Resultaten

1 - 10 van de 132 Resultaten
Toon producten van Druten
 • Planbeoordeling ruimtelijke initiatieven, intakeverzoek

  Uit een eerste bestemmingsplantoets kan blijken dat uw plan niet past binnen het huidige bestemmingsplan. Dat betekent echter niet dat wij op voorhand niet mee willen werken aan uw plan. Het college kan overwegen door middel van een buitenplanse afwijking of een bestemmingsplanwijziging toch uitvoering te geven aan uw plan.

 • WOZ-waarde

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

 • Woonwagen, standplaats

  Alle woonwagenstandplaatsen in de gemeente Druten zijn vergeven.

 • Vrijwilligersverzekering

  Als gemeente zijn we zuinig op onze vrijwilligers en het belangrijke werk dat zij doen voor de gemeente. Met een goede verzekering wordt voorkomen dat vrijwilligers met lege handen staan wanneer hen iets overkomt tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk. Het afgesloten verzekeringspakket omvat:  ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers & mantelzorgers aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers Wie zijn verzekerd? De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht de leeftijd. De verzekering geldt voor die binnen/voor een organisatie onbetaald werk verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn vrijwillige brandweer én vrijwillige politie. Mantelzorgers zijn verzekerd voor ongevallen en persoonlijke eigendommen. Aanmelden niet nodig Alle vrijwilligers en mantelzorgers (mantelzorgers: enkel ongevallen en persoonlijke eigendommen) in de gemeente Druten zijn verzekerd. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Attentie voor vrijwilligersorganisaties Wij adviseren de inhoud van de collectieve verzekering van de gemeente te vergelijken met de dekking van de door uw vereniging zelf afgesloten verzekering. Uw verzekeringsadviseur kan daarbij behulpzaam zijn. Wanneer beiden exact overeenkomen kunt u besluiten de door uw vereniging afgesloten verzekering te beëindigen of te wijzigen. Vragen? Mocht u nog verdere vragen hebben, neem dan contact op de Raetsheren van Orden. Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres home@rhvo.nl of telefoonnummer 072 541 4151. Wat te doen bij schade? In geval van schade moet u een schadeaangifteformulier invullen. Voeg als u ze heeft bewijsstukken zoals foto's en de aansprakelijkstelling bij. Het schadeformulier en dekkingsoverzicht vrijwilligerspolis zijn onderaan dit bericht te downloaden of u kunt ze vinden op de website van MeerVoormekaar of via www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/druten. Vrijwilligersorganisaties en bemiddeling De Vrijwilligerscentrale Druten ondersteunt, begeleidt, stimuleert en promoot de vrijwillige inzet van mensen op alle terreinen van de samenleving (sport, cultuur, recreatie, zorg en welzijn). Organisaties kunnen gratis vrijwilligersvacatures plaatsen op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl of via www.meervoormekaar.nl. Indien uw organisatie nog niet is aangemeld op de website, kunt u na aanmelding vrijwilligersvacatures plaatsen. De Vrijwilligerscentrale bemiddelt actief tussen vraag en aanbod middels een actuele vacaturebank, zorgt voor public relations, biedt waar mogelijk deskundigheidsbevordering, geeft informatie en advies aan vrijwilligers en organisaties met betrekking tot wet- en regelgeving en verzekeringen maar biedt ook intensieve begeleiding aan kwetsbare groepen mensen om de mogelijkheden van vrijwilligerswerk te verkennen. Daarnaast organiseert de vrijwilligerscentrale in samenwerking met de gemeente de jaarlijkse feestelijke vrijwilligersavond en NL DOET.

 • Vuur stoken

  Wilt u uw snoeihout verbranden of een kampvuur maken, dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. De gemeente verleent op basis van het beleid slechts in drie situaties ontheffing: Voor het branden van een kampvuur op een daarvoor bestemde plaats op een scoutingterrein (maximaal 20 keer per jaar aan de scouting); Voor het verbranden van (snoei)hout indien sprake is van iepziekte, vruchtboomkanker of bacteriënvuur of anderszins en stoken noodzakelijk is voor een effectieve en efficiënte bestrijding van de ziekte; Voor het verbranden van snoei- en resthout dat afkomstig is van het onderhoud aan traditionele erfbeplanting of cultuurlandschappen. In andere gevallen wordt geen ontheffing van het stookverbod verleend, tenzij bijzondere omstandigheden met zich meebrengen dat van de beleidsregels moet worden afgeweken. De gemeente toetst of u in aanmerking komt voor een ontheffing. Met behulp van dit schema kunt u nagaan of uw aanvraag voor het stoken van snoeihout kans van slagen heeft. Stroomschema vuur stoken (pdf)  Online stookontheffing aanvragen (met digid) Online stookontheffing aanvragen (met eHerkenning)

 • Vreemdelingenpaspoort

  Als u een geldige verblijfsvergunning hebt, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. Vreemdeling of vluchteling Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vreemdelingen- maar een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Op afspraak De Gemeentewinkel werkt volledig op afspraak. Wij helpen u op de afgesproken tijd. Geen wachttijd en snelle dienstverlening. Ideaal voor u en voor ons! Afspraak maken

 • Voorwerp plaatsen op of aan de weg

  Wilt u tijdelijk een voorwerp plaatsen in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een container, mobiel toilet, bouwmaterialen, steiger, hek of schaftkeet plaatsen op een weg, het trottoir of andere openbare grond van de gemeente. Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. U kunt uw aanvraag voor een vergunning via DigiD of eHerkenning indienen: Online aanvraag vergunning voorwerp plaatsen op de weg (met DigiD) Online aanvraag vergunning voorwerp plaatsen op de weg (met eHerkenning) Kosten € 125 (tarief 2019) Daarnaast betaalt u per dag €15 / per week €50 en/of per maand €125. Deze kosten kunt u terugvinden in de legesverordening. Voorwaarden U doet de aanvraag minimaal 5 werkdagen van tevoren. Pas als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet krijgt u toestemming om iets op de weg te plaatsen. U plaatst zoveel mogelijk op uw eigen terrein. U zorgt dat het voorwerp in het donker opvalt door middel van retro reflecterende markering of baakschilden. U krijgt geen toestemming voor het plaatsen: op verkeersonveilige plekken in openbaar groen (alleen met toestemming van de gemeente) op een betaald parkeerplaats (alleen met toestemming van de gemeente) op een gehandicaptenparkeerplaats/parkeerplaats voor vergunninghouders op de rijweg met stopverbod op een speelplaats, zandbak of speelweide binnen 5 meter van een bocht als de nood- en hulpdiensten er niet langs kunnen als dit de weg beschadigt als dit zorgt voor gevaar als dit een hindernis vormt voor beheer en onderhoud van de weg als dit zorgt voor overlast of verontreiniging

 • Verzoek om handhaving

  Als u denkt u dat iemand de regels overtreedt dan kunt u de gemeente vragen om daar iets aan te doen. U doet dan een verzoek om handhaving.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. Als u géén vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vluchtelingen- maar een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties. U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties