Resultaten

1 - 10 van de 209 Resultaten
Toon producten van Boxmeer
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de weekmarkt innemen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Markt Boxmeer.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Dagelijks maakt u in meer of mindere mate gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Het trottoir, de straat, de openbare verlichting, de sportvoorzieningen, noem maar op. Al deze voorzieningen moeten betaald worden. Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente Boxmeer komt rechtstreeks van het Rijk. Maar daarmee kunnen niet alle gemeentelijke voorzieningen gefinancierd worden. Vandaar dat u ook belasting rechtstreeks aan de gemeente betaalt. De belastingen die de gemeente mag heffen zijn in de wet bepaald. Eén daarvan is de onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente Boxmeer kent 3 vormen van de OZB, namelijk: OZB-eigenaarsheffing woning OZB-eigenaarsheffing niet-woning OZB-gebruikersheffing niet-woning WOZ-waarde en waardepeildatum De OZB wordt geheven op basis van de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. Deze waarde stelt de gemeente vast op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op het E-Loket (bereikbaar via de knop hiernaast) kunt u het taxatieverslag van uw woning inzien. Heffingspeildatum De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het belastingjaar voor het bepalen van de belastingplichtige en het berekenen van het belastingbedrag. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris de OZB met de koper van de woning. Gemengde objecten Als u eigenaar en/of gebruiker bent van een bedrijf met een woning, waarvan de waarde van het bedrijfsgedeelte meer dan 30% is van de totale waarde, dan is er voor de OZB sprake van een niet-woning en wordt u aangeslagen voor zowel de "OZB-eigenaarsheffing niet-woning" als voor de "OZB-gebruikersheffing niet-woning". In de Gemeentewet is geregeld dat, als gevolg van de afschaffing van de "OZB-gebruikersheffing woning" in 2005, bij niet-woningen waarin gewoond wordt, de waarde van het woondeel niet in de belasting wordt betrokken. De heffingsgrondslag voor de "OZB-gebruikersheffing niet-woning" wijkt in deze gevallen af van de heffingsgrondslag voor de "OZB-eigenaarsheffing niet-woning".

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Seksbedrijf starten

  Wilt u een seksbedrijf exploiteren, dan moet u voldoen aan de bepalingen die zijn vastgelegd door de gemeente. Ook moet u de oprichting, overname door een ander, of beëindiging van de exploitatie melden bij de gemeente.

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voorheen de welstandscommissie. Welstandseisen zijn eisen die aan het uiterlijk van bouwwerken worden gesteld. In het geval van welstand gaat het erom of het bouwwerk dat u wenst te bouwen of te plaatsen op zichzelf en/of in verhouding tot de omgeving voldoende passend is. De welstandsnota 2014 geeft aan of uw perceel/pand in een welstandsplichtig of welstandsvrij gebied ligt.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar; uw (ex-)echtgenoot/echtgenote; uw (ex-)geregistreerd partner. Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Gemeentearchief bekijken

  Voor inzage in de archieven kunt u, voor correspondentie die heeft plaatsgevonden na het jaar 1997, terecht bij de gemeente Boxmeer.  Voor bouwvergunningen, die door het college van burgemeester en wethouders zijn verleend na 1997 kunt u ook terecht bij de gemeente Boxmeer. Voor correspondentie  van de archieven van de gemeente Boxmeer van voor het jaar 1998  kunt terecht bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te 's-Hertogenbosch.  Ook voor bouwvergunningen die verleend zijn vóór het jaar 1998 kunt u terecht bij het BHIC. Ga hiervoor naar de website van het BHIC www.bhic.nl. Deze archieven zijn voor iedereen te raadplegen, behoudens archiefbescheiden waarvan de openbaarheid in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden beperkt.  Wilt u bijvoorbeeld iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning), woonhuis bedrijf, buurt of de gemeente zelf dan kunt u bij het Brabants Historisch Informatie Centrum terecht. Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over: de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek);  een woonhuis of bedrijf; een buurt of wijk; de gemeente zelf.  Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over: de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek);  een woonhuis of bedrijf; een buurt of wijk; de gemeente zelf. 

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat. De gemeente waar de echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven stuurt  de kennisgeving van de echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap  naar de woongemeente van de ex-partners zodat de echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap  in de BRP (Basisregistratie Personen) verwerkt kan worden. Indien het huwelijk in het buitenland is gesloten wordt de echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties