Resultaten

1 - 10 van de 48 Resultaten
Toon producten van Aa en Hunze
 • Afvalpas

  Als u afval wilt storten bij het afvalbrengstation (Abs) dan moet u in het bezit zijn van een geldige afvalpas. De afvalpas is niet persoonsgebonden, maar hoort bij de woning. Per kalenderjaar kunt u 600 kilo vrij storten.  Ik ben mijn afvalpas kwijt. Hoe krijg ik een nieuwe? U kunt online doorgeven dat u uw afvalpas kwijt bent. Dit doet u met het formulier Afvalpas melding. Een nieuwe afvalpas kost € 20,00. Dit betaalt u met iDeal bij het invullen van het formulier. Mijn afvalpas is geblokkeerd, wat nu? Als u met een geblokkeerde nieuwe afvalpas op het Abs komt, dan wordt deze ingenomen. Heeft u geen geldige afvalpas dan moet er een nieuwe aangevraagd worden met de daarbij horende kosten van € 20,-. Hoe herken ik een oude afvalpas? De oude afvalpas is te herkennen aan de barcode op de achterzijde. Heeft u nog een oude pas of bent u deze kwijt? Dan kunt u een nieuwe afvalpas aanvragen. De kosten bedragen € 20,- Mijn nieuwe afvalpas werkt niet meer, wat nu? Als een nieuwe afvalpas (vanaf 2019) niet meer functioneert bij de toegang van het Abs dan kunt u de defecte pas inleveren bij het Abs of gemeentehuis. Pas dan kunt u kosteloos een nieuwe pas aanvragen. Afvalpas en verhuizen Als de afvalpas niet is overgedragen door de vorige bewoners dan dient u daarvan melding te maken. De kosten voor een nieuwe afvalpas worden verhaald op de vorige bewoners. Komt u nieuw in de gemeente wonen dan wordt de pas op nul gezet. Verhuist u binnen de gemeente dan verhuist het gewicht op de afvalpas met u mee. Kan ik afval storten zonder afvalpas? Storten van afval zonder afvalpas kan alleen als u een nieuwe afvalpas heeft aangevraagd, maar nog niet heeft ontvangen. U dient dan een afspraak te maken bij het KCC op telefoonnummer 14 0592. Afvalpas melding maken Met het online formulier afvalpas melding kunt u alle bovengenoemde meldingen doorgeven. Uiteraard kunt u hiervoor ook op het gemeentehuis terecht.  

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Aa en Hunze. Geldende bestemmingsplannen Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. In procedure Voorontwerp Ontwerp Vastgesteld In werking (Onherroepelijk) Wat is een bestemmingsplan? In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Het geeft duidelijkheid of er gebouwd mag worden, hoe groot het mag worden en hoe gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Het bestemmingsplan regelt wat er maximaal is toegestaan. Als ergens gebouwen zijn toegestaan, dan mag de eigenaar er ook voor kiezen zijn grond onbebouwd te laten. Een bestemmingsplan is een juridisch bindend plan voor burgers en overheid. Een bestemmingsplan geldt als toetsingskader voor omgevingsvergunningen (bouwplannen). Het geeft een beeld van (de te verwachten) ontwikkelingen voor gebouwen en grond. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de toelichting, planregels en verbeelding. Planregels In de planregels staat hoe gronden en gebouwen mogen worden gebruikt. Er staat of er gebouwd mag worden en hoe groot het mag zijn. Ook kent de planregels soms verbodsbepalingen. Verbeelding De verbeelding is eigenlijk een kaart/tekening die de situatie weergeeft. De verbeelding (kaart) geeft weer welke bestemmingen er in een bepaald gebied of een specifiek adres zijn. Toelichting In de toelichting vindt u uitgebreidere informatie over de afspraken in het bestemmingsplan. De toelichting dient als onderbouwing voor de gemaakte keuzes in een bestemmingsplan. In de toelichting worden eventuele ontwikkelingen in het plangebied toegelicht en wordt inzicht gegeven in de uitvoerbaarheid er van. De planopzet wordt verduidelijkt. Ook komen de relevante beleidskaders en milieuaspecten aan bod. Digitaliseren bestemmingsplannen Per 1 januari 2010 is het verplicht om bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te stellen. De publicatie van het ter inzage leggen van het ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplan moet ook digitaal. Het bestemmingsplan moet eveneens gedurende de werkingsduur (10 jaar) digitaal raadpleegbaar zijn. Actuele (ontwerp- en vastgestelde) bestemmingsplan zijn te vinden op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Bewijs van in leven zijn / Attestatie de Vita

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u gebruiken voor nederlandse instanties. Dit bewijs van in leven zijn kunt u online aanvragen. De kosten zijn € 8,15. Als u een brief heeft van het pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het gratis. Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel moet persoonlijk aangevraagd worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven.Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Dit bewijs kost € 13,80. Als u een brief heeft van het pensioenfonds waarin staat dat u een attestatie de vita nodig heeft, is het gratis.

 • Bladbakken

  Waar worden de bladbakken geplaatst? Bent u benieuwd waar de voor u dichtstbijzijnde bladbak staat? Kijk dan op deze kaart Wanneer worden de bladbakken geplaatst? De bladbakken zijn in week 40-41 van 2019 geplaatst. Wanneer worden de bladbakken weer weggehaald? De bladbakken worden opgehaald vanaf 10 februari 2020. Waar en wanneer gaat de gemeente bladruimen? Naast de bladbakken voeren de gemeente en het werkvoorzieningsschap een bladruim ronde uit. Tijdens de bladronde wordt binnen de bebouwde kom op wegen, bermen en gazons het blad geruimd. Het blad in beplantingsvakken wordt niet verwijderd. Buiten de bebouwde kom wordt geen bladronde uitgevoerd. Aan het einde van het bladseizoen worden bladbulten uit het buitengebied opgehaald en afgevoerd.  In week 48 wordt gestart met het bladruimen in de bebouwde kom. Het blad wordt in één ronde van de wegen, bermen en gazons geruimd. In de planning is te zien wanneer het blad wordt geruimd. Door weersomstandigheden kan de planning iets naar voren of naar achter verschuiven. Na de bladronde moet u het blad zelf afvoeren of in de gemeentelijke bladbakken deponeren. De bladronde is in week 6 van 2020 gereed. Bent u benieuwd wat de planning van het bladruimen is? Kijk dan op deze kaart Hoevaak worden bladbakken geleegd? De bladbakken worden (indien nodig) één keer per week geleegd. Spelregels bladbakken Bladbakken zijn alléén bedoeld voor blad, niet voor tuinafval zoals takken, coniferen en overige gerooide plantenresten. Het aanbieden van blad in de berm is niet meer toegestaan. Blad dat toch in de bermen langs de weg wordt verzameld wordt niet op afroep opgehaald. Dit blad wordt opgeruimd tijdens de bladruim ronde óf aan het einde van het bladseizoen. Bladbakken die geplaatst zijn door inwoners worden, indien goed bereikbaar voor de vrachtwagen, door de gemeente aan het eind van het bladseizoen geleegd.  Bladbakken geplaatst door inwoners worden na 2020 niet meer geleegd.  De bladbakken worden alleen binnen de bebouwde kom geplaatst op plaatsen waar (veel) bomen staan.  Waar kan ik met vragen terecht? Heeft u nog vragen over het inzamelen van het blad? Dan kunt u contact opnemen met Klanten Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0592.  

 • Bouwen en vergunningen

  Informatie over de omgevingsvergunning, het stappenplan bouwen, vergunningvrij bouwen en bestemmingsplannen. Omgevingsvergunning In de omgevingsvergunning zijn 25 vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu samengevoegd. U vraagt 1 vergunning aan. Van een kleine verbouwing tot een complex nieuwbouwproject.  Eigen verantwoordelijkheid Iedereen die bouwt is zelf verantwoordelijk voor de bouwtechnische staat en voor de constructieve veiligheid van het bouwwerk. De gemeente controleert alleen of het aannemelijk is dat een plan voldoet aan de bouwtechnische eisen. De gemeente Aa en Hunze toetst in de vergunningsfase wel, maar alleen of het plan voldoet aan ruimtelijke en welstandseisen. Daarnaast kijkt de gemeente of het aannemelijk is dat een plan voldoet aan de bouwtechnische eisen. Stappenplan Heeft u bouwplannen en vraagt u zich af of u hiervoor een omgevingsvergunning kunt krijgen? Doorloop dan het stappenplan. Stap 1: Omgevingsvergunning nodig? Ga allereerst na of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft. Lees meer over vergunningvrij bouwen. Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Gaat u een dakkapel, dakopbouw of aanbouw plaatsen? En heeft u hiervoor een vergunning nodig? En heeft u hiervoor al een vooroverleg gevoerd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een flitsvergunning. U heeft de vergunning dan al binnen 1 werkweek. Stap 2: Eventueel vooroverleg (conceptaanvraag) Wilt u in een vroeg stadium de haalbaarheid van uw (ver)bouwplannen weten? Dan kunt u bouwplannen voor bespreken in een vooroverleg door een conceptaanvraag in te dienen. De conceptaanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan en beoordeeld door de welstandscommissie. Is uw bouwplan haalbaar? Dan kan uw vergunningaanvraag in aanmerking komen als flitsvergunning. In het onderdeel flitsvergunning kunt u hier meer over lezen. Stap 3: Toets bestemmingsplan Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan toetst de gemeente uw bouwplan aan allerlei wetten en regels. Bijvoorbeeld of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Ga dan bij de gemeente na of u hiervoor een ontheffing kunt krijgen. Stap 4: Toets welstand Verandert door uw bouwplan het uiterlijk van het pand? Dan zal de welstandscommissie voor uw bouwaanvraag of vooroverleg toetsen. Lees meer over welstand. Stap 5: Omgevingsvergunning aanvragen Voldoet uw bouwplan aan het bestemmingsplan en de welstandseisen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, moet u bijlagen toevoegen. Lees meer over bijlagen bij aanvraag omgevingsvergunning. Wilt u de aanvraag liever op papier doen? U moet dan via het Omgevingsloket online een aanvraagformulier samenstellen en uitprinten. Bij de papieren aanvraag moeten allerlei papieren of bouwtekeningen in 2-voud aangeleverd worden. Dit kunt u per post versturen aan Postbus 93, 9460 AB Gieten. Bouwmeldingen Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw of bent u klaar met de werkzaamheden? Dan moet u dit bij ons melden: Formulier start bouwwerkzaamheden Formulier Werkzaamheden afgerond Kosten (leges) Ten aanzien van diverse diensten worden leges in rekening gebracht. De leges zijn door de gemeenteraad vastgesteld en zijn opgenomen in de legesverordening.

 • Brandveilig gebruik

  Om een gebouw brandveilig te gebruiken, heeft u voor sommige gebouwen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Soms hoeft u alleen een gebruiksmelding te doen. Dit regelt u via het Omgevingsloket. Omgevingsvergunning Een omgevingsvergunning heeft u nodig voor een gebouw waarin: 's nachts meer dan 10 personen verblijven (bijvoorbeeld een pension, hotel of zorginstelling) overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar verblijven (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een school) overdag meer dan 10 personen verblijven met een lichamelijke of verstandelijke beperking Gebruiksmelding Een gebruiksmelding moet u doen voor een gebouw waarin: meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld een kantoor, winkel, horeca of wijkgebouw) u kamers als afzonderlijke woonruimte binnen de woning (woonfunctie) verhuurt u een gelijkwaardige oplossing voor de brandveiligheid gebruikt

 • Collectevergunning

  Als u geld of goederen wilt inzamelen voor een goed doel, hebt u een vergunning nodig, tenzij er sprake is van een inzameling in besloten kring. Onder het inzamelen van geld of goed wordt ook verstaan: het aanbieden van goederen of diensten waarbij de opbrengst geheel of ten dele voor een goed doel is bestemd. Voorwaarden Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wordt aan grote landelijke collecterende fondsen een periode voor hun collecte toegewezen. De gemeente houdt bij de vergunningverlening rekening met dit collecterooster. Het kan dus zijn dat u in bepaalde perioden niet kunt collecteren. Landelijke collectes opgenomen in collecterooster van CBF Er wordt een collectevergunning tot wederopzegging verleend als: jaarlijks wordt gemeld of de collecte wordt gehouden; financiële verantwoording over de gevoerde actie wordt overgelegd. Inzamelingsacties plaatselijke instellingen Aan plaatselijke instellingen kan een collectevergunning voor de duur van de inzamelingsactie worden verleend, als: de instelling als bonafide is aan te merken; in één week niet meer dan één inzamelingsactie gelijktijdig wordt gehouden; financiële verantwoording over de gevoerde actie wordt overgelegd. Kledinginzamelingsacties Aan kledinginzamelende instellingen kan een vergunning worden verleend onder de voorwaarden dat: de kledinginzamelende instelling in het bezit is van het CBF-keurmerk en/of verklaring van geen bezwaar afgegeven door het CBF; tijdens de actie het publiek niet lastig wordt gevallen; de inzameling van kleding alleen geschiedt door middel van een kledingzak; uiterlijk vier weken voor de aanvang van de kledinginzamelingsactie wordt hiervan melding gedaan bij de gemeente. er vinden per jaar maximaal acht kledinginzamelingsacties plaats. In oktober wordt bij meer dan acht aanvragen geloot om te bepalen welke kledinginzamelingsacties een vergunning krijgen. Aanvraag Collectevergunning Een collectevergunning kunt u aanvragen via het formulier collectevergunning aanvragen. Kledinginzamelingsvergunning Een kledinginzamelingsvergunning kunt u aanvragen via het formulier kledinginzamelingsvergunning aanvragen.

 • Compost

  Compostvat aanvragen U kunt een gratis compostvat aanvragen via het online formulier Compostvat aanvragen of inleveren. Compostvat inleveren Als u het compostvat niet gebruikt kunt u deze inleveren. Wij halen het lege en redelijk schone compostvat dan bij u op. Dit kunt u aangeven via het online formulier Compostvat aanvragen of inleveren. Afmetingen compostvat Kenmerken van de compostvaten die u gratis aan kunt vragen: 330 liter ø 800x1000 mm hoogte 1200 mm klep formaat 315x310 mm kleur zwart met bodemplaat

 • Containers

  Containers horen bij een adres, niet bij een persoon. Als u verhuist, moet u de containers achterlaten. Op uw nieuwe adres staan een grijze, groene en oranje container. Bij een nieuwe woning kunt u het standaardpakket containers aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier (Extra) container(s) aanvragen of inleveren. Bij vermissing of vernieling kunt u dit aangeven bij de gemeente.  Schade aan containers Schade aan uw container kunt u online doorgeven via het formulier Schade container melden. De beschadigde container halen we bij u thuis op. Tegelijkertijd bezorgen we de nieuwe container. De container moet leeg zijn en er moet een sticker op zitten. Nadat u de container leeg aan de straat heeft gezet, halen wij hem binnen 7 werkdagen op. Te zware containers Een container mag niet meer dan 75 kilogram afval bevatten. Wanneer een container te zwaar is, kan SUEZ de container niet legen. De chauffeur hangt dan een kaart aan de container waar dit op staat. Extra container aanvragen of inleveren U kunt voor een vast bedrag per jaar een extra grijze of groene container huren. De kosten hiervoor zijn € 110,00. U regelt dat met het formulier (Extra) container(s) aanvragen of inleveren. U kunt met dat formulier gratis een extra oranje container aanvragen. De nieuwe container bezorgen we bij u thuis. Container niet geleegd Als uw container op de vaste ophaaldag niet is geleegd, kunt u bellen met 14 0592. Mocht u om wat voor reden dan ook niet in staat zijn te bellen, dan kunt u ook mailen naar gemeente@aaenhunze.nl. Wij nemen dan contact op met Suez met de vraag waarom de container niet is geleegd. Vervolgens laten wij u weten of de container alsnog geleegd wordt en wanneer. Aanbieden van uw container Plaats uw container op de aangewezen opstelplaats, voor zover deze aanwezig is, en altijd: voor 7.00 uur; langs de stoeprand, dus niet tegen een heg, schutting of muurtje; op een vlakke ondergrond; met de wielen en het handvat van de straatkant af; naast elkaar met ±30 cm tussenruimte; geen obstakels (bomen, auto’s, palen et cetera) tussen de container en de straat; niet onder een boom met laaghangende takken of vlak voor een boom of verkeersbord. Haal de container na het legen zo snel mogelijk (in ieder geval dezelfde dag) weer van de straat.

 • Drank- en Horecavergunning

  Horecabedrijven en slijterijen, maar ook niet-commerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen, hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Vergunning aanvragen U moet een nieuwe vergunning aanvragen als er sprake is van een nieuwe ondernemer. Dit is het geval: als een andere ondernemer een bestaand horecabedrijf overneemt; als er in een pand waar nog geen horeca gevestigd was een horecabedrijf wordt begonnen; als de rechtsvorm wijzigt. Bijvoorbeeld: het horecabedrijf werd eerst geëxploiteerd door een vennootschap onder firma (vof) en de rechtsvorm wordt gewijzigd in een besloten vennootschap (bv). Voor de Drank- en horecawet betekent dit dat er een nieuwe ondernemer is, en dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. Exploitatievergunning aanvragen Sinds mei 2020 dient u ook een exploitatievergunning aan te vragen als u een openbare inrichting, zoals een horecaonderneming, opricht of overneemt. U kunt een aanvraagformulier opvragen via gemeente@aaenhunze.nl onder vermelding van:  “verzoek toesturen exploitatievergunning aanvraagformulier”.  Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis et cetera. Kosten Het aanvragen van een drank- en horecavergunning kost € 264,45 Voorwaarden U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u: 21 jaar of ouder bent; voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag; beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne. Aanvragen Als u een drank- en horecavergunning wilt aanvragen, moet u 1 van onderstaande online formulieren invullen. Daarnaast moet u een aantal stukken meesturen. Formulier Drank en horecavergunning commercieel aanvragen Formulier Drank en horecavergunning niet-commercieel aanvragen Formulier Drank en horecavergunning slijtersbedrijf aanvragen Stukken die u moet meesturen: een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van niet ouder dan 6 maanden een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart van alle leidinggevenden een Verklaring sociale hygiëne van alle leidinggevenden een arbeidsovereenkomst per leidinggevende het huur-, koop-, of pachtcontract van het horecapand Wijziging doorgeven U hoeft niet in alle gevallen een (nieuwe) drank- en horecavergunning aan te vragen. Soms kunt u volstaan met een melding. Nieuwe leidinggevende Als er een nieuwe leidinggevende komt, dan moet het zogenaamde "aanhangsel bij de drank- en horecavergunning" worden gewijzigd. Dat kan met het formulier wijziging drank- en horecavergunning. Verbouwing bedrijf Als uw bedrijf zodanig verbouwd is dat de inrichting niet meer voldoet aan de inrichtingseisen die in de Drank- en horecawet en in het Bouwbesluit staan, moet u dit ook melden. Dat kan met het formulier wijziging drank- en horecavergunning. Wet Bibob Per 1 juni 2003 is de wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in werking getreden. Deze wet moet voorkomen dat een vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties