Resultaten

1 - 10 van de 45 Resultaten
Toon producten van Hellevoetsluis
 • Afwijken van een bestemmingsplan

  Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Dit geldt ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket Online (OLO). Afwijking bestemmingsplan aanvragen Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken: •    Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): bijvoorbeeld als u tijdens het bouwproject een woonkeet nodig heeft. Daarna moet u de toestand in de oorspronkelijke staat terugbrengen. •    Binnenplanse afwijking: als u kiest voor een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven. •    Buitenplanse afwijking: als u kiest voor een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht.  •    Met een speciaal (groter) project: stuur met uw aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing mee. Ga bijvoorbeeld in op de gevolgen voor het milieu of de bodem. Of leg uit waarom de grond archeologische waarde heeft. Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u nog vragen of de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen.  Bestemmingsplan wijzigen Mag u van de gemeente niet afwijken van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken. Het verzoek tot wijziging moet u schriftelijk indienen bij de gemeente. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Bij uw verzoek voor het wijzigen van een bestemmingsplan moet u de volgende gegevens aanleveren: een aanvraag voor een vergunning voor het bouwen, als die nodig is tekeningen van het bouwwerk en de omgeving  een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving na de uitvoering van uw plan Bezwaar en beroep U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

 • Bestemmingsplannen

  De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast. Daarin staat wat de bestemming van een bepaald stuk grond is, bijvoorbeeld woningbouw, kantoren, industrie, recreatie of horeca. In het plan staan ook de regels die bij de verschillende bestemmingen horen. De regels geven aan wat binnen een bepaalde bestemming wel en niet mag. In de toelichting wordt de verantwoording afgelegd over de gemaakte keuzes van het plan, de resultaten van eventuele onderzoeken en inspraak van de bevolking en overleg met de wettelijke instanties zoals bijvoorbeeld de provincie worden hier vermeld en de verschillende bestemmingen worden uitgelegd. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. De gemeente Hellevoetsluis publiceert de bestemmingsplannen ook digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. In een bestemmingsplan vindt u: de kenmerken van een wijk of gebied de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn een landkaart regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: de soort bebouwing die toegestaan is de manier waarop gebouwd mag worden de maximale hoogte en breedte van gebouwen voor welk doel de grond gebruikt mag worden Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan.

 • Bestemmingsplanprocedure

  1. Voorontwerp bestemmingsplan Verplicht vooroverleg met provincie, rijk en overige instanties. Publicatie voorontwerp in Stadsblad met eventueel aankondiging inspraakavond.  Vrijwillig inspraak met burgers (zes weken; inspraakverordening).  Inspraakreacties en vooroverleg verwerken (Nota van Commentaar) en eventueel aanpassen bestemmingsplan (wordt ontwerp). Nota van Commentaar ter advies aan raadscommissie.  2. Ontwerpbestemmingsplan Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan door college van B&W.  Terinzagelegging gedurende 6 weken, publicatie in Stadsblad en Staatscourant. Mogelijkheid tot indienen zienswijzen: - hoe: schriftelijk of mondeling - door wie: door een ieder - bij wie: gemeenteraad - wanneer: binnen terinzagetermijn. 3. Vaststelling bestemmingsplan Opstellen raadvoorstel met daarin behandeling zienswijzen en de eventuele aanpassingen bestemmingsplan. Advisering raadscommissie Bouwen en Wonen t.a.v. raadsvoorstel. Vaststelling door gemeenteraad binnen 12 weken na afloop terinzagetermijn. 4. Bekendmaking Binnen twee weken na vaststelling of binnen 6 weken als plan gewijzigd wordt vastgesteld of zienswijzen van provincie of inspectie niet (geheel) wordt overgenomen.  Publicatie in Stadsblad en Staatscourant. Terinzagelegging gedurende zes weken. Mogelijkheid tot indienen beroep: - bij wie: Afd.bestuursrechtspraak Raad van State - door wie: belanghebbenden, mits ook zienswijze ingediend - hoe: schriftelijk - wanneer: binnen terinzagetermijn 5. Inwerkingtreding Plan treedt in werking na afloop beroepstermijn (rechtskracht). Indien geen beroep àplan ook onherroepelijk na afloop beroepstermijn. Indien wel beroep àplan onherroepelijk na besluit Raad van State op ingediende beroepen. Communicatie procedurestappen bestemmingsplan De gemeente maakt elke procedurestap van een nieuw bestemmingsplan bekend in Groot Hellevoet (gemeentepagina) en op de gemeentelijke website. Tevens kan het bestemmingsplan geraadpleegd  worden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en worden bekendmakingen over een ontwerp bestemmingsplan, een vastgesteld bestemming en een onherroepelijk bestemmingsplan ook in de Staatscourant geplaatst.  

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn, ofwel attestatie de vita, is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) dat dient als bewijs dat u op de datum van afgifte van dit document in leven bent. U vraagt een Attestatie de Vita persoonlijk en op afspraak aan bij Burgerzaken, of digitaal. Afspraak maken   Digitaal aanvragen Wat u moet weten u kunt een bewijs van in leven zijn alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.  u kunt het bewijs alleen voor uzelf aanvragen. u moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Kosten Een bewijs van in leven zijn kost € 9,40* als u deze in het gemeentehuis aanvraagt. Bij een digitale aanvraag betaalt u € 5,40*. Een verklaring van in leven zijn voor het buitenland (alleen aan de balie aan te vragen) kost € 9,40*. (*tarief 2019) Termijn U krijgt het bewijs van in leven zijn direct mee. Let op: heeft u een bewijs van de SVB of een (buitenlands) pensioenfonds dat het om een toekenning voor uw pensioen gaat? Dan is de attestatie de vita gratis. Neemt U de brief van het SVB of het pensioenfonds mee met uw afspraak.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. U vraagt hiervoor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Uittreksel aanvragen Voorwaarden - u moet de Nederlandse nationaliteit hebben. - u moet ingeschreven staan bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt.  - u vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen. Kosten Kosten aanvraag bewijs van Nederlanderschap € 9,50* (in het gemeentehuis). Voor een digitale aanvraag betaalt u minder, de kosten zijn dan € 5,40*.  (* tarieven 2019) Termijn Het bewijs van Nederlanderschap heeft geen vaste termijn waarbinnen het geldig is. De organisatie die het van u nodig heeft, bepaalt hoe lang geleden het mag zijn afgegeven. Aanvragen U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. Dit moet de gemeente zijn waar u staat ingeschreven. Voor de aanvraag heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

 • Bij iemand inwonen

  Gaat u samenwonen of inwonen bij iemand die in Hellevoetsluis woont, dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner voordat uw verhuizing definitief wordt. De hoofdbewoner moet hiervoor het toestemmingsformulier voor inwoning invullen. Dit kan de hoofdbewoner doen door het PDF formulier te downloaden. PDF formulier invullen Het formulier kunt u uitprinten, invullen en langsbrengen of versturen naar: Gemeente Hellevoetsluis t.a.v. afdeling Publiekszaken Antwoordnummer 10 3220 VB Hellevoetsluis Pas na ontvangst van alle formulieren wordt uw verhuizing verwerkt.

 • Bijzondere categorieën

  Heeft u een motorrijbewijs gehaald? Of wilt u met een bromfiets of tractor rijden of heeft u code 95 op uw rijbewijs nodig? Dan krijgt u een nieuw rijbewijs waar deze 'bijzondere categorie' op vermeld is. T-rijbewijs Voor het rijden met een tractor is het T-rijbewijs ingevoerd. Deze categorie geldt voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). Hier moet u een theorie en een praktijkexamen voor doen. Voorwaarden - wie met een landbouwvoertuig (LBT) of motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) rijdt, moet in het bezit zijn van een T-rijbewijs. - de categorie T is niet verplicht voor een LBT of een MMBS die niet breder is dan 130 cm en één van de volgende functionaliteiten heeft: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuwruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. - een B rijbewijs dat u gehaald heeft voor 1 juli 2015, is geldig voor de categorie T. Bij verlenging van dit rijbewijs komt categorie T er automatisch bij. - een B rijbewijs dat u gehaald heeft na 1 juli 2015 is niet automatisch geldig voor de categorie T.   Bromfiets- / scooterrijbewijs Met een rijbewijs categorie AM (bromfiets) mag u op een brommer, scooter, snorfiets of in een brommobiel rijden. Heeft u al een ander rijbewijs met categorie A en/of B? Dan mag u in Nederland ook op een bromfiets, scooter, snorfiets of in een brommobiel rijden. Voor een bijzondere bromfiets, zoals een segway, heeft u geen (bromfiets)rijbewijs nodig.  Meer informatie over het bromfietsrijbewijs vindt u op de website van het CBR. Code 95 Code 95 op uw rijbewijs toont aan dat u vakbekwaam bent. Het is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter de voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E) C (E) D1 (E) of D (E) noodzakelijk is. De code is 5 jaar geldig. Om de code bij te kunnen laten schrijven moet u een verplichte cursus hebben gevolgd en medisch gekeurd zijn. Aanvragen Voor alle categorieën geldt dat u het rijbewijs persoonlijk aanvraagt bij de gemeente. Maak hiervoor eerst een afspaak. Na 5 werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen. Afspraak maken Kosten De kosten zijn voor alle categorieën € 39,75*. De kosten voor een spoedaanvraag zijn € 34,10* extra.   (* tarief 2019)

 • BRP, informatieverzoek

  In de Basisregistratie Personen staan uw persoonsgegevens. De overheid, maar ook andere instellingen zoals pensioenfondsen, kunnen uw persoonsgegevens opvragen uit de BRP. De gemeente bepaalt of zij de gegevens krijgen. Bent u als particulier op zoek naar een persoon? Dan kunt u een informatieverzoek bij de gemeente doen. De persoon die u zoekt moet toestemming geven. Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag dan geheimhouding aan.  Voorwaarden U mag de gegevens van een ander die u opvraagt niet voor commerciële doeleinden gebruiken. U krijgt alleen standaardgegevens uit de BRP, zoals naam, adres en woonplaats. Termijn De gemeente verleent binnen 4 weken inzage in de gegevens. Aanvragen U vraagt de persoonsgegevens schriftelijk aan bij de gemeente met de reden aan waarvoor u de persoonsgegevens wilt gebruiken. Ook moet u een geldig identiteitsbewijs meesturen.

 • Container of steiger plaatsen

  U mag niet altijd zomaar een groot voorwerp plaatsen in de openbare ruimte, zoals langs de kant van de weg of op de stoep. Hiervoor heeft u vaak toestemming nodig van de gemeente. Zo moet u bijvoorbeeld om toestemming vragen als u een container of steiger wilt plaatsen tijdens het verbouwen van uw huis. Voor het plaatsen van een steiger, container of ander groot voorwerp in de openbare ruimte  heeft u een vergunning openbare ruimte nodig. U vraagt deze aan bij de gemeente.U vraagt de vergunning minimaal een week voor de plaatsing aan bij de gemeente. U doet dit bij voorkeur per e-mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl. Telefonisch kan ook via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0181. Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens door: uw naam en adresgegevens; de locatie waar de steiger or container geplaatst wordt; het soort voorwerp dat geplaatst wordt; de periode waarin het voorwerp geplaatst wordt. Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van: de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

 • Emigreren

  Verhuist u naar het buitenland? Of verwacht u minimaal 8 maanden in het buitenland te gaan wonen. Geef uw vertrek dan door aan de gemeente.  U moet uw verhuizing binnen een termijn van 5 dagen voor de vertrekdatum tot uiterlijk op de dag van vertrek doorgeven aan de gemeente. U kunt uw verhuizing naar het buitenland direct online doorgeven. Verhuizing naar het buitenland doorgeven Als u geen DigiD heeft of wilt gebruiken, dan kunt u een verhuisformulier downloaden, uitprinten en handmatig invullen. U kunt dit formulier opsturen of persoonlijk afgeven op het gemeentehuis. Als u persoonlijk langs wilt komen, dan moet u daarvoor een afspraak maken bij Burgerzaken.  - Verhuisformulier downloaden (PDF, 27 kB) Let op: wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die wèl vertrekken naar het buitenland persoonlijk langs komen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Geef uw verhuizing door aan uw energiebedrijf en waterbedrijf Geef uw verhuizing ook door aan uw energieleverancier en Evides Waterbedrijf. Dit doet u eenvoudig via: www.evides.nl/verhuizen Kosten Aan de aangifte en verwerking van uw emigratie zijn geen kosten verbonden. Meer informatie • Meer informatie over emigreren en wat u daarvoor moet regelen  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties