Resultaten

1 - 10 van de 141 Resultaten
Toon producten van Papendrecht
 • Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

  Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op een school. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op school. De jongere vanaf 12 jaar is zelf ook verantwoordelijk voor zijn of haar schoolgang. De consulenten Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn verantwoordelijk voor preventie, toezicht en handhaving van de leerplicht en kwalificatieplicht. LVS geeft uitvoering aan de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voor voortijdig schoolverlaten. In de regio Zuid-Holland Zuid voert LVS voor de 10 gemeenten deze werkzaamheden uit. Leerplicht en kwalificatieplicht De leerplicht geldt voor elk kind: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft behaald óf tot de dag dat de jongere 18 jaar is. Deze jongeren volgen een volledig onderwijsprogramma of een wettelijk erkend leer-werktraject, dat gericht is op het halen van een startkwalificatie. Onder startkwalificatie vallen de diploma's van: Havo of VWO MBO diploma niveau 2 Vrij van geregeld schoolbezoek Uw kind hoeft niet naar school als: de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het personeel uw kind ziek is. U moet zo spoedig mogelijk aan de school doorgeven dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen. U volgt daarvoor de door school gehanteerde werkwijze uw kind op school geschorst is en van het schoolhoofd (als straf) niet op school mag komen Schoolverzuim: spijbelen, te laat komen en luxe verzuim Iedere school heeft een aanpak om schoolverzuim van de leerlingen tegen te gaan. School meldt bij Leerplicht en Schoolverlaten (LVS) wanneer een leerling zonder geldige reden afwezig is geweest van school. Voorbeelden van schoolverzuim zijn: Spijbelen Te laat komen (te laat op school of in de les) Luxe verzuim (bijv. eerder op vakantie of later terugkomen, buiten de schoolvakanties om) Na de melding door school start de consulent van LVS een onderzoek naar de redenen van het verzuim. De consulent neemt contact op met school en zal met ouders een gesprek aangaan. Vanaf 12 jaar is een jongere zelf ook verantwoordelijk voor het schoolverzuim. De consulent van LVS zal dan ook het gesprek met de jongere aangaan en de jongere op zijn/haar verzuim aanspreken. De consulent helpt ook met het zoeken naar een passende oplossing om schoolverzuim te voorkomen. Acties van de consulent De consulent van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten kan de volgende stappen zetten of maatregelen nemen: verzuimgesprek voeren met ouders en leerling waarschuwing geven verwijzen naar zorg- en hulpverleningsinstanties handhaven (HALT-verwijzing, proces-verbaal opmaken en/of melding bij de sociale verzekeringsbank) De consulent kan met betrekking tot schoolverzuim de samenwerking zoeken met andere organisaties en partners zoals: Stichting Jeugdteams Scholen Samenwerkingsverbanden Raad voor de Kinderbescherming Openbaar Ministerie Politie Extra verlof van school In verband met bijzondere omstandigheden kunnen ouders extra verlof aanvragen. Bij extra verlofaanvragen t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bij meer dan 10 dagen beslist de consulent leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). Meer informatie Meer informatie over Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vindt u op: de website Dienst Gezondheid en Jeugd en de website van de Rijksoverheid. De Dienst Gezondheid en Jeugd is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 078 770 8500. Het adres is: Dienst Gezondheid & Jeugd Karel Lotsyweg 40 3318 AL Dordrecht Ingrado: Brancheorganisatie voor leerplicht en RMC Wetgeving De volgende wetgeving is van toepassing: Leerplichtwet

 • Loterijvergunning

  U heeft een vergunning nodig voor het organiseren van een klein kansspel waarbij deelnemende personen prijzen of geld kunnen winnen. Voorwaarden voor het houden van een loterij Het doel van uw loterij moet het algemeen belang dienen. De uitgaven mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst (de verkoop van loten). De prijs van de loterij mag geen hogere waarde hebben dan € 4500,-. Als dit wel het geval is dan moet u uw aanvraag indienen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Kosten Uw loterijvergunning kost in het jaar 2020 € 46,90. Aanvraag Voor het aanvragen van een loterijvergunning vult u het webformulier ‘’Aanvraag klein kansspel” in. Bij uw aanvraag voor een loterijvergunning vermeldt u: de omvang van het prijzengeld de geldelijke waarde van de hoogste prijs datum en tijdstip waarop de loterij plaatsvindt plaats waar de loterij plaatsvindt U krijgt binnen 3 weken bericht van ons.

 • Marktstandplaats op de weekmarkt

  De weekmarkt vindt iedere dinsdag plaats tussen 09.00 uur en 16.00 uur in het centrumgebied van Papendrecht. Voor de weekmarkt heeft u een marktstandplaatsvergunning nodig om er te mogen staan. Weekmarkt en wachtlijst Als het aantal marktstandplaatsen voor uw handelswaar (branche) al vergeven is, kunnen wij u op een wachtlijst zetten. U dient daarvoor wel elk jaar vóór 1 februari een verzoek tot verlenging in. Ontvangen wij vóór 1 februari geen verzoek tot verlenging, dan wordt u van de wachtlijst verwijderd. Voor de eerste inschrijving betaalt u  € 37,00. Een herhalingsinschrijving bedraagt jaarlijks € 27,00. U schrijft zich in op de wachtlijst door op het aanvraagformulier voor de weekmarkt aan te geven dat u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Aanvraag vergunning marktstandplaats Een vergunning voor een plek op de weekmarkt vraagt u aan door het aanvraagformulier vergunning marktstandplaats in te vullen. Het formulier stuurt u op naar het e-mailadres weekmarkt@papendrecht.nl of per post naar: Gemeente Papendrecht t.a.v. team Vergunning en Handhaving Postbus 11 3350 AA Papendrecht Kosten De kosten voor uw vergunning bedragen eenmalig € 39,75 (tarief 2020). U betaalt ook kosten voor de grootte van uw marktkramen. Deze kosten bedragen per kwartaal per gehele kraam van 10 m2 of minder € 160,00 (tarief 2020). U krijgt hiervoor per kwartaal een rekening toegestuurd. Wanneer u ook kramen huurt bij de kramenzetter, dan betaalt u hiervoor aparte kosten bij de kramenzetter. Marktstandplaats opzeggen U zegt uw marktstandplaats op door het formulier opzeggen vergunning marktstandplaats in te vullen. Contact met de marktmeester De marktmeester is elke dinsdag telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-10 89 96 93. Op andere dagen kunt u een mail sturen naar weekmarkt@papendrecht.nl.

 • Melding met betrekking tot milieubeheer

  Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. U heeft wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf. Het Activiteitenbesluit bepaalt welke meldingen u moet doen of welke vergunningen u moet aanvragen. U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig heeft of een melding Activiteitenbesluit moet doen. Website Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) Informatie over het Activiteitenbesluit

 • Melding over openbare verlichting

  Voor uw persoonlijke én voor de openbare veiligheid is het belangrijk dat de straatverlichting ook blijft branden. U kunt daar heel gemakkelijk bij helpen. Ziet u een defecte lantaarnpaal? Hoe sneller u deze meldt, hoe eerder hij gerepareerd is. Als u het nummer noteert - dat u vindt op een sticker aan de straatzijde op ongeveer 2 meter hoogte - en doorgeeft, is het nóg beter. In Papendrecht zorgt bureau OVL Lek-Merwede voor het dagelijks onderhoud en het verhelpen van storingen aan de openbare verlichting. Naast Papendrecht doet Bureau OVL dit ook voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Molenlanden (voorheen Giessenlanden en Molenwaard), Papendrecht en Vijfheerenlanden (voorheen Leerdam, Vianen en Zederik).   Een melding over de openbare verlichting doen Storingen en defecten kunt u makkelijk en snel melden op https://storing2.moononline.nl/gemeentepapendrecht. Eventueel kunt u het ook telefonisch doen via telefoonnummer 0184 - 630 708, bereikbaar van maandag tot donderdag tussen 08:30 - 17:00 uur en op vrijdag van 08:30 - 12:30. Uiteraard kunt u hier ook terecht met uw andere vragen over de openbare verlichting in Papendrecht. Afhandeling Bureau OVL Lek-Merwede zorgt er doorgaans binnen 5 werkdagen voor reparatie, tenzij het om een gecompliceerdere storing gaat. Als u wilt, houdt bureau OVL Lek-Merwede u op de hoogte van de reparatie.

 • Meldpunten

  Overzicht van mogelijkheden om een melding te doen over: veiligheid, leefbaarheid en onderhoud; huiselijk geweld, kindermishandeling en zorg & overlast; overlast van bedrijfsactiviteiten, en gebreken aan de openbare verlichting. Meldpunt Veiligheid, Leefbaarheid en Onderhoud Via het formulier Melding openbare ruimte kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen over uw woon- en leefomgeving doorgeven. Bijvoorbeeld over afval, bestrating, groen, graffiti, speelvoorzieningen, overlast en dergelijke. Kijk eerst op de kaart Meldingen Openbare ruimte, voordat u een melding doet. Op deze kaart kunt u zien of uw melding al door iemand anders is gedaan. Een melding kunt u ook snel doen via de MijnGemeenteapp (Android of  iOS). Benieuwd hoe de app werkt? Bekijk het filmpje. U kunt ook persoonlijk of telefonisch een melding doen via de receptie in het gemeentehuis of via telefoon 14 078. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid; advies- en ondersteuning bij huiselijk geweld, kindermishandeling en zorg & overlast Heeft u te maken met geweld in huiselijke kring of kindermishandeling en u wilt hulp of advies? Of heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? U kunt Veilig Thuis bereiken via het landelijke nummer 0800-2000. Dit gratis nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u overlast van iemand in uw omgeving of maakt u zich zorgen over een buurtbewoner die zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, sociaal isolement en/of verslaving? U kunt terecht bij het Meldpunt Zorg & Overlast op nummer: 0909 - 63 53 786. Dit nummer is bereikbaar tijdens   kantooruren. Overlast van bedrijfsactiviteiten: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Als u overlast heeft van bepaalde activiteiten van een bedrijf, kunt u melding doen via de Omgevingsdienst. Dit kan geluidsoverlast, geurhinder of andere milieubedreigende activiteit zijn. Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (Bureau OVL) Meldingen over scheefstaande lichtmasten, kapotte lampen of andere gebreken aan de openbare verlichting kunt u melden bij Bureau OVL.

 • Naamskeuze kind

  Bij de aangifte van het eerste kind uit uw huwelijk of bij de erkenning (ongeboren vrucht) van een eerste kind, kunt u de geslachtsnaam van het kind kiezen. U kunt daarbij kiezen tussen de geslachtsnaam van de vader of die van de moeder. U kunt niet kiezen voor een combinatie van de beide geslachtsnamen! De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte op van uw naamskeuze. De voor uw eerste kind vastgestelde naam geldt ook voor ieder volgend kind uit de zelfde relatie. Geen naamskeuze Maakt u geen keuze? Als u gehuwd bent, krijgt het eerste kind de geslachtsnaam van de vader. Bent u niet gehuwd, en is het kind alleen erkend, dan heeft het kind de geslachtsnaam van de moeder. Alleen als zowel erkenning en gelijktijdige naamskeuze is gedaan, krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader. Kosten Het vastleggen van de naamskeuze voor uw kind is gratis.

 • Naamswijziging

  Voor het aanvragen van een wijziging van uw achternaam stuurt u een aanvraag naar de het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de brochure “Naamswijziging” staat beschreven hoe u de aanvraag indient en waar u deze naar toe stuurt. In deze brochure staat ook een voorbeeldbrief van de aanvraag. De brochure vindt u op de website van Dienst Justis en kunt u daar downloaden. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie neemt uiteindelijk een besluit over uw aanvraag in de vorm van een Koninklijk besluit en informeert de gemeente hierover. De gemeente verwerkt vervolgens uw gewijzigde achternaam in de geboorteakte en in de basisregistratie personen (BRP). Meer informatie over naamswijziging vindt u op de website van het Minsterie Veiligheid en Justitie.    

 • Nederlander worden

  Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen. Lees allereerst de brochure Hoe kunt u Nederlander worden om te zien of u in aanmerking komt voor het Nederlanderschap.

 • Nooddocument om te reizen

  Een nooddocument is een tijdelijke vervanging van een gewoon reisdocument. Als u op het punt staat op reis te gaan maar geen geldig reisdocument heeft, dan kunt u een nooddocument bij de Koninklijke Marechaussee aanvragen. U heeft een nooddocument nodig als u op reis gaat en uw oude document verlopen of vermist is. U moet wel aantonen dat u uw reis niet uit kunt stellen. Het nooddocument is geldig voor de duur van uw reis (maximaal één jaar) en kan alleen gebruikt worden voor het land van uw bestemming en de landen van doorreis. Er zijn zeer strenge eisen verbonden aan het verkrijgen van een nooddocument. U moet aantonen dat u zwaarwegende belangen heeft bij de reis, dat deze niet uitgesteld kan worden en dat u niet in staat bent geweest om op tijd nog een reisdocument te verkrijgen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet u mogelijk nog een aantal bewijsstukken laten zien.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties