Resultaten

1 - 10 van de 58 Resultaten
Toon producten van Blaricum
 • Aangifte

  Een overlijden geeft u door in de gemeente waar de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de uitvaartondernemer dit namens de nabestaanden. Bij overlijden in het buitenland geldt een andere aangifteprocedure.   Digitale aangifte (voor uitvaartondernemers) U kunt aangifte van overlijden doen via het digitale loket  Wij hebben dan bepaalde gegevens van u nodig. Ook hebben we schriftelijke toestemming nodig om deze gegevens te gebruiken voor het verwerken van overlijdensaangiften. Heeft u deze gegevens nog niet bij ons aangeleverd? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 035.  Wat u nodig heeft eHerkenning Een overlijdensverklaring van de arts of lijkschouwer (deze stuurt u digitaal naar ons tijdens het aangifteproces) Een B-enveloppe met de doodsoorzaak verklaring (deze kunt u per post naar ons sturen. Als u meerdere aangiftes per week doet kunt u ze eenmaal per week versturen) Indien van toepassing: overige documenten zoals een verzoek om uitstel van de uitvaart, een verklaring van de ter beschikkingstelling van het lichaam aan de wetenschap. Als u digitaal aangifte van overlijden doet ontvangt u het verlof voor de begrafenis of crematie en het uittreksel van de overlijdensakte digitaal op het door u opgegeven e-mailadres. De originele documenten sturen wij u per post.   Aangifte aan de balie U kunt aangifte van overlijden persoonlijk doen aan de balie in het BEL-kantoor (Eemnes). Hiervoor maakt u eerst een afspraak Meenemen  Een overlijdensverklaring van de arts of lijkschouwer Een B-enveloppe met de doodsoorzaak verklaring die u van de arts of lijkschouwer krijgt Eventueel het trouw- of partnerschapsboekje Een geldig legitimatiebewijs van de aangever (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) Uitstel tot verlof tot begraven of cremeren Volgens de Wet op de Lijkbezorging moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Als deze termijn niet haalbaar is kunt u een verlof tot uitstel bij de gemeente aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Kosten Wanneer u een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte wilt ontvangen kost dat € 13,80 Een verlof tot uitstel van begraven of cremeren kost € 11,00 Overlijden of begraven in het buitenland Wanneer iemand in het buitenland overlijdt geldt een andere procedure. Bij het vervoer van een stoffelijk overschot van of naar het buitenland gelden onder andere de volgende voorwaarden: U moet een overlijdensakte tonen. Deze vraagt u aan bij de gemeente waarin de persoon is overleden. U heeft een laissez-passer (een vervoersbewijs voor een overledene) nodig. Voor vervoer binnen de Benelux heeft u alleen een verlof tot begraving of verbranding nodig. Zowel de laissez-passer als het verlof vraagt u aan bij de gemeente waarin de persoon is overleden. In alle andere gevallen waarbij een lichaam van Nederland naar het buitenland wordt vervoerd of omgekeerd, moet bij het lichaam een door de bevoegde autoriteit afgegeven verklaring aanwezig zijn. Meer informatie hierover vindt u in artikel 11 en 12 van het Besluit op de lijkbezorging. U vervoert het lichaam in een waterdichte kist. Overlijden tijdens zee-of luchtreis Als iemand overlijdt tijdens een zee- of luchtreis is de gezagvoerder verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken. Het (lucht)vaartuig moet dan wel geregistreerd staan in Nederland. De gezagvoerder stuurt de akte samen met een afschrift naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag.  

 • Adoptie

  Bij een adoptie wordt uw adoptiekind officieel familie van u. U neemt de opvoeding en de dagelijks zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Om een kind uit Nederland of uit het buitenland te adopteren, moet u voldoen aan meerdere voorwaarden. Zo mag u niet de grootouder van het kind zijn en gelden er leeftijdseisen. Een Nederlands kind adopteren In Nederland zijn weinig kinderen beschikbaar voor adoptie. Bij adoptie van een Nederlands kind gaat het meestal om adoptie door de partner van de ouder (partneradoptie). Wilt u een kind uit Nederland adopteren? Dan moet u voldoen aan meerdere voorwaarden voor toelating tot de adoptieprocedure. Een verzoek om adoptie dient u in bij de rechtbank. Herbij heeft u de hulp van een advocaat nodig. De rechtbank bepaalt of een adoptie mogelijk is. Kosten adoptie Nederlands kind Een procedure bij de rechtbank kost geld. U betaalt kosten voor een advocaat en een bijdrage voor de rechtspraak (griffierecht). Daarnaast betaalt u onder andere kosten voor een uittreksel uit het geboorteregister en eventueel medische kosten. Afhankelijk van uw inkomen neemt de overheid een deel van de kosten voor de rechtsbijstand voor haar rekening. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Buitenlands kind adopteren De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland. Wanneer u een kind uit het buitenland wilt adopteren, doorloopt u een adoptieprocedure. Om aan de adoptieprocedure deel te nemen moet u voldoen aan voorwaarden zoals een maximum leeftijd van de adoptieouders en heeft u een beginseltoestemming nodig. Hierin staat dat u volgens de Nederlandse overheid geschikt bent om een buitenlands kind te adopteren. Ook kan het land waar het adoptiekind vandaan komt voorwaarden stellen aan de adoptie. De adoptieprocedure begint bij het aanvragen en verkrijgen van een beginseltoestemming. Bemiddeling tijdens adoptieprocedure buitenlands kind Een onderdeel van de adoptieprocedure is de bemiddelingsfase. De bemiddeling gebeurt via een vergunninghouder. Vergunninghouders hebben een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie om te bemiddelen bij interlandelijke adoptie. Kosten adoptie buitenlands kind Bij een interlandelijke adoptie betaalt u kosten voor onder andere de verplichte voorlichting die de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) verzorgt. Ook betaalt u bemiddelingskosten. Het bedrag daarvan is afhankelijk van de keuze van het land en de vergunninghouder. Voor uitgebreide informatie over de bemiddelingskosten kunt u terecht bij de vergunninghouders. Aan het omzetten van een adoptie naar Nederlands recht zijn ook kosten verbonden. Tegemoetkoming adoptiekosten buitenlands kind Tot 1 januari 2016 kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de adoptiekosten van € 3.700,-. Dit kan nog voor afgeronde adopties tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013. U kunt een tegemoetkoming aanvragen met het aanvraagformulier Regeling Tegemoetkoming Adoptiekosten bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. Adoptie door Nederlanders in het buitenland Nederlanders die in het buitenland wonen, hebben bij de adoptie geen toestemming nodig van de Nederlandse overheid. Nederlanders die in het buitenland wonen en een kind willen adopteren uit hun woonland of een ander land, moeten zelf contact opnemen met de autoriteiten van dat land en/of lokale instanties die bemiddelen bij adoptie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland bemiddelen hier niet bij.

 • Afschrift/uittreksel burgerlijke stand

  Een afschrift/uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen als u een bewijs nodig heeft van een belangrijke gebeurtenis in uw leven. Bijvoorbeeld van een geboorte of huwelijk. Als de gebeurtenis in een andere gemeente heeft plaatsgevonden moet u het uittreksel daar aanvragen.   Aanvragen Direct via het digitaal loket (binnen 5 werkdagen toegestuurd). Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak (digitaal of telefonisch via 14 035). Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee en uw pinpas of contant geld. Schriftelijk (binnen 5 werkdagen toegestuurd). Zet in de brief de reden van uw aanvraag en onderteken de brief. Bij uw brief moet u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs voegen. Mocht u met spoed een afschrift/uittreksel nodig hebben, dan kunt u ons bellen via telefoonnummer 14 035. Iemand machtigen Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders (een meerderjarige) machtigen met een schriftelijke machtiging. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde. Uittreksel voor het buitenland Voor internationaal gebruik is het ook mogelijk een uittreksel te verkrijgen dat in meerdere talen is opgesteld. Geeft u dat bij de aanvraag aan. Kosten Afschrift/uittreksel burgerlijke stand: € 13,80 Afschrift/uittreksel burgerlijke stand internationaal: € 13,80

 • Bedrijfsafval

  Ondernemers moeten zelf zorgen voor het afvoeren van bedrijfsafval. De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard en hoeveelheid afval dat moet worden verwerkt. Ondernemers kunnen hiervoor aparte contracten afsluiten bij regionale inzamelbedrijven of particuliere afvalinzamelaars. Erkende inzamelaars vindt u via www.niwo.nl, op de zogeheten VIHB-lijst. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers.

 • Bedrijfspand kopen, huren, pachten

  De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten. Uw belangstelling doorgeven Neem contact op met Vastgoed en Grondzaken van de gemeente via telefoonnummer 14 035. Geef aan om welk gebouw het gaat of wat voor gebouw u zoekt. Geef ook aan waarvoor u het wilt gebruiken.

 • Beginnende bestuurders

  Begeleid rijden voor jongeren van 17 jaar Door 2toDrive kunnen jongeren al eerder beginnen aan het rijbewijs. Vanaf 16 jaar mag je theorie-examen doen voor het rijbewijs B. Vanaf 16,5 jaar kunnen er praktijklessen gevolgd worden en vanaf 17 jaar mag je examen doen voor het rijbewijs B. Als je het rijbewijs hebt behaald mag je tot je 18de verjaardag alleen rijden onder begeleiding van een coach (begeleider). Na het slagen voor het praktijkexamen moet je tot je 18e jaar: voldoen aan de eisen die aan een bestuurder worden gesteld in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderpas minimaal 1 geregistreerde begeleider hebben Begeleiderspas aanvragen Deelnemers kunnen zich aanmelden via de site 2toDrive.nl om een begeleiderspas aan te vragen. Via deze website kunnen ook de namen van de coaches worden doorgegeven. Deze komen op de begeleiderspas te staan. Je kunt minimaal 1 en maximaal 5 coaches opgeven. De deelnemer heeft toestemming van de coach nodig om hem op te kunnen geven als begeleider. Aan de coaches worden bepaalde eisen gesteld. Zie hiervoor ook 2toDrive.nl. De begeleiderspas is nodig voor het aanvragen van het rijbewijs. De medewerker Burgerzaken van de gemeente kan op het moment van aanvraag in de computer zien of er al een begeleiderspas aanwezig is. Net je rijbewijs gehaald? Let op! Hoe je je rijbewijs moet aanvragen lees je in het hoofdstuk rijbewijs. Iedereen die voor het eerst een Nederlands rijbewijs haalt, valt onder de ’Regeling beginnende bestuurders’. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste 5 jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan 30 km per uur, een alcoholpromillage van 0,8 en hoger en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen. Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van uw Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Op het bewijs staan uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit.   Aanvragen Schriftelijk (binnen 5 werkdagen toegestuurd). Zet in uw aanvraag de reden ervan, uw handtekening en voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak (digitaal of telefonisch via 14 035). Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee en uw pinpas of contant geld. Na betaling krijgt u het uittreksel direct mee. Iemand machtigen Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders (een meerderjarige) machtigen met een schriftelijke machtiging. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde. Kosten Bewijs van Nederlanderschap: € 11,00

 • BusinessPark27

  Wilt u ondernemen op een perfect bereikbare locatie midden in de Randstad? Dan is BusinessPark27 langs de A27 in Blaricum dé plek. In het businesspark zijn kavels te koop waar u uw bedrijfspand kunt realiseren. Van een exclusief kantoorgebouw tot een bedrijfsverzamelgebouw, atelier, dienstverlenend bedrijf of sportschool. Het is allemaal mogelijk op deze uitstekend bereikbare plek in ‘t Gooi. Uw wensen zijn leidend De bebouwingsvrijheid is groot. De grootte van de kavels is niet vooraf vastgesteld. Met uw wensen ‘op zak’ zoekt het projectbureau graag samen met u naar een passende kavel op een mooie zichtlocatie. Om de kwaliteit te borgen heeft het projectbureau een beeldkwaliteitsplan gemaakt, met daarin diverse regels. Hiermee krijgt BusinessPark27 de hoogwaardige uitstraling die voor ogen is. Groen ondernemen BusinessPark27 is minder stenig dan het gemiddelde bedrijventerrein. Een prachtig park ligt precies tussen woonwijk ‘De Blaricummermeent’ en het businesspark. Mooi om te zien en lekker om even doorheen te wandelen in de pauze. Het groene karakter vindt ook zijn weg tussen de gebouwen. Alle kavels hebben minimaal 1 boom. En achter de groene hagen staan de auto’s geparkeerd. Hierdoor worden de auto’s grotendeels aan het zicht onttrokken. Contact Het projectbureau nodigt u van harte uit om uw ondernemersdromen met hen te delen. U kunt hen bereiken via de contactgegevens op de website van De Blaricummermeent  

 • Collectevergunning

  Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Dan moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. Doe dit minstens 4 weken voordat u wilt collecteren. Bij de gemeente kunt u collectebussen lenen. Bekijk eerst het collecteplan De gemeente hanteert een collecteplan, zodat enige spreiding in de collecte-activiteiten plaatsvindt. Dit kan betekenen dat u in bepaalde maanden niet kunt collecteren. Bekijk vooraf bij de gemeente het collecteplan en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing. Aanvragen Neem contact op met Vergunningen van de BEL Combinatie om een collectevergunning aan te vragen. En of om collectebussen te lenen. Dit kan via telefoonnummer 14 035. Beoordeling aanvraag U moet aantonen dat het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel wordt besteed. Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijkt de gemeente of de gevraagde periode past in het collecteplan.

 • Drank- en horecavergunning

  U heeft een Drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische dranken verkoopt. Dit geldt voor bedrijven zoals een café, een restaurant of een slijterij. Maar ook voor verenigingen en stichtingen. Aanvullende voorschriften Voor verenigingen en stichtingen gelden aanvullende voorschriften op grond van de Drank- en horecaverordening, bijvoorbeeld met betrekking tot de tijden waarop alcohol mag worden geschonken. Aanvragen Neem voordat u een aanvraag indient eerst contact op met Vergunningen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035. U krijgt dan informatie over de eisen die voortkomen uit de Drank- en horecawet. Maar ook over de wet Bibob  en andere criteria waarop wordt getoetst. Kosten Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Lees ook Ontheffing zwak alcoholische drank

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties