Resultaten

1 - 10 van de 87 Resultaten
Toon producten van Losser
 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Belastingplichtigen ontvangen jaarlijks een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Deze aanslag ontvangt u van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Op de site van het GBT kunt u, met behulp van uw DigiD uw persoonlijke zaken regelen. Ook vindt u daar meer informatie over uw aanslag en de wijze van betalen.

 • Aanvragen betalingsregeling gemeentelijke belastingen

  U kunt bij de gemeente Losser in bepaalde gevallen een betalingsregeling treffen voor het betalen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Voor een aanslag onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, afvalstoffenheffing en/of rioolheffing, marktgelden en begraafplaatsrechten kunt u een betalingsregeling aanvragen.  

 • Afspraak maken voor een product

  Hoe kunt u een afspraak maken? Door gebruik te maken van onderstaande link maakt u direct digitaal een afspraak. U bepaalt zelf het moment waarop en waarvoor u een afspraak wilt maken. Wij adviseren u om vóór het maken van een afspraak de informatie te lezen over het product waarvoor u een afspraak wilt maken. Als u voor meerdere personen een afspraak wilt maken, dan moet u per persoon een aparte afspraak maken.  Ik wil voor het aanvragen van een product een afspraak maken Wilt u telefonisch een afspraak maken belt u dan: 053- 53 77 444  

 • Afvalstoffenheffing

  Als u in een huis woont waarin huishoudelijk afval kan ontstaan, dan moet u de gemeentelijke afvalstoffenheffing betalen. Voor deze afvalstoffenheffing is het niet van belang of en hoeveel afval u aanlevert. Niet-huishoudelijke afvalstoffen, oftewel bedrijfsafval, wordt door de gemeente niet opgehaald. Daarvoor moet u een contract afsluiten met een bedrijfsafvalinzamelaar.  Voor meer informatie over uw aanslag en de wijze van betalen kijkt u bij www.gbtwente.nl. Hier kunt u, met behulp van uw DigiD uw persoonlijke zaken regelen.

 • Afwijken van bestemmingsplan

  Als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan kan het zo zijn dat het bouwplan moet worden aangepast. In een aantal gevallen kan de gemeente kiezen voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Dit proces neemt echter veel tijd in beslag. De mogelijkheid bestaat ook dat de gemeente ervoor kiest om af te wijken van het bestemmingsplan. In dat geval kan de omgevingsvergunning uiteindelijk toch verleend worden, ook al past het plan niet binnen het bestemmingsplan. Het afwijken van het bestemmingsplan gebeurt alleen op aanvraag. In de meeste gevallen is dat een aanvraag omgevingsvergunning bouw, maar dit kan ook middels een aanvraag om omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Dit is het geval als u verder geen bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren. Het afwijken van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Kan niet worden afgeweken van het bestemmingsplan, dan zal ook een omgevingsvergunning bouw wegens strijd met het bestemmingsplan geweigerd moeten worden.

 • Akten burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document: een akte. Hebt u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk, overlijden of echtscheiding? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan. Dan krijgt u een kopie van de officiële akte. Een uittreksel burgerlijke stand vraagt u online aan met DigiD. Binnen drie werkdagen versturen wij de akte per post.  Let op: U kunt alleen een uittreksel opvragen als de geboorte, het huwelijk of het overlijden in Losser plaatsvond. Uittreksel burgerlijke stand aanvragen met Digid Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

 • Asbest storten afvalbrengpunt

  Asbest is een natuurlijk product dat bestaat uit naaldvormige vezels. Asbest is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop, hittebestendig en onverwoestbaar. Vanwege deze nuttige eigenschappen is asbest tot in de jaren tachtig toegepast in (bouw)materialen. Vanaf 1 juli 1993 is de toepassing van asbest nagenoeg verboden.

 • Automatische betaling belastingen/heffingen regelen

  Als u een doorlopende machtiging hebt afgegeven, dan ziet u dit terug op uw aanslagbiljet. Op ieder van de daarop genoemde data wordt 1/10 deel van het aanslagbedrag automatisch afgeschreven van uw rekening. In andere gevallen moet de aanslag binnen 60 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald.

 • Beroepschrift

   Dit beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:     uw naam en adres;      de dagtekening;      een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en      de gronden van het beroep. Het beroepschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld en moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het instellen van beroep als voren bedoeld bij de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek dient u te richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel Afdeling Bestuursrecht Postbus 10067 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u eveneens griffierecht verschuldigd. Meer informatie Secretariaat Commissie bezwaarschriften Gemeente Losser

 • Bezwaarschrift

  Bezwaar Ingevolge het daaromtrent bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen een besluit bij de raad / burgemeester / het college van burgemeester en wethouders (*), Postbus 90, 7580 AB  Losser schriftelijk bezwaar maken. (*) afhankelijk van wie het besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:     uw naam en adres;     de dagtekening;     een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en     de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld en moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit. Een bezwaarformulier WOZ -beschikking kunt u vinden onder ’reageren’ bij het  WOZ-loket. De mogelijkheid bestaat om rechtstreeks beroep in te stellen tegen de beslissing bij: Rechtbank Overijssel Afdeling Bestuursrecht Postbus 10067 8000 GB Zwolle. Dat betekent dat behandeling als bezwaarschrift niet plaatsvindt. Een verzoek hiertoe kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift richten aan de burgemeester / burgemeester en wethouders. De burgemeester / burgemeester en wethouders moeten instemmen met uw verzoek om rechtstreeks beroep in te stellen. Ingeval van rechtstreeks beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het maken van bezwaar en (rechtstreeks) beroep als voren bedoeld bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek dient u te richten aan: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel afdeling Bestuursrecht Postbus 10067 8000 GB Zwolle Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u  griffierechten verschuldigd.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties