Resultaten

1 - 10 van de 14 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Vaarwegbeheer Rijnland

  Bij het beheer van de vaarwegen wordt onderscheid gemaakt naar vaarwegbeheer en nautischbeheer.

 • Kwijtschelding ondernemers

  Als u ZZP-er bent of een eigen bedrijf hebt en uw inkomen ligt op bijstandsniveau of lager, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding kan alleen voor privéaanslagen aangevraagd worden en niet voor zakelijke aanslagen.

 • Rekenkamercommissie

  Sinds 2007 heeft Rijnland een rekenkamercommissie (RKC). Het doel van de RKC is om Rijnland (nog) transparanter en beter te besturen. De RKC is daarom onafhankelijk en vrij in haar onderwerpkeuze en daarbij behorende onderzoeken.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijk besluit van het hoogheemraadschap van Rijnland, kunt u daartegen bezwaar maken. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Dat kan zijn omdat u zelf om een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) heeft gevraagd of omdat u betrokken bent bij een besluit dat genomen wordt op aanvraag van iemand anders. Ook kunt u bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. In het schriftelijke besluit van het hoogheemraadschap wordt u gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit staat onderaan het besluit.

 • Vergunningencheck

  Een vergunningencheck maakt de regels voor werken bij water en dijken inzichtelijk. Voor het aanvragen van een watervergunning of maatwerk krijgt u een verwijzing naar het omgevingsloket.

 • Subsidie natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

  Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers (nvo’s) en vispaaiplaatsen te stimuleren, hebben wij een subsidieregeling vastgesteld. De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland die een nvo aan wil leggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud.

 • Waterschapsbelastingen

  Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Dat geld verkrijgen we door het innen van waterschapsbelasting. De belasting die u betaalt, is opgedeeld in twee categorieën: zuiveringsheffing en watersysteemheffing.

 • Agrarische sector

  Boomteelt-, bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven moeten voldoen aan algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

 • Grondwater lozen

  Grondwater komt vrij bij een bodemsanering, proefbronnering of een ontwatering en wordt geloosd in de bodem, in het oppervlaktewater of in de riolering. Voor deze lozingen geldt een meldplicht.

 • Omgevingsloket

  Voor het aanvragen van een watervergunning of maatwerk krijgt u een verwijzing naar het omgevingsloket.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties