Resultaten

1 - 10 van de 91 Resultaten
Toon producten van Etten-Leur
 • Aanschrijfnaam (naamgebruik)

  Als uw burgerlijke staat is gewijzigd, bijvoorbeeld na een huwelijk, echtscheiding of overlijden partner, kunt u er voor kiezen om uw aanschrijfnaam  aan te passen. Uw geslachtsnaam (achternaam) verandert niet. Met de aanschrijfnaam geeft u aan welke naam de overheid voortaan moet gebruiken als zij u aanschrijft. Als u de aanschrijfnaam wilt veranderen, dan moet een verklaring van naamgebruik worden ingevuld. U kunt dit gratis doen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.   Er zijn vier mogelijkheden waarop u kan worden aangeschreven Alleen uw eigen naam; Alleen de naam van uw partner; De naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam; Uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner. De gemeente geeft de gekozen aanschrijfnaam door aan andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Voor alle duidelijkheid: uw achternaam verandert niet. Op officiële documenten zoals paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs staat altijd de eigen achternaam. Wilt u dat andere instanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, een andere naam gebruiken, dan moet u hen zelf informeren. Digitaal aanvragen  Wijziging naamgebruik doorgeven De verklaring van naamgebruik kunt u digitaal invullen. Komt u liever persoonlijk langs, dan kan dit op afspraak. U belt hiervoor 14076.      

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen. Aanvraag U kunt het aansprakelijk stellen van de gemeente online aan ons doorgeven. Geef a.u.b. duidelijk aan waarom u de gemeente aansprakelijk acht. U kunt eventueel bewijsmateriaal zoals foto’s, nota’s en getuigenverklaringen toevoegen. Als u een online aanvraag heeft gedaan, dan kunt u de voortgang daarvan volgen via de aanklikbutton ‘Volg uw (aan)vraag’. Na het inloggen met uw DigiD of e-Herkenning, kunt u zien hoever het staat met uw (aan)vraag.  Ook kunt u bij het invullen van het online formulier ervoor kiezen om het invullen op een later moment af te ronden. Het aanvraagformulier wordt dan ook ondergebracht bij ‘Volg uw (aan)vraag’ zodat u daar later mee verder kunt. Aanvraag indienen met Digid Aanvraag indienen met eHerkenning Volg uw aanvraag Voorwaarden Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of wegens achterstallig onderhoud van de gemeente. Er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven. Er moet schade zijn. Er moet verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade. Behandeling van uw aansprakelijkstelling Na ontvangst van uw schadeaangifteformulier onderzoekt de gemeente de situatie en schakelt de gemeente eventueel deskundigen in. U ontvangt een ontvangstbevestiging, waarin staat aangegeven voor welke datum de gemeente uw aansprakelijkstelling behandelt. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de wijziging online door te geven, neem dan contact op met de gemeente. Alle informatie over bereikbaarheid (openingstijden, afspraak en contact) vindt u hier.  

 • Abonnementen parkeergarage

  Er zijn vier verschillende abonnementen beschikbaar voor het parkeren van uw auto in de parkeergarage Centrum in Etten-Leur. 24 uurs abonnement Onbeperkt parkeren op alle dagen van de week Winkeltijdenabonnement Parkeren van 07:30 uur tot 20:30 uur op alle werkdagen inclusief zaterdagen en koopzondagen. Ook parkeren gedurende de koopavond tot 22:00 uur. Kantoortijdenabonnement Parkeren van 07:30 uur tot 19:00 op maandag tot en met vrijdag. Avond-, nacht- en weekendabonnement Parkeren van 18:30 uur tot 09:00 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. Parkeren van 22:00 uur tot 09:00 uur op koopavonden. Onbeperkt parkeren op zondagen met uitzondering van koopzondagen. Prijzentabel abonnementen parkeergarage Centrum Etten-Leur   Type abonnement Prijs inclusief btw jaar          half jaar       kwartaal 24 uursabonnement € 750,00  € 350,00  € 187,50  winkeltijdenabonnement € 400,00  € 200,00  € 100,00 kantoortijdenabonnement € 350,00  € 175,00  €  87,50 avond-, nacht- en weekendabonnement € 300,00  € 150,00  €  75,00 Parkeren buiten venstertijden Betreedt u de parkeergarage buiten de venstertijden van uw gekozen abonnement dan worden de normale parkeerkosten in rekening gebracht.  € 2,00 per uur  € 6,00 per dag   Abonnement aanvragen Een abonnement aanvragen doet u door het aanvraagformulier te printen, invullen en verzenden aan etten-leur@parkeerbeheer.nl. U kunt een ingevuld aanvraagformulier ook per post verzenden naar: Parkeer Beheer Postbus 275 4700 AG Roosendaal abonnement aanvragen parkeergarage Verlies of diefstal abonnementskaart Bij vervanging van de abonnementskaart door verlies of diefstal worden kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen € 30,00 per abonnementskaart. Voor vragen over uw abonnement kunt u contact opnemen met parkeerbeheer Roosendaal via 0165-529400 of via etten-leur@parkeerbeheer.nl.          

 • Adresonderzoek

  Staat iemand op uw adres ingeschreven, maar woont die persoon er niet (meer)? Of gebruikt iemand ongewenst uw adres als briefadres. Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen. De gemeente controleert dan of de gegevens  in de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen met de werkelijkheid.  De gemeente kan ook een onderzoek starten. Dat doen we naar aanleiding van een melding, of signalen van andere overheden. Bij twijfel over de juistheid van uw gegevens volgt een onderzoek. Hoe werkt het? Als de gemeente een melding krijgt over een onjuiste inschrijving dan wordt een adresonderzoek gestart. Dit begint met een check in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarna worden er brieven gestuurd. Als het nodig is wordt een huisbezoek afgelegd. Toezichthouders van de BRP leggen de huisbezoeken af. Zij kunnen zich altijd legitimeren. Een huisbezoek duurt ongeveer 20 minuten en er worden vragen gesteld om de situatie duidelijk te krijgen. Adresonderzoek aanvragen U kunt zelf op de volgende manieren een adresonderzoek aanvragen: Digitaal: klik op Terugmelding basisregistratie  Aan de balie: maak hiervoor een afspraak door te bellen naar 14076. Wat zijn de gevolgen van een adresonderzoek? Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de correctie van de BRP registratie nodig is, dan is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering en andere regelingen. Hoe zorgt u voor een correcte registratie in de BRP? Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Als u verhuist moet u dit melden aan de gemeente. Klik op de rode button Direct uw verhuizing doorgeven of doe de verhuizing persoonlijk. Maak hiervoor een afspraak door te bellen naar 14076. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op mijnoverheid.nl door in te loggen met uw DigiD. Kosten Een adresonderzoek is gratis. Overige informatie Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten zoals SVB, DUO, politie en Belastingdienst hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Hieruit kan een huisbezoek volgen. Het doel van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is het verbeteren van de gegevens in de Basisregistratie Personen en het voorkomen en terugdringen van adresgerelateerde fraude, zoals met belastingen, uitkeringen en toeslagen.  Meer informatie over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/adresfraude. Heeft u nog vragen over het adresonderzoek? Neem dan contact op met team Publiekszaken via 14076.        

 • Afvalinzameling, afvalsoorten, milieustraat, mijnafvalwijzer.nl, afvalwijzerapp

  Op de website www.mijnafvalwijzer.nl en via de Afvalwijzerapp, geeft Gemeente Etten-Leur alle informatie over de afvalinzameling.  afvalinzameling gemeente Etten-Leur  mijnafvalwijzer.nl  afvalwijzer  afvalwijzerapp  afvalsoorten  restafval  gft  papier  plastic  drankkartons  blik  grof vuil  grof tuinafval  asbest milieustraat  milieupas  container / kliko   

 • Belastingen gemeente, algemeen

  De gemeentelijke belastingen zoals de onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing en hondenbelasting worden verzorgd door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Voor informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u kijken op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant  Steeds meer gemeentelijke belastingen kunt u daar volledig digitaal afhandelen via de Digitale Balie   

 • Bestemmingsplan, algemene informatie

  In een bestemmingsplan is vastgelegd  waar woningen, winkels, andere bebouwing  en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond en de bebouwing  maar ook over de maximale afmetingen van de bebouwing. Bestemmingsplannen zijn nodig om een goed woon- en leefklimaat te behouden. De bestemmingsplannen moeten ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Onderdelen van een bestemmingsplan Een bestemmingsplan bestaat uit: een planverbeelding (plankaart) planregels een plantoelichting Op de planverbeelding zijn de bestemmingen door middel van kleuren, lijnen en tekens aangegeven. In de planregels is vastgelegd wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De plantoelichting geeft een beschrijving van het plangebied en wat de plannen van de gemeente zijn met het gebied of de buurt. Het bestemmingsplan geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf. Het gemeentebestuur geeft opdracht tot het maken van een nieuw bestemmingsplan of tot het herzien van een bestaand plan. Soms wordt een bestemming herzien omdat een burger of een bedrijf daarom vraagt Totstandkoming van een bestemmingsplan Een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen: Voorontwerp bestemmingsplan(is niet verplicht): Het maken van een bestemmingsplan begint met een voorontwerp. Hierop wordt gedurende een periode van zes weken inspraak verleend. Gedurende de inspraakprocedure kan iedereen het voorontwerp bestemmingsplan inzien en een reactie indienen. In de Etten-Leurse Bode en op de gemeentelijke internetpagina wordt bekend gemaakt wanneer het voorontwerp ter inzage ligt/digitaal raadpleegbaar is. Bij concrete ontwikkelingen waarin al veel is overlegd met omwonenden en andere belanghebbenden wordt deze fase vaak overgeslagen Ontwerpbestemmingsplan: Het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan is verplicht. Zodra dit ontwerp gereed is, wordt de formele vaststellingsprocedure gestart. Gedurende een periode van zes weken kan iedereen het ontwerp bestemmingsplan inzien en een zienswijze indienen. In o.a. de Etten-Leurse Bode en op de gemeentelijke internetpagina wordt bekend gemaakt wanneer een ontwerp ter inzage ligt/digitaal raadpleegbaar is. Vaststelling: Na het verwerken van de zienswijzen stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, kunnen gedurende deze zes weken een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State in Den Haag. In werking: Nadat de inzagetermijn van zes weken voor het vastgestelde bestemmingsplan  is verstreken, treedt het bestemmingsplan in werking. Dit is niet het geval indien in deze periode  van zes weken een verzoek om voorlopige voorziening bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan uitsluitend worden ingediend als er ook een beroepschift is ingediend. Onherroepelijk: Wanneer er géén beroep bij de Raad van State is ingediend, dan wordt het plan na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Wordt er wel beroep ingesteld, dan wordt het plan pas onherroepelijk nadat de Raad van State op het beroep heeft beslist. Bestemmingsplannen inzien De gemeente biedt de  bestemmingsplannen digitaal aan. Dit is verplicht voor alle gemeenten in Nederland. Vanuit elke willekeurige locatie kunnen bestemmingsplannen worden ingezien. Daarvoor is één locatie aangewezen namelijk http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. Naast het digitale bestemmingsplan kan een papieren versie van het bestemmingsplan nog steeds in het stadskantoor worden ingezien. Rechtsgeldigheid bestemmingsplannen Zowel het papieren als het digitale exemplaar betreffen een weergave van de inhoud. Beiden zijn rechtsgeldig. Het verschil zit in de manier waarop het is weergegeven, niet in de inhoud. Als er toch sprake is van een verschil tussen de beide versies dan is het digitale bestemmingsplan doorslaggevend. Overzicht bestemmingsplannen zie hier het volledige overzicht van de bestemmingsplannen      

 • Bestrijding van plaagdieren

  Ratten De gemeente verzorgt de rattenbestrijding in het openbaar gebied. Bestrijding van ratten op eigen terrein, zoals ook bestrijding van overige plaagdieren regelt u zelf. U kunt hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Dit is niet gratis. Bladluis Bladluis kan een kleverige substantie afscheiden, maar is niet schadelijk. Hier wordt dan ook in principe niets aan gedaan. De kleverige substantie is eenvoudig (van bv auto's) te verwijderen met een (lauw)warm sopje. Vleermuizen Vleermuizen zijn beschermde dieren en mogen niet zonder meer bestreden worden. Hiervoor kunt u bellen naar het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) telefoonnummer 0317-419660.   Let op:  neem bij een vleermuizenbeet altijd contact op met de huisarts. Bijen / wespen In het openbaar gebied worden de bijen en wespen in opdracht van de gemeente bestreden. Op particulier terrein moeten de bewoners zelf actie ondernemen. Hiervoor kunt u een gespecialiseerd bedrijf of imker inschakelen. Algemeen Voor meer informatie over plaagdieren kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Dierplagen (KAD), telefoonnummer 0317-419660. Voor het melden van overlast ratten, het melden van bijen- en/ of wespennesten in het openbaar gebied,of voor overige informatie, kunt u contact opnemen met de gemeente    Heeft de overlast plaats op particulier terrein en huurt u een huis van de Woonstichting (WEL) , neemt u dan eerst contact op met de WEL, telefoonnummer 076-5024600.

 • Bewijs van in leven zijn / Attestatie de Vita

  De Attestatie de vita voor gebruik in Nederland (=Bewijs van in leven zijn) wordt afgegeven door de ambtenaar burgerzaken en kan worden meegegeven aan derden met een machtiging. Het bewijs van in leven zijn wordt in Nederland veelal gevraagd in het kader van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. De Attestatie de Vita voor gebruik in het buitenland, is een vastgesteld internationaal model en wordt uitsluitend afgegeven door de ambtenaar burgerlijke stand van uw woongemeente. U vraagt dit persoonlijk aan de balie aan. Dit bewijs kan niet worden meegegeven aan derden met een machtiging.   Aanvragen Voor het aanvragen van een bewijs van in leven/attestatie de vita  maakt u een afspraak. Maak een afspraak voor een  bewijs van in leven zijn voor het buitenland Maak een afspraak voor een  bewijs van in leven zijn voor Nederland Meenemen - een geldig legitmatiebewijs - indien van toepassing een schriftelijk en ondertekende machtiging - indien van toepassing de brief van het pensioenfonds - eventueel u pinpas Machtiging Een schriftelijke machtiging is verplicht in de volgende situaties: Personen die samenwonen. Ouders, verzorgers of voogden en andere gezinsleden, bijv. broer, zus voor kinderen vanaf 16 jaar. Anderen (niet gezinsleden) van aanvrager, ongeacht leeftijd van aanvrager. Onder curatele gestelde personen (machtiging van curatoren). Download hier het schriftelijke machtigingsformulier schriftelijke machtiging Kosten Dit document is kosteloos wanneer u een bewijs overlegt, dat het document nodig is voor pensioendoeleinden. Is een lijfrente-uitkering zelfstandig afgesloten met een verzekeraar (het is dus geen overeenkomst tussen werkgever en werknemer), dan is het Bewijs van in leven zijn niet gratis. Bewijs van in leven voor gebruik in Nederland : € 11,60 Attestatie de Vita voor het buitenland ; € 13,80              

 • Bomen kappen

  Op het vellen (kappen) van een houtopstand kunnen meerdere regelgevingen van toepassing zijn: de Groenbeleidsnota, waarin de belangrijkste gemeentelijke groenstructuren binnen het stedelijk gebied zijn vastgelegd en beschermd; de beschermde bomenlijst (Apv), waarop waardevolle bomen en bepaalde houtopstanden binnen heel Etten-Leur zijn beschermd; het bestemmingsplan, waarin de bestemming van gronden (zoals ‘groen’, ‘bos’ of ‘houtsingel’) zijn vastgelegd; De Wet natuurbescherming: met als doel om de houtopstanden gelegen buiten de bebouwde komgrens in stand te houden (voorheen Boswet) en ter bescherming en behoud van in het wild levende plant- en diersoorten (voorheen Flora- en Faunawet). Onder vellen (kappen) wordt ook verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, en het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ‘Toelichting vergunningsstelsel kappen bomen’ waarin een uitleg is gegeven van het vergunningsstelsel voor het vellen (kappen) van houtopstanden op grond van de Algemene plaatselijke verordening  (Apv) met bijbehorende beschermde bomenlijst. Hierin wordt ook een toelichting gegeven op de andere regelgevingen die van toepassing kunnen zijn. Welke regelgevingen van toepassing zijn, dient per geval beoordeeld te worden. U kunt aan de rechterzijde van deze pagina de volgende documenten downloaden: Toelichting vergunningstelsel kappen van bomen Beschermde bomenlijst totaaloverzicht Beschermde bomenlijst bebouwde kom situatieoverzicht Beschermde bomenlijst Landelijk Zuid situatieoverzicht Beschermde bomenlijst Landelijk Noord situatieoverzicht Vergunning aanvragen Als u een vergunning nodig heeft, dient u een vergunning aan te vragen via het Omgevingsloket  De vergunning heet hier 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. U heeft voor de aanvraag uw DigiD-inlogcode nodig (bedrijven uitsluitend via 'eHerkenning').     

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties