Resultaten

1 - 10 van de 82 Resultaten
Toon producten van Hilvarenbeek
 • Parkeerontheffing voor bewoners

  Parkeerontheffing voor bewoners Woont u binnen een parkeerschijfzone en heeft u geen eigen parkeergelegenheid, zoals een oprit of garage? Dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan twee uur in de blauwe zone mag parkeren. Er wordt maximaal één ontheffing per adres verleend, die alleen te gebruiken is voor personenauto's. Bekijk de kaart met de blauwe zone in Hilvarenbeek.

 • Automatische incasso

  Eind februari 2020 ontvangt u het aanslagbiljet over 2020. U kunt deze aanslag betalen via automatische incasso. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de betaling zelf te regelen. Regelt u de betaling zelf? Zorg dan dat u de aanslag volledig betaalt voor eind mei 2020. Dat kan in één keer door gebruik te maken van iDeal.

 • Moeite met betalen van belastingen

  Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? U kunt gespreid over meerdere termijnen betalen via automatische incasso. Heeft u een minimuminkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. In sommige gevallen kunnen we de belastingen namelijk kwijtschelden. Dit betekent dat u de belastingen niet hoeft te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende gemeentelijke belastingen: Afvalstoffenheffing Rioolheffing

 • Niet eens met belastingaanslag

  Bent u het niet eens met de aanslag voor gemeentelijke belastingen? U kunt binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. Ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend, u moet het aanslagbiljet gewoon betalen. Wilt u uitstel van betaling vragen, geef dit dan aan in uw bezwaarschrift. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van tarieven. 

 • Afvalstoffenheffing

  Alle huishoudens in de gemeente Hilvarenbeek betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per lediging. Biedt u geen afval aan, dan betaalt u alleen het vaste bedrag.

 • Rioolheffing

  De gemeente legt de rioolheffing op om onder andere de riolering te onderhouden en te vernieuwen. Bent u eigenaar of gebruiker van een woning, bedrijfsruimte of perceel grond? Dan bent u rioolheffing verschuldigd. Eigenaren betalen een vast bedrag. Gebruikers betalen een bedrag dat is afgestemd op hun waterverbruik. 

 • Meldpunt openbare ruimte

  Het meldpunt openbare ruimte (voorheen: bel- en herstellijn)  is er voor het melden van ongemakken en ergernissen in uw directe woon- en werkomgeving. Bij het meldpunt kunt u terecht met meldingen over: onderhoud van openbaar groen onderhoud van wegen, trottoirs en fietspaden zwerfvuil riolering De gemeente heeft het beheer van de openbare verlichting uitbesteed aan Nobralux. Wanneer u kapotte straatverlichting ziet, kunt u dit direct doorgeven aan Nobralux. Heeft u een milieuklacht? Bijvoorbeeld over stankoverlast, luchtverontreiniging of vies zwembadwater? Deze kunnen worden ingediend via de MilieuKlachtenCentrale.

 • Bezwaar maken tegen een beslissing

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hier in de meeste gevallen bezwaar tegen maken. U kunt bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit nam; het college van burgemeester en wethouders, de raad of de burgemeester. In sommige gevallen is het alleen mogelijk om rechtstreeks beroep in te stellen bij de bestuursrechter. Als dit het geval is, staat dit vermeld bij de bekendmaking van het besluit.

 • Klacht indienen over medewerker of bestuurder

  De gemeente Hilvarenbeek probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over onbehoorlijk gedrag van een medewerker of bestuurder. Heeft u hierover een klacht? Laat het ons dan weten via het digitaal klachtenformulier. Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren. Reactie op uw klacht Wanneer u een klacht heeft ingediend, beoordeelt de gemeente uw klacht eerst intern. Het is mogelijk dat de gemeente u vraagt om uw klacht mondeling toe te lichten. Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over uw klacht, ontvangt hier een brief over. Niet eens met de reactie? Bent u het niet eens met de reactie van de gemeente, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.

 • Vestigen vanuit het buitenland

  Verhuist u vanuit het buitenland naar Hilvarenbeek? Of verblijft u het komende half jaar minimaal vier maanden in Nederland?  Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties