Resultaten

1 - 10 van de 88 Resultaten
Toon producten van Etten-Leur
 • Aanschrijfnaam (naamgebruik)

  Als u na het huwelijk / geregistreerd partnerschap of beëindiging hiervan uw aanschrijfnaam (naamgebruik) wilt aanpassen, dan kunt u dit direct, veilig en betrouwbaar (DigiD) aan de gemeente doorgeven. Klik aan de rechterzijde. Achtergrondinformatie Met de aanschrijfnaam geeft u aan welke naam de overheid moet gebruiken als zij u aanschrijft. De gemeente geeft de gekozen aanschrijfnaam door aan andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Voor alle duidelijkheid: uw achternaam verandert niet. Op officiële documenten als paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs staat altijd de eigen achternaam. Wilt u dat andere instanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, een andere naam gebruiken, dan moet u hen zelf informeren. U kunt de volgende keuze maken: Alleen uw eigen naam; Alleen de naam van uw partner; De naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam; Uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner.   Aanvraag U kunt de wijziging van uw aanschrijfnaam digitaal aan ons doorgeven. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de wijziging digitaal door te geven, neem dan contact op met de gemeente. Alle informatie over bereikbaarheid (openingstijden, afspraak en contact) vindt u hier.      

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen. Voorwaarden Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of wegens achterstallig onderhoud van de gemeente. Er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven. Er moet schade zijn. Er moet verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade. Aanvraag U kunt het aansprakelijk stellen van de gemeente digitaal aan ons doorgeven. Geef a.u.b. duidelijk aan waarom u de gemeente aansprakelijk acht. U kunt eventueel bewijsmateriaal zoals foto’s, nota’s en getuigenverklaringen toevoegen. Als u een aanvraag heeft gedaan via het webformulier aan de rechterzijde, dan kunt u de voortgang daarvan volgen via de aanklikbutton ‘Volg uw (aan)vraag’. Na het inloggen met uw DigiD of e-Herkenning, kunt u zien hoever het staat met uw (aan)vraag.  Ook kunt u bij het invullen van een webformulier ervoor kiezen om het invullen op een later moment af te ronden. Het webformulier wordt dan ook ondergebracht bij ‘Volg uw (aan)vraag’ zodat u daar later mee verder kunt. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de wijziging digitaal door te geven, neem dan contact op met de gemeente. Alle informatie over bereikbaarheid (openingstijden, afspraak en contact) vindt u hier. Behandeling van uw aansprakelijkstelling Na ontvangst van uw schadeaangifteformulier onderzoekt de gemeente de situatie en schakelt de gemeente eventueel deskundigen in. U ontvangt een ontvangstbevestiging, waarin staat aangegeven voor welke datum de gemeente uw aansprakelijkstelling behandelt. Maak een afspraak met ons Wilt u hierover meer informatie, maak dan een afspraak met ons.

 • Afspraak maken

     In januari 2019 kunt u bij de gemeente alleen nog op afspraak terecht. U kunt een afspraak inplannen op maandag van 9.00 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur, en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur is de uitzondering. Er is die ochtend alleen vrije inloop, U kunt dan geen afspraak te maken. Hoe maak ik een afspraak? Een afspraak maakt u gemakkelijk en snel via deze website. Bekijk hier in een kort filmpje hoe u dat doet. Er is ook een versie met ondertiteling beschikbaar.  Producten en Diensten op afspraak Kies het door u gewenste product of dienst, lees de informatie zorgvuldig en kies dan voor maken van uw afspraak. Paspoort Paspoort Paspoort met vermissing Paspoort voor vreemdelingen/vluchtelingen Identiteitskaart Identiteitskaart Identiteitskaart met vermissing Rijbewijs Rijbewijs Rijbewijs met vermissing Rijbewijs, omwisselen buitenlands rijbewijs Eigen verklaring/Gezondheidsverklaring rijbewijs Uittreksels en verklaringen Uittreksel basisregistratie personen Uittreksel burgerlijke stand Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) Verklaring omtrent het gedrag Legalisatie handtekening Betaling leges Betaling leges contant Betaling leges PIN Klachten en meldingen Klacht/Melding openbare ruimte Melden gevonden en verloren voorwerpen Schademelding Leegstandsvergunning Leegstandsvergunning Parkeren Parkeervergunning Ontheffing venstertijden/geslotenverklaring Verkiezingen Verkiezingen Verhuizen Verhuizen binnen de gemeente Verhuizen, eerste vestiging in Nederland Verhuizen, hervestiging in Nederland Verhuizen, vertrek naar buitenland (emigratie) Geboorte en erkenning Geboorteaangifte ouders Nederlandse nationaliteit Geboorteaangifte ouders niet-Nederlandse nationaliteit Erkenning (ongeboren) kind, Nederlandse ouders Erkenning (ongeboren) kind, niet-Nederlandse ouders Huwelijk en echtscheiding Huwelijk, informatie bij Nederlandse nationaliteit Huwelijk, informatie bij niet-Nederlandse nationaliteit  Huwelijk, melding voorgenomen huwelijk Verklaring huwelijksbevoegdheid Nederlandse echtscheidingsdocumenten inleveren Overlijden en begraven Overlijdensaangifte en Begraafplaats Naturalisatie en optie Intake naturalisatie en optie Buitenlandse documenten Buitenlandse documenten inleveren/registreren Buitenlandse documenten ophalen Correctie persoonsgegevens Correctie persoonsgegevens Huur gymzaal Sportzaal batch ophalen Sportzaal batch terugbrengen (borg retour contant) Wmo Wmo-loket elz         Afspraakbevestiging Na het maken van de afspraak ontvangt u een digitale bevestiging. Hierin vindt u een overzicht van wat u moet meenemen naar de afspraak. Ook ontvangt u een bevestiging via de mail. Een dag voor de afspraak ontvangt u een herinnering per SMS.  Afspraak wijzigen U kunt uw afspraak gemakkelijk wijzigen of annuleren via de link in de afspraakbevestiging. Deze bevestiging hebt u na het maken van de afspraak in uw mail ontvangen. Aanmelden in het Stadskantoor Op de dag en tijd van uw afspraak meldt u uzelf aan bij de aanmeldzuil in het Stadskantoor. U kunt eventueel de QR-code scannen, die u in uw bevestiging hebt ontvangen. Op deze manier weten we dat u binnen bent voor uw afspraak. Telefonisch een afspraak maken U kunt ook telefonisch een afspraak maken voor een product of dienst. U belt hiervoor van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur naar het vijfcijferige telefoonnummer 14076. U ontvangt een bevestiging van uw afspraak via e-mail of per post. Die bevestiging brengt u mee naar het Stadskantoor. Daarmee meldt u zich snel en eenvoudig aan bij de zuil in de Publiekshal.  

 • Afvalinzameling, afvalsoorten, milieustraat, mijnafvalwijzer.nl, afvalwijzerapp

  Op de website www.mijnafvalwijzer.nl en via de Afvalwijzerapp, geeft Gemeente Etten-Leur alle informatie over de afvalinzameling.  afvalinzameling gemeente Etten-Leur  mijnafvalwijzer.nl  afvalwijzer  afvalwijzerapp  afvalsoorten  restafval  gft  papier  plastic  drankkartons  blik  grof vuil  grof tuinafval  asbest milieustraat  milieupas  container / kliko   

 • Belastingen gemeente, algemeen

  De gemeentelijke belastingen zoals de onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing en hondenbelasting worden verzorgd door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Voor informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u kijken op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant  Steeds meer gemeentelijke belastingen kunt u daar volledig digitaal afhandelen via de Digitale Balie   

 • Bestemmingsplan, algemene informatie

  In een bestemmingsplan is vastgelegd  waar woningen, winkels, andere bebouwing  en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond en de bebouwing  maar ook over de maximale afmetingen van de bebouwing. Bestemmingsplannen zijn nodig om een goed woon- en leefklimaat te behouden. De bestemmingsplannen moeten ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Onderdelen van een bestemmingsplan Een bestemmingsplan bestaat uit: een planverbeelding (plankaart) planregels een plantoelichting Op de planverbeelding zijn de bestemmingen door middel van kleuren, lijnen en tekens aangegeven. In de planregels is vastgelegd wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De plantoelichting geeft een beschrijving van het plangebied en wat de plannen van de gemeente zijn met het gebied of de buurt. Het bestemmingsplan geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf. Het gemeentebestuur geeft opdracht tot het maken van een nieuw bestemmingsplan of tot het herzien van een bestaand plan. Soms wordt een bestemming herzien omdat een burger of een bedrijf daarom vraagt. Totstandkoming van een bestemmingsplan Een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen: Voorontwerp bestemmingsplan(is niet verplicht): Het maken van een bestemmingsplan begint met een voorontwerp. Hierop wordt gedurende een periode van zes weken inspraak verleend. Gedurende de inspraakprocedure kan iedereen het voorontwerp bestemmingsplan inzien en een reactie indienen. In de Etten-Leurse Bode en op de gemeentelijke internetpagina wordt bekend gemaakt wanneer het voorontwerp ter inzage ligt/digitaal raadpleegbaar is. Bij concrete ontwikkelingen waarin al veel is overlegd met omwonenden en andere belanghebbenden wordt deze fase vaak overgeslagen Ontwerpbestemmingsplan: Het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan is verplicht. Zodra dit ontwerp gereed is, wordt de formele vaststellingsprocedure gestart. Gedurende een periode van zes weken kan iedereen het ontwerp bestemmingsplan inzien en een zienswijze indienen. In o.a. de Etten-Leurse Bode en op de gemeentelijke internetpagina wordt bekend gemaakt wanneer een ontwerp ter inzage ligt/digitaal raadpleegbaar is. Vaststelling: Na het verwerken van de zienswijzen stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, kunnen gedurende deze zes weken een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State in Den Haag. In werking: Nadat de inzagetermijn van zes weken voor het vastgestelde bestemmingsplan  is verstreken, treedt het bestemmingsplan in werking. Dit is niet het geval indien in deze periode  van zes weken een verzoek om voorlopige voorziening bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan uitsluitend worden ingediend als er ook een beroepschift is ingediend. Onherroepelijk: Wanneer er géén beroep bij de Raad van State is ingediend, dan wordt het plan na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Wordt er wel beroep ingesteld, dan wordt het plan pas onherroepelijk nadat de Raad van State op het beroep heeft beslist. Digitale bestemmingsplannen De gemeente biedt de  bestemmingsplannen digitaal aan. Dit is verplicht voor alle gemeenten in Nederland. Vanuit elke willekeurige locatie kunnen bestemmingsplannen worden ingezien. Daarvoor is één locatie aangewezen namelijk http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. Geen papieren bestemmingsplan meer? Naast het digitale bestemmingsplan kan een papieren versie van het bestemmingsplan nog steeds in het stadskantoor worden ingezien. Is het papieren plan ook geldig of alleen het digitale plan? Beide plannen zijn rechtsgeldig. Zowel het papieren als het digitale exemplaar betreffen een weergave van de inhoud. Het verschil zit in de manier waarop het is weergegeven, niet in de inhoud. Als er toch sprake is van een verschil tussen de beide versies dan is het digitale bestemmingsplan doorslaggevend. zie hier het volledige overzicht van de bestemmingsplannen  

 • Bestrijding van plaagdieren

  Ratten De gemeente verzorgt de rattenbestrijding in het openbaar gebied. Bestrijding van ratten op eigen terrein, zoals ook bestrijding van overige plaagdieren regelt u zelf. U kunt hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Dit is niet gratis. Bladluis Bladluis kan een kleverige substantie afscheiden, maar is niet schadelijk. Hier wordt dan ook in principe niets aan gedaan. De kleverige substantie is eenvoudig (van bv auto's) te verwijderen met een (lauw)warm sopje. Vleermuizen Vleermuizen zijn beschermde dieren en mogen niet zonder meer bestreden worden. Hiervoor kunt u bellen naar het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) telefoonnummer 0317-419660.   Let op:  neem bij een vleermuizenbeet altijd contact op met de huisarts. Bijen / wespen In het openbaar gebied worden de bijen en wespen in opdracht van de gemeente bestreden. Op particulier terrein moeten de bewoners zelf actie ondernemen. Hiervoor kunt u een gespecialiseerd bedrijf of imker inschakelen. Algemeen Voor meer informatie over plaagdieren kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Dierplagen (KAD), telefoonnummer 0317-419660. Voor het melden van overlast ratten, het melden van bijen- en/ of wespennesten in het openbaar gebied,of voor overige informatie, kunt u contact opnemen met de gemeente    Heeft de overlast plaats op particulier terrein en huurt u een huis van de Woonstichting (WEL) , neemt u dan eerst contact op met de WEL, telefoonnummer 076-5024600.

 • Bewijs van in leven zijn / Attestatie de Vita

  De Attestatie de vita voor gebruik in Nederland (=Bewijs van in leven zijn) wordt afgegeven door de ambtenaar burgerzaken en kan worden meegegeven aan derden met een machtiging. Het bewijs van in leven zijn wordt in Nederland veelal gevraagd in het kader van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. De Attestatie de Vita voor gebruik in het buitenland, is een vastgesteld internationaal model en wordt uitsluitend afgegeven door de ambtenaar burgerlijke stand van uw woongemeente. Men dient dan persoonlijk langs te komen, dit bewijs kan niet worden meegegeven aan derden met een machtiging. Machtiging Een schriftelijke machtiging is verplicht in de volgende situaties: Personen die samenwonen. Ouders, verzorgers of voogden en andere gezinsleden, bijv. broer, zus voor kinderen vanaf 16 jaar. Anderen (niet gezinsleden) van aanvrager, ongeacht leeftijd van aanvrager. Onder curatele gestelde personen (machtiging van curatoren). Download het schriftelijke machtigingsformulier aan de rechterzijde van deze pagina. Kosten   Dit document is kosteloos wanneer u een bewijs overlegt, dat het document nodig is voor pensioendoeleinden. Is een lijfrente-uitkering zelfstandig afgesloten met een verzekeraar (het is dus geen overeenkomst tussen werkgever en werknemer), dan is het Bewijs van in leven zijn niet gratis. Attestatie de Vita = bewijs van in leven zijn : € 11,25 Attestatie de Vita voor het buitenland ; € 13,40 Aanvragen U kunt een Bewijs van in leven zijn of een Attestatie de Vita uitsluitend aanvragen op het stadskantoor met een afspraak. U kunt deze dan direct meenemen. Neemt u hiervoor uw identiteitsbewijs mee.     

 • Bomen kappen

  Op het vellen (kappen) van een houtopstand kunnen meerdere regelgevingen van toepassing zijn: de Groenbeleidsnota, waarin de belangrijkste gemeentelijke groenstructuren binnen het stedelijk gebied zijn vastgelegd en beschermd; de beschermde bomenlijst (Apv), waarop waardevolle bomen en bepaalde houtopstanden binnen heel Etten-Leur zijn beschermd; het bestemmingsplan, waarin de bestemming van gronden (zoals ‘groen’, ‘bos’ of ‘houtsingel’) zijn vastgelegd; De Wet natuurbescherming: met als doel om de houtopstanden gelegen buiten de bebouwde komgrens in stand te houden (voorheen Boswet) en ter bescherming en behoud van in het wild levende plant- en diersoorten (voorheen Flora- en Faunawet). Onder vellen (kappen) wordt ook verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, en het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ‘Toelichting vergunningsstelsel kappen bomen’ waarin een uitleg is gegeven van het vergunningsstelsel voor het vellen (kappen) van houtopstanden op grond van de Algemene plaatselijke verordening  (Apv) met bijbehorende beschermde bomenlijst. Hierin wordt ook een toelichting gegeven op de andere regelgevingen die van toepassing kunnen zijn. Welke regelgevingen van toepassing zijn, dient per geval beoordeeld te worden. U kunt aan de rechterzijde van deze pagina de volgende documenten downloaden: Toelichting vergunningstelsel kappen van bomen Beschermde bomenlijst totaaloverzicht Beschermde bomenlijst bebouwde kom situatieoverzicht Beschermde bomenlijst Landelijk Zuid situatieoverzicht Beschermde bomenlijst Landelijk Noord situatieoverzicht Vergunning aanvragen Als u een vergunning nodig heeft, dient u een vergunning aan te vragen via het Omgevingsloket  De vergunning heet hier 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. U heeft voor de aanvraag uw DigiD-inlogcode nodig (bedrijven uitsluitend via 'eHerkenning').     

 • Buitenlandse documenten registreren

  Op Afspraak Het registreren van buitenlandse documenten gebeurt altijd op afspraak. Wanneer deze documenten zijn beoordeeld en geregistreerd kunt u een afspraak maken om de originele documenten weer op te halen. Klik op de rode button rechts voor het Direct maken van uw afspraak om originele buitenlandse documenten in te leveren of weer op te halen. Een levensgebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden zoals geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning, adoptie of naamswijziging moet in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen worden. Om deze te kunnen beoordelen en registreren dient U de originele documenten (brondocumenten) in te leveren in bij de gemeente waar u woont, Etten-Leur. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging.  Als u in het buitenland bent getrouwd, dan moet u in een aantal gevallen bij het registreren van uw huwelijk een volledig ingevulde en ondertekende verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP ondertekenen. Dit gebeurt bij de afspraak. Het gaat hierbij om de volgende situaties: u of uw partner heeft niet de Nederlandse nationaliteit u of uw partner heeft geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd u of uw partner is geen EU-onderdaan Een verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP is niet nodig wanneer het huwelijk langer dan 10 jaar geleden is gesloten of inmiddels is beëindigd. Wat u moet weten Een brondocument is: het originele buitenlandse document opgesteld in het land waar de levensgebeurtenis plaatsvond opgesteld door een bevoegde instantie Is het brondocument niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits dan laat u in Nederland een vertaling maken door een beëdigd vertaler. Afhankelijk van het land waar het brondocument is opgemaakt moet het brondocument aan de legalisatievoorschriften voldoen. Op de website van de Rijksoverheid ziet u per land welke voorschriften dat zijn. Registratie duurt meestal 4 weken. Als nader onderzoek nodig is duurt het langer. Meenemen uw geldig identiteitsbewijs een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw partner het originele buitenlandse brondocument met eventueel de benodigde legalisatiestempels indien nodig, een volledig ingevulde en ondertekende Verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP indien nodig, een beëdigde vertaling van het brondocument in het Nederlands, Duits, Engels of Frans Kosten Registratie van uw brondocument in de basisregistratie personen (BRP) is gratis. Extra onderzoek of aanvullende documenten kunnen extra kosten met zich meebrengen. U ontvangt daar eerst bericht over.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties