Resultaten

1 - 10 van de 67 Resultaten
Toon producten van Hilversum
 • Activiteitenbesluit Milieu

  Als u een bedrijf start, overneemt of veranderd dan moet u dit in de meeste gevallen melden bij de gemeente. In het Activiteitenbesluit Milieubeheer staan de milieuregels die voor de meeste bedrijven gelden. Ook is hierin opgenomen welke bedrijven zich moeten melden

 • Afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand

  Heeft u een afschrift (kopie van de akte) of een uittreksel (samenvatting) Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden) heeft plaatsgevonden.

 • Avondwinkel

  In de winkeltijdenverordening 2018 staan de regels over de openingstijden voor winkels. Wilt u buiten deze tijden open zijn? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Open van 6.00 uur tot 22.00 uur is vrij volgens de Winkeltijdenwet.

 • Bezoekersvergunning

  Woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan kunt u per adres een bezoekersvergunning aanvragen via het Digitaal Parkeerloket. De bezoekersvergunning geeft u toegang tot de 2Park app van Desyde (te gebruiken via uw computer, smartphone en/of tablet). Wanneer u een bezoekersvergunning heeft aangevraagd in het Digitaal Parkeerloket ontvangt u een e-mail waarmee u uw bezoekersvergunning kunt koppelen aan de 2Park app.  In de app kunt u daarna een parkeertegoed aanschaffen (maximaal 80 uur per adres per kwartaal) tegen een voordelig tarief (€ 0,40 per uur). Met deze app kunt u uw bezoek eenvoudig aan- en afmelden.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen

  Heeft u vragen over de aanslag, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Belastingen via 14 035. U kunt ook mailen: belastingen@hilversum.nl Let op: Om u sneller te kunnen helpen, is het handig uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer en aanslagnummer alvast bij de hand te houden als u belt. Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Overlijden belastingplichtige Bij overlijden van de persoon die de belasting moet betalen worden de erfgenamen aansprakelijk gesteld. Op de aanslag staat dan 'De erven van'. Bestaat de wens om de belastingplicht voor het eigendom op een andere naam te stellen, dan kan dit alleen via een officiële wijziging in het kadaster. Deze wijziging loopt via de notaris en hieraan zijn kosten verbonden. Wanneer Binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet. De gemeente is wettelijk verplicht om voor het eind van het jaar uitspraak te doen. Maakt u na die 6 weken bezwaar, dan verklaart de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk'. Dit houdt in dat u niet in beroep kunt gaan tegen de inhoud van de uitspraak. U kunt alleen beroep aantekenen tegen het feit dat uw bezwaar niet ontvankelijk is verklaard. De termijn van 6 weken begint vanaf de dagtekening (datum)  van de aanslag(en). De dagtekening staat op het aanslagbiljet. Kosten bezwaar Geen Hoe maak ik bezwaar U kunt eenvoudig zelf een bezwaarschrift indienen. U kunt dit schriftelijk doen of de Digitale Belastingbalie. Daarin geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de aanslag(en). Het bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn opgesteld.  Voorwaarde is dat de volgende punten in uw bezwaarschrift zijn opgenomen: dagtekening (de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft) uw naam en adres de motivatie waarom u bezwaar maakt het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting uw handtekening Na verzending van uw bezwaarschrift krijgt u per mail een ontvangstbevestiging met een zaaknummer. Dit zaaknummer kunt u gebruiken wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft. De uitspraak op uw bezwaar ontvangt u voor het eind van het jaar. Als uw bezwaarschrift in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, dan ontvangt u een uitspraak binnen de eerste 6 weken van het nieuwe jaar. Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Wilt u uitstel van betaling dan kunt u dit aangeven op het bezwaarformulier. U kunt alleen uitstel krijgen over het bedrag waartegen uw bezwaar is gericht. In beroep bij de rechtbank Wordt uw bezwaar afgewezen, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. De kosten hiervoor (griffiekosten) zijn eerst voor uw rekening. Krijgt u gelijk, dan ontvangt u deze kosten terug. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de beschikking waar in uw bezwaarschrift naar wordt verwezen. Kosten beroep Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffiekosten betalen. Deze kosten krijgt u terug als de rechter u gelijk geeft. Machtiging Stuurt iemand anders (bijvoorbeeld een boekhoudbureau of belastingadviseur) het bezwaarschrift in? Dan moet u de indiener machtigen om dit voor u te doen. Deze ondertekende machtiging moet met het bezwaarschrift worden meegestuurd. Contact Telefoonnummer 14 035 Mail: belastingen@hilversum.nl Vermeld uw BSN-nummer, subjectnummer en/of aanslagnummer of houdt deze bij de hand tijdens het bellen  

 • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGOP)

  Het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen” geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het georganiseerd gebruik van afgebakende locaties in de open lucht of in tenten. Zoals openluchtfestivals, evenementen, campings en jachthavens waarvoor vanuit andere wetten (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Wanneer is een melding verplicht? U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert met een bouwsel (tent, tribune, podium e.d.) of een andere constructie: waarin 150 personen of meer kunnen. die bedrijfsmatig nachtverblijf of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen, of  waarin verzorging wordt geboden aan: a°. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of b°. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen. Of wanneer u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan in dit Besluit wordt aangegeven .U moet gelijkwaardige oplossingen voor de brandveiligheid bieden.

 • Brandveiligheid

  Melding Brandveilig gebruik Als u een pand gebruikt moet u een aantal maatregelen nemen het brandveilig te gebruiken. De regels zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012

 • Buurt- of straatfeest of kleine activiteit

  Het verbod op evenementen is per 1 juli opgeheven. Onder voorwaarden kunnen weer evenementen georganiseerd worden. De anderhalvemeterafstandsregel geldt ook voor evenementen. Meer informatie is te vinden op: www.rijksoverheid.nl Vragen hierover? Mail naar evenementen@hilversum.nl Organiseert u een buurt- of straatfeest of een kleinschalige activiteit? Dan heeft u hiervoor geen vergunning nodig. De activiteit moet wel minimaal 4 weken van tevoren worden gemeld. Als u na de melding binnen 14 dagen geen bericht van ons heeft gekregen, kunt u ervan uitgaan dat het evenement kan doorgaan.

 • Digitale Belastingbalie

  U kunt uw belastingzaken online regelen in de Digitale Belastingbalie. Via de Digitale Belastingbalie kunt u onder andere de volgende zaken regelen: Inzien van uw gemeentelijke belastingaanslagen; Downloaden van het taxatieverslag; Uw aanslag met iDEAL betalen of een betalingsregeling treffen; Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, afvalstoffen- en rioolheffing; Aan- en afmeldingen hondenbelasting; Aanmelden en wijzigen van uw rekeningnummer m.b.t. de automatische incasso.      

 • Drank- en Horecavergunning (commercieel)

  Verkoopt u alcoholhoudende drank? Dan heeft u een Drank- en Horecavergunning nodig. Ook als u een slijtersbedrijf heeft. Voor verenigingen en stichtingen gelden andere regels. Naast een Drank- en Horecavergunning heeft u ook een exploitatievergunning nodig.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties