Resultaten

1 - 10 van de 180 Resultaten
Toon producten van Kaag en Braassem
 • Aangevraagde evenementen

  In onze gemeente worden veel evenementen georganiseerd. Deze activiteiten, zoals de huttenbouw, pleinfestiviteiten, tentfeesten en verschillende activiteiten tijdens kermisweken, kunnen altijd op veel belangstelling rekenen. Aangevraagde en verleende vergunningen Een overzicht van de meest actuele aangevraagde of verleende evenementenvergunningen vindt u op www.Overheid.nl. Evenementenkalender Wilt u een evenement bezoeken in Kaag en Braassem? Op de toeristische website www.Rondomkaagenbraassem.nl staan de leukste evenementen in de evenementenkalender. Op deze website vindt u ook ook arrangementen, fietsroutes, wandelroutes en zelfs skateroutes rondom de Kagerplassen en het Braassemermeer. Evenement organiseren  Organiseert u zelf een evenement? Voor bepaalde evenementen heeft u een evenementenvergunning nodig. Kijk hiervoor bij het product Evenement organiseren, vergunning.

 • Aanleunwoning, aanvragen

  Aan de Saskia van Uijlenburchlaan in Roelofarendsveen, naast Huize Jacobus, heeft Stichting MeerWonen een aantal aanleunwoningen. Inwoners uit Kaag en Braassem van 65 jaar of ouder met een zorgindicatie hebben voorrang op deze woningen. Voorwaarden alle seniorenwoningen in de gemeente worden aangeboden via Hureninhollandrijnland.nl reageer persoonlijk via deze website als u een interessante woning ziet aan de Saskia van Uylenburchlaan inwoners uit Kaag en Braassem van 65 jaar of ouder met een zorgindicatie hebben voorrang op deze woningen het Kernteam bepaalt op basis van zorgindicatie en het achterlaten van een huur- of koopwoning, wie als eerste voor een woning in aanmerking komt zijn er geen kandidaten met een zorgindicatie, dan bepaalt de inschrijftijd in Woningnet wie als eerste in aanmerking komt. Met deze regeling blijft gewaarborgd dat degene met de hoogste zorgindicatie met voorrang voor de woning in aanmerking komt. Voordeel is nu, dat voor alle inwoners transparant is dat er een seniorenwoning in de Saskia van Uylenburchlaan beschikbaar is. Stichting Meerwonen geeft meer informatie over de regels rond passend toewijzen. Aanvragen Reageer op woningen via Hureninhollandrijnland.nl. Wilt u meer informatie of inschrijven? Neem dan contact op met de klantbeheerders van Stichting MeerWonen: bel (071) 331 50 00 StichtingMeerWonen.nl.

 • Aanpassing woning

  Woningaanpassingen, zoals een traplift, kunnen er voor zorgen dat u (langer) zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld als u een handicap heeft. Als u een aanpassing aan uw woning nodig heeft, dan kunt u  terecht bij het Wmo-loket.  Melden Bespreek uw probleem en wensen met het Wmo-loket. Dit loket wordt bemand door Participe. Uw hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn: 'ik kan niet meer traplopen en heb daarom moeite om bij mijn slaapkamer te komen'. Participe kijkt met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. In uw gesprek met Participe wordt ook duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen. Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanpassen van uw woning? Dan regelt Participe de woningaanpassing in overleg met u en/of de eigenaar van de woning. Clientondersteuner U mag uw partner, een kind of een vriend laten aanschuiven. Deze persoon heeft dan de rol van cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee, maar mag het gesprek niet voor u voeren. Weet u niemand die u kunt vragen? Dan kunt u ook vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner. Kosten U betaalt zelf ook een eigen bijdrage van de kosten van de woningaanpassing. Aanvraag Meld dat u hulp nodig heeft: via het Meldingsformulier Wmo (pdf) maak online een afspraak met het wmo-loket per e-mail naar meldingkb@participe.nu of bel met 088 254 23 55. Zie ook Extra  voorzieningen met onder andere informatie over aanvragen aanleunwoning, klussenteam en maaltijdvoorzieningen.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente. Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade. Voorwaarden De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die u heeft opgelopen als: Er een gevaarlijke situatie is op de locatie. Dit wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie. U wettig en overtuigend bewijs levert van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden. Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan is het aan u om aan te tonen dat u schade heeft geleden en om aan te geven waarom u van mening bent dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt. U kunt de schade en de schadeoorzaak aantonen door middel van foto's, situatieschetsen, getuigenverklaringen, nota's en rapporten van experts. Als u die heeft, staat u sterker. Gang van zaken Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt: U stuurt een brief naar de gemeente waarin u aangeeft waarvoor en waarom u de gemeente aansprakelijk stelt. De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim aan de hand van uw gegevens. Indien naar het oordeel van de gemeente sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed. In geval van twijfel of bij letselschade wordt uw aansprakelijkheid en nota naar de verzekeraar verzonden die deze verder afhandelt. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kun u zich wenden tot de burgerlijk rechter. U kunt uw schadeclaim sturen aan: Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen. Stuur bij uw brief de volgende gegevens:: uw naam, adres en telefoonnummer; als u voor iemand anders het formulier invult, dan vermeldt u de gegevens van die persoon bewijs van de opgelopen schade een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s) eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal eventueel een foto (als bewijs) rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.

 • Aanvragen kroonring voor lantaarnpaal ten behoeve van plastic inzameling

  Plastic verpakkingen worden samen met metaal (blik) en drankenkartons (PMD) ingezameld in de gemeente Kaag en Braassem. U kunt dit aanbieden aan de weg in de daarvoor bestemde ophaalzakken van Plastic Heroes. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de gemeentewerf en verschillende supermarkten in de gemeente Kaag en Braassem. Om de inzameling te verbeteren, is het mogelijk om een zogenoemde kroonring aan te vragen. Kroonringen zijn ringen die aan (lantaarn)palen bevestigd worden om zakken met plastic afval aan op te hangen. Een ring heeft meerdere knoppen om de plastic zakken aan op te hangen. Aan elke knop is plaats voor meerdere zakken. Dit voorkomt het wegwaaien van de zakken. De praktijk leert dat dit bijdraagt aan een meer opgeruimde wijk. Aanvraag Wilt u een kroonring in de straat? Overleg dan met uw buren en vraag vervolgens een kroonring aan via het contactformulier. Vermeld bij uw verzoek uw naam, adres en telefoonnummer. De gemeente beoordeelt uw verzoek en zoekt de juiste locatie voor de kroonring. Als u een aanvraag voor een kroonring doet, nemen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling. Er zijn wel een aantal criteria die meewegen bij de beoordeling of er wel of niet een kroonring geplaatst kan worden: er dient een lantaarnpaal in de buurt te staan op de gewenste locatie indien er hekken of palen in de buurt van de gewenste locatie staan die ook makkelijk kunnen dienen om zakken aan op te hangen, dan plaatst de gemeente in principe geen kroonring daarnaast weegt mee of er al een kroonring bij u in de buurt is opgehangen waarvan de loopafstand daarnaartoe acceptabel is indien er ook al een aanvraag is gedaan door een buurtbewoner dan kan wellicht een combinatie worden gemaakt tussen beide aanvragen per situatie wordt bekeken wat mogelijk is, waarbij wordt gekeken of de lantaarnpalen in het groen of in een heg staan. De kroonring wordt niet geplaatst als de opgehangen zakken op enige wijze schade kunnen veroorzaken (bijv. geparkeerde auto’s of in de buurt van dieren/vee) of de vrije doorgang belemmeren. Als er geen kroonring geplaatst kan worden, dan krijgt u een terugkoppeling met daarin de reden(en) waarom dit niet mogelijk is. Tips Op de website http://www.cyclusnv.nl/ vindt u de aanbiedregels en uitgebreide informatie over het goed scheiden van afval.

 • Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

  U wilt in uw onderneming een kansspelautomaat plaatsen. Dan heeft u een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten nodig. Voorwaarden U bent in het bezit van een Drank- en horecavergunning In een café, bar of restaurant mogen maximaal 3 speelautomaten (kansspel- of behendigheid), waarvan maximaal 2 kansspelautomaten staan In een snackbar, kantine, ijssalon, lunchroom of restaurant met afhaalgedeelte mogen geen kansspelautomaten staan Het café- en restaurantbezoek staan op zichzelf. Er vinden geen andere activiteiten plaats waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend De activiteiten zijn in belangrijke mate gericht op personen van 18 jaar en ouder Kosten Voor een periode van 12 maanden: € 34,00 voor 1 kansspelautomaat (wettelijk bedrag) € 22,00 voor 2 of meer kansspelautomaten (wettelijk bedrag) plus € 34,-  per spelautomaat (wettelijk bedrag per kansspelautomaat) Bij een vergunning korter dan 1 jaar worden de kosten naar evenredigheid van de looptijd berekend. Bijzonderheden De eigenaar/exploitant van de kansspelautomaat is in het bezit van een exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit. Voor het plaatsen van behendigheidsautomaten is geen aanwezigheidsvergunning speelautomaten nodig. Het is in de gemeente Kaag en Braassem verboden een speelautomatenhal in werking te hebben. Kijk voor meer informatie in de Speelautomatenverordening Kaag en Braassem. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: organisatie- en contactgegevens exploitant spelautomaat en nummer exploitatievergunning gegevens bedrijf en locatie aantal kansspelautomaten duur van verlening vergunning. Stuur deze bijlage(n) mee: getekende huurovereenkomst spelautomaten. Vergunning aanvragen  (u logt in met eHerkenning of u vult de organisatiegegevens in)

 • Activiteiten en declaratieoverzicht college

  De leden van het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigen de gemeente bij diverse gelegenheden. Elke week wordt een activiteitenoverzicht gemaakt en op iBabs geplaatst. Ook plaatsen wij op de facebookpagina van gemeente Kaag en Braassem foto's van activiteiten van het college. Declaraties Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Daarvoor ontvangen zij een onkostenvergoeding. Daarnaast kunnen collegeleden sommige kosten apart declareren, zoals reiskosten of opleidingskosten. Wij hechten veel waarde aan een open en transparant bestuur. Daarom heeft het college ervoor gekozen de declaraties van de bestuurders openbaar te maken. Declaraties kilometervergoeding van januari tot en met december 2019:   burgemeester K.M. van der Velde - Menting € 1.649,48 wethouder Y. Peters - Adrian € 761,32 wethouder F.M. Schoonderwoerd € 2.255,96 wethouder P.C. van der Wereld-Verkerk € 472,98 wethouder I.A.A. van der Meer € 240,40.  

 • Adopteer een rotonde

  In samenwerking met de Rotondespecialist biedt de gemeente drie rotondes aan ter adoptie. Bedrijven adopteren een rotonde bij de Rotondespecialist. In ruil voor het betaalde bedrag, zorgt de Rotondespecialist vervolgens voor het onderhoud van de rotonde. De Rotondespecialist werkt daarbij samen met de stichtingen Groei & Bloei en Groen Licht. Als tegenprestatie mogen de bedrijven een reclamebord op ‘hun’ rotonde neerzetten. Het gaat om de rotondes bij: de Lasso in Roelofarendsveen Stationsstraat in Roelofarendsveen Meerkreuk in Oude Wetering. Heeft u interesse in de adoptie van een rotonde, dan kunt u contact opnemen met de Rotondespecialist op het telefoonnummer 030 260 02 13 of via www.adopteereenrotonde.nu.

 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Bijzonderheden Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. sterke adoptie: er zijn geen wettelijke familiebanden meer tussen het kind en de biologische ouders. Er ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders zwakke adoptie: er zijn nog wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders. Aanvraag Aanvraag Machtiging tot Voorlopig Verblijf Vraag eerst een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (ND). Als de MVV is goedgekeurd door de IND, geeft de ambassade of het consulaat-generaal een MVV-visum af in het paspoort van herkomst van uw adoptiekind. Dan mag u samen met uw geadopteerde kind naar Nederland reizen. Let op: uw adoptiekind moet altijd naar Nederland reizen op een paspoort van het land van herkomst. Adoptie aangeven bij de gemeente Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? Dan meldt u dit binnen 5 werkdagen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Bij Inschrijven bij gemeente vanuit het buitenland staat wat u moet doen voor het inschrijven bij de gemeente.

 • Adresonderzoek

  De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan. Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen. Als blijkt dat de adresgegevens niet kloppen, verandert de gemeente de gegevens. Organisaties die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken, kunnen ook een adresonderzoek aanvragen. U kunt een 'Verzoek tot adresonderzoek' indienen bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken. Meenemen uw geldige identiteitsbewijs bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning (bijvoorbeeld een koop- of huurovereenkomst) weet u om welke persoon het gaat? Geef dan ook de naam, geboortedatum en/of telefoonnummer van deze persoon door.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties