Resultaten

1 - 10 van de 159 Resultaten
Toon producten van Beek
 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Afval, huishoudelijk afval

  In Beek hanteren we voor de afvalinzameling het dif-tar systeem. Dit staat voor gedifferentieerd tarief. Het betekent dat u een verschillend tarief betaalt voor verschillende soorten afval. Er geldt een hoog tarief voor restafval, en een laag tarief voor Gft-afval. Dankzij dif-tar heeft u zelf invloed op uw afvalstoffenheffing. In de regel geldt: hoe beter u uw afval scheidt, hoe lager uw afvalstoffenheffing is.

 • Afval, klein chemisch afval

  Veel huishoudelijke producten bevatten stoffen die schadelijk zijn voor uw gezondheid en het milieu. Houd deze producten na gebruik daarom apart. U herkent Klein Gevaarlijk Afval (KGA) makkelijk aan het teken op de verpakking: de afvalcontainer met het kruis erdoor. Neem bij twijfel even contact op met de gemeente. Onder klein chemisch afval wordt onder meer verstaan: batterijen, accu's, verf, schoonmaakmiddelen en olieproducten. U kunt als burger klein chemisch afval afgeven bij het milieupark. Deze is gevestigd aan de Breinderveldweg te Schinnen (op bedrijventerrein "De Breinder"), vlakbij de afrit Schinnen van de A76.

 • Afval, glas

  In de gemeente zijn op diverse plaatsen glasbakken opgesteld waarin u glas kunt deponeren. Een aantal hiervan is ondergronds geplaatst. Op de volgende plaatsen staan de glascontainers:   Beek: Oranjesingel (ondergronds), Onze Lieve Vrouweplein, Raadhuisstraat bij gemeentehuis, Gerbergastraat bij begraafplaats (ondergronds), Bosserveldlaan bij begraafplaats (ondergronds), Rooseveltlaan (ondergronds), Makado. Neerbeek: Callistusplein (ondergronds). Spaubeek: Potterstraat hoek Steenstraat (ondergronds), Markt Bongerd. Genhout: bij de Hubertuskerk (ondergronds). Kelmond: Kelmonderstraat. Geverik: Kapelstraat bij de kapel.

 • Milieustraat

  Het milieupark is gevestigd aan de Breinderveldweg te Schinnen (op bedrijventerrein "De Breinder"), vlakbij de afrit Schinnen van de A76. Het milieupark is met name bedoeld voor afvalstoffen die u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.

 • Afvalstoffenheffing

  U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing als u gebruik maakt van een perceel, waarvoor de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen en beheer van huishoudelijk afval. De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt gebruikt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afvalstoffen.

 • Afvalwater lozen

  De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verbiedt sinds 1970 het lozen van afvalstoffen, vervuilende of schadelijke stoffen op het oppervlaktewater. Dit verbod geldt ook voor een aantal bedrijven die op de riolering lozen. Het betreft bedrijven die afvalwater lozen met milieugevaarlijke stoffen en bedrijven die meer dan 500 m3 afvalwater per dag lozen. Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel dan moet u contact opnemen met de gemeente. De gemeente vraagt dan meestal advies aan het waterschap in de betrokken regio. Voor bepaalde lozingen hebt u een vergunning nodig van de gemeente. In sommige gevallen moet u alleen een melding doen. In verschillende regelingen zijn regels vastgelegd over het lozen van afvalwater. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lozingen binnen een inrichting, buiten een inrichting en vanuit agrarische inrichtingen en activiteiten: Lozingen binnen een inrichting. Wilt u lozen binnen een inrichting, dan verschillen de eisen per type bedrijf of inrichting. Deze eisen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Lozingen vanuit agrarische inrichtingen en activiteiten. In het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij zijn regels opgenomen voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater door agrarische activiteiten. Dit besluit beperkt zich dus niet tot inrichtingen, maar is ook van toepassing op landerijen. Voor lozingen vanuit glastuinbouwbedrijven geldt het Besluit glastuinbouw. Lozingen buiten een inrichting. Het Besluit lozen buiten inrichtingen bevat regels voor het lozen van afvalwater die niet vanuit een bedrijf of particulier huishouden plaatsvinden. Het gaat om lozen van afvalwater in rioolstelsels, oppervlaktewater en bodem.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is inmiddels verboden en niet meer te koop. Maar asbest is in het verleden veel toegepast wegens zijn goede eigenschappen (sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, isolerend en bovendien goedkoop). Later werd pas bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Aangezien dit materiaal in het verleden veel gebruikt werd, kunt u het nog tegenkomen in uw woning.  Als u van plan bent asbest uit een bouwwerk te (laten) verwijderen, moet u daarvoor in alle gevallen (schriftelijk) toestemming vragen bij de gemeente. Aan de verwijdering van asbest zijn strenge regels gesteld. Asbest is namelijk een schadelijk materiaal. Indien het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis of een ander pand? U moet dit altijd via het Omgevingsloket online melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties