Resultaten

1 - 10 van de 41 Resultaten
Toon producten van Pekela
 • Aangifte van overlijden

  Melden van overlijden  Als iemand overlijdt, moet dit zo snel mogelijk gemeld worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Het is gebruikelijk dat een uitvaartverzorger dit voor u regelt. Aangifte doen als uitvaartondernemer U kunt online aangifte doen als uitvaartondernemer. U hebt hiervoor eHerkenning nodig met minimaal machtigingsniveau 2+. Aangifte van overlijden doen   Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. eHerkenning Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Ga voor meer informatie naar eHerkenning.nl Aangifte doen als nabestaande Als nabestaande (familie of bekende) kunt u aangifte doen aan het loket van het Klant Contact Centrum. Meenemen Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Verklaring van overlijden. Doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (B-envelop). Bankpas voor betaling. Als u dat hebt: trouwboekje. Als de overledene niet-natuurlijk is overleden: neem dan contact op met het KCC. Vraag of de 'Verklaring van geen bezwaar' reeds ontvangen is van de officier van justitie. Als uitstel van de begrafenis of crematie noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar door een geneeskundige. Als de overledene zich ter beschikking heeft gesteld van de wetenschap: de juiste documenten. Bij vervoer naar het buitenland: een Medical Statement / geneeskundige verklaring.   Na uw aangifte U krijgt een uittreksel van de akte van overlijden. U krijgt toestemming om de overledene te begraven of cremeren (verlof tot begraven of cremeren). De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) aan.   Termijn Online (uitvaartverzorger) Na de online aangifte, ontvangt u per e-mail het uittreksel van de Akte van overlijden en het Verlof tot begraven of cremeren. De originele B-envelop(pen) ontvangen wij graag binnen 1 week na het overlijden bij de gemeente. U kunt het per post sturen of inleveren bij het loket. Loket Als u aangifte doet, worden het uittreksel van de Akte van overlijden en het Verlof tot begraven of cremeren direct voor u aangemaakt. U kunt hierop wachten. Kosten Kosten akte van overlijden Beschrijving Prijs Uittreksel Akte van overlijden € 13,80          

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Op een akte van de Burgerlijke Stand staan gegevens over een geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of ontbinding en overlijden. De akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Van deze aktes kunt u  een uittreksel of afschrift aanvragen. Welke aktes kunt u aanvragen? Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie. Een afschrift of uittreksel burgerlijke stand kunt u online aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Online aanvragen afschrift of uittreksel burgerlijke stand Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Afspraak maken Heeft u geen DigiD, of wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken Meenemen Geldig legitimatiebewijs. Indien u de aanvraag voor iemand anders doet: een ondertekende schriftelijke machtiging en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon. Kosten Uittreksel of afschrift uit de registers van de Burgerlijke stand kost € 13,40. Dit geldt zowel voor een uittreksel in de Nederlandse taal als een internationaal uittreksel.

 • Afvalstoffenheffing

  Uw huisvuil wordt opgehaald door een extern bedrijf. Voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt elk huishouden een afvalstoffenheffing, ongeacht of er wel of geen huishoudelijk afval wordt aangeboden. In een woning waar één persoon woont, wordt in het algemeen minder afval geproduceerd dan in een woning waar meerdere personen wonen. Eén persoon betaalt dan ook minder. Er zijn daarom twee tarieven, een éénpersoonstarief en een meerpersoonstarief. Als u een extra container heeft omdat u (meer dan gemiddeld) afval wilt aanbieden, dan wordt hier ook een extra bedrag voor gerekend. Verhuizen Houdt u in de loop van het belastingjaar op gebruiker te zijn van een perceel binnen de gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere gemeente of door opname in een tehuis), dan wordt ontheffing verleend. De peildatum is de eerste dag van elke kalendermaand. Voor elke maand waarop u de eerste dag van de maand staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP), bent u belastingplichtig. Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres. Voor extra containers wordt geen kwijtschelding verleend. Kosten De tarieven voor 2019: een eenpersoonshuishouden € 195,- per jaar. een meerpersoonshuishouden € 279,50 per jaar. extra container € 91,00. Op ieder adres in Pekela zijn twee muntjes bezorgd waarmee twee maal grof vuil en/of hout gebracht kan worden bij de gemeentelijke stortplaats, daarna kost het storten € 10,20 per kuub.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat een burger in leven is. Dit bewijs kan noodzakelijk zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties en kan verkregen worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het bewijs van in leven zijn moet u persoonlijk aanvragen bij het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Direct een afspraak maken U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Kosten Het bewijs van in leven zijn kost € 13,80.

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken. Aan het maken van bezwaar zijn geen kosten verbonden. U kunt online bezwaar maken. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Online bezwaar maken Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Heeft u geen DigiD, of wilt u liever schriftelijk bezwaar maken, stuur dan uw bezwaarschrift t.a.v. het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Een ingediend bezwaarschrift wordt op het gemeentehuis ontvangen en geregistreerd. Daarmee ligt de datum van ontvangst vast. U krijgt een bevestiging wanneer wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen. Uiteraard mag u een bezwaarschrift ook persoonlijk afgeven bij het gemeentehuis in Veendam. Ook dan krijgt u een ontvangstbevestiging. Adviescommissie Het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, Iaat zich adviseren door een adviescommissie. Deze commissie van advies voor bezwaarschriften en klachten, adviseert over de beslissing op het bezwaarschrift. De commissie bestaat uit een voorzitter en drie leden, die onafhankelijk zijn. De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. Tijdens een zogenaamde hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift toelichten bij deze commissie. Dit is niet mogelijk wanneer uw bezwaarschrift niet aan een aantal wettelijke eisen voldoet. Nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden, brengt de commissie een advies uit aan het gemeentebestuur. In dit advies staat welke beslissing er volgens de commissie genomen moet worden. Bij het advies zit ook het verslag van de hoorzitting. De beslissing op het bezwaarschrift wordt uiteindelijk genomen door het gemeentebestuur. Schorsing en voorlopige voorziening Het indienen van bezwaar heeft geen ‘schorsende werking’; dit betekent dat de gevolgen van de bestreden beslissing in stand blijven totdat er op uw bezwaarschrift is beslist. U kunt de bestuursrechter eventueel vragen een voorlopige voorziening te treffen; de werking van het bestreden besluit kan dan tijdelijk worden geschorst. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl. Beroep Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Interon is voor ondernemers met (financiële) problemen. Maar ook voor ondernemers die stoppen en mensen met een (bijstands-)uitkering die een onderneming willen starten. Het gaat om: startende zelfstandigen; gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen; Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen. Aanvragen Heeft u vragen over een Bbz uitkering of wilt u deze aanvragen? Neem dan telefonisch contact op met het Interon via t. 0598 635043. Of kijk op www.interonbv.nl.

 • Bijzondere bijstand

  Soms heeft u bijzondere kosten die u zelf niet kunt betalen, omdat uw inkomen dit niet toelaat, maar die wel noodzakelijk zijn.  Ieder mens heeft wel eens te maken met onverwachte uitgave. In een aantal gevallen kunt u dan voor dit soort onverwachte en noodzakelijke kosten een vergoeding krijgen via de bijzondere bijstand. Denk bijvoorbeeld aan kosten rechtsbijstand, maaltijdvoorziening of (familie)bezoek in het ziekenhuis. Het gaat hier dus om uitgaven die niet iedereen heeft en die u om noodzakelijke redenen wel móét maken. Bij de aanvraag moet u een aantal bewijsstukken inleveren. Zo levert u bij kosten voor rechtsbijstand een civiele toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand in, bij maaltijdvoorziening een bewijsstuk waaruit blijkt dat u zelf niet meer kunt koken en bij ziekenhuisbezoek een afspraakkaart van het ziekenhuis. De bewijsstukken hebben wij nodig om de noodzaak van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt te beoordelen. Een aanvraag om bijzondere bijstand dient bij voorkeur ingediend te worden voordat de kosten zijn gemaakt. Bijzondere bijstand kan namelijk niet met terugwerkende kracht verleend worden. Een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt gewoonlijk alleen toegekend op het moment dat u de kosten moet maken. Als u bijstand aanvraagt voor kosten die u al hebt moeten maken, dan bent u te laat. Voor de verlening van bijzondere bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten (inclusief kosten van duurzame gebruiksgoederen  moet u altijd vooraf een aanvraag indienen. Als u bijzondere kosten moet gaan maken, informeer dan tijdens het spreekuur of u mogelijk in aanmerking komt. Voorliggende voorziening Als u een aanvraag voor bijzondere bijstand indient, onderzoekt de gemeente Pekela, of u een beroep kunt doen op een zogenaamde voorliggende voorziening. Voorliggende voorzieningen zijn alle  voorziening buiten de Participatiewet waarop  u  of  leden van uw gezin aanspraak kunnen maken, dan wel een beroep kunnen doen, ter verwerving van middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven. Van belang is dat het niet relevant is dat het een voorziening om niet is. Met andere woorden: ook een lening kan een voorliggende voorziening zijn. Als u een beroep kunt doen op een voorliggende voorziening dan worden de kosten die al vergoed worden niet door de bijzondere bijstand vergoed. Het recht op bijzondere bijstand is ook niet voor kosten die in de voorliggende voorziening niet als noodzakelijk worden aangemerkt. Zo heeft de wetgever bijvoorbeeld bepaalde behandelingen in het basispakket van de zorgverzekering aan een maximum gebonden. De wetgever is van mening dat op deze wijze de kosten adequaat worden vergoed. Het is dan niet mogelijk om hiervoor bijzondere bijstand te verstrekken. Ook als binnen de voorliggende voorziening er bewust voor is gekozen dat een bepaalde vergoeding niet noodzakelijk is, dan kan er geen bijzondere bijstand verleend worden.

 • Carbidschieten

  Om het carbid schieten zo veilig mogelijk te laten verlopen, is een aantal richtlijnen opgesteld. Wilt u tijdens oud & nieuw met carbid schieten? Doe dan een melding bij de gemeente. Bij de melding krijgt u een brief met voorschriften mee. Daarin staan o.a. regels over de te houden afstanden, de inhoud van de bussen e.d. Het schieten met carbid is alleen toegestaan op oudejaarsdag vanaf 10.00 tot nieuwjaarsdag 2.00 uur. Online melding carbidschieten doen Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Hiervoor dient u te bellen naar 0597-617555. Wanneer is carbidschieten toegestaan? Carbidschieten is toegestaan met een melding wanneer voldaan kan worden aan de volgende voorschriften: Er gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 40 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen. Carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgend jaar. Er mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn die carbidschieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd. Er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu. De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen: op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing, en; op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg, en; op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren, en; wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen, en; het vrij schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen, en; er sprake is van een zekere mate van verlichting. Er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen. De melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten door middel van een deksel. De melding  dient te worden gedaan via het meldingsformulier en 14 dagen voorafgaand aan het carbidschieten bij de gemeente Pekela aanwezig te zijn. Indien er niet op eigen terrein of gemeentegrond wordt geschoten  dient er een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein te worden meegezonden.

 • Drank en horecavergunning aanvragen

  Als u in uw horecabedrijf alcoholhoudende dranken verstrekt, heeft u een vergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet. Voor elke vestiging is een aparte vergunning nodig. Wanneer alcoholhoudende dranken tegen betaling worden geschonken, moet bij de start van een nieuwe onderneming, overname van een bestaande onderneming of een wijziging in de bedrijfsvoering (wijziging leidinggevende), een drank- en horecavergunning aangevraagd worden. Bij wijzigingen in de inrichting (bijv. interne verbouwing of aanleg terras) moet de vergunning worden gewijzigd. U dient bij het aanvragen van de drank- en horecavergunning in ieder geval aan een aantal eisen te voldoen zoals: Uw bedrijf dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; Uw pand moet voldoen aan de eisen die de wet stelt aan bv. De hoogte en de oppervlakte, ventilatie en aanwezigheid van toiletten; De leidinggevenden (dus ook de ondernemer) dienen in het bezit te zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne, zijn minimaal 21 jaar, staan niet onder curatele, niet veroordeeld en niet van slecht levensgedrag. Verenigingen en stichting die ook alcohol willen schenken dienen daarnaast een bestuursreglement te hebben. Minimaal 2 bestuursleden dienen in het bezit te zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne en vrijwilligers van de vereniging die de barinstructie IVA hebben gevolgd mogen bardiensten draaien. Aanvraag ontheffing Aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet bij evenementen

 • Geboorteaangifte

  Wanneer er in uw gezin een kind geboren is, moet u dit binnen drie dagen na de geboorte melden bij de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Aan een geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden. U kunt aangifte van een geboorte doen in één van de volgende situaties: U bent de vader of moeder van het kind. U bent bij de geboorte aanwezig geweest. De geboorte heeft in uw woning plaatsgevonden. U bent het hoofd of een gemachtigde van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Van de geboorte wordt een akte opgemaakt, die wij opnemen in de registers van de burgerlijke stand. Meenemen naar het gemeentehuis Geldig legitimatiebewijs van uzelf en de moeder/vader. Trouwboekje (indien relevant). Eventueel formulieren van het ziekenhuis waarop naam en tijdstip geboorte vermeld staan. Als de ouders niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, dan moet er een afschrift van de erkenningsakte meegenomen worden.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties