle kunstdisciplines en mengvormen daartussen. Naast de geldende criteria vormen samenwerking met verrassende partners, cocreatie, de ontwikkeling van makers en brede cultuurparticipatie hierbij aandachtspunten. Incidentele subsidie cultuur online aanvragen Uiterlijke aanvraagdatum 2021 Vergaderdatum Cultuurplatform 2021 28-01-2021 11-02-2021 29-04-2021 20-05-2021 09-09-2021 23-09-2021 04-11-2021 18-11-2021 Beoordeling aanvraag Het Cultuurplatform is een adviescommissie en deze beoordeelt de aanvraag. Deze adviescommissie bestaat uit specialisten. Zij toetsen aan de hand van drie criteria: artistieke kwaliteit, betekenis voor Putten en ondernemerschap. Bij aanvragen op het terrein van cultuureducatie of cultuurparticipatie wordt ook gelet op de educatieve en participatieve kwaliteiten van het projectplan. Het adviesorgaan mag aanvullende voorwaarden stellen en bepaalt de hoogte van het bedrag a.d.h.v. een ingediende begroting. Incidentele subsidies cultuur bedragen maximaal 50% van de totale kosten. De gedachte hierbij is dat de subsidieaanvrager zelf substantieel bijdraagt in de kosten. Budget Het subsidieplafond voor 2021, voor alle incidentele subsidies cultuur samen, is € 10.000,00. Niet in aanmerking voor subsidie Projecten in het kader van een (kunstvak)opleiding. Productie van werken die in principe commercieel verhandelbaar zijn, zoals boeken, cd’s, beeldende kunstwerken e.d. Projecten die aan het publiek gepresenteerd worden, voordat de gemeente in staat is een besluit te nemen over de subsidieaanvraag. Projecten van jaarlijks gesubsidieerde instellingen, tenzij de aanvrager kan aantonen dat het om een project gaat dat duidelijk niet behoort tot de kerntaken waarvoor de jaarlijkse subsidie beschikbaar wordt gesteld.

 • Kopie kadastrale gegevens

  Als u precies wilt weten wat de grenzen zijn van een perceel, vraagt u een kopie van de kadastrale gegevens op bij Kadaster.nl.

 • Bijstand aan jongeren tot 27 jaar

  Ben je tussen de 18 en 27 jaar en werkloos? Dan kun je in aanmerking komen voor een uitkering. Een uitkering krijg je niet zomaar.