Resultaten

1 - 10 van de 157 Resultaten
Toon producten van Bronckhorst
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, zoals een woning, bedrijfspand of grond. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand of grond gebruikt. U ontvangt de aanslag onroerendezaakbelasting eenmaal per jaar. U ontvangt de aanslag van Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente), die het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en de WOZ voor Bronckhorst verzorgt. U betaalt dus aan GBTwente, via een betalingsopdracht of automatische incasso. Tarieven Elk jaar wordt de waarde van woningen en andere onroerende zaken getaxeerd. Dit heet de economische- of WOZ-waarde. Deze waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen. Tarieven onroerendezaakbelasting in % van de WOZ-waarde: Eigenaar woning : 0,1156% Eigenaar niet-woning: 0,2097% Gebruiker niet-woning: 0,1606% Totaal voor een niet-woning: 0,3703% Bij de aanslag wordt uitgegaan van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper. Voor het gebruiken en/of bezitten van een pand of perceel grond betaalt u onroerendezaakbelastingen. Er zijn twee soorten onroerendezaakbelasting: eigenarenbelasting: de eigenarenbelasting wordt opgelegd als u op 1 januari van het belastingjaar het genot heeft van een onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. Hiertoe behoren ook het recht van opstal, het recht van gebruik en bewoning, vruchtgebruik en erfpacht gebruikersbelasting: de gebruikersbelasting wordt uitsluitend opgelegd als u op 1 januari van het belastingjaar gebruiker bent van grond of een pand welke valt onder de categorie ‘niet-woningen’ Compensatie OZB Wij steunen en waarderen de vrijwillige inzet van onze inwoners en stimuleren hen zich met maatschappelijke initiatieven in te blijven zetten voor de Bronckhorster samenleving. In dat kader kunnen verenigingen met een eigen accommodatie vanaf 1 januari 2018 verzoeken tot compensatie van de OZB. Bij toekenning compenseren we het volledige OZB-bedrag voor het eigenaars- en/of gebruikersdeel. Meer informatie en de mogelijkheid om compensatie aanvragen vindt u op de pagina 'Compensatie OZB'. Vragen of bezwaar maken? Met vragen over de OZB kunt u terecht bij GBTwente. Op www.gbtwente.nl vindt u antwoord op veel gestelde vragen. U kunt er ook bezwaar maken en veel zaken digitaal regelen. Daarnaast kunt u uw vraag stellen via info@gbtwente.nl of (053) 481 58 89.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Op de website van Justis vind u informatie over het wijzigen van uw achternaam.  Staat uw situatie in de brochure Naamswijziging? Noteer dan de code die bij uw situatie hoort. Deze code heeft u nodig bij het invullen van het 'Aanvraagformulier naamswijziging en naamvaststelling'. Naar de website van Justis voor informatie over en formulier voor achternaam wijzigen   U krijgt vanzelf bericht of uw achternaam gewijzigd wordt. U ontvangt dan een officieel uittreksel van het Koninklijk Besluit. Nodig bij uw aanvraag een kopie van uw paspoort of identiteitskaart een recent afschrift van uw geboorteakte een kopie van andere stukken die van belang zijn in uw situatie (zie brochure Naamswijziging) U krijgt binnen 20 weken bericht of uw achternaam gewijzigd wordt. Dit kan langer duren als uw aanvraag niet compleet is. Bezwaar maken Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij Justis. Aanpassen van documenten Is uw achternaam officieel gewijzigd? Dan registreert de gemeente uw nieuwe achternaam. Alle overheidsinstanties die gegevens krijgen van de gemeente weten dan ook uw nieuwe achternaam. Aan andere instanties moet u zelf door geven dat uw achternaam gewijzigd is. Let op! Uw huidige document is niet meer geldig, want uw nieuwe achternaam moet op uw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw Nederlands paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs aan.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat. Asbestwegwijzer Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert. Sloopmelding doen Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u asbest gaat verwijderen. Nadat u de sloopmelding heeft ingediend stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Subsidieregeling verwijdering asbestdaken De Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken had als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput. De regeling is per 15 december 2018 gesloten. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. Informatie over de subsidieregeling verwijdering asbestdaken vindt u op Subsidieregeling verwijdering asbestdaken. Asbesttrein Er wordt gewerkt aan een wet die asbestdaken verbiedt. Als die wet wordt aangenomen, moeten alle asbestdaken in heel Nederland verwijderd worden. De gemeente ondersteunt hierin. Samen met andere Achterhoekse gemeenten is de ‘stichting Asbesttrein’ opgezet. Een asbesttrein is een samenwerking van bedrijven om asbest te verwijderen, af te voeren en eventueel een nieuw dak te monteren. De werkzaamheden worden gebiedsgericht en snel achter elkaar, als in een trein uitgevoerd, waardoor er kosten worden bespaard. Informatie over de Asbesttrein vindt u op Asbesttrein. Pilot sloop overbodige gebouwen in het buitengebied Gemeente Bronckhorst heeft een pilot om het slopen van overbodige gebouwen in het buitengebied te stimuleren. De verwachting is dat vanwege schaalvergroting in de landbouw veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Deze leegstaande gebouwen die u niet (meer) gebruikt kosten u als eigenaar geld. Sloop is een manier om deze kosten te beperken én verpaupering door leegstaande gebouwen te voorkomen. Informatie over de pilot vindt u op Pilot sloop overbodige gebouwen in het buitengebied. Waar laat ik mijn asbest? Particulieren mogen maximaal 35 m2 geschroefde platen waarin de asbestvezels hecht gebonden zijn (geen dakleien)verwijderen of vloertegels of niet gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. Na het verwijderen van het asbest moet u de asbest afvoeren naar een recycleplein.

 • Bijen houden

  Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Daarom zijn er algemene regels voor het houden van bijen. Deze staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Houdt u rekening met de volgende zaken: U mag geen bijen houden binnen 30 meter afstand van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven (zoals bedrijven en scholen). Ook mag dit niet binnen 30 meter afstand van de openbare weg. Het verbod geldt niet als u voldoende beschermingsmaatregelen neemt (door middel van een afscheiding van 2 meter) of wanneer de omliggende gebouwen eigendom zijn van uzelf.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. Deze criteria liggen vast in de Welstandsnota. Aan de hand van de aard van de verschillende bouwwerken en gebiedstypen is in deze nota duidelijk omschreven wat wel en niet kan in de gemeente Bronckhorst. De welstandsnota online bekijken  Vergaderingen welstand De welstandscommissie vergadert in principe elke twee weken. Zij bespreken de voorliggende plannen met elkaar. De aanvrager van de omgevingsvergunning is hierbij meestal ook aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar uw (ex-)echtgenoot/echtgenote uw (ex-)geregistreerd partner Doet u dit niet en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen. Is dat het geval, dan kunt u geen bezwaar maken. U moet de gemeente alle informatie geven die nodig is om te bepalen hoeveel u moet betalen. Dit kan zijn: een echtscheidingsbeschikking een alimentatiebeschikking een bewijs van schenking een bewijs van erfenis bewijsstukken van inkomen, vermogen of schulden van uw ex-partner

 • Milieu, vergunning of melding

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Denk hierbij aan regels over het verwerken van afval, geluidsniveaus en vervuiling van water, bodem of lucht. Voor bepaalde activiteiten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Bekijk dan eerst of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit doet u via het Omgevingsloket online met eHerkenning. U kunt de aanvraag of melding dan direct online doen. Ook via Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Direct online de vergunningcheck, vergunning aanvraag of melding doen Verloop vergunning aanvraag of melding Vul het aanvraagformulier via Omgevingsloket online volledig in en stuur deze met de gevraagde documenten naar de gemeente. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Gewone aanvraag Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Beslist de instantie niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Ingewikkelde aanvraag Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. Bent u het niet eens met de definitieve beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Melding doen Doe de melding minimaal 4 weken voordat u uw activiteiten begint. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente bekijkt of de melding compleet is en vraagt u soms om aanvullende gegevens. 4 weken na uw melding kunt u uw activiteiten beginnen. Bekendmaking vergunnings-aanvragen en -verlening Ontvangen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen publiceren wij officieel op www.officielebekendmakingen.nl. De lopende procedures vindt u op het totaaloverzicht van onze digitale bekendmakingen.

 • Gemeentearchief bekijken

  De gemeente brengt archieven wanneer deze twintig jaar oud zijn, over naar een archiefbewaarplaats. Voor de gemeente Bronckhorst is dat het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem. De overgebrachte archieven van de voormalige gemeenten Hengelo (Gld), Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem zijn in de studiezaal van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in te zien. Nog niet alle archieven zijn conform de in de Archiefwet genoemde termijn overgebracht. Het is daarom raadzaam om daarvoor eerst de website van het Erfgoedcentrum te raadplegen. Voor de overgedragen archieven van de gemeente kunt u terecht bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Kijkt u voor de openingstijden op hun website. Contactgegevens Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers Gebouw 't Brewinc, IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem Postadres: Postbus 686, 7000 AR Doetinchem Telefoon: (0314) 78 70 78 E-mail: info@ecal.nu Website: http://www.ecal.nu/ Inzien verleende bouwvergunningen of overige vragen Voor het inzien van verleende bouwvergunningen van 2005 tot heden of voor overige vragen, kunt u contact met ons opnemen, tel. (0575) 75 02 50. Wat het kost Het aanvragen en inzien van archiefstukken in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is gratis. Ook voor uitleg en advies van de studiezaalmedewerkers hoeft u niet te betalen. Wel betaalt u voor reproducties en voor onderzoek dat u laat verrichten. De kosten van het opvragen van archiefstukken vindt u ook op de website van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Goed om te weten Je kunt bij het Erfgoedcentrum onder meer terecht voor het uitzoeken van je stamboom, gegevens over gebouwen, dorpen, steden en wijken, boerderij- en veldnamen, geschiedenis van kerken, verenigingen en families en het nalezen van oude kranten. Tevens beheert het Erfgoedcentrum een prachtige collectie beeldmateriaal en streekliteratuur uit de Achterhoek en Liemers. Alle informatie wordt gratis beschikbaar gesteld via de studiezaal en via www.ecal.nu.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Uw echtscheiding of uw einde geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring dat u en uw partner het geregistreerd partnerschap willen beëindigen. De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in. Daarna is de scheiding definitief. Echtscheiding U laat uw advocaat de echtscheiding inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent. Hiervoor heeft u nodig: een schriftelijk verzoek tot inschrijving afschrift van de uitspraak van de rechter eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt. Einde geregistreerd partnerschap door de rechter Dit gaat op dezelfde manier (bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is) als een echtscheiding. Einde geregistreerd partnerschap door verklaring van de partners U laat de verklaring van u en uw partner inschrijven bij de gemeente. Uw advocaat of notaris kan dit ook voor u doen. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt. Wat het kost Inschrijving in register burgerlijke stand is kosteloos. Over de kosten van de juridische procedure rondom een echtscheiding hebben wij geen informatie.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente. Horecabedrijven kunnen deze ontheffing ook aanvragen. Bijvoorbeeld als zij een avond met live muziek organiseren. Andere bedrijven die geluidsoverlast veroorzaken moeten meestal een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie: wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken situatietekening akoestisch rapport Ontheffing geluidhinder direct online aanvragen (met DigiD) U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen. Denk aan omwonenden Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende: Informeer omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt. Beperk de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk. Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doet u het op die manier. Bezwaar maken Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties