Resultaten

1 - 10 van de 94 Resultaten
Toon producten van Losser
 • Afstandsverklaring nationaliteit

  Wilt u afstand doen van de Nederlandse nationaliteit? Kijk bij 'Voorwaarden' om te zien wat u nodig heeft voor het afleggen van een afstandsverklaring. Daarna kunt u een afspraak maken om de verklaring af te leggen.

 • Omgevingsvergunning slopen

  Wie een bouwwerk wil slopen heeft in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. In veel gevallen kan worden volstaan met het indienen van een sloopmelding.

 • Standplaatsvergunning

  Voor een standplaats hebt u mogelijk een vergunning nodig. 

 • Kledinginzameling

  Het college van burgemeester en wethouders verleent jaarlijks volgens een rouleersysteem aan drie inzamelende instellingen (die een CBF erkenning hebben) een vergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel.

 • Asbest storten afvalbrengpunt

  Asbest is een natuurlijk product dat bestaat uit naaldvormige vezels. Asbest is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop, hittebestendig en onverwoestbaar. Vanwege deze nuttige eigenschappen is asbest tot in de jaren tachtig toegepast in (bouw)materialen. Vanaf 1 juli 1993 is de toepassing van asbest nagenoeg verboden.

 • Parkeerontheffing

  Als u in het centrum van Losser woonachtig bent en geen parkeerplaats ter beschikking heeft, dan kunt u een parkeerontheffing aanvragen. In het centrum is namelijk een blauwe parkeerzone, waar men een beperkte tijd mag parkeren.

 • Plaatsen van koopwaar of borden, vergunning

  Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2.10) is het verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan. Een vergunning kan worden geweigerd: indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg; indien het beoogde gebruik hetzij op zich zelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand; in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • Reclamevergunning

  Voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober 2010 heette dit een ‘reclamevergunning’. Het plaatsen van reclame kan in diverse vormen; een lichtbak, letters op de gevel, een reclamezuil, een reclamebord, een spandoekframe met een reclamedoek, een vlag of een vlaggenmast, e.d. Bij het plaatsen van reclame is er (meestal) sprake van bouwen in de zin van de Woningwet. Dit betekent dat u hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. We toetsen uw aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteiten aan de voorschriften van het bestemmingsplan, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de beleidscriteria van de welstandsnota reclame.

 • Omgevingsvergunning bouw

  Voor het (ver)bouwen, wijzigen, veranderen, uitbreiden of vergroten van een bouwwerk of gebouw heeft u een omgevingsvergunning bouw nodig. Niet in alle gevallen heeft u een omgevingsvergunning bouw nodig. Er zijn ook categorieën bouwwerken die bouwvergunningsvrij zijn. Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u via de vergunningencheck eenvoudig nagaan of uw voorgenomen werkzaamheden wel of niet vergunningplichtig zijn. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen 053-5377444.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Heeft u bewijs nodig dat u de Nederlandse nationaliteit heeft? Vraag dan de gemeente om een verklaring waarin staat dat u Nederlander bent. U heeft dit soms nodig als u naar het buitenland verhuisd of voor bepaalde functies in het openbaar bestuur. Aanvragen bewijs Nederlanderschap met DigiD Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties