Resultaten

1 - 10 van de 418 Resultaten
Toon producten van Groningen
 • Samenwerkende Catalogi 2

  Dit is een test. Test 2 op 16 januari 10:05 uur.

 • Agrarische bedrijfsverplaatsing

  De subsidie is bedoeld voor het verplaatsen van agrarische bedrijven uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN) naar een nieuwe locatie. Het te verplaatsen bedrijf moet voor ten minste 50 procent in een gebied liggen waarvoor een vastgesteld aankoop- of grondstrategieplan geldt.

 • Kwelderbeheer

  Met de subsidieregeling Kwelderbeheer 2015-2020 willen we kweldereigenaren stimuleren de kwelders te beweiden volgens het beheerplan Groninger kwelders 2015-2020. Dit om de verscheidenheid aan planten en dieren (biodiversiteit) op de Groninger kwelders te herstellen en te beschermen tegen overlast door zeekweek (grassoort).

 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie Groningen

  Wilt u op een agrarisch bedrijf maatregelen uitvoeren om de waterkwaliteit en waterkwantiteit te verbeteren? Wilt u bijvoorbeeld de bodemstructuur verbeteren, perceelemissies terugbrengen, de waterkwaliteit beschermen of hydrologische maatregelen nemen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor deze subsidie.

 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB)

  In landbouwgebied is er subsidie mogelijk voor beheermaatregelen voor natuur en landschap, bijvoorbeeld voor weidevogel- en akkervogelbeheer.

 • Groene bewonersinitiatieven

  We faciliteren, stimuleren en ondersteunen initiatieven van bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen. Met de subsidie Groene bewonersinitiatieven willen we draagvlak en betrokkenheid stimuleren voor natuur en landschap.

 • Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

  Via deze regeling is subsidie mogelijk voor grondeigenaren die maatregelen willen nemen om landbouwgrond in te richten als natuurgebied ('investeringssubsidie') en voor eigenaren die hun landbouwgrond blijvend willen omvormen naar natuur ('subsidie functieverandering', bedoeld om de waardedaling te compenseren wanneer landbouwgrond wordt omgezet in natuur).

 • Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

  Beheerders van natuurgebieden kunnen een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het beheer. In het Natuurbeheerplan Groningen is aangegeven welke percelen voor subsidie in aanmerking komen en voor welk natuur-of landschapsbeheertype wij een subsidie geven. De subsidie wordt gegeven voor een periode van 6 jaar.

 • Projecten biodiversiteit

  Wilt u een bijdrage leveren aan verbetering van de natuur in onze provincie? Dan is onze subsidie Projecten Biodiversiteit mogelijk geschikt voor uw initiatief.

 • Verbinden Natuurnetwerk Nederland

  De provincie Groningen ondersteunt activiteiten en projecten in de provincie Groningen die gericht zijn op het inrichten en versterken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om het NNN goed te laten functioneren wil de provincie het aanleggen van ecologische verbindingszones stimuleren. De projecten moeten aansluiten op een gebied van het Natuurnetwerk Nederland of een verbinding maken tussen deze gebieden. Daarnaast willen we dieren veilig laten oversteken van het ene natuurgebied naar het andere (de zogenaamde ontsnippering van natuurgebieden).

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties