Resultaten

1 - 10 van de 47 Resultaten
Toon producten van Hellevoetsluis
 • Adresonderzoek

  Bij de gemeente moet iedereen ingeschreven staan op een woonadres. Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet woont? Vraag de gemeente om een adresonderzoek op te starten. Maak hiervoor eerst een afspraak. Afspraak maken Verloop onderzoek De gemeente start een onderzoek naar de juiste adresgegevens van de ingeschreven bewoners. De gemeente streeft ernaar het onderzoek binnen 3 maanden af te ronden. Soms kost een adresonderzoek meer tijd. Na afloop van het onderzoek wordt iemand ingeschreven op een nieuw adres of uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Meenemen Uw geldig legitimatiebewijs. Indien mogelijk de gegevens van de desbetreffende personen. Uw adresgegevens staan in onderzoek U moet ingeschreven staan op het adres waar u feitelijk woont. Staat u niet of onjuist ingeschreven in de BRP? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid. Denk hierbij aan studiefinanciering, kinderbijslag, AOW- of WW-uitkering of huurtoeslag. Als u niet woont op het adres waarop u in de BRP staat ingeschreven, kan degene die wel op dat adres woont de gemeente vragen om een adresonderzoek. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst kunnen om een adresonderzoek vragen. De gemeente is dan gemachtigd om onderzoek te doen naar uw feitelijke woonadres. Woont u wél op het adres dat in onderzoek is? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0181 en vraag naar burgerzaken.

 • Afwijken van een bestemmingsplan

  Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Dit geldt ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket Online (OLO). Afwijking bestemmingsplan aanvragen Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken: •    Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): bijvoorbeeld als u tijdens het bouwproject een woonkeet nodig heeft. Daarna moet u de toestand in de oorspronkelijke staat terugbrengen. •    Binnenplanse afwijking: als u kiest voor een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven. •    Buitenplanse afwijking: als u kiest voor een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht.  •    Met een speciaal (groter) project: stuur met uw aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing mee. Ga bijvoorbeeld in op de gevolgen voor het milieu of de bodem. Of leg uit waarom de grond archeologische waarde heeft. Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u nog vragen of de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen.  Bestemmingsplan wijzigen Mag u van de gemeente niet afwijken van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken. Het verzoek tot wijziging moet u schriftelijk indienen bij de gemeente. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Bij uw verzoek voor het wijzigen van een bestemmingsplan moet u de volgende gegevens aanleveren: een aanvraag voor een vergunning voor het bouwen, als die nodig is tekeningen van het bouwwerk en de omgeving  een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving na de uitvoering van uw plan Bezwaar en beroep U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

 • Akte Burgerlijke Stand

  Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift van de originele akte uit de burgerlijke stand nodig.   U kunt de volgende aktes (internationaal) aanvragen: Geboorteakte: voor uzelf, uw kind en/of uw (groot)ouders. Huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner. Partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner. Echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw ex-partner. Akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw ex-partner. Overlijdensakte: van uw partner, van uw kind en van uw ouders. Voorwaarden U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden een afschrift van een akte uit de burgerlijke stand verkrijgen. U heeft een digiD code nodig. Kosten Een (internationaal) afschrift van een akte uit de burgerlijke stand kost € 13,80.  U kunt de akte via onderstaande button digitaal aanvragen. Digitaal aanvragen

 • Bestemmingsplannen

  U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. De gemeente Hellevoetsluis publiceert de bestemmingsplannen ook digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de bestemmingsplannen van Hellevoetsluis U kunt een papieren exemplaar van diverse plannen bekijken op het gemeentehuis bij het Klantcontactcentrum. U moet daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0181.  De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast. Daarin staat wat de bestemming van een bepaald stuk grond is, bijvoorbeeld woningbouw, kantoren, industrie, recreatie of horeca. In het plan staan ook de regels die bij de verschillende bestemmingen horen. De regels geven aan wat binnen een bepaalde bestemming wel en niet mag. In de toelichting wordt de verantwoording afgelegd over de gemaakte keuzes van het plan, de resultaten van eventuele onderzoeken en inspraak van de bevolking en overleg met de wettelijke instanties zoals bijvoorbeeld de provincie worden hier vermeld en de verschillende bestemmingen worden uitgelegd. In een bestemmingsplan vindt u: de kenmerken van een wijk of gebied de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn een landkaart regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: de soort bebouwing die toegestaan is de manier waarop gebouwd mag worden de maximale hoogte en breedte van gebouwen voor welk doel de grond gebruikt mag worden Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan.

 • Bestemmingsplanprocedure

  1. Voorontwerp bestemmingsplan Verplicht vooroverleg met provincie, rijk en overige instanties. Publicatie voorontwerp in Stadsblad met eventueel aankondiging inspraakavond.  Vrijwillig inspraak met burgers (zes weken; inspraakverordening).  Inspraakreacties en vooroverleg verwerken (Nota van Commentaar) en eventueel aanpassen bestemmingsplan (wordt ontwerp). Nota van Commentaar ter advies aan raadscommissie.  2. Ontwerpbestemmingsplan Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan door college van B&W.  Terinzagelegging gedurende 6 weken, publicatie in Stadsblad en Staatscourant. Mogelijkheid tot indienen zienswijzen: - hoe: schriftelijk of mondeling - door wie: door een ieder - bij wie: gemeenteraad - wanneer: binnen terinzagetermijn. 3. Vaststelling bestemmingsplan Opstellen raadvoorstel met daarin behandeling zienswijzen en de eventuele aanpassingen bestemmingsplan. Advisering raadscommissie Bouwen en Wonen t.a.v. raadsvoorstel. Vaststelling door gemeenteraad binnen 12 weken na afloop terinzagetermijn. 4. Bekendmaking Binnen twee weken na vaststelling of binnen 6 weken als plan gewijzigd wordt vastgesteld of zienswijzen van provincie of inspectie niet (geheel) wordt overgenomen.  Publicatie in Stadsblad en Staatscourant. Terinzagelegging gedurende zes weken. Mogelijkheid tot indienen beroep: - bij wie: Afd.bestuursrechtspraak Raad van State - door wie: belanghebbenden, mits ook zienswijze ingediend - hoe: schriftelijk - wanneer: binnen terinzagetermijn 5. Inwerkingtreding Plan treedt in werking na afloop beroepstermijn (rechtskracht). Indien geen beroep àplan ook onherroepelijk na afloop beroepstermijn. Indien wel beroep àplan onherroepelijk na besluit Raad van State op ingediende beroepen. Communicatie procedurestappen bestemmingsplan De gemeente maakt elke procedurestap van een nieuw bestemmingsplan bekend in Groot Hellevoet (gemeentepagina) en op de gemeentelijke website. Tevens kan het bestemmingsplan geraadpleegd  worden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en worden bekendmakingen over een ontwerp bestemmingsplan, een vastgesteld bestemming en een onherroepelijk bestemmingsplan ook in de Staatscourant geplaatst.  

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) dat dient als bewijs dat u op de datum van afgifte van dit document in de BRP stond ingeschreven.  U kunt het bewijs van in leven zijn digitaal aanvragen via onderstaande button. Naast een bewijs van in leven zijn bestaat er ook een internationale versie, een attestatie de vita genoemd. Met een attestatie de vita kunt u schriftelijk bewijzen dat u op moment van afgifte nog in leven bent. Een attestatie de vita kan dan ook alleen persoonlijk aangevraagd worden. U dient hiervoor een afspraak te maken en in persoon aan de balie van de afdeling burgerzaken te verschijnen. Afspraak maken   Digitaal aanvragen Wat u moet weten U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt het bewijs alleen voor uzelf aanvragen. U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Kosten Een bewijs van in leven zijn/attestatie de vita kost € 9,55 als u deze in het gemeentehuis aanvraagt. Bij een digitale aanvraag van een bewijs van in leven zijn betaalt u € 5,45.  Termijn Wanneer u het bewijs van in leven zijn digitaal aanvraagt, wordt het document binnen vijf werkdagen per post verstuurd. Let op: heeft u een bewijs van de SVB of een pensioenfonds dat het om een toekenning voor uw pensioen gaat? Dan is het bewijs van in leven zijn gratis. U dient de brief van het SVB of het pensioenfonds mee te nemen naar uw afspraak of te uploaden bij een digitale aanvraag.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. U vraagt hiervoor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Uittreksel aanvragen Voorwaarden U moet de Nederlandse nationaliteit hebben. U moet ingeschreven staan bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt.  U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen. Kosten € 9,65 op afspraak bij de afdeling burgerzaken. € 5,45 wanneer u het uittreksel digitaal aanvraagt. Termijn Het bewijs van Nederlanderschap heeft geen vaste termijn waarbinnen het geldig is. De organisatie die het van u nodig heeft, bepaalt hoe lang geleden het mag zijn afgegeven.

 • Bij iemand inwonen

  Gaat u samenwonen of inwonen bij iemand die in Hellevoetsluis woont, dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner voordat uw verhuizing definitief wordt. De hoofdbewoner moet hiervoor het toestemmingsformulier invullen. Dit kan de hoofdbewoner doen door het PDF formulier te downloaden. PDF formulier invullen Het formulier kunt u toevoegen aan de verhuisaangifte en versturen naar: Gemeente Hellevoetsluis t.a.v. afdeling Publiekszaken Antwoordnummer 10 3220 VB Hellevoetsluis    

 • Briefadres

  In de basisregistratie personen (BRP) wordt u ingeschreven op uw woonadres. Heeft u geen vast woonadres maar verblijft u op meerdere adressen? Dan wordt u ingeschreven op het adres waar u de meeste tijd verblijft. Voor het aanvragen van een briefadres dient u, samen met de persoon die het briefadres verleent, naar het gemeentehuis te komen. U kunt hiervoor online een afspraak maken en dient beide een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Afspraak maken U komt in aanmerking voor een briefadres als: U geen vast woonadres heeft; bijvoorbeeld wegens een korte overbrugging tussen twee woonadressen i.v.m. verkoop en aankoop woning. U in een instelling woont waar het hebben van een briefadres is toegestaan.

 • Container of steiger plaatsen

  U mag niet altijd zomaar een groot voorwerp plaatsen in de openbare ruimte, zoals langs de kant van de weg of op de stoep. Hiervoor heeft u vaak toestemming nodig van de gemeente. Zo moet u bijvoorbeeld om toestemming vragen als u een container of steiger wilt plaatsen tijdens het verbouwen van uw huis. Voor het plaatsen van een steiger, container of ander groot voorwerp in de openbare ruimte  heeft u een vergunning openbare ruimte nodig. U vraagt deze aan bij de gemeente.U vraagt de vergunning minimaal een week voor de plaatsing aan bij de gemeente. U doet dit bij voorkeur per e-mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl. Telefonisch kan ook via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0181. Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens door: uw naam en adresgegevens; de locatie waar de steiger or container geplaatst wordt; het soort voorwerp dat geplaatst wordt; de periode waarin het voorwerp geplaatst wordt. Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van: de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties