Resultaten

1 - 10 van de 69 Resultaten
Toon producten van Brunssum
 • Antireclamesticker

  Vraag de gemeente om een antireclamesticker als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, meer wilt ontvangen. NEE/NEE of NEE/JA sticker nodig? Met een NEE/NEE sticker krijgt u geen reclame en huis-aan-huisbladen meer. Maar u krijgt de gemeentegids en de telefoongids ook niet meer. Met de NEE/JA sticker krijgt u nog wel de huis-aan-huisbladen en de gemeentegids. U krijgt geen telefoongids of reclamefolders meer Aanvragen De antireclamesticker kunt u gratis ophalen bij de receptie in het gemeentehuis. Ook kunt u de antireclamesticker aanvragen via www.neeneeneeja.nl, dit kost € 2,95.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is een kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u altijd ten minste 5 werkdagen voordat u wenst te starten een sloopmelding te doen bij uw gemeente. U heeft namelijk toestemming nodig, voordat u asbest mag verwijderen. Als u toestemming krijgt ontvangt u die binnen 5 werkdagen. Aanvragen Digitaal De melding kunt u doorgeven via Omgevingsloket online (OLO). Kosten U betaalt zelf de kosten voor het verwijderen van asbest. Aan de melding zelf zijn geen kosten verbonden. Voorwaarden Particulieren en woningbouwcorporaties mogen asbest zelf verwijderen als ze aan de regels voldoen. Deze regels ontvangt u in een brief nadat u de sloopmelding heeft ingediend. De gemeente stelt gratis verpakkingsmateriaal beschikbaar voor particulieren die zelf asbest saneren. Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Onvoldoende geld? Heeft u onvoldoende geld om het asbest dak te laten verwijderen, dan kunt u hiervoor een lening aanvragen bij de provincie Limburg. U kunt gebruik maken van deze regeling als u de asbestsanering combineert met een andere duurzame maatregel zoals dubbelglas of zonnepanelen. Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de provincie Limburg. Meer informatie Op de website van InfoMil kunt u meer informatie vinden over het saneren van asbest.

 • Bedrijf aan huis

  Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan dient u met een aantal zaken rekening te houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend. Het hangt af van het bestemmingsplan of de beheersverordening af of u een bedrijf aan huis kunt starten. Aanvraag Als u een bedrijf aan huis wilt beginnen adviseren wij u om eerst contact op te nemen met de gemeente. Afwijken bestemmingsplan of beheersverordening Indien uw bedrijfsmatige activiteiten niet binnen het bestemmingsplan of de beheersverordening passen, dan dient u een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente. De gemeente toetst dan of een afwijking van het bestemmingsplan of de beheersverordening mogelijk is. Om voor deze afwijking in aanmerking te komen wordt o.a. getoetst op: Benodigde parkeerplekken Personele bezitting Ruimtelijke uitstraling

 • Bestemmingsplannen

  In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er gebouwd mag worden en zo ja hoe hoog, maar ook welke functie er mag komen (huizen, winkels, een bedrijf, wegen of groen). Deze plannen zorgen ervoor dat een goed woon- en werkklimaat wordt behouden. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend voor iedereen, dus voor bewoners, bedrijven, instellingen in de gemeente Brunssum. Bestemmingsplan inzien U kunt alle bestemmingsplannen van de gemeente Brunssum bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Beheersverordening In een beheersverordening worden, net als in een bestemmingsplan, het gebruik en de bouwmogelijkheden van een perceel binnen een bepaald plangebied geregeld. In de gemeente Brunssum zijn voor een groot deel van de gronden beheersverordeningen van toepassing. De beheersverordeningen van de gemeente Brunssum zijn ook te bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Afwijking bestemmingsplan Als u iets wilt ondernemen dat in strijd is met de bestemming (in het bestemmingsplan of de beheersverordening) van uw grond dan is sprake van een omgevingsvergunning plicht. Raadpleeg de informatie over de omgevingsvergunning of neem contact op met de gemeente. Meer informatie Procedure van een bestemmingsplan op Rijksoverheid.n

 • Bewijs van in leven zijn

  Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst u dat u in leven bent. Als u het bewijs via DigiD aanvraagt dan stuurt de gemeente het bewijs binnen 3 dagen naar u op. Vraagt u het op afspraak persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct mee. Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier bewijs van in leven zijn (inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak. Maak online een afspraak Bent u niet in de gelegenheid om het uittreksel zelf aan te vragen? U kunt dan iemand anders machtigen voor het aanvragen. Kosten Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (uittreksel Burgerlijke Stand) kost: € 13,80. Een attestatie de vita voor gebruik in het binnenland (uittreksel BRP) kost € 9,90. Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig. Indien van toepassing uw brief van het pensioenfonds Iemand machtigen De gemachtigde neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag:  Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb) Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

 • Bezwaar maken

  Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Brunssum. U kunt dan meestal bezwaar maken. Of bezwaar mogelijk is, staat in het besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een bezwaarschrift naar het onderdeel van de gemeente dat het besluit heeft genomen. Dit moet u doen binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Maakt u later bezwaar, dan neemt de gemeente uw bezwaar mogelijk niet in behandeling. Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen. U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD. Dien bezwaar in Stuurt u het bezwaarschrift liever per post? Stuur dit dan naar de Gemeente Brunssum. Postbus 250. 6440 AG Brunssum. Wat moet in uw bezwaar staan? uw naam en adres; de datum waarop u de brief stuurt; met welk besluit u het niet eens bent; waarom u het daarmee niet eens bent; uw handtekening; of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw (juridische) kosten, als u bezwaar gegrond wordt verklaard. Kosten Het indienen van een bezwaarschrift kost niets. Schakelt u een belangenbehartiger in (bijvoorbeeld een advocaat), dan zijn deze kosten in beginsel voor uw eigen rekening. De gemeente vergoedt (een gedeelte van) deze kosten alleen, als u gelijk krijgt. U moet uw verzoek om een vergoeding wel hebben gedaan voordat een beslissing is genomen op uw bezwaarschrift. Bezwaarschriftencommissie De gemeente legt ieder bezwaarschrift voor aan een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. Vaak nodigt deze commissie u, de gemeente en andere belanghebbenden uit voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. Na de hoorzitting adviseert de bezwaarschriftencommissie de gemeente over uw bezwaarschrift. Hierna neemt de gemeente een besluit op uw bezwaarschrift. Beslistermijn Binnen twaalf weken moet de gemeente een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. De gemeente mag de beslistermijn met zes weken verlengen. Spoedeisend belang Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl. Wilt u meer informatie? Lees dan de folder ''Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'' op: rijksoverheid.nl.

 • Brandveilig gebruik gebouwen (melding en vergunning)

  Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voordat u het gebouw gaat gebruiken moet u een gebruiksmelding doen of een vergunning aanvragen. Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken en een vergunning dient u 26 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken in. Aanvragen Digitaal U doet een melding of vraagt een vergunning aan via Omgevingsloket online (OLO). Persoonlijk Doet u de aanvraag liever aan de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Ook als de informatie in het Omgevingsloket online (OLO) niet duidelijk dan kunt u telefonisch contact opnemen. Kosten Het doen van een melding is gratis. De kosten van een vergunning zijn afhankelijk van de oppervlakte van het bouwwerk. Melding of vergunning? U moet een melding doen als: in het gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven; of een woning die kamergewijs wordt verhuurd. Hiermee wordt bedoeld het gebruik van de woning door vijf of meer afzonderlijke bewoners die geen duurzame samenlevensvorm bezitten; of door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 (hoofdstuk 6 en 7) wordt voldaan. U vraagt een vergunning aan als: uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen; of uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar; of uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten. Meer informatie Per gebouw doet u 1 melding. Als het gebruik van het gebouw verandert, doet u opnieuw een melding. Bij sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig bij basisscholen en verzorgingstehuizen. Meer informatie hierover vindt u bij: Brandveilig gebruik gebouwen, vergunning. U mag het gebouw niet gebruiken voordat de gemeente de vergunning heeft afgegeven.

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Daarnaast is dit ook mogelijk indien u in een verpleeghuis of in een gevangenis verblijft. Een briefadres is het adres van een bekende, bijvoorbeeld van een familielid of vriend. Deze persoon ontvangt uw post en geeft het aan u door. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw briefadres een afspraak. De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. Dit is een gevolg van de maatregelen die de rijksoverheid heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de beperkte openstelling voor het aanvragen van producten (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur) wil de gemeente Brunssum fysieke contacten beperken en daarmee de gezondheid van bezoekers en eigen medewerkers beschermen. Voor het maken van een afspraak tijdens deze beperkte openingstijden neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55.  Kosten Gratis. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Toestemming van degene waar u een briefadres neemt. Voorwaarden U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit) Het briefadres is in Nederland Het briefadres is geen postbus Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  U doet een aanvraag voor het omwisselen van uw buitenlands rijbewijs bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Alle informatie hierover kunt u vinden de website van de RDW. Omwisselen rijbewijs U maakt voor uw aanvraag voor het omwisselen een afspraak. De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. Dit is een gevolg van de maatregelen die de rijksoverheid heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de beperkte openstelling voor het aanvragen van producten (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur) wil de gemeente Brunssum fysieke contacten beperken en daarmee de gezondheid van bezoekers en eigen medewerkers beschermen. Voor het maken van een afspraak tijdens deze beperkte openingstijden neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55.  Kosten Omwisselen rijbewijs: € 40,65

 • Drank- en horecavergunning

  De gemeente verstrekt drank- en horecavergunningen. Zo'n vergunning is nodig voor wie alcoholhoudende dranken verkoopt of schenkt. Voor wie?  Horeca- inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant Slijterijen Alcohol schenken in het kader van activiteiten van:  Recreatieve aard Sportieve aard  Sociaal- culturele aard Educatieve aard  Levensbeschouwelijke aard Godsdienstige aard  U moet een vergunning aanvragen wanneer: U een zaak wilt starten of overnemen De ondernemingsvorm of de persoon van de ondernemer wijzigt Bij de volgende gevallen dient u een melding te doen: Een leidinggevende die op de vergunning is vermeld, wijzigt De inrichting bouwtechnisch wijzigt Kosten De kosten zijn afhankelijk van het type aanvraag. Aanvragen In een persoonlijk gesprek met de gemeente vraagt u de vergunning aan. Neem voor het inplannen van de afspraak contact op met de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties