Resultaten

1 - 10 van de 93 Resultaten
Toon producten van Flevoland
 • Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

  Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan: de minister de provincie de Inspectie van het Onderwijs Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

 • Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

  De directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden. U meldt als directeur de schoolopheffing aan: minister provincie en Inspectie van het Onderwijs U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

 • TUG-ontheffing

  In de provincie Flevoland zijn er 2 zweefvliegterreinen en 2 helikopterlandingsplaatsen. Deze laatste 2 zijn bedrijfsgebonden. Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt. U dient een aanvraag in bij de provincie.

 • Ontgrondingsvergunning

  Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn: zandwinning waterberging natuurontwikkeling

 • Bijzonder transport over de weg, ontheffing

  Voertuigen met kenteken die gebruik maken van openbare wegen, moeten voldoen aan regels over het maximale gewicht, breedte en lengte. In het Voertuigreglement staan deze voorschriften beschreven. Wilt u voor uw uitzonderlijke transport een ontheffing voor deze voorschriften? U vraagt een ontheffing aan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

 • Bodemsanering, instemming evaluatieverslag

  Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Zie 'Besluit uniforme saneringen, BUS-melding' voor meer informatie. In bepaalde gevallen moet u om instemming vragen van de provincie. Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag. Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Deze moet u ter beoordeling naar de provincie sturen.

 • Evenementen en wedstrijden, ontheffing

  Voor evenementen of wedstrijden op of over de provinciale weg of vaarweg vraagt u een ontheffing aan.

 • Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houder

  Om legionellabesmetting te voorkomen moeten alle badinrichtingen een risicoanalyse uitvoeren. Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht. Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u verplicht een beheersplan en een logboek bijhouden. De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek kan in opdracht van de provincie naar deze documenten vragen. De risicopunten moeten vervolgens elk half jaar opnieuw getest worden op legionellabacteriën.

 • Tijdelijke bebording, ontheffing

  Strokenbord Een strokenbord is een aanwijsbord langs de weg. Het bord kan verwijzen naar een toeristische of recreatieve bestemming, naar een bedrijf, een bedrijventerrein of een instelling. Voor toeristische of recreatieve terreinen zijn er bruin/witte borden. De borden die de weg wijzen naar andere bestemming zijn blauw/wit. Wilt u een strokenbord (laten)plaatsen langs de weg of vaarweg dan vraagt u hiervoor toestemming aan bij Revis

 • Uitweg provinciale weg

  Als eigenaar of direct betrokkene van een terrein, kunt u vanaf uw grond een uitrit laten aanleggen naar een provinciale weg. Hiervoor moet u een ontheffing aanvragen. Dit geldt ook voor een uitweg voor een benzinepomp of wanneer u een evenement organiseert waarvoor u een uitweg nodig heeft. De provincie adviseert de Omgevingsdienst op grond van de verkeersveiligheid.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties